راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 54201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54201 جواد صالحی فدردی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54202 محیا صالحی فدردی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54203 حسن صالحی فر 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54204 سپیده صالحی فر 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
54205 سپیده صالحی فر 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
54206 سمیه صالحی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
54207 عفت صالحی فر 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54208 عفت صالحی فر 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54209 قاسم صالحی فر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54210 مهران صالحی فر 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54211 هما صالحی فر 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
54212 مرجان صالحی فرد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54213 مرجان صالحی فرد 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
54214 مریم صالحی فرد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
54215 مبین صالحی قادرآبادی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54216 رضا صالحی کارشک 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54217 محمود صالحی کارشک 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54218 نیره صالحی کرابی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54219 سیدمهدی صالحی کلاته سادات 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
54220 فاطمه صالحی کلاته نو 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54221 امیر صالحی کلام 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54222 زهره صالحی گزل آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54223 زهره صالحی گزل آباد 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
54224 سیامک صالحی گلسفید 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54225 کلثوم صالحی لائین 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54226 محمود صالحی لقب 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
54227 فهیمه صالحی متعهد 1380 علوم پايه زمین شناسی
54228 فهیمه صالحی متعهد 1386 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
54229 ولی اله صالحی متعهد 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54230 امیر صالحی مجرد 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54231 زهرا صالحی مرزیجرانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54232 زهرا صالحی مرزیجرانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54233 علی اصغر صالحی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
54234 محمداسماعیل صالحی مقدم 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54235 نیما صالحی مقدمی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
54236 فرشته صالحی موحد 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
54237 زینب صالحی موخع 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54238 ارمین صالحی میلانی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54239 مریم صالحی میلانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54240 رضوانیه صالحی میلانی لطف آباد 1354 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
54241 مریم صالحی نجف ابادی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
54242 مصطفی صالحی نجف ابادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54243 وحید صالحی نجف آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54244 صدیقه صالحی نژاد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54245 فاطمه صالحی نژاد 1389
54246 مریم صالحی نژاد 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
54247 احیاء صالحی نیا 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54248 امید صالحی نیا 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54249 حسنعلی صالحی نیا 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
54250 سعید صالحی نیا 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54251 محمدحسین صالحی نیا 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54252 مریم صالحی نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54253 مریم صالحی نیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54254 طیبه صالحی نیک 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
54255 محمدرضا صالحی وثیق 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
54256 محمد صالحی هیکوئی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54257 علی صالحی یکتا 1386 علوم رياضي آمار
54258 معصومه صالحی یکتا 1380 علوم رياضي ریاضی محض
54259 معصومه صالحی یکتا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
54260 احمدرضا صالحیان 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54261 حمید صالحیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54262 حمیدرضا صالحیان 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54263 عبدالناصر صالحیان 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
54264 محمود صالحیان 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54265 مریم صالحیان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54266 مصطفی صالحیان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
54267 مصیب صالحیان 1383 علوم پايه زمین شناسی
54268 ابراهیم صالحیان لنجی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
54269 هلیا صالحین 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
54270 زینت صالوری محمودآبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54271 زینت صالوری محمودآبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
54272 محمد صامت 1378 علوم پايه فیزیک
54273 سمانه السادات صامدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54274 سیده فخری صامدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54275 منا صامدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54276 محمدرضا صامعی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54277 اعظم صامعی بالاعباس ابادی 1369 علوم پايه زیست شناسی
54278 محدثه السادات صامعی یزدی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
54279 حسین صامی محبوب 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54280 سمانه صامی محبوب 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54281 فرزانه صانع 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54282 احمد صانعی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54283 احمد صانعی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54284 اناهید صانعی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54285 اناهید صانعی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54286 بلال صانعی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54287 پروانه صانعی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
54288 جمیله صانعی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
54289 زهره صانعی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54290 زهره صانعی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
54291 زهره صانعی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
54292 زینب صانعی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54293 سعید صانعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54294 سعید صانعی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
54295 سمانه صانعی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54296 سیدحمیدرضا صانعی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54297 سیدمهدی صانعی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
54298 عفت صانعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54299 فاطمه صانعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54300 فاطمه صانعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39464232