راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 54401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54401 ریحانه صادقیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
54402 زهرا صادقیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
54403 زینب صادقیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54404 سعیده صادقیان 1383 علوم پايه فیزیک
54405 سمانه صادقیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54406 سمانه صادقیان 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54407 سمانه صادقیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
54408 سمانه صادقیان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
54409 سمانه صادقیان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
54410 سیدحسن صادقیان 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
54411 سیدرضا صادقیان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54412 سیده مریم صادقیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
54413 علیرضا صادقیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54414 علیرضا صادقیان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
54415 علیرضا صادقیان 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
54416 فاطمه صادقیان 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
54417 فاطمه صادقیان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
54418 مجتبی صادقیان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54419 مجتبی صادقیان 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54420 مجید صادقیان 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
54421 مجید صادقیان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
54422 مجید صادقیان 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع( آموزش محور )
54423 محسن صادقیان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54424 محمد صادقیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54425 محمد صادقیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54426 مریم صادقیان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54427 ولی اله صادقیان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54428 محبوبه صادقیان رائی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54429 ساره صادقیان اصل 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54430 ساره صادقیان اصل 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54431 سعیده صادقیان اول 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54432 ملیحه صادقیان خلیل آباد 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54433 مهدی صادقیان دائی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54434 محمدرضا صادقیان ساروی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
54435 میترا صادقیان ساروی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54436 الهام صادقیان فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54437 مریم صادقیان قوام ابادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54438 غلامرضا صادقیان کاخکی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54439 مرضیه صادقیان لطف آباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54440 مرضیه صادقیان لطف آباد کشکو 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54441 مریم صادقیان لطف آباد کشکو 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54442 وجیهه صادقیان لطف آبادکشکو 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54443 زهرا صادقیان لودریچه 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54444 عاطفه صادقیان نوقابی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54445 محّمد صادقیان هرات 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
54446 مهرداد صادقیه 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
54447 علی اصغر صارم 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
54448 الهام صارم بافنده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54449 اعظم صارمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
54450 اعظم صارمی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
54451 بتول صارمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54452 بهنام صارمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54453 بهنام صارمی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54454 پدرام صارمی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54455 حسن صارمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
54456 سعید صارمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54457 شایان صارمی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
54458 صدیقه صارمی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
54459 عبدالله صارمی 1355 كشاورزى علوم زراعی
54460 علی اکبر صارمی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54461 علی اکبر صارمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54462 محمدامین صارمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54463 محمدرضا صارمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
54464 مهدی صارمی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
54465 مهین صارمی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54466 اکرم صارمی ساداتی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
54467 میترا صارمی فرد 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
54468 فرح صارمی کوزه گران 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54469 سکینه صارمی گروی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54470 سکینه صارمی گروی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54471 فریدون صاری پور 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54472 طاهره صاعدی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54473 عاطفه صاعدی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54474 راضیه صاعدی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54475 عفت صاعدی فر 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54476 فهیمه صاغری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54477 رضا صاف نائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54478 جلیل صافحیان 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54479 جلیل صافحیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
54480 جواد صافحیان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54481 جواد صافحیان 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54482 فهیمه صافدل 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54483 ملیحه صافدل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54484 فائزه صافدل دهمیانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54485 احمد صافی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54486 جواد صافی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54487 حامد صافی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54488 محمّدعلی صافی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54489 مرجان صافی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
54490 نجمه صافی زاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54491 محمد صافی یگانه 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
54492 آناهیتا صال مصلحیان 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54493 آناهیتا صال مصلحیان 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54494 محمد صال مصلحیان 1368 علوم رياضي ریاضی
54495 محمد صال مصلحیان 1375 علوم رياضي ریاضی محض
54496 حسن صالح 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
54497 حسن هادی صالح 1395 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
54498 رامین صالح 1379 علوم پايه فیزیک
54499 رضا صالح 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491146