راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 54001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54001 ام البنین صادق زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54002 تکتم صادق زاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54003 حسن صادق زاده 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
54004 حسین صادق زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
54005 راحله صادق زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54006 رضا صادق زاده 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54007 زهره صادق زاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54008 ساره صادق زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54009 سروش صادق زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54010 سیدحسن صادق زاده 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری
54011 سیدحسین صادق زاده 1377 علوم رياضي ریاضی محض
54012 شاهین صادق زاده 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
54013 شهین صادق زاده 1368 علوم پايه زمین شناسی
54014 علی صادق زاده 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54015 فاطمه صادق زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54016 فاطمه صادق زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
54017 فاطمه صادق زاده 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54018 فاطمه صادق زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
54019 فاطمه صادق زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
54020 فاطمه صادق زاده 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
54021 محمد صادق زاده 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54022 محمود صادق زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54023 مریم صادق زاده 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
54024 منوچهر صادق زاده 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
54025 مهدی صادق زاده 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54026 مهدی صادق زاده 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54027 میثم صادق زاده 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54028 ناصر صادق زاده 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
54029 ناصر صادق زاده 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54030 هما صادق زاده 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
54031 سیده مهسا صادق زاده بایگی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54032 سیده مهسا صادق زاده بایگی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
54033 سمانه صادق زاده بقمچ 1394 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54034 فاطمه صادق زاده ذاکری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54035 شکوفه صادق زاده شیراز 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
54036 فرخنده صادق زاده شیراز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54037 مهدی صادق زاده شیراز 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
54038 اسماء صادق زاده شیرازی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54039 مریم صادق زاده طباطبائی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
54040 نرگس صادق زاده طباطبائی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54041 سیده مطهره صادق زاده طباطبایی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54042 فاطمه صادق زاده معارفی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54043 نسترن صادق زاده یزدی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
54044 سمیه صادق سرند 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54045 معصومه صادق سرند 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54046 نوید صادق صابری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54047 حسین صادق فر 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54048 عادله صادق مسجدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54049 سمیرا صادق مقدم 1385 علوم رياضي ریاضی محض
54050 فاطمه صادق مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
54051 ریحانه صادق مقدم عباس پور 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54052 سارا صادق مقدم عباس پور 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54053 حسین صادق ممتاز 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54054 حمیدرضا صادق نژاد 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
54055 طاهره صادق نژاد 1386 هنر نيشابور نقاشی
54056 عفت صادق نژاد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
54057 فرزانه صادق نژاد 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54058 گلریز صادق نژاد 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54059 گلناز صادق نژاد 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54060 حسن صادق نیا 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54061 علیرضا صادق نیا 1371 دامپزشكي دامپزشکی
54062 محمود صادق نیابابلی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54063 حسین صادقپور 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
54064 رضا صادقپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
54065 سعیده صادقپور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54066 صمد صادقپور 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
54067 رحیم صادقپورشاره 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54068 روح افزا صادقپورصابر 1354 علوم رياضي ریاضی
54069 زهره صادقپورکلوری 1378 علوم پايه فیزیک
54070 بهرام صادقپورگیلده 1367 علوم رياضي آمار
54071 محمدحسین صادقپورمقدم 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54072 انسیه صادقخانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54073 محمد صادقزاده رودمعجنی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
54074 سعیده صادقلو 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
54075 مریم صادقلو 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
54076 ابوالقاسم صادقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54077 احمد صادقی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54078 احمد صادقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54079 احمد صادقی 1382 علوم پايه زمین شناسی
54080 احمدرضا صادقی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54081 احمدرضا صادقی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
54082 اسماعیل صادقی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
54083 اسمعیل صادقی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54084 اعظم صادقی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
54085 افروز صادقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
54086 افسانه صادقی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54087 اقبال صادقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54088 اکرم صادقی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54089 الهام صادقی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54090 الهام صادقی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54091 امید صادقی 1390 علوم پايه زمین شناسی
54092 امیرحسین صادقی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54093 امیرعلی صادقی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54094 بلال صادقی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54095 بلال صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
54096 بلال صادقی 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
54097 بهاالدین صادقی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54098 بهنام صادقی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54099 پوریا صادقی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54100 تقی صادقی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765067