راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 53001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53001 حسین صراف نژاد 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
53002 معصومه صراف نژادطوسی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
53003 سیدمحسن صراف رضوی 1369 كشاورزى صنایع غذایی
53004 احسان صراف زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53005 نسرین صراف زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
53006 محبوبه صراف زاده زرگر 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
53007 فرزانه صراف نژاد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
53008 رشید صرافان 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53009 رکسانا صرافان 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
53010 سیاوش صرافان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
53011 سیاوش صرافان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53012 سیاوش صرافان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
53013 طیبه صرافان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53014 منیره صرافان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53015 نیره صرافان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53016 سارا صرافان صادقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53017 سارا صرافان صادقی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
53018 عاطفه صرافان صادقی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
53019 عاطفه صرافان صادقی 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
53020 مریم صرافیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53021 محمدحسن صرام مفروز 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53022 محمد صرامی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
53023 سمانه صردی زید 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
53024 رامین صردی ماهکان 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
53025 رامین صردی ماهکان 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53026 علیرضا صردی ماهکان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53027 راضیه صردی مقدم ماهکان 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53028 تکتم صغرائی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53029 محمد صغرایی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53030 روح انگیز صغری کیاده 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
53031 حمیدرضا صغیر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53032 زهرا صغیرزاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53033 مهناز صغیرزاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
53034 ناهید صغیری 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
53035 مرضیه صف آرای مقدم 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
53036 افشین صفا 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53037 حسام صفا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
53038 حسام صفا 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
53039 حسین صفا 1375 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
53040 سارا صفا 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
53041 سروش صفا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
53042 شایلی صفا 1378 علوم پايه زمین شناسی
53043 شیما صفا 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53044 علی صفا 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53045 علی صفا 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
53046 عبدالوحید صفاءجوشقانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53047 ابراهیم صفائی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53048 احمد صفائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53049 اعظم صفائی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53050 افشین صفائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53051 افشین صفائی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
53052 الهام صفائی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
53053 الهام صفائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
53054 جواد صفائی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53055 حسن صفائی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
53056 زهرا صفائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53057 زینب صفائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
53058 سعید صفائی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
53059 سمانه صفائی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53060 سمیه صفائی 1386 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
53061 سیده الهه صفائی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
53062 سیده الهه صفائی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
53063 سیده زهرا صفائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53064 صابره صفائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
53065 صابره صفائی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
53066 صالح صفائی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
53067 صدیقه صفائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
53068 صدیقه صفائی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53069 طلیعه صفائی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53070 علی صفائی 1354 مهندسي مهندسی مکانیک
53071 علی صفائی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک
53072 علی صفائی 1363 كشاورزى امور دامی
53073 علی اصغر صفائی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53074 فاطمه صفائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53075 فاطمه صفائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
53076 فرشته السادات صفائی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
53077 لیلی صفائی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
53078 لیلی صفائی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53079 مجید صفائی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53080 محمد صفائی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
53081 محمد صفائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53082 محمد صفائی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53083 محمد صفائی 1392 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
53084 محمدجابر صفائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53085 مرتضی صفائی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53086 مریم صفائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53087 مریم صفائی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53088 مصطفی صفائی 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
53089 مصطفی صفائی 1392 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
53090 معصومه صفائی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53091 ملوک صفائی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53092 مهدی صفائی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53093 مهدی صفائی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
53094 ناصر صفائی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53095 نرگس صفائی 1368 علوم پايه شیمی
53096 نفیسه صفائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53097 نیره صفائی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
53098 هادی صفائی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53099 غلامرضا صفائی راد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53100 نسرین صفائی اصل 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602367