راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 53301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53301 سعید شورگشتی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53302 صغری شورگشتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53303 طاهره شورگشتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53304 فاطمه شورگشتی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53305 فهیمه شورگشتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53306 محمد شورگشتی 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
53307 وحیده شورگشتی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
53308 وحیده شورگشتی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
53309 رمضانعلی شورمیج 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53310 اعظم شورنی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53311 سارا شورنی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
53312 سارا شورنی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
53313 ازاده شورورزی 1382 علوم پايه فیزیک
53314 زهره شورورزی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53315 سعید شورورزی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53316 علی شورورزی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53317 فاطمه شورورزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
53318 محمد شورورزی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53319 محمود شورورزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
53320 الهام شوروزدی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
53321 زهره شوروزدی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53322 ابوالقاسم شوروزی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53323 حسین شوروزی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53324 حسین شوروزی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
53325 داود شوروزی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53326 سارا شوروزی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
53327 سارا شوروزی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
53328 سحر شوروزی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53329 سمیه شوروزی 1382 علوم پايه فیزیک
53330 سمیه شوروزی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
53331 لیلی شوروزی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
53332 محمدجواد شوروزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
53333 محمدعلی شوروزی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53334 محمدعلی شوروزی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53335 مرضیه شوروزی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53336 مریم شوروزی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53337 مریم شوروزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53338 منصوره شوروزی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
53339 مهدی شوروزی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53340 دینا شوروی 1381 هنر نيشابور نقاشی
53341 شهاب شوروی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
53342 مریم شوری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
53343 آرش شوریابی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53344 آمنه شوریابی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53345 ابوالحسن شوریابی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
53346 احمد شوریابی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53347 حسین شوریابی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53348 زهرا شوریابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53349 عاطفه شوریابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
53350 عباسعلی شوریابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53351 علی اکبر شوریابی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53352 محمد شوریابی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53353 محمّدحسن شوریابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53354 مرضیه شوریابی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
53355 مرضیه شوریابی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
53356 مریم شوریابی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53357 مریم شوریابی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53358 مریم شوریابی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
53359 مریم شوریابی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53360 مهدی شوریابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53361 مهدی شوریابی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53362 مهدیه شوریابی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53363 حامدرضا شوریان 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53364 مریم شوریان 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
53365 مهدیه شوریان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53366 میترا شوریان 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53367 زیبا شوریده 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
53368 سعیده شوریده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53369 سمانه شوریده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53370 لیلی شوریده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53371 مریم شوریده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53372 زینب شوریده بخت 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53373 زینب شوریده بخت 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
53374 امیر شوریده دلوئی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53375 علیرضا شوریده دلوئی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
53376 مرضیه شوریده یزدی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
53377 مرضیه شوریده یزدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
53378 سیف اله شوش نسب 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53379 احمد شوشتری 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53380 احمد شوشتری 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
53381 بهجت شوشتری 1384 علوم رياضي آمار
53382 بهناز شوشتری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
53383 بهنام شوشتری 1387 علوم رياضي آمار
53384 حمیدرضا شوشتری 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53385 زهرا شوشتری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53386 زینب شوشتری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
53387 سعیدرضا شوشتری 1363 كشاورزى علوم زراعی
53388 سکینه شوشتری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53389 سکینه شوشتری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
53390 سیدامیر شوشتری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53391 سیدجمال شوشتری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53392 سیدمحسن شوشتری 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
53393 علی شوشتری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53394 علی شوشتری 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53395 علیرضا شوشتری 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53396 علیرضا شوشتری 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53397 فاطمه شوشتری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
53398 قنبر علی شوشتری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
53399 محمد شوشتری 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53400 محمدجواد شوشتری 1394 مهندسي مهندسی عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227634