راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 53801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53801 مریم شهلایی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53802 زهرا شهلایی گوش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53803 عبدالصمد شهلی بر 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
53804 رضا شهمرادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53805 محبوبه شهمیری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53806 ایدا شهنائی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
53807 یزدان شهنائی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53808 معصومه شهناز 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53809 وجیهه شهناز 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
53810 رضا شهنازی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53811 رضا شهنازی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53812 رضا شهنازی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53813 روح الله شهنازی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53814 شوکت شهنازی 1354 علوم پايه زیست شناسی
53815 محمد شهنازی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53816 تکتم شهنازی فر 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53817 شراره شهنازی فر 1375 علوم رياضي آمار
53818 سمیه شهنازی نیا 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
53819 زهرا شهنام 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53820 امیر شهنواز 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53821 امیررضا شهنواز 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
53822 شهرام شهنواز 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53823 حسینعلی شهنوازی 1352 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53824 عبدالجلیل شهنوازی میرجاوه 1353 مهندسي راه و ساختمان
53825 نبی بخش شهنویی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53826 انسیه شهوازیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
53827 سلاله شهوازیان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت رفتاری
53828 مریم شهودی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53829 رباب شهید 1395 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
53830 علی شهیدثالث 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53831 مریم شهیدزاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
53832 شیما شهیدزاده اسدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53833 آرزو شهیدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53834 آرزو شهیدی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
53835 اکرم شهیدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
53836 حمیده شهیدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53837 حمیده شهیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53838 حمیده شهیدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
53839 حیدر شهیدی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53840 زهرا شهیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
53841 شهرام شهیدی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
53842 فاطمه شهیدی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53843 فرشته شهیدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53844 فرید شهیدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
53845 لیلا شهیدی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
53846 مجتبی شهیدی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53847 مجید شهیدی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53848 محسن شهیدی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53849 محمد شهیدی 1394 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
53850 مهدی شهیدی 1381 علوم پايه فیزیک
53851 مهدی شهیدی 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
53852 یونس شهیدی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
53853 هادی شهیدی پوراکبری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53854 سیداحمد شهیدی یاساقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
53855 سیده حبیبه شهیدی یاساقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53856 فرناز شهیدی اسلامی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
53857 مجتبی شهیدی اسلامی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53858 فاطمه شهیدی اصل 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53859 شادی شهیدی بشرویگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53860 نیاز شهیدی بهلولی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
53861 فاطمه شهیدی حکاک 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53862 الهام شهیدی رودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53863 طاهره شهیدی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
53864 منیره شهیدی فرد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
53865 سیدمحمد شهیدی مزرعه شیخ 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
53866 احمدعلی شهیدی نشرود کلی 1363 كشاورزى امور زراعی
53867 عبداله شهیدی نشرودکلی 1352 علوم رياضي آمار
53868 علیرضا شهیدی نوقابی 1366 علوم پايه زمین شناسی
53869 مصطفی شهیدی نوقابی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
53870 مصطفی شهیدی نوقابی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
53871 محمد شهیدی همت ابادی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
53872 سیداحمد شهیدی یاساقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53873 سیداحمد شهیدی یاساقی 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی موادغذایی
53874 سیدابوالحسن شهیدی یساقی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53875 مهدی شهیدیان 1380 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
53876 مهری شهیدین گنابادی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53877 علیرضا شهیرشیشوان 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53878 معصومه شهیری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53879 محمود شهیری پارسا 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
53880 مائده شهیری طبرستانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
53881 هدی شهیری طبرستانی 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
53882 سعیده شهیری مهرآباد 1388 علوم رياضي آموزش ریاضی ( آموزش محور )
53883 فاطمه شیاب روش 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53884 مجتبی شیاسی ارانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
53885 نعیمه شیبائی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
53886 آمنه شیبانی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53887 اکرم شیبانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53888 الهام شیبانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53889 الهه شیبانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
53890 امیرحسین شیبانی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
53891 پیمانه شیبانی 1372 علوم رياضي آمار
53892 حدیث شیبانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
53893 رضا شیبانی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
53894 رضا شیبانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53895 روزبه شیبانی 1355 علوم پايه فیزیک
53896 زینب شیبانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53897 سارا شیبانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
53898 سپیده شیبانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
53899 سیاوش شیبانی 1355 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53900 شراره شیبانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599510051015   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42179296