راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 53101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53101 فاطمه شیخ حسینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
53102 محسن شیخ حسینی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53103 محسن شیخ حسینی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53104 مریم شیخ رضازاده تهرانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
53105 سعید شیخ روحانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53106 سعید شیخ روحانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53107 مهدی شیخ روحانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53108 مریم شیخ رودی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53109 احسان شیخ زاده 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
53110 رضاعلی شیخ زاده 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
53111 زهرا شیخ زاده 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53112 زینب شیخ زاده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53113 عباس علی شیخ زاده 1361 مهندسي راه و ساختمان
53114 علی اکبر شیخ زاده 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
53115 فاطمه شیخ زاده 1387 علوم رياضي ریاضی محض
53116 مصطفی شیخ زاده 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53117 مهدی شیخ زاده 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
53118 ابوالفضل شیخ زاده شاندیز 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
53119 الهام شیخ زاده شاندیز 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
53120 ثارالله شیخ زاده شاندیز 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53121 روح اله شیخ زاده شاندیز 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53122 فاطمه شیخ زاده شاندیز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53123 محمد شیخ زاده کرمانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53124 نرگس شیخ زاده محمدآبادی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
53125 محمدرضا شیخ سجادیه 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53126 محمد شیخ سیاه 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
53127 محمد شیخ شعبانی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53128 احمد شیخ عارفی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
53129 عبداله شیخ علی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53130 محمد شیخ علی شاهی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53131 مهدی شیخ علیشاهی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53132 محمد رضا شیخ عندلیبی 1358 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53133 یاسمین شیخ عندلیبی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53134 سهیل شیخ فخرالدینی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
53135 شیرین شیخ فرشی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53136 مریم شیخ مان 1381 علوم پايه زمین شناسی
53137 مسعود شیخ مان 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53138 مینا شیخ محمدی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
53139 فواد شیخ مومنی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53140 محمدرضا شیخ نبی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53141 سهیلا شیخ نژاد 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53142 احمد شیخ نظامی 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53143 سمیه شیخ نظامی 1377 علوم پايه فیزیک
53144 سمیه شیخ نظامی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
53145 سمیه شیخ نظامی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
53146 فاطمه شیخ نظامی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
53147 روح اله شیخ نظرسلامی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
53148 سمانه شیخ نظری 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
53149 نرگس شیخ وانلو 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
53150 حامد شیخ ویسی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53151 راضیه شیخ ویسی 1375 علوم پايه زمین شناسی
53152 فهیمه شیخ ویسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
53153 حمیده شیخانی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
53154 روح الله شیخانی 1381 علوم پايه فیزیک
53155 زهرا شیخانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
53156 شکوه شیخانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53157 محمد شیخانی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53158 محمداسماعیل شیخانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
53159 محمدهادی شیخانی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53160 محمدحسن شیخزاده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53161 حلیمه شیخعلی شاهی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53162 سمیه شیخعلی شاهی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53163 سمیه شیخعلی شاهی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
53164 عاطفه شیخعلی شاهی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53165 ولی شیخکانلوی میلان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
53166 محمدرضا شیخلو 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
53167 عباس شیخوانلو 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53168 اسماء شیخوکهنه قوچان 1391 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
53169 احمدرضا شیخی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53170 ثریا شیخی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53171 حکیمه شیخی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
53172 رضا شیخی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
53173 سمیرا شیخی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
53174 شمسیه شیخی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53175 شهریار شیخی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
53176 علی شیخی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53177 فاطمه شیخی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53178 محمد شیخی 1388 علوم رياضي آمار
53179 محمدابراهیم شیخی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
53180 مرتضی شیخی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53181 مرتضی شیخی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
53182 معصومه شیخی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53183 نازیلا شیخی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53184 نسرین شیخی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53185 نسرین شیخی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
53186 سمانه شیخی ازغندی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53187 مرتضی شیخی ازغندی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
53188 فرزانه شیخی بیات 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53189 سعید شیخی راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53190 احمدرضا شیخی رشتخوار 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
53191 حمیدرضا شیخی رشتخوار 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53192 داود شیخی رشخوار 1389 علوم پايه فیزیک
53193 محسن شیخی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53194 ابوذر شیخی زاده اول 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53195 وحیده شیخی علی آباد 1379 علوم پايه زمین شناسی
53196 احمد شیخی کاریزکی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53197 امید شیخی کاریزکی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53198 امید شیخی کاریزکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
53199 زینب شیخی کوهسار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40727368