راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 53901 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53901 فاطمه صفرزاده ایسک 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
53902 سعید صفرزاده بقال 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53903 فیروزه صفرزاده بقال 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
53904 جواد صفرزاده گورابی 1365 كشاورزى دامپروری
53905 مهرناز صفرزایی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53906 زهره صفرعلیزاده قوچان عتیق 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
53907 علی محمد صفرمقدم 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53908 مصطفی صفرمقدم 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53909 اعظم صفرنژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53910 سعیده صفرنژاد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53911 عبدالصمد صفرنژاد 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
53912 علی صفرنژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53913 علی صفرنژاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53914 فاطمه صفرنژاد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53915 لیدا صفرنژاد 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53916 محمد صفرنژاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53917 محمدرضا صفرنژاد 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53918 مریم صفرنژاد 1382 علوم پايه زمین شناسی
53919 مریم صفرنژاد 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
53920 حسین صفرنژاد زنده جان 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53921 نرجس صفرنژادزنده جان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53922 علی صفرنژادزنده جان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
53923 آزاده صفرنیاشهری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
53924 بتول صفرنیاشهری 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
53925 حسن صفرنیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53926 آرزو صفری 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
53927 ابوذر صفری 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
53928 ارش صفری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53929 اعظم صفری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
53930 اعظم صفری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
53931 الهام صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
53932 الهام صفری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53933 ام البنین صفری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53934 بهروز صفری 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
53935 بهناز صفری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53936 پیمان صفری 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53937 تکتم صفری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53938 جعفر صفری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
53939 جمیله صفری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
53940 جواد صفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53941 جواد صفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53942 حجت صفری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
53943 حسن صفری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53944 حسن صفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
53945 حمیدرضا صفری 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53946 حمیدرضا صفری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
53947 رشید صفری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
53948 رشید صفری 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
53949 زهرا صفری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
53950 زهره صفری 1384 علوم پايه شیمی محض گرایش آلی
53951 زینب صفری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53952 زینب صفری 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53953 سعید صفری 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
53954 سکینه صفری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53955 سمیه صفری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53956 سمیه صفری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53957 شهربانو صفری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
53958 شهربانو صفری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53959 صادق صفری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
53960 صادق صفری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
53961 صدیقه صفری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53962 علی صفری 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
53963 علی اکبر صفری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53964 فاطمه صفری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53965 فاطمه صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53966 فاطمه صفری 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
53967 فایز صفری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53968 فرشته صفری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
53969 فرشته صفری 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
53970 فریدون صفری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53971 قاسم صفری 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
53972 کیومرث صفری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53973 مجید صفری 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
53974 محبوبه صفری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53975 محبوبه صفری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
53976 محبوبه صفری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
53977 محدثه صفری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53978 محمدابراهیم صفری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53979 محمدرحیم صفری 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
53980 محمدرضا صفری 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53981 مظفرعلی صفری 1365 مهندسي مهندسی عمران
53982 منصوره صفری 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
53983 موسی صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53984 مهدی صفری 1380 علوم پايه فیزیک
53985 مهدی صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
53986 مهرداد صفری 1382 هنر نيشابور نقاشی
53987 ناهید صفری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53988 ناهید صفری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
53989 نسیم صفری 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
53990 نسیم صفری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
53991 حمید صفری ازغندی 1381 علوم پايه فیزیک
53992 فاطمه صفری حاجیکلائی 1380 علوم رياضي آمار
53993 حسین صفری نسرانی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53994 حمید صفری ازغندی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
53995 فاطمه صفری اصل 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
53996 قاسم صفری بادخور 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
53997 رضا صفری برجی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
53998 غلام حسین صفری برجی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
53999 فرزانه صفری برجی 1386 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542844