راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 53601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53601 ناهید صاحبکار 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53602 ناهید صاحبکار 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
53603 تکتم صاحبکار فیض آبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53604 زهرا صاحبکاران 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53605 معصومه صاحبکاران 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53606 خدیجه صاحبکارفرخانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53607 ابراهیم صاحبکاری 1367 كشاورزى زراعت
53608 علی صاحبکاری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53609 اکرم صاحبنام 1377 علوم رياضي آمار
53610 اکرم صاحبی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53611 باقر صاحبی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
53612 جلیله صاحبی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53613 حسن صاحبی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
53614 راضیه صاحبی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53615 رضا صاحبی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53616 زکیه صاحبی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53617 زهرا صاحبی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53618 سعیده صاحبی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53619 سمانه صاحبی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
53620 سمیه صاحبی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53621 شیرین صاحبی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
53622 عطامحمد صاحبی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
53623 غلامحسین صاحبی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
53624 فاطمه صاحبی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53625 کاظم صاحبی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53626 محمد صاحبی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
53627 محمدرضا صاحبی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
53628 مرضیه صاحبی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53629 مسعود صاحبی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
53630 منصوره صاحبی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
53631 فاطمه صاحبی اعلا 1392 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام
53632 محترم صاحبی امیری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
53633 مهدی صاحبی باغ عباسی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
53634 محمدجان صاحبی بهنمیری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
53635 مهلا صاحبی جهان آبادی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
53636 هانیه صاحبی جهان آبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
53637 محمد صاحبی خادر 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
53638 مریم صاحبی راستی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53639 اکرم صاحبی رهنی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53640 طاهره صاحبی سالاراباد 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53641 محمدجواد صاحبی سماغچه 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53642 میثم صاحبی شیرخانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
53643 فائزه صاحبی فرد 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53644 احمد صاحبی کلات 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه
53645 شهربانو صاحبی گلمکانی 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
53646 سمانه صاحبیان سقی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
53647 سمانه صاحبیان سقی 1384 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
53648 بتول صاحبیان سقی 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
53649 سمانه صاحبیان سقی 1387 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
53650 طاهره صاحبیان سقی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53651 مهدی صاحبیان سقی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53652 هادی صاحبیان سقی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
53653 محمود صادتی جانبهان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53654 زینب صادری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53655 سروناز صادری بی بالان 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53656 اعظم صادق 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
53657 حامد صادق 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53658 حسن صادق 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53659 راضیه صادق 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53660 زهرا صادق 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
53661 سمیّه صادق 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53662 طاهره صادق 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
53663 فهیمه صادق 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
53664 مجتبی صادق 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53665 محمد صادق 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53666 مصطفی صادق 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53667 فرنوش صادق بیگی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53668 ام کلثوم صادق آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53669 ملیحه صادق ابکوه 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53670 راضیه صادق احمدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53671 سامان صادق اقبالی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53672 فاطمه صادق اقبالی 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
53673 طاهره صادق النجاه 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53674 مریم صادق امیری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
53675 امینه صادق پور 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
53676 حسین صادق پور 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53677 حسین صادق پور 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
53678 حمید رضا صادق پور 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
53679 حمیده صادق پور 1380 علوم رياضي آمار
53680 رسول صادق پور 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
53681 رویا صادق پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53682 رویا صادق پور 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
53683 فتانه صادق پور 1355 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
53684 مهران صادق پور 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
53685 محمد رضا صادق پور بهابادی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53686 سینا صادق پورشمس آبادی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53687 صابره صادق پورگیلده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53688 صابره صادق پورگیلده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53689 محمد صادق پورمبارکه 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
53690 مژگان صادق پورمروی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
53691 نادیّه صادق پورمروی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53692 فهیمه صادق پورهروی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53693 فهیمه صادق پورهروی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
53694 محمد صادق پورهروی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
53695 سورج صادق تباربائی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
53696 امیر صادق تبریزی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53697 زهرا صادق تبریزی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
53698 سمیه صادق تبریزی 1378 علوم پايه زمین شناسی
53699 زیور صادق تهرانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
53700 نرجس صادق جوادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051541