راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,257

نمایش موارد : 54001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54001 راحله طالب زاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54002 زهرا طالب زاده 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
54003 زهره طالب زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54004 سیده لاله طالب زاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54005 عذرا طالب زاده 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54006 ناهید طالب زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54007 مریم طالب زاده برجی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54008 علی طالب زاده بردسیری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54009 آلاء طالب زاده شوشتری 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
54010 آلاء طالب زاده شوشتری 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
54011 بتول طالب زاده فاروجی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
54012 رقیه طالب زاده نرم 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54013 منیره طالب زاده نرم 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54014 علی اصغر طالب نژاد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
54015 زهرا طالب نژادنوبجاری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54016 سحر طالب نژادیزد 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
54017 اناهیتا طالبان پیرا 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
54018 نفیسه طالبان فرد 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54019 نفیسه طالبان فرد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54020 فاطمه طالبان نقندر 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54021 احمدفرهاد طالبی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54022 احمدفرهاد طالبی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
54023 احمدفرهاد طالبی 1388 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
54024 اعظم طالبی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54025 اعظم طالبی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54026 انسیه طالبی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54027 بتول طالبی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54028 براتعلی طالبی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
54029 بهاره طالبی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
54030 ثریا طالبی 1370 علوم رياضي ریاضی
54031 ثریا طالبی 1373 علوم رياضي ریاضی
54032 ثریا طالبی 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
54033 جاوید طالبی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54034 حمیدرضا طالبی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54035 حمیده طالبی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54036 حیدر طالبی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54037 راضیه طالبی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54038 ریحانه طالبی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54039 زهرا طالبی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54040 زهرا طالبی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
54041 زهرا طالبی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54042 زهرا طالبی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54043 سارا طالبی 1392 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
54044 سعیده طالبی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
54045 سمانه طالبی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
54046 سمانه طالبی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54047 سمانه طالبی 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
54048 سیداحمد طالبی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54049 سیدجواد طالبی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
54050 سیدجواد طالبی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54051 سیدحسام الدین طالبی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
54052 شاهرخ طالبی 1355 علوم پايه زیست شناسی
54053 طراوت طالبی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54054 عباسعلی طالبی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54055 عبداله طالبی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54056 علی طالبی 1372 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54057 علی طالبی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54058 علی طالبی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
54059 علیرضا طالبی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54060 غلامحسن طالبی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
54061 فائزه طالبی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54062 فاطمه طالبی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54063 فاطمه طالبی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54064 فاطمه طالبی 1383 علوم رياضي آمار
54065 فاطمه طالبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54066 فریما طالبی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54067 فهیمه طالبی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54068 قاسمعلی طالبی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54069 مجتبی طالبی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
54070 مجتبی طالبی 1386 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54071 محسن طالبی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
54072 محمد طالبی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
54073 محمد طالبی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54074 محمد طالبی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54075 محمدرضا طالبی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54076 محمدرضا طالبی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54077 محمدرضا طالبی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54078 محمدعلی طالبی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54079 محمدعلی طالبی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54080 مرتضی طالبی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
54081 مرضیه طالبی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54082 مریم طالبی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
54083 مریم طالبی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
54084 مریم طالبی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54085 مریم طالبی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
54086 معصومه طالبی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
54087 مهدی طالبی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54088 مهدی طالبی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54089 مهدی طالبی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
54090 مهری طالبی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54091 مهسا طالبی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
54092 ناصر طالبی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54093 ندا طالبی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
54094 مهدی طالبی فرد 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54095 اصغر طالبی اتویی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54096 علی طالبی اردکانی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
54097 محسن طالبی اسفندارانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
54098 حمید طالبی بالاخیابانی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
54099 نسیم طالبی بهاباد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35957369