راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 53301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53301 محمدهادی شیخانی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53302 محمدحسن شیخزاده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53303 حلیمه شیخعلی شاهی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53304 سمیه شیخعلی شاهی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53305 سمیه شیخعلی شاهی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
53306 عاطفه شیخعلی شاهی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53307 ولی شیخکانلوی میلان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
53308 محمدرضا شیخلو 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
53309 عباس شیخوانلو 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53310 اسماء شیخوکهنه قوچان 1391 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
53311 احمدرضا شیخی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53312 ثریا شیخی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53313 حکیمه شیخی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
53314 رضا شیخی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
53315 سمیرا شیخی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
53316 شمسیه شیخی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53317 شهریار شیخی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
53318 علی شیخی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53319 فاطمه شیخی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53320 محمد شیخی 1388 علوم رياضي آمار
53321 محمدابراهیم شیخی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
53322 مرتضی شیخی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53323 مرتضی شیخی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
53324 معصومه شیخی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53325 نازیلا شیخی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53326 نسرین شیخی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53327 نسرین شیخی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
53328 سمانه شیخی ازغندی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53329 مرتضی شیخی ازغندی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
53330 فرزانه شیخی بیات 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53331 سعید شیخی راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53332 احمدرضا شیخی رشتخوار 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
53333 حمیدرضا شیخی رشتخوار 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53334 داود شیخی رشخوار 1389 علوم پايه فیزیک
53335 محسن شیخی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53336 ابوذر شیخی زاده اول 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53337 وحیده شیخی علی آباد 1379 علوم پايه زمین شناسی
53338 احمد شیخی کاریزکی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53339 امید شیخی کاریزکی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53340 امید شیخی کاریزکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
53341 زینب شیخی کوهسار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
53342 علی اکبر شیخی کوهسار 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
53343 فرشته شیخی کوهسار 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53344 محمدرضا شیخی کوهسار 1385 مهندسي مهندسی شیمی
53345 علیرضا شیخی لطف آبادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
53346 محمدرضا شیخی محمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53347 صدیقه شیخی محمره 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
53348 محمدرضا شیخی مفرد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
53349 زهرا شیخی مهرآبادی 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
53350 شادی شیخی نژاد 1382 علوم رياضي ریاضی محض
53351 مجیدرضا شیخی نصرآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53352 ابوالفضل شیخیان 1384 دامپزشكي دامپزشکی
53353 افسانه شیخیان 1394 كشاورزى مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی
53354 اکرم شیخیان 1375 علوم پايه زیست شناسی
53355 رضا شیخیان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
53356 علی کاظم شیخیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53357 جعفر شیخیان عزیزی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53358 جعفر شیخیان عزیزی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
53359 جعفر شیخیان عزیزی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
53360 سمیرا شیخیان عزیزی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53361 سعیده شیدا 1383 علوم پايه زمین شناسی
53362 سمیه شیدا 1380 علوم پايه زمین شناسی
53363 علی شیدا 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53364 فرزانه شیدا 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53365 گلناز شیدا 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
53366 لیلا شیدا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
53367 معصومه شیدا 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
53368 منیره شیدا 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53369 نصرت اله شیدا 1354 علوم پايه فیزیک
53370 هومن شیدا خانقشلاقی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
53371 آیدا شیدائی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
53372 حمید شیدائی 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
53373 علی اکبر شیدائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53374 مهدی شیدائی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
53375 زهره شیدائی مهنه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53376 محمد شیدائی مهنه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53377 عسگر شیدایی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
53378 هاشم شیدایی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53379 اکرم شیدایی بوانلو 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
53380 کاظم شیدپیله ور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53381 محسن شیدپیله ور 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53382 مریم شیدپیله ور 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
53383 نادیا شیدپیله ور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53384 اکبر شیدرحیم زاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53385 بهناز شیدعنبرانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53386 عاطفه شیدفر 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53387 محمدرضا شیدفر 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53388 مرضیه شیدفر 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53389 سعید شیدکالائی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53390 سمانه شیدکالائی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53391 سیده سارا شیدموسوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
53392 پیمان شیرآبادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
53393 حمید شیرازی 1383 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
53394 اسماء شیرازی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53395 اسماعیل شیرازی 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
53396 اسماعیل شیرازی 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
53397 امین شیرازی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
53398 بهناز شیرازی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
53399 پروین شیرازی 1353 علوم پايه زیست شناسی
53400 جلیل شیرازی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41158422