راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 54401 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54401 هادی شیرغلامی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54402 هادی شیرغلامی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54403 زهره شیرقاضی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
54404 فاطمه شیرقاضی دلوئی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
54405 نرجس شیرک 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54406 زهره شیرکوند 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54407 مرتضی شیرکوندهداوند 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54408 یاسمن شیرمحمدزاده 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
54409 فریدون شیرمحمدلی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
54410 نعمت شیرمحمدلی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54411 جلال شیرمحمدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54412 جواد شیرمحمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54413 حسین شیرمحمدی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
54414 سارا شیرمحمدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54415 سارا شیرمحمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
54416 شادی شیرمحمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54417 طیبه شیرمحمدی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54418 عباس شیرمحمدی 1361 مهندسي راه و ساختمان
54419 کیانوش شیرمحمدی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
54420 محبوبه شیرمحمدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
54421 محسن شیرمحمدی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
54422 محمد شیرمحمدی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
54423 میثم شیرمحمدی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54424 طاهره شیرمحمدی اسطرخی 1363 كشاورزى حرف روستایی
54425 اسماء شیرمحمدی توپکانلو 1387 علوم رياضي ریاضی محض
54426 امیرحسین شیرمحمدی زه آب 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
54427 سوسن شیرمحمدی زه اب 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
54428 زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54429 زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی 1387 كشاورزى آبیاری و زهکشی
54430 لیلا شیرمحمدی فیض ابادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54431 زیبا شیرمست 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54432 زهرا شیرنژاد 1385 علوم پايه زمین شناسی
54433 زهرا شیرنژاد 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
54434 سیدجان شیرنگی مرزنکلاته 1354 علوم رياضي ریاضی
54435 اکرم شیرنی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54436 علیرضا شیرنیاعبدالملکی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
54437 علیرضا شیروانی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
54438 ندا شیروانی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
54439 سمیه شیروانی ماهانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54440 رسول شیروانی الیچی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54441 علیرضا شیروانی باقری شادان 1364 علوم رياضي آمار
54442 وحید شیروانی شاه عنایتی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
54443 مرتضی شیروانی شیری 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
54444 محمد شیروانی کلاته اقامحمد 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54445 آذر شیروانی مقدم 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54446 حبیب اله شیروانی مقدم طرقبه 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54447 مجتبی شیروانی هرندی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54448 محمد شیروئی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
54449 علی رضا شیرودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54450 بیتا شیروی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
54451 بیتا شیروی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
54452 مژده شیروی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
54453 مینا شیروی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
54454 مینا شیروی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
54455 آزاده شیری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54456 حسن شیری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54457 حسن شیری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
54458 حسنعلی شیری 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
54459 حسین شیری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54460 حمید شیری 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
54461 زهره شیری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54462 سلیم شیری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54463 سیداکبر شیری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
54464 سیداکبر شیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54465 سیداکبر شیری 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
54466 عادله شیری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54467 علی شیری 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54468 علی شیری 1381 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
54469 علی شیری 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
54470 علی شیری 1354 علوم پايه زمین شناسی
54471 علیرضا شیری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54472 قربانعلی شیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
54473 مجتبی شیری 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
54474 مریم شیری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54475 مریم شیری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
54476 مسعود شیری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
54477 مهدی شیری 1389 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
54478 سکینه شیری سرشوری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54479 پروین شیری بزدی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
54480 نسرین شیری بزدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54481 رضا شیری پور 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
54482 بهزاد شیری سه کرکان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
54483 زهرا شیری کتلر 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
54484 محمدرضا شیری محمدآبادی 1353 علوم پايه فیزیک
54485 مریم شیری نژادشبانکاره 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54486 مریم شیری نژادشبانکاره 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54487 حسین شیری نقندر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
54488 مجتبی شیریان 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54489 معصومه شیرین 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54490 ذبیح الله شیرین زاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54491 احمد شیرین بهادر 1362 كشاورزى امور زراعی
54492 ذبیح الله شیرین زاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54493 صدیقه شیرین زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54494 پرستو شیرین سخن 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
54495 مریم شیرین سخن 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54496 اعظم شیرین شاندیز 1381 علوم پايه زمین شناسی
54497 سمیه شیرین عظیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54498 فاطمه شیرین عظیمی بزدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226034