راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 53101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53101 علیرضا شمس الدین نژادمطلق 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53102 اعظم شمس الدینی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53103 اقدس شمس الدینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53104 بتول شمس الدینی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
53105 رضا شمس الدینی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
53106 ریحانه شمس الدینی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
53107 سمیه شمس الدینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53108 سمیه شمس الدینی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
53109 فاطمه شمس الدینی لری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53110 مجید شمس الدینی نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
53111 محمد شمس الدینی نگاری 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
53112 صدیقه شمس الهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
53113 محمدکاظم شمس پویا 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53114 آیدا شمس حمید 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
53115 طاهره شمس خلیل آباد 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
53116 مهدی شمس خوزانی 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
53117 احسان شمس داودلی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
53118 شیما شمس زاده 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
53119 سُمیّه شمس ضامنجانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
53120 نعیمه شمس طرقبه 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
53121 هاجر شمس قارنه 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
53122 امیر شمس کلوخی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
53123 زهراسادات شمس نجفی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53124 سیده زهره شمس نجفی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53125 بابک شمس نیا 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
53126 روح اله شمسا 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53127 سعید شمسا 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
53128 لیلا شمسا 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53129 معصومه شمسا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53130 حسنعلی شمسائی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53131 سعید شمسائی 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
53132 سعیده شمسائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53133 سیف الدین شمسائی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53134 سیما شمسائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53135 فریناز شمسائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53136 فریناز شمسائی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
53137 نعیمه سادات شمسائی 1385 علوم رياضي آمار
53138 خدامراد شمسائی فرد 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53139 سمیرا شمسایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53140 قاسم شمسایی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
53141 محمد شمسایی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
53142 یاسر شمسایی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53143 یاسر شمسایی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
53144 افسانه شمسکی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
53145 افسانه شمسکی 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
53146 الهام شمسکی 1382 علوم پايه زمین شناسی
53147 عماد شمسکی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53148 فرزانه شمسکی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53149 الهه شمسواری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
53150 مصطفی عبدالحسین جعفر شمسه 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
53151 اعظم شمسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53152 حسین شمسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
53153 رویا شمسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53154 سوسن شمسی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
53155 عفت شمسی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53156 علی شمسی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
53157 فرشته شمسی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53158 فریماه شمسی 1380 علوم رياضي آمار
53159 معصومه شمسی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
53160 نجمه شمسی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53161 اعظم شمسی نیاخیرآبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53162 جواد شمسی اتراباد 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه
53163 عبدالرضا شمسی بیدختی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53164 مجید شمسی پور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53165 نصرالله شمسی پور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53166 معصومه شمسی پور بارکوسرایی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
53167 طاهره شمسی پورهنگی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53168 انسیه شمسی تواسانی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
53169 امیر شمسی ثانی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53170 سلمان شمسی ثانی 1387 علوم پايه فیزیک
53171 اسمعیل شمسی درخشان سرچشمه 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53172 حسین شمسی رهنی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
53173 زینت شمسی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53174 میهن شمسی زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53175 احسان شمسی زاده اسفندابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
53176 مریم شمسی زاده جامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53177 سیدمحمد شمسی زاده فیض ابادی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53178 انیس سادات شمسی زاده فیض آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53179 ملیحه شمسی شاندیز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53180 حسن شمسی کاخکی 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
53181 زهرا شمسی کاخکی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53182 زینب شمسی کاخکی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
53183 سعیده شمسی گمچی 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
53184 شهرام شمسی گوشکی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
53185 عین اله شمسی گوشکی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
53186 محمدرحیم شمسی گوشکی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53187 الناز شمسی نژاد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
53188 نگین سادات شمسی نژاد 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
53189 مریم شمسی نژادراوری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53190 حسین شمسی نیازابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53191 شادی شمسیان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
53192 مریم شمشاد 1383 علوم رياضي آمار
53193 مریم شمشاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53194 مصطفی شمشادزاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
53195 علی شمشادقد 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53196 عزت سادات شمشادی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
53197 علی شمشادی 1393 مهندسي مهندسی عمران
53198 محمدتقی شمشادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
53199 محمدجواد شمشادی 1385 علوم پايه فیزیک
53200 محمدجواد شمشادی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223245