راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 53001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53001 محمدحسین شکیبامنش 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53002 فاطمه شکیبانیا 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53003 مرتضی شکیبای 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53004 عاطفه شکیبای صنوبری 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
53005 مجتبی شکیبایی زاده 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
53006 عاطفه شکیبایی صنوبری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
53007 بی بی آسیه شکیبی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53008 عاطفه شکیبی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
53009 سمیه شگفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53010 فریبا شگفته 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53011 حامد شگفته اقکاریز 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
53012 حانیه شگفتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53013 علی شگفتی تیتکانلو 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53014 بدر جعفر امین شلاش 1396 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53015 علی شلال بندان 1355 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53016 الهام شلال وند 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
53017 غلامرضا شلرانی بایگی 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
53018 فاخر شلوه 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
53019 احمد شم آبادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53020 راضیه شم آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53021 راضیه شم آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53022 رضا شم آبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53023 زهرا شم آبادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53024 زهرا شم آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53025 طیبه شم آبادی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53026 محمدقاسم شم آبادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
53027 مرضیه شم آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53028 احمد شم ابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53029 احمد شم ابادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
53030 حسن شم ابادی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
53031 حسینعلی شم ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53032 طاهره شم ابادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
53033 علی اکبر شم ابادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53034 محمد شم ابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53035 محمدحسین شم ابادی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
53036 هُدی شم خالی مقدم 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53037 محمدحسین شماسی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53038 مریم شماعی زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53039 مریم شماعیان رضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53040 الهام شمالی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
53041 امیر شمالی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
53042 جواد شمالی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53043 شادی شمالی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
53044 مریم شمایلی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53045 مریم شمایلی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
53046 ملیحه شمایلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53047 حبیب الله شمایلی نشتیفانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53048 علی رضا شمخالچیان 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب
53049 زهرا شمری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53050 آتنا شمس 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
53051 احسان شمس 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53052 احسان شمس 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53053 ایمان شمس 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
53054 بشری شمس 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53055 حامد شمس 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53056 زهرا شمس 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53057 زهرا شمس 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53058 زهره شمس 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
53059 سعیده شمس 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
53060 سیدعلی شمس 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
53061 سیدمحمد شمس 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
53062 سیدمحمد شمس 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
53063 سیدمحمد شمس 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53064 سیده حمیده شمس 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53065 سیده فاطمه شمس 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
53066 سیده فاطمه شمس 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
53067 سیده فاطمه شمس 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
53068 شافعه شمس 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
53069 شیده شمس 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
53070 عباسعلی شمس 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53071 علی شمس 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
53072 علی شمس 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53073 علی شمس 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
53074 علیرضا شمس 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
53075 فائزه شمس 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
53076 قاسم شمس 1376 علوم پايه زمین شناسی
53077 کیوان شمس 1378 علوم پايه زمین شناسی
53078 محمدعلی شمس 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
53079 محمود شمس 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (آموزش محور)
53080 معصومه شمس 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
53081 معصومه شمس 1356 علوم پايه عمومی
53082 مقداد شمس 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
53083 منصوره شمس 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53084 منیره شمس 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53085 مهسا شمس 1391 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
53086 مهسا شمس 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
53087 مهشاد شمس 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
53088 جواد شمس آبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
53089 سیدمحمد شمس آبادی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53090 براتعلی شمس ابادی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53091 سیدرضا شمس ابادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53092 محمدعلی شمس ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53093 محمدعلی شمس ابادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53094 مهدی شمس اسمعیلی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
53095 عباس شمس الدینی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
53096 حسین شمس الدینی لری 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
53097 آرمین شمس براق 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53098 سیدمحمد شمس پور 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
53099 هاله شمس حسینی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
53100 بهجت شمس زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249118