راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 54001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54001 مهدی صفری بک 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54002 مهدی صفری بک 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
54003 سلامت صفری بلیلی 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
54004 پریسا صفری بیدختی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
54005 علی محمد صفری بیدختی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54006 مریم صفری توسنلو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54007 مریم صفری چافچیری 1384 هنر نيشابور نقاشی
54008 زهرا صفری حاجی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
54009 زهرا صفری حصاری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
54010 حاصل صفری خواه 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
54011 فرامرز صفری دلوئی 1372 علوم رياضي ریاضی
54012 فرامرز صفری دلویی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
54013 فریدون صفری دلویی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
54014 علیرضا صفری دولو 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54015 معصومه صفری دولو 1381 علوم پايه زمین شناسی
54016 میترا صفری دولو 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
54017 حسن صفری رزق اباد 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54018 خدیجه صفری رودبار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54019 خدیجه صفری رودبار 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54020 ماکان صفری زاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54021 محسن صفری زاده 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54022 قنبر صفری زاده باغستانی 1355 علوم پايه زمین شناسی
54023 مریم صفری زاده مقدم 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54024 شهاب صفری سراسکانرود 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
54025 عاطفه صفری سرچاه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54026 مسعود صفری علی اکبری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54027 هادی صفری فارمد 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54028 هادی صفری فارمد 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54029 مهدی صفری فخراباد 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54030 سجاد صفری فرخد 1393 علوم پايه زمین شناسی
54031 علی اصغر صفری قلعه زو 1369 علوم پايه زمین شناسی
54032 مهدی صفری قله زو 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
54033 جمشید صفری قوژدی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54034 خدیجه صفری کبودگنبدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54035 حمزه علی صفری کندسری 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
54036 رضا صفری کندسری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54037 اعظم صفری کنگ 1388 علوم پايه زمین شناسی
54038 اعظم صفری کنگ 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
54039 زینب صفری کنگ 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54040 مریم صفری کنگ 1385 علوم رياضي ریاضی محض
54041 هاشم صفری کنگ 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54042 علی صفری کهنکی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
54043 علی اصغر صفری گرایلی 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
54044 اسمعیل صفری لوکلایه 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
54045 احسان صفری محسن آباد 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
54046 زهرا صفری محمدیه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
54047 زهرا صفری محمدیه 1389
54048 زهرا صفری محمدیه 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
54049 علی صفری مردخه 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
54050 مژگان صفری مقدم 1385 علوم پايه زمین شناسی
54051 ناصر صفری مقدم 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
54052 ناصر صفری مقدم 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
54053 آسیه صفری ملک آباد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54054 زهرا صفری ملک آباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54055 محمدحسین صفری نادری 1362 علوم پايه شیمی گرایش محض
54056 محمدهادی صفری نادری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54057 علیرضا صفری نجف ابادی 1371 علوم پايه فیزیک
54058 سمانه صفری نژادفرد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54059 فائزه صفری نصرآبادی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
54060 مسعود صفری یزد 1383 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
54061 فاطمه صفری یزد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54062 مجید صفری یزد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54063 مسعود صفری یزد 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54064 نازیلا صفری یزد 1374 علوم پايه فیزیک
54065 فاطمه صفری یساقی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
54066 اقدس صفریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
54067 فاطمه صفریان 1379 علوم رياضي آمار
54068 محمد صفریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
54069 مریم صفریان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54070 مهسا صفریان 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
54071 مجید صفریان بروجنی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54072 بهنوش صفریان بنا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54073 حمیده صفریان بنا 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
54074 بهناز صفریان بناء 1391 مهندسي مهندسی شیمی
54075 بهنوش صفریان بناء 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54076 حمیده صفریان بناء 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
54077 سحر صفریان بناء 1384 مهندسي مهندسی شیمی
54078 فاطمه صفریان پوبه 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
54079 معصومه صفریان چمن آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
54080 سامان صفریان فیض آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54081 سبحان صفریان فیض آبادی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54082 آرش صفریان کلات 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
54083 اعظم صفوتی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
54084 مریم صفوتی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54085 میترا صفوتی یوسف آباد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54086 نسرین صفوری 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54087 امید صفوی 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
54088 سمیرا صفوی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
54089 سیّد زین العابدین صفوی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
54090 سیداحمدرضا صفوی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
54091 سیدمهدی صفوی 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
54092 شیوا صفوی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
54093 فاطمه صفوی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
54094 ماندا صفوی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
54095 مهدی صفوی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54096 مهدی صفوی 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54097 وجیهه سادات صفوی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
54098 علی صفوی شاملو 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54099 سیده عصمت صفوی بربرستان 1384 علوم پايه زمین شناسی
54100 رضا صفوی پور 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542864