راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 53201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53201 اسماعیل شمشیری گوارشک 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53202 محمد شمشیری گوارشگ 1392 مهندسي مهندسی عمران
53203 طاهره شمشیری مشهدی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53204 مصطفی شمشیری معینی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
53205 مجتبی شمشیری نیری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
53206 علی شمشیریان 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
53207 فاطمه شمشیریان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53208 وحید شمشیریان 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53209 شبنم شمع ریز 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
53210 شبنم شمع ریز 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
53211 زهره شمعی کهنه فرود 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
53212 سمانه شمعی کهنه فرود 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
53213 الهام شمقدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53214 امیراله شمقدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53215 سعید شمقدری 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53216 سمیه شمقدری 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
53217 صفیه شمقدری 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
53218 مسعود شمقدری 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53219 وحیده شمقدری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53220 جواد شموشکی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53221 محمدمهدی شموشکی 1367 علوم رياضي ریاضی
53222 محمدمهدی شموشکی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
53223 حجت اله شمیعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53224 علی شمیم 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
53225 ابوالفضل شمیمی چری 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
53226 سیدقربان شنائی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53227 محمود شنائی 1367 مهندسي مهندسی عمران
53228 حسین شناور 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
53229 عباسعلی شنایی نوزاد 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
53230 لیلا شنبدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53231 مهدی شنبدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
53232 مهدی شنبدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
53233 غلامرضا شنجرفی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53234 مریم شنوائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
53235 ملیحه شنوائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53236 الهه شنوائی زارع 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53237 توکتم شنوائی زارع 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
53238 حسین شنوائی زارع 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53239 فاطمه شنوائی زارع 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53240 محمدمهدی شنوائی زارع 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53241 مسعود شنوائی زارع 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53242 زهرا شنوائی عباسی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53243 حسن شنوائی قناد 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53244 سکینه شنوایی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
53245 سیدمهدی شواکندی 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
53246 حسین اسعد شوال 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53247 موسی شوبکلایی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53248 پوریا شورابی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
53249 تاج محمد شورابی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53250 حسین شورابی 1365 علوم پايه زمین شناسی
53251 حسین علی شورابی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
53252 رمضانعلی شورابی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
53253 زکیه شورابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53254 سعیده شورابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53255 مریم شورابی 1388 علوم پايه فیزیک
53256 مهدی شورابی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53257 محمدعلی شورابی روشناوند 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53258 هاجر شورابی روشناوند 1388 علوم رياضي ریاضی محض
53259 الهام شورئی 1394 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53260 حاجی اسمعیل شورئی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
53261 روح اله شورئی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
53262 فاطمه شورئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53263 محمدابراهیم شورئی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53264 فتانه شورچه 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
53265 مرضیه شوردی زاده اول 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53266 مصطفی شورزاده ارگ 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
53267 هابیل شورکشی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53268 اعظم شورگشتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53269 زهرا شورگشتی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53270 سعید شورگشتی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
53271 سعید شورگشتی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53272 صغری شورگشتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53273 طاهره شورگشتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53274 فاطمه شورگشتی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53275 فهیمه شورگشتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53276 محمد شورگشتی 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
53277 وحیده شورگشتی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
53278 وحیده شورگشتی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
53279 رمضانعلی شورمیج 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53280 اعظم شورنی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53281 سارا شورنی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
53282 سارا شورنی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
53283 ازاده شورورزی 1382 علوم پايه فیزیک
53284 زهره شورورزی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53285 سعید شورورزی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53286 علی شورورزی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53287 فاطمه شورورزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
53288 محمد شورورزی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53289 محمود شورورزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
53290 الهام شوروزدی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
53291 زهره شوروزدی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53292 ابوالقاسم شوروزی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53293 حسین شوروزی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53294 حسین شوروزی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
53295 داود شوروزی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53296 سارا شوروزی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
53297 سارا شوروزی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
53298 سحر شوروزی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53299 سمیه شوروزی 1382 علوم پايه فیزیک
53300 سمیه شوروزی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198756