راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 53301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53301 فاطمه صدری کمال 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53302 محسن صدری انباردان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53303 فریدون صدری بقال 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
53304 الهه صدری پور 1385 علوم پايه زیست شناسی - گرایش علوم جانوری - تکوینی
53305 سمن صدری پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53306 تانیا صدری تبریزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53307 سیدجلال صدری زاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53308 رضا صدری فرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53309 زکیه صدری گل خیلی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53310 پانته ا صدری مقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
53311 پانته ا صدری مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53312 هدا صدری مقدم 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
53313 شاهرخ صدری میلانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53314 زهره صدری نیا 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
53315 فاطمه صدری نیا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53316 تکتم صدفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53317 فاطمه صدفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53318 مریم صدفی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53319 معصومه صدفی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
53320 مهدی صدفی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
53321 مهدی صدفی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
53322 حسام صدق دوست 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
53323 یاسمین صدق دوست 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53324 ابوالفضل صدقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
53325 اعظم صدقی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
53326 جواد صدقی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53327 حسین صدقی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53328 زهرا صدقی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
53329 سارا صدقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53330 سعید صدقی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53331 سمیه صدقی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53332 سمیه صدقی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53333 سینا صدقی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
53334 صدیقه صدقی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53335 عباس صدقی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
53336 فاطمه صدقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53337 کاظم صدقی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
53338 محسن صدقی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53339 محمد صدقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
53340 محمد صدقی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
53341 محمّد صدقی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
53342 مسعود صدقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
53343 ملیحه صدقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
53344 منصوره صدقی 1362 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
53345 مهدی صدقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53346 مهران صدقی 1375 علوم پايه فیزیک کاربردی
53347 نازلی صدقی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
53348 ناهید صدقی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
53349 هانیه صدقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53350 مهران صدقی فاروجی 1353 مهندسي راه و ساختمان
53351 شعبان صدقی قادیگلائی 1357 علوم رياضي ریاضی
53352 اکرم صدقیان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53353 رضا صدقیان 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
53354 رقیه صدقیان مقدم کهنه فرود 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53355 محمدعلی صدقیانی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53356 معصومه صدقیانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53357 محمدمهدی صدوق زاده 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
53358 پیمان صدوقی 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
53359 رضا صدوقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53360 سمیه صدوقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53361 غلامرضا صدوقی 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
53362 فریبا صدوقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53363 مریم صدوقی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53364 حجت صدوقی باغسیاه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
53365 رضا صدوقی باغسیاه 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53366 سعید صدوقی باغسیاه 1382 علوم پايه زمین شناسی
53367 عبدالمجید صدوقی فر 1376 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
53368 محمدامین صدوقی فر 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
53369 حمیدرضا صدوقی قوچان عتیق 1380 علوم پايه فیزیک
53370 سارا صدوقی قوچان عتیق 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
53371 زهره صدوقی قوژدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53372 اسداله صدوقی مود 1356 علوم پايه شیمی
53373 محسن صدوقی موشکی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
53374 معصومه صدوقی نسب 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53375 منصوره صدوقی یزدی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
53376 هادی صدوقی یزدی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
53377 سعید صدوقیان 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
53378 اشرف صدیق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53379 اشکان صدیق 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53380 رضا صدیق 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
53381 صفورا صدیق 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
53382 نوید صدیق 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53383 نوید صدیق 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی)
53384 وحیده صدیق 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
53385 گیتی صدیق ابراهیم سرابی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53386 سیده فاطمه صدیق ابوالفتح 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53387 زینب صدیق اورعی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53388 شهیده صدیق اورعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53389 غلامرضا صدیق اورعی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
53390 فاطمه صدیق باغبان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
53391 مریم صدیق باغبان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
53392 زینب صدیق پور 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
53393 نغمه صدیق جعفرزاده آینه چی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53394 زهرا صدیق حصارسرخ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53395 لیلی صدیق زاده 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
53396 بی بی نرجس صدیق زراعتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53397 سیدجعفر صدیق زراعتی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53398 مهسا صدیق شمسی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
53399 وجیهه صدیق عبدالحسین زاده زحمتکش 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53400 مینو صدیق غریب 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542849