راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 53901 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53901 زهرا صنعتی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53902 زینب صنعتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53903 زینب صنعتی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53904 سمیه صنعتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53905 سهیل صنعتی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53906 سیدسینا صنعتی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
53907 سیده معصومه صنعتی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
53908 شاهرخ صنعتی 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
53909 شیرین صنعتی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53910 شیرین صنعتی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
53911 شیوا صنعتی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
53912 شیوا صنعتی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
53913 طاهره صنعتی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53914 عباس صنعتی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
53915 محمدتقی صنعتی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
53916 محمدحسن صنعتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53917 محمدحسین صنعتی 1356 علوم پايه شیمی
53918 مهدی صنعتی 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
53919 مهدی صنعتی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53920 مهدی صنعتی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53921 مینا صنعتی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53922 نعمت اله صنعتی 1352 مهندسي برق - الکترونیک
53923 عذرا صنعتی سیجاوندی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53924 محمدصالح صنعتی فر 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53925 اکرم صنعتی ابرده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53926 نصرت صنعتی اسفیوخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53927 فاطمه صنعتی انابت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53928 سیدمهدی صنعتی باب الحکم 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
53929 اکرم صنعتی بایگی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53930 محمود صنعتی بایگی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53931 سیما صنعتی پور 1387 علوم رياضي ریاضی محض
53932 نسرین صنعتی تیرگان 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53933 نسرین صنعتی تیرگان 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
53934 شیما صنعتی حجار 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53935 شیماء صنعتی حجار 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
53936 نصرت صنعتی راینی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53937 نادر صنعتی شرقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53938 ناصر صنعتی شرقی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
53939 سمیه صنعتی فاروجی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
53940 مهدی صنعتی فاروجی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53941 رام صنعتی فروش 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
53942 علیرضا صنعتی قدیم 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53943 ملیحه صنعتی قدیم 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53944 نسرین صنعتی مشهدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
53945 حسن صنعتی نسب 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53946 علی صنعتی نسب 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
53947 زهره صنعتی یکتا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53948 اسفندیار صنعی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
53949 امیر صنعی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53950 امیر صنعی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
53951 ثمین صنعی 1394 علوم پايه شیمی گرایش محض
53952 ساره صنعی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53953 ساناز صنعی 1372 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
53954 صدف صنعی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53955 حمید صنعی شرق 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
53956 آذر صنم بری 1385 علوم پايه زمین شناسی
53957 شکورا صنم یار 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53958 ابوالفضل صنمی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
53959 نجمه صنمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
53960 زهرا صنوبری 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
53961 زهره صنوبری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53962 عباس صنوبری 1370 علوم رياضي ریاضی
53963 عیسی صنوبری 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
53964 فرزانه صنوبری 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
53965 مجتبی صنوبری 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
53966 محبوبه صنوبری 1387 علوم رياضي آمار
53967 محبوبه صنوبری 1392 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
53968 مرضیه صنوبری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
53969 علی صنوبری کوشک آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
53970 امیر صنیع زر 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53971 پرتو صنیعی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
53972 عاطفه صنیعی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53973 عاطفه صنیعی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
53974 فرزانه صنیعی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53975 فرزانه صنیعی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53976 محمد صنیعی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53977 بهاره صوابی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53978 علی صوابی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53979 حسین صوابی فر 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53980 امیر صورتی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53981 عصمت صورتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53982 مجید صورتی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53983 دنیا صورتی جابلو 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
53984 مینا صورتی جابلو 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
53985 سیاوش صوری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53986 سهیلا صوفی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53987 صلاح صوفی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
53988 مجید صوفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53989 محمدباقر صوفی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
53990 نورمحمد صوفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
53991 مرضیه صوفی زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53992 سمیرا صوفی حسن آباد 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
53993 فاطمه صوفی حسن آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
53994 ناهید صوفی حسن آبادی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
53995 سمیرا صوفی حسن اباد 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
53996 ندا صوفی دوست 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53997 عبدالسلیم صوفی زاده 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
53998 سروش صوفی سیاوش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53999 سوسن صوفیان خاکستر 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602457