راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,904

نمایش موارد : 54201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54201 سیده کلثوم صداقت 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
54202 سیده حورا صداقت 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54203 سیده فاطمه صداقت 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
54204 سّیده مهسا صداقت 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
54205 سیروس صداقت 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54206 سیما صداقت 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
54207 علی اکبر صداقت 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54208 فاطمه صداقت 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
54209 فرزانه صداقت 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
54210 فریده صداقت 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
54211 مجتبی صداقت 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54212 محمدحسن صداقت 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54213 محمدرضا صداقت 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54214 محمدرضا صداقت 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54215 مصطفی صداقت 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54216 موسی صداقت 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54217 مه دخت صداقت 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
54218 مهرداد صداقت 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
54219 ناصر صداقت 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
54220 وحید صداقت 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54221 هانیه صداقت 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54222 یاسر صداقت 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
54223 مجید صداقت برجی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
54224 محمدصفا صداقت بکاولی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54225 ثریا صداقت جوی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
54226 سیدرضا صداقت حسینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54227 ناصر صداقت طالبی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
54228 رضا صداقت فر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54229 فاطمه صداقت کار 1367 علوم پايه دبیری شیمی
54230 معصومه صداقت منش 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54231 بهناز صداقت باغبانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54232 محمد صداقت باغسیاه 1393 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
54233 سیده افسانه صداقت بایگی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54234 سمانه صداقت تلگرد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54235 مقدس صداقت جناقرد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54236 فرشته صداقت حسن زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54237 فرشته صداقت حسن زاده 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54238 حسین صداقت خواهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
54239 علی صداقت دباغ 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
54240 مهدیه صداقت دباغ 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54241 افسانه صداقت رنجبر 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54242 ایمان صداقت رنجبر 1393 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
54243 فاطمه صداقت سروندانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54244 پریسا صداقت شریفی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54245 پریسا صداقت شریفی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
54246 رویا صداقت شریفی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
54247 نسرین صداقت شریفی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
54248 مینا صداقت طالبی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54249 الهام صداقت کامه علیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54250 سمیه صداقت کرمانشاهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54251 عطیه صداقت کریم خانی 1385 هنر نيشابور نقاشی
54252 الهه سادات صداقت کلانتری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54253 ملیحه صداقت کلوخی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54254 زهرا صداقت مایوان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54255 بیژن صداقت مصعبی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
54256 جواد صداقت منش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54257 اعظم صداقت مهر 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54258 رباب صداقت مهر 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54259 احمد صداقت نیازآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
54260 ابراهیم صداقتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54261 امید صداقتی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
54262 راحله صداقتی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54263 صاحبه صداقتی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
54264 عبدالعلی صداقتی 1368 علوم پايه زمین شناسی
54265 علی صداقتی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
54266 علی اصغر صداقتی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54267 علی اصغر صداقتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
54268 علیرضا صداقتی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54269 علیرضا صداقتی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54270 فاطمه صداقتی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54271 فاطمه صداقتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54272 فاطمه صداقتی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54273 مرجانه صداقتی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54274 مریم صداقتی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
54275 ناصر صداقتی 1391 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
54276 جعفر صداقتی خلیل آباد 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54277 سعید صداقتی مقدم 1380 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
54278 نسرین صداقتی افخمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54279 عماد صداقتی بکشلی 1390 علوم پايه زمین شناسی
54280 امین صداقتی پور 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
54281 محمد صداقتی پور 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54282 محمد صداقتی پور 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54283 جعفر صداقتی خلیل اباد 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54284 حسین صداقتی فر 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54285 محمد صداقتی گنابادی 1365 كشاورزى زراعت
54286 ناصرالدین صداقتی مختاری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
54287 سعید صداقتی مقدم 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54288 حسین صداقتی نسب 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54289 زهرا صداقتی نسب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
54290 نسرین صداقتی نوقابی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54291 لیلا صداقتیان 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
54292 اعظم صداقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54293 عباس صدخروی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54294 مریم صدخروی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54295 ملیحه صدخروی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54296 آیه السادات صدر 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
54297 بنفشه صدر 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54298 زهرا صدر 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
54299 سید محسن صدر 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38372097