راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 54101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54101 نیر صفی آبادی ثانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54102 صنم صفی پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54103 اکبر صفی پورافشار 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
54104 علی صفی پورسرچشمه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54105 باسم صفی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
54106 فروزان صفی زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
54107 مرضیه صفی زاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54108 مریم صفی زاده 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54109 مریم صفی زاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
54110 ملیحه صفی زاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54111 هادی صفی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
54112 عظیمه صفی طرج 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54113 علیرضا صفی قلی پور 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54114 الهام صفی کیکله 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
54115 مهدیه صفی نتاج 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54116 محدثه صفی نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
54117 ارژنگ صفیان بلداجی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
54118 طیبه صفیری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54119 ساره صلاتی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54120 فاطمه کبری صلاتی 1354 علوم پايه فیزیک
54121 محمدمهدی صلاتی 1358 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
54122 منصور صلاتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54123 مهدی صلاتی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54124 بهاره صلاتی کاخکی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54125 محمدعلی صلاتی کاخکی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54126 ریحانه صلاح منش 1385 مهندسي مهندسی شیمی
54127 ریحانه صلاح منش 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
54128 محمدرضا صلاحپور 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
54129 خدیجه صلاحدیدرودی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
54130 احمدرضا صلاحی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54131 امین صلاحی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
54132 ترانه صلاحی 1356
54133 رضا صلاحی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
54134 سارا صلاحی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
54135 سمیه صلاحی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54136 صالحه صلاحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54137 علیرضا صلاحی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54138 محمدامین صلاحی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
54139 میرامیر صلاحی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
54140 نسیم صلاحی 1386 هنر نيشابور نقاشی
54141 طیبه صلاحی شامیر 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54142 سهراب صلاحی اردکانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54143 عبدالوهاب صلاحی اردکانی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
54144 رقیّه صلاحی استاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54145 زهرا صلاحی استاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54146 محمد صلاحی ایردموسی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54147 اعظم صلاحی ایزدموسی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54148 زهرا صلاحی توپکانلو 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54149 بهرام صلاحی دیسفان 1358 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
54150 نرگس صلاحی دیسفانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54151 نرگس صلاحی دیسفانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
54152 محمدرضا صلاحی سینی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54153 محمدرضا صلاحی سینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
54154 حمیده صلاحی فروتقه 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54155 مصطفی صلاحی کجور 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54156 علیرضا صلاحی مقدم 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54157 منوچهر صلاحی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
54158 منوچهر صلاحی مقدم 1362 كشاورزى امور زراعی
54159 سیدمحسن صلاحی نژاد 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54160 فائزه صلایانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54161 فائزه صلایانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
54162 رقیه صلبی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها
54163 فاطمه صلح چی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54164 بهناز صلح دوست 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54165 بهناز صلح دوست 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
54166 منصوره صلح دوست 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
54167 جواد صلحی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54168 سیمین صلحی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
54169 سمانه صلصالی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54170 اکرم صلواتی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
54171 سید محمدرضا صلواتی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
54172 سیدمحمدرضا صلواتی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54173 سیدمحمدرضا صلواتی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
54174 سیده حمیده صلواتی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
54175 علیرضا صلواتی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54176 فرزانه صلواتی 1381 علوم پايه فیزیک
54177 محمدرضا صلواتی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54178 مهرانگیز صلواتی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54179 فاطمه صلواتی طرقی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
54180 مریم صلواتی حصاری 1382 علوم رياضي آمار
54181 امیرعباس صلواتی خراسانی 1391 مهندسي مهندسی عمران
54182 مجید صلواتی خوش قلب 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54183 سیدمحمد صلواتی خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
54184 سپیده صلواتی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54185 علی صلواتی زاده 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
54186 محمّد صلواتی زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
54187 مسعود صلواتی زاده 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54188 صالح صلواتی میبدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54189 محمدرضا صلواتی میبدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54190 هاله صلواتی میبدی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54191 مرضیه صلواتی نیک 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54192 فریبا صم 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54193 امیرحسین صمدانی 1363 علوم رياضي ریاضی
54194 محمدحسن صمدانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54195 حسین صمدبین 1356 علوم پايه شیمی
54196 سعید صمدپور 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
54197 فاطمه صمدپور 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54198 فاطمه صمدپور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
54199 محمدحسن صمدپور 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54200 ملیکا صمدپور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513447