راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 54301 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54301 معصومه شیردل 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54302 ملک بهمن شیردل 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54303 ملک بهمن شیردل 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
54304 مهدی شیردل 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
54305 نورمحمد شیردل 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54306 هنده شیردل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54307 مریم شیردل بایگی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54308 عاطفه شیردل برآبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54309 جواد شیردل پهلوانلو 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
54310 مریم شیردل حسین آبادقاینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54311 ندا شیردل حقوردی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54312 فهیمه شیردل سرطاوس 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
54313 طاهره شیردل سرکاریزی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54314 مهناز شیردل سرکاریزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54315 مهناز شیردل سرکاریزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
54316 سَمیه شیردل عباس آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54317 ربابه شیردل محمدآباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54318 ربابه شیردل محمدآباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
54319 شیوا شیردل نیت 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
54320 علی اصغر شیردلی درح 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
54321 پروانه شیردلی ماکو 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54322 اعظم شیررفیع اردکانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
54323 جلال شیررفیع اردکانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54324 مریم شیررفیع اردکانی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54325 مریم شیررفیع اردکانی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
54326 حسن شیرزاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54327 رضا شیرزاد 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
54328 زهرا شیرزاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54329 زینب شیرزاد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
54330 طیبه شیرزاد 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
54331 فائزه شیرزاد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
54332 محدثه شیرزاد 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54333 محمدرضا شیرزاد 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
54334 محمدرضا شیرزاد 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
54335 مریم شیرزاد 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54336 مریم شیرزاد 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
54337 مسعود شیرزاد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
54338 وحید شیرزاد 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54339 عالیه شیرزاد دلاور 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54340 عالیه شیرزاد دلاور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54341 امنه شیرزاددرزاب 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54342 زهرا شیرزادمقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54343 مریم شیرزادمقدم 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54344 آرمین شیرزاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
54345 بهرام شیرزاده 1378 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
54346 بهمن شیرزاده 1378 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
54347 حمیدرضا شیرزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54348 سمیه شیرزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
54349 نگار شیرزاده 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
54350 امیر شیرزادی 1393 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
54351 حسن شیرزادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
54352 علی شیرزادی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
54353 میترا شیرزادی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54354 سحر شیرزادی مرگاوی 1384 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54355 زهرا شیرزورعلی آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54356 زهرا شیرزورعلی آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54357 ناهید شیرسوار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54358 علی رضا شیرشاد 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
54359 تاج محمد شیرعلی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
54360 مجید شیرعلی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54361 مجید شیرعلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
54362 مهسا شیرعلی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
54363 ترگل شیرعلیان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
54364 شهین شیرغانی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
54365 اسماعیل شیرغلامی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
54366 حسینعلی شیرغلامی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54367 روح الله شیرغلامی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54368 زهرا شیرغلامی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
54369 محمدجواد شیرغلامی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54370 هادی شیرغلامی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54371 هادی شیرغلامی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54372 زهره شیرقاضی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
54373 فاطمه شیرقاضی دلوئی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
54374 نرجس شیرک 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54375 زهره شیرکوند 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54376 مرتضی شیرکوندهداوند 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54377 یاسمن شیرمحمدزاده 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
54378 فریدون شیرمحمدلی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
54379 نعمت شیرمحمدلی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54380 جلال شیرمحمدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54381 جواد شیرمحمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54382 حسین شیرمحمدی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
54383 سارا شیرمحمدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54384 سارا شیرمحمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
54385 شادی شیرمحمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54386 طیبه شیرمحمدی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54387 عباس شیرمحمدی 1361 مهندسي راه و ساختمان
54388 کیانوش شیرمحمدی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
54389 محبوبه شیرمحمدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
54390 محسن شیرمحمدی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
54391 محمد شیرمحمدی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
54392 میثم شیرمحمدی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54393 طاهره شیرمحمدی اسطرخی 1363 كشاورزى حرف روستایی
54394 اسماء شیرمحمدی توپکانلو 1387 علوم رياضي ریاضی محض
54395 امیرحسین شیرمحمدی زه آب 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
54396 سوسن شیرمحمدی زه اب 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
54397 زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54398 زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی 1387 كشاورزى آبیاری و زهکشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199372