راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 54101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54101 محمدجواد صدرزاده خراسانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
54102 سهیل صدرزاده مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
54103 سوسن صدرزمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54104 کمال صدرزمانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54105 فریبا صدرعاملی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54106 محمدابراهیم صدرمقدم 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
54107 مرتضی صدرمقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54108 فاطمه صدرنبوی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54109 حسن صدرنیا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
54110 آیدا صدری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
54111 ابوالفضل صدری 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54112 بنفشه صدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54113 بهاره صدری 1385 علوم پايه زمین شناسی
54114 بهاره صدری 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
54115 جواد صدری 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54116 حسین صدری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54117 سیداحسان صدری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54118 سیده الهام صدری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54119 سیده الهام صدری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54120 سیما صدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54121 عصام صدری 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
54122 محبوبه صدری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54123 مریم صدری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54124 منیژه صدری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54125 مهدی صدری 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54126 ناهید صدری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
54127 فاطمه صدری کمال 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54128 محسن صدری انباردان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54129 فریدون صدری بقال 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
54130 الهه صدری پور 1385 علوم پايه زیست شناسی - گرایش علوم جانوری - تکوینی
54131 سمن صدری پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54132 تانیا صدری تبریزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
54133 سیدجلال صدری زاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54134 رضا صدری فرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54135 زکیه صدری گل خیلی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54136 پانته ا صدری مقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
54137 پانته ا صدری مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54138 هدا صدری مقدم 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
54139 شاهرخ صدری میلانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54140 زهره صدری نیا 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
54141 فاطمه صدری نیا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54142 تکتم صدفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54143 فاطمه صدفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54144 مریم صدفی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54145 معصومه صدفی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
54146 مهدی صدفی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54147 مهدی صدفی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
54148 حسام صدق دوست 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
54149 یاسمین صدق دوست 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54150 ابوالفضل صدقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
54151 اعظم صدقی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
54152 جواد صدقی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54153 حسین صدقی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54154 زهرا صدقی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
54155 سارا صدقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54156 سپیده صدقی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
54157 سعید صدقی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54158 سمیه صدقی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54159 سمیه صدقی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54160 سینا صدقی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
54161 صدیقه صدقی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54162 عباس صدقی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
54163 فاطمه صدقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54164 کاظم صدقی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
54165 محسن صدقی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54166 محمد صدقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
54167 محمد صدقی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
54168 محمّد صدقی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
54169 مسعود صدقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
54170 ملیحه صدقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54171 منصوره صدقی 1362 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
54172 مهدی صدقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54173 مهران صدقی 1375 علوم پايه فیزیک کاربردی
54174 نازلی صدقی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
54175 ناهید صدقی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
54176 هانیه صدقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54177 مهران صدقی فاروجی 1353 مهندسي راه و ساختمان
54178 شعبان صدقی قادیگلائی 1357 علوم رياضي ریاضی
54179 اکرم صدقیان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54180 رضا صدقیان 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
54181 رقیه صدقیان مقدم کهنه فرود 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54182 ساغر صدقیانی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
54183 محمدعلی صدقیانی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54184 معصومه صدقیانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54185 محمدمهدی صدوق زاده 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
54186 پیمان صدوقی 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
54187 رضا صدوقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54188 سمیه صدوقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54189 غلامرضا صدوقی 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
54190 فریبا صدوقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54191 مریم صدوقی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54192 حجت صدوقی باغسیاه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
54193 رضا صدوقی باغسیاه 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54194 سعید صدوقی باغسیاه 1382 علوم پايه زمین شناسی
54195 عبدالمجید صدوقی فر 1376 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
54196 محمدامین صدوقی فر 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
54197 حمیدرضا صدوقی قوچان عتیق 1380 علوم پايه فیزیک
54198 سارا صدوقی قوچان عتیق 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54199 زهره صدوقی قوژدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54200 اسداله صدوقی مود 1356 علوم پايه شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135232