راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 53001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53001 شهربانو صادقی گورجی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
53002 محمدباقر صادقی گوغری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53003 محمدصادق صادقی گوغری 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
53004 فریده صادقی گیو 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53005 اشکان صادقی لطف آبادی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
53006 اشکان صادقی لطف آبادی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
53007 سجاد صادقی لطف آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
53008 مونا صادقی لطف آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53009 اریا صادقی لطف ابادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
53010 منصور صادقی مال امیری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53011 اکرم صادقی ماهانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53012 مریم صادقی ماهانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
53013 علیرضا صادقی ماهونک 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53014 علیرضا صادقی ماهونک 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53015 محسن صادقی محسن آباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53016 محمداسماعیل صادقی محسن اباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53017 هاشم صادقی محسن اباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53018 فریبا صادقی مرشت 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
53019 نقشعلی صادقی مرشت 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53020 تکتم سادات صادقی مفرد 1388 علوم پايه فیزیک
53021 بهفر صادقی مقدم 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53022 بهنوش صادقی مقدم 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
53023 فرامرز صادقی مقدم 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
53024 معصومه صادقی مقدم 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
53025 صفیه صادقی مقدم بیلندی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53026 سیدرضا صادقی مقدم پور 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
53027 مرتضی صادقی مندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
53028 عزت صادقی منش 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53029 محسن صادقی موحد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
53030 کیانوش صادقی نائینی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53031 سینا صادقی نامقی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
53032 کیانوش صادقی نایینی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53033 پروین صادقی نژاد 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53034 فاطمه صادقی نژاد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53035 لعیا صادقی نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53036 معصومه صادقی نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53037 ملیحه صادقی نژاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
53038 مهسا صادقی نژاد 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53039 مهسا صادقی نژاد 1393 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
53040 مینا صادقی نژاد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
53041 مینا صادقی نژاد 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
53042 فاطمه صادقی نسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53043 مصطفی صادقی نسب 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
53044 معصومه صادقی نوده 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53045 ابوالفضل صادقی نیا 1376 علوم پايه فیزیک
53046 اعظم صادقی نیا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53047 حمید صادقی نیا 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
53048 سمانه صادقی نیا 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53049 علی صادقی نیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53050 محمد صادقی نیا 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
53051 معصومه صادقی نیا 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
53052 فاطمه صادقی وزین 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53053 فاطمه صادقی وزین 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53054 هما صادقی وزین 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53055 حسن صادقی یونسی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53056 حسین صادقی یونسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
53057 اکبر صادقیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53058 جعفر صادقیان 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
53059 حمید صادقیان 1377 علوم پايه شیمی
53060 حمید صادقیان 1381 علوم پايه شیمی محض گرایش آلی
53061 حمید صادقیان 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
53062 راحله صادقیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
53063 رباب صادقیان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53064 ریحانه صادقیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
53065 ریحانه صادقیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
53066 زهرا صادقیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
53067 زینب صادقیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53068 سعیده صادقیان 1383 علوم پايه فیزیک
53069 سمانه صادقیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53070 سمانه صادقیان 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53071 سمانه صادقیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
53072 سمانه صادقیان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
53073 سمانه صادقیان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
53074 سیدحسن صادقیان 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
53075 سیدرضا صادقیان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53076 سیده مریم صادقیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
53077 علیرضا صادقیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53078 علیرضا صادقیان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
53079 علیرضا صادقیان 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
53080 فاطمه صادقیان 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
53081 فاطمه صادقیان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
53082 مجتبی صادقیان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
53083 مجتبی صادقیان 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
53084 مجید صادقیان 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
53085 مجید صادقیان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
53086 محسن صادقیان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53087 محمد صادقیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53088 محمد صادقیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53089 مریم صادقیان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53090 ولی اله صادقیان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53091 محبوبه صادقیان رائی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53092 ساره صادقیان اصل 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53093 ساره صادقیان اصل 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53094 سعیده صادقیان اول 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53095 ملیحه صادقیان خلیل آباد 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53096 مهدی صادقیان دائی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
53097 محمدرضا صادقیان ساروی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
53098 میترا صادقیان ساروی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53099 الهام صادقیان فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53100 مریم صادقیان قوام ابادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38157768