راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 54101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54101 مینا شیخ محمدی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
54102 فواد شیخ مومنی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54103 محمدرضا شیخ نبی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54104 سهیلا شیخ نژاد 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54105 احمد شیخ نظامی 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54106 سمیه شیخ نظامی 1377 علوم پايه فیزیک
54107 سمیه شیخ نظامی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
54108 سمیه شیخ نظامی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
54109 فاطمه شیخ نظامی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
54110 روح اله شیخ نظرسلامی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
54111 سمانه شیخ نظری 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
54112 نرگس شیخ وانلو 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
54113 حامد شیخ ویسی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54114 راضیه شیخ ویسی 1375 علوم پايه زمین شناسی
54115 فهیمه شیخ ویسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
54116 حمیده شیخانی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
54117 روح الله شیخانی 1381 علوم پايه فیزیک
54118 زهرا شیخانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
54119 شکوه شیخانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
54120 محمد شیخانی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54121 محمداسماعیل شیخانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
54122 محمدهادی شیخانی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54123 محمدحسن شیخزاده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54124 حلیمه شیخعلی شاهی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54125 سمیه شیخعلی شاهی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54126 سمیه شیخعلی شاهی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
54127 عاطفه شیخعلی شاهی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54128 ولی شیخکانلوی میلان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
54129 محمدرضا شیخلو 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
54130 عباس شیخوانلو 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54131 اسماء شیخوکهنه قوچان 1391 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
54132 احمدرضا شیخی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54133 ثریا شیخی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54134 حکیمه شیخی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54135 رضا شیخی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
54136 سمیرا شیخی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
54137 شمسیه شیخی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54138 شهریار شیخی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
54139 علی شیخی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54140 فاطمه شیخی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54141 محمد شیخی 1388 علوم رياضي آمار
54142 محمدابراهیم شیخی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
54143 مرتضی شیخی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54144 مرتضی شیخی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54145 معصومه شیخی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54146 نازیلا شیخی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54147 نسرین شیخی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54148 نسرین شیخی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
54149 سمانه شیخی ازغندی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54150 مرتضی شیخی ازغندی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54151 فرزانه شیخی بیات 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54152 سعید شیخی راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54153 احمدرضا شیخی رشتخوار 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
54154 حمیدرضا شیخی رشتخوار 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54155 داود شیخی رشخوار 1389 علوم پايه فیزیک
54156 محسن شیخی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54157 ابوذر شیخی زاده اول 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54158 وحیده شیخی علی آباد 1379 علوم پايه زمین شناسی
54159 احمد شیخی کاریزکی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54160 امید شیخی کاریزکی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54161 امید شیخی کاریزکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
54162 زینب شیخی کوهسار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
54163 علی اکبر شیخی کوهسار 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
54164 فرشته شیخی کوهسار 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54165 محمدرضا شیخی کوهسار 1385 مهندسي مهندسی شیمی
54166 علیرضا شیخی لطف آبادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
54167 محمدرضا شیخی محمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54168 صدیقه شیخی محمره 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
54169 محمدرضا شیخی مفرد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
54170 زهرا شیخی مهرآبادی 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
54171 شادی شیخی نژاد 1382 علوم رياضي ریاضی محض
54172 مجیدرضا شیخی نصرآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54173 ابوالفضل شیخیان 1384 دامپزشكي دامپزشکی
54174 افسانه شیخیان 1394 كشاورزى مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی
54175 اکرم شیخیان 1375 علوم پايه زیست شناسی
54176 رضا شیخیان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
54177 علی کاظم شیخیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54178 جعفر شیخیان عزیزی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54179 جعفر شیخیان عزیزی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
54180 جعفر شیخیان عزیزی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
54181 سمیرا شیخیان عزیزی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54182 زهرا شیدا 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
54183 سعیده شیدا 1383 علوم پايه زمین شناسی
54184 سمیه شیدا 1380 علوم پايه زمین شناسی
54185 علی شیدا 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54186 فرزانه شیدا 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54187 گلناز شیدا 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
54188 لیلا شیدا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54189 معصومه شیدا 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
54190 منیره شیدا 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54191 نصرت اله شیدا 1354 علوم پايه فیزیک
54192 هومن شیدا خانقشلاقی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
54193 آیدا شیدائی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
54194 حمید شیدائی 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
54195 علی اکبر شیدائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54196 مهدی شیدائی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
54197 زهره شیدائی مهنه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54198 محمد شیدائی مهنه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54199 عسگر شیدایی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
54200 هاشم شیدایی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223223