راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 33 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,897

نمایش موارد : 53001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53001 فائزه ضیائی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53002 فاطمه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
53003 فرزانه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
53004 لاله ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53005 محمد ضیائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
53006 محمد ضیائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
53007 محمد ضیائی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
53008 محمداحسان ضیائی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53009 محمود ضیائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53010 مرجانه ضیائی 1379 علوم رياضي آمار
53011 منیژه ضیائی 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
53012 مهدی ضیائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53013 مهدی ضیائی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53014 میترا ضیائی 1363 علوم پايه دبیری شیمی
53015 نفیسه ضیائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53016 نیکو ضیائی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
53017 هادی ضیائی 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53018 یاسمن ضیائی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
53019 مسعود ضیائی راد 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
53020 فائزه ضیائی آسیابان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
53021 فاطمه ضیائی اندادی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
53022 علی ضیائی بوکانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53023 مهری ضیائی بیدسکان 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
53024 جمال ضیائی بیده 1365 علوم پايه زمین شناسی
53025 میترا ضیائی بیده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
53026 مجید ضیائی پرور 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
53027 زهرا ضیائی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
53028 حسن ضیائی جنان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53029 حمید ضیائی جنان 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
53030 نسرین ضیائی حسینی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
53031 سپیده ضیائی داوری 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53032 فاطمه ضیائی رستم زاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
53033 فاطمه ضیائی رستم زاده 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
53034 جمال ضیائی سی سخت 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
53035 طاهره ضیائی سیستانی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
53036 سارا ضیائی شیروان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53037 سیما ضیائی شیروان 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53038 اعظم ضیائی ضیابری 1358 كشاورزى صنایع غذایی
53039 میترا ضیائی عاقل 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53040 سیدعلی ضیائی عظیمی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53041 زهرا ضیائی علی اکبرزاده 1372 كشاورزى صنایع غذایی
53042 انسیه ضیائی غیورمشهد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53043 حسین ضیائی غیورمشهد 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53044 غلام رضا ضیائی فر 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53045 وحید ضیائی فر 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53046 محمود ضیائی فرد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53047 محدثه ضیائی قوچان عتیق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53048 هدی ضیائی قوچان عتیق 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
53049 حمیده ضیائی کوشا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53050 علی اصغر ضیائی لائین 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53051 سیده سارا ضیائی مزینان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53052 جواد ضیائی منظری 1389 مهندسي مهندسی شیمی
53053 مجتبی ضیائی موحد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53054 هنگامه ضیائی مهر 1375 علوم رياضي ریاضی
53055 بهجت ضیائی نژاد 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
53056 صابر ضیائی نیا 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53057 سیدمحمدعلی ضیائی هاشمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53058 مرضیه ضیائی هاشمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53059 مسعود ضیائی یزدی پور 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
53060 نسترن ضیائی یزدی پور 1378 علوم رياضي آمار
53061 محمد ضیائیان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53062 علیرضا ضیائیان مهدیزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53063 حسین ضیائیان ابراهیم پور 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
53064 سیدمحمود ضیائیان حسینیان 1353 مهندسي راه و ساختمان
53065 نگار ضیائیان قاسم زاده 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53066 احمد ضیائیان قاسمزاده 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53067 سیدمهدی ضیائیان کاظم زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53068 محمد ضیائیان مفید 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53069 شادی ضیائیان مهدی زاده 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53070 نوید ضیائیان مهدی زاده 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
53071 ندا ضیائیان مهدیزاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53072 نوید ضیائیان مهدیزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53073 مهسا ضیابخش دیلمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
53074 رضا ضیاتوحیدی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53075 رضا ضیاتوحیدی 1394 الهيات شهيد مطهري فلسفه
53076 سیامک ضیاخدادادیان 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
53077 رقیه ضیاخرازی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53078 مهدی ضیارجائی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53079 جلال ضیاظریفی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53080 سیداحمد ضیافتی 1376 علوم پايه شیمی
53081 عباس ضیافتی بافراست 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53082 سیدعلی ضیافتی فهمیده ثانی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
53083 سیدعلی ضیافتی فهمیده ثانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
53084 زهرا ضیافتی کفش دوگر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53085 اکرم ضیافتی مالدار 1382 دامپزشكي دامپزشکی
53086 اشرف ضیافتی مستفیض 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
53087 اعظم ضیافتی مستفیض 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53088 فهیمه ضیاقریشی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53089 احمد ضیایی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
53090 بی بی انیسه ضیایی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
53091 بی بی مریم ضیایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53092 بی بی مریم ضیایی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53093 پریسا ضیایی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
53094 سیدعلی رضا ضیایی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
53095 سیدمحسن ضیایی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53096 سیدمهدی ضیایی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53097 سیده اکرم ضیایی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
53098 سیده سلیل ضیایی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53099 طاهره ضیایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53100 محسن ضیایی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34233383