راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 47 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 53601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53601 مهدی طباطبائی یزدی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53602 زهراسادات طباطبائیان 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53603 سیدعلی طباطبائیان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
53604 مریم سادات طباطبائیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53605 مریم سادات طباطبائیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53606 بی بی نیره طباطبایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53607 حسنیه طباطبایی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53608 زکیه طباطبایی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
53609 ستاره طباطبایی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53610 سیدمهدی طباطبایی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53611 فاطمه طباطبایی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
53612 مهنازالسادات طباطبایی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53613 میترا طباطبایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53614 سیدمحمد طباطبایی فرزقی 1376 علوم پايه زمین شناسی
53615 شکوفه طباطبایی یزدی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
53616 سیدمحمدحسین طباطبایی بالا 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53617 سیدمحمدکاظم طباطبایی حسینی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53618 سیدالیاس طباطبایی زاده 1381 دامپزشكي دامپزشکی
53619 فاطمه سادات طباطبایی زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53620 خدیجه طباطبایی سیفی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
53621 سیده فهیمه طباطبایی شهرآباد 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
53622 بی بی مریم طباطبایی شهراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53623 فاطمه السادات طباطبایی شهراباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53624 اتنا طباطبایی فخار 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53625 سیدامین طباطبایی قمشه 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53626 مهدی طباطبایی قمشه 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
53627 زینب السادات طباطبایی لطفی 1385 علوم پايه فیزیک - گرایش اخترفیزیک رصدی
53628 سیدحسن طباطبایی نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53629 سیددانیال طباطبایی یزدی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53630 سیده نجمه طباطبایی یزدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53631 شکوفه طباطبایی یزدی 1376 علوم پايه فیزیک
53632 فریده طباطبایی یزدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53633 زهراسادات طباطباییان 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
53634 زهراسادات طباطباییان 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات (میدان)
53635 سمیه طبخی 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
53636 کرامت طبرزدی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
53637 محسن طبرستانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
53638 تایماز طبری 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
53639 تایماز طبری 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
53640 حامد طبری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
53641 حسن طبری 1353 مهندسي راه و ساختمان
53642 علی طبری 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53643 طاهره طبری زاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
53644 جواد طبری شاهان دشت 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53645 عاطفه طبری فرد 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53646 عباس طبری فرد 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53647 سهیلا طبری کوچکسرائی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
53648 الهه طبسی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
53649 امیر طبسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53650 بتول طبسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53651 بی بی فهیمه طبسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53652 حسن طبسی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
53653 حسین طبسی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
53654 حسین طبسی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53655 حمید طبسی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53656 حمید طبسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53657 راحله طبسی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53658 رضا طبسی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53659 ساناز طبسی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
53660 سکینه طبسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53661 سیده سکینه طبسی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی ( آموزش محور )
53662 طلعت طبسی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
53663 طناز طبسی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
53664 عاطفه طبسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53665 عذرا طبسی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
53666 عزت طبسی 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
53667 فرزاد طبسی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53668 مجید طبسی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
53669 محسن طبسی 1394 دامپزشكي بافت شناسی
53670 محمّد طبسی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53671 مرضیه طبسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
53672 مریم طبسی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53673 مریم طبسی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
53674 مریم سادات طبسی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53675 مریم سادات طبسی 1387 علوم پايه فیزیک
53676 مژگان طبسی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53677 مصطفی طبسی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
53678 منصوره السادات طبسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53679 مهلا طبسی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53680 مهین طبسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53681 نفیسه السادات طبسی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53682 محمد طبسی زاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
53683 احمد طبسی سبزوار 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53684 شاهد طبسی کاخکی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
53685 فریده طبسی کاخکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
53686 فاطمه طبسی نژاد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53687 فاطمه طبسی نژاد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
53688 فاطمه طبسی نژاد 1388 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
53689 رسول طبسیان 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
53690 سمیرا طبسیان 1383 علوم رياضي آمار
53691 مهشاد طبسیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53692 هایده طبسیان 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
53693 لادن طبطبائی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53694 مرتضی طبق فروش 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
53695 محمد طبقچی عباس زاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53696 فرزین طبیب زاده گناوه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
53697 فرزین طبیب زاده گناوه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
53698 آزیتا طبیبی 1380 هنر نيشابور نقاشی
53699 بهشته طبیبی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53700 سمانه طبیبیان 1392 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694012