راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 53001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53001 مرتضی صمدی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53002 مریم صمدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53003 مریم صمدی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
53004 مسعود صمدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53005 معصومه صمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53006 مقصود صمدی 1368 علوم پايه زمین شناسی
53007 منصوره صمدی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53008 موسی الرضا صمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
53009 مهناز صمدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53010 میثم صمدی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53011 نازنین صمدی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
53012 ناصر صمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
53013 نرگس صمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53014 نسترن صمدی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
53015 نگار صمدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53016 نیما صمدی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
53017 وحیدرضا صمدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53018 وحید صمدی بخارائی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53019 مهدی صمدی بی نیازی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53020 مهدی صمدی بی نیازی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53021 غلامرضا صمدی تربتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53022 سینا صمدی تقاب 1375 علوم پايه فیزیک
53023 علی صمدی تیله نوئی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53024 امیدرضا صمدی جوان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
53025 علی صمدی جوان 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
53026 سکینه صمدی حسن آباد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53027 درویش صمدی خورشیدی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53028 مجید صمدی راد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53029 نصرت صمدی راوری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53030 ناهید صمدی سالارآباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53031 عالیه صمدی سلجوقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53032 عالیه صمدی سلجوقی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
53033 افتخار سادات صمدی سنگتراشانی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53034 الهام صمدی طرقبه 1388 علوم رياضي آمار
53035 الهام صمدی طرقبه 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
53036 فاطمه صمدی علامه جنان 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53037 اکرم صمدی فر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبيري جغرافيا
53038 فاطمه صمدی فرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
53039 فاطمه صمدی فرد 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
53040 نادر صمدی قربانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
53041 اعظم صمدی قوچان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53042 ناصر صمدی قوچانی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
53043 ملیحه صمدی کاظمی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
53044 ملیحه صمدی کاظمی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
53045 سهیلا صمدی کلات 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
53046 بتول صمدی کوشکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
53047 میخک صمدی کوهی 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
53048 ملیحه صمدی کیا 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
53049 مریم صمدی مجرد 1377 علوم پايه فیزیک
53050 مریم صمدی مجرد 1381 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
53051 مریم صمدی مجرد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
53052 مسعود صمدی مقدم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
53053 نسیم صمدی مقدم 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53054 مسعود صمدی نیگ آب 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
53055 حسن صمدیان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53056 آزاده صمدیانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53057 رویا صمدیانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53058 علیرضا صمدیانی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
53059 نجمه صمدیانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53060 حسین صمدیه 1376 علوم پايه فیزیک
53061 حسین صمدیه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53062 حسین صمدیه 1389 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
53063 زکیه صمدیه 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53064 محبوبه صمدیه 1382 علوم پايه زمین شناسی
53065 محبوبه صمدیه 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
53066 مرضیه صمدیه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
53067 نرجس صمدیه 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
53068 هادی صمدیه 1390 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
53069 رضا صمصامی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
53070 رضوان صمصامی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
53071 رضوان صمصامی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
53072 صدیقه صمصامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
53073 مهرداد صمصامی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
53074 فرید صمصامی خداداد 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53075 عبدالرحمن صمیلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53076 سمیرا صمیم پور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53077 سمیرا صمیم پور 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
53078 جواد صمیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53079 زبیر صمیمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53080 زهرا صمیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53081 زهرا صمیمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53082 زهره صمیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53083 سمانه صمیمی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53084 سمیه صمیمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53085 سیدکاظم صمیمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53086 سیده مهدیه صمیمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53087 عذرا صمیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53088 مرضیه صمیمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
53089 مرضیه صمیمی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
53090 مهران صمیمی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53091 مهران صمیمی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53092 جواد صمیمی رباط 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53093 فرهمند صمیمی رشتخوار 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53094 زهرا صمیمی سارنگی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53095 حسین صمیمی فرد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53096 اکرم صمیمی قوژدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53097 شعبانعلی صمیمی گرد 1364 علوم پايه زمین شناسی
53098 سارا صمیمی لقمانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
53099 علیرضا صمیمی متقی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
53100 ملیحه صمیمی مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35549968