راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 54001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54001 سینا صباغ 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
54002 عبدالمجید صباغ 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54003 علیرضا صباغ 1379 علوم رياضي ریاضی محض
54004 فرشید صباغ 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54005 مریم صبّاغ 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
54006 نیکی صباغ 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
54007 فرهاد صباغ کلات 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54008 فاطمه صباغ اف 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54009 مرضیه صباغ اف 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54010 بهناز صباغ بجستانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54011 مهناز صباغ بجستانی 1381 علوم پايه زمین شناسی
54012 مهناز صباغ بجستانی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
54013 مهناز صباغ بجستانی 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
54014 هانیه صباغ بجستانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
54015 فاطمه صباغ جاغرق 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54016 فریما صباغ حسن پور 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54017 آسیه صباغ حسن زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
54018 نرگس صباغ خور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54019 احمد صباغ زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54020 بهزاد صباغ زاده 1354 مهندسي راه و ساختمان
54021 بهنام صباغ زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
54022 جمشید صباغ زاده 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
54023 حامد صباغ زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54024 شهرام صباغ زاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54025 فرزانه صباغ زاده 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
54026 مریم صباغ زاده ایرانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54027 فاطمه صباغ زاده فریز 1382 دامپزشكي دامپزشکی
54028 هادی صباغ سجادیه 1357 علوم پايه شیمی
54029 امید صباغ کلات 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
54030 پریسا صباغ کلات 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54031 رزیتا صباغ کلات 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54032 صدیقه صباغ کلات 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54033 علی صباغ کلات 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54034 علی صباغ کلات 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
54035 مریم صباغ کلات 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54036 وحید صباغ کلات 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54037 حسین صباغ گل 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54038 حمیدرضا صباغ گل 1356 علوم پايه زمین شناسی
54039 صادق صباغ گل 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
54040 علیرضا صباغ معینی 1391 علوم پايه فیزیک
54041 قاسم صباغ مقدم 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
54042 مرضیه صباغ نکونام 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54043 امین صباغان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
54044 بهروز صباغزاده 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
54045 حوریه صباغی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54046 داود صباغی 1388 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
54047 ریحانه صباغی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54048 زهرا صباغی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54049 زینب صباغی 1383 علوم رياضي آمار
54050 زینب صباغی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
54051 سپیده صباغی 1390
54052 سمانه صباغی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54053 سمانه صباغی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54054 سمیرا صباغی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54055 سیدجواد صباغی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
54056 شمسی صباغی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54057 صفورا صباغی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54058 علیرضا صباغی 1367 علوم پايه زمین شناسی
54059 فایزه صباغی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54060 فهیمه صباغی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54061 فهیمه صباغی 1377 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54062 فهیمه صباغی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54063 مختار صباغی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54064 مصطفی صباغی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54065 مصطفی صباغی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
54066 مهدی صباغی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54067 میلاد صباغی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
54068 رضا صباغی عبدل آبادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54069 شیرین صباغی آبکوه 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54070 شیرین صباغی آبکوه 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
54071 جعفر صباغی تربتی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
54072 ابوالقاسم صباغی سده 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
54073 راضیه صباغی قلعه نو 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
54074 محمدعلی صباغی مهرجردی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
54075 مریم صباغی ندوشن 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54076 احسان صباغیان 1376 علوم رياضي آمار
54077 زهرا صباغیان 1385 مهندسي مهندسی شیمی
54078 زهرا صباغیان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
54079 سمیه صباغیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54080 عالیه صباغیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54081 مریم صباغیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
54082 ناهید صباغیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54083 ناهید صباغیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
54084 حسین صباغیان طوسی 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54085 نیره صباغیان جاغرق 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54086 تکتم صباغیان طوسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54087 سارا صباغیان طوسی 1384 علوم رياضي آمار
54088 غزاله صباغیان طوسی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54089 ملکه صباغیان طوسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
54090 یاسمین صباغیان طوسی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54091 مهران صبای نشتیفانی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54092 مریم صبح خیز 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی)
54093 علیرضا صبح خیزی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54094 زینب صبحی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54095 محمد صبحی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54096 عبدخلیفه صبر صبر 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
54097 هاشم صبرزاده 1393 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54098 الهام صبری 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
54099 جلال صبری 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
54100 جلیل صبری 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640118