راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 54001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54001 نسرین صداقت شریفی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
54002 مینا صداقت طالبی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54003 الهام صداقت کامه علیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54004 سمیه صداقت کرمانشاهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54005 عطیه صداقت کریم خانی 1385 هنر نيشابور نقاشی
54006 الهه سادات صداقت کلانتری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54007 ملیحه صداقت کلوخی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54008 زهرا صداقت مایوان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54009 بیژن صداقت مصعبی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
54010 جواد صداقت منش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54011 اعظم صداقت مهر 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54012 رباب صداقت مهر 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54013 احمد صداقت نیازآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
54014 ابراهیم صداقتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54015 امید صداقتی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
54016 راحله صداقتی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54017 صاحبه صداقتی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
54018 عبدالعلی صداقتی 1368 علوم پايه زمین شناسی
54019 علی صداقتی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
54020 علی اصغر صداقتی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54021 علی اصغر صداقتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
54022 علیرضا صداقتی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54023 علیرضا صداقتی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54024 فاطمه صداقتی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54025 فاطمه صداقتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54026 فاطمه صداقتی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54027 مرجانه صداقتی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54028 مریم صداقتی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
54029 ناصر صداقتی 1391 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
54030 جعفر صداقتی خلیل آباد 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54031 سعید صداقتی مقدم 1380 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
54032 نسرین صداقتی افخمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54033 عماد صداقتی بکشلی 1390 علوم پايه زمین شناسی
54034 امین صداقتی پور 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
54035 محمد صداقتی پور 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54036 محمد صداقتی پور 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54037 جعفر صداقتی خلیل اباد 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54038 حسین صداقتی فر 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54039 محمد صداقتی گنابادی 1365 كشاورزى زراعت
54040 ناصرالدین صداقتی مختاری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
54041 سعید صداقتی مقدم 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54042 حسین صداقتی نسب 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54043 زهرا صداقتی نسب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
54044 نسرین صداقتی نوقابی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54045 لیلا صداقتیان 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
54046 اعظم صداقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54047 عباس صدخروی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54048 مریم صدخروی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54049 ملیحه صدخروی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54050 آیه السادات صدر 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
54051 بنفشه صدر 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54052 زهرا صدر 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
54053 سید محسن صدر 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54054 سیدعلیرضا صدر 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54055 سیدمحسن صدر 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
54056 سیدمحسن صدر 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54057 صدیقه هما صدر 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54058 محمد صدر 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54059 مهرداد صدر 1353 علوم پايه زیست شناسی
54060 نفیسه سادات صدر 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54061 زهرا صدر بنارکی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54062 محمد جعفر صدر زاده خراسانی 1385 علوم پايه زمین شناسی
54063 فاطمه صدر نیا 1384 دامپزشكي دامپزشکی
54064 سامان صدرآبادی حقیقی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
54065 شیما صدرآبادی حقیقی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
54066 پری صدرا 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54067 سمیه صدرا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54068 فرزاد صدرائی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54069 مجید صدرائی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
54070 محبوبه صدرائی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
54071 ملیحه صدرائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54072 نسرین صدرائی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
54073 هدی صدرائی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54074 مسعود صدرابادی حقیقی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54075 سعید صدرارحامی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54076 مرتضی صدراصفهانی 1361 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
54077 آیدا صدرالسّادات 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
54078 پروانه صدرالسادات 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54079 سیده فاطمه صدرالسادات 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
54080 عنایت اله صدرالسادات 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54081 محمد صدرالفضلائی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
54082 عالمه صدراللهی 1385 علوم پايه فیزیک
54083 عالمه صدراللهی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
54084 محمد صدرالهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54085 اعظم صدرایی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
54086 امید صدرایی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
54087 ثمین صدربزاز 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54088 سحر صدربزاز 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54089 مرضیه صدربزاز 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54090 مهدی صدربزاز 1368 مهندسي مهندسی عمران
54091 پروین صدربلوریان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54092 پروین صدربلوریان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54093 حامد صدربلوریان 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54094 مرضیه صدربلوریان 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54095 حمیدرضا صدرزاده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54096 سیدمحسن صدرزاده 1367 علوم پايه زمین شناسی
54097 مینو صدرزاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
54098 حانیه صدرزاده خراسانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54099 فاطمه صدرزاده خراسانی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
54100 محمدجواد صدرزاده خراسانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38134407