راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 54501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54501 محمود صادقی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
54502 محمود صادقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54503 مرتضی صادقی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54504 مرتضی صادقی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
54505 مرضیه صادقی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
54506 مرضیه صادقی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
54507 مرضیه صادقی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54508 مریم صادقی 1374 علوم رياضي آمار
54509 مریم صادقی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
54510 مریم صادقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54511 مریم صادقی 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54512 مریم صادقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54513 مریم صادقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54514 مریم صادقی 1382 علوم پايه فیزیک
54515 مریم صادقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54516 مریم صادقی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
54517 مریم صادقی 1391 علوم پايه شیمی گرایش محض
54518 مژگان صادقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54519 مژگان صادقی 1387 علوم رياضي آمار
54520 مسعود صادقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54521 مسلم صادقی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
54522 مصطفی صادقی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54523 مصطفی صادقی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54524 مصطفی صادقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
54525 معصومه صادقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54526 معصومه صادقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54527 معصومه صادقی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54528 منیره صادقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54529 موسی صادقی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54530 مهدی صادقی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
54531 مهدی صادقی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54532 مهدی صادقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
54533 مهدی صادقی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
54534 مهدی صادقی 1390 پردیس دانشگاهی اقتصاد کشاورزی
54535 مهدی صادقی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
54536 مهری صادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54537 مهری صادقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54538 میترا صادقی 1388 علوم رياضي آمار
54539 میثم صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54540 نازنین صادقی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54541 ناصر صادقی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54542 ناصره صادقی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54543 ناهید صادقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54544 نرگس صادقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54545 نسرین صادقی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54546 نعیمه صادقی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
54547 نفیسه صادقی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54548 نوشین صادقی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54549 نوشین صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
54550 وحید صادقی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54551 وحید صادقی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
54552 هاجر صادقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54553 هدی صادقی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54554 روشنک صادقی زاده 1378 علوم پايه فیزیک
54555 علی رضا صادقی زرقری 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
54556 فرشته صادقی شکیب 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54557 زهرا صادقی طرقی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
54558 علی اصغر صادقی علویجه 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54559 حسین صادقی نیا 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
54560 مهناز صادقی آزادی 1356 علوم پايه عمومی
54561 نیره صادقی ابرده 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54562 مریم صادقی اردوبادی 1361 كشاورزى علوم زراعی
54563 مهرزاد صادقی اردوبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
54564 مریم صادقی اردوباری 1361 كشاورزى علوم زراعی
54565 افسون صادقی ازادی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
54566 ملیحه صادقی استاد 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
54567 لعیا صادقی اسکوئی 1369 علوم رياضي آمار
54568 سیده صبا صادقی الحسینی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54569 علیرضا صادقی امین 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
54570 پویا صادقی انارکی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
54571 فریده صادقی اورنگ 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
54572 نسرین صادقی اول 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
54573 هادی صادقی اول 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
54574 علیرضا صادقی اول شهر 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54575 محمد صادقی اول شهر 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
54576 مریم صادقی اهنگر 1375 علوم رياضي آمار
54577 زهرا صادقی باجگیران 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54578 امیر صادقی باقرآبادی 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
54579 معصومه صادقی بایگی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54580 معصومه صادقی بایگی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54581 منصوره صادقی بایگی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54582 ایرج صادقی بجد 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54583 محمود صادقی بجد 1366 علوم پايه زمین شناسی
54584 مسعود صادقی بنجار 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54585 حسین صادقی بنده قرائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54586 سمانه صادقی بورنگ 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54587 ایمان صادقی بوگر 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
54588 رحمن صادقی بوگر 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
54589 محمدشفیع صادقی بوگر 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
54590 سهند صادقی بهمنی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54591 سودابه صادقی بهنوئی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54592 فوزیه صادقی پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54593 محمد صادقی پور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54594 نجمه صادقی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
54595 محمد حسین صادقی پور کرمانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54596 محمدحسن صادقی پورکرمانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54597 صدیقه صادقی پورگوغری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54598 حسنیه صادقی پورمروی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
54599 سمانه صادقی پورمروی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54600 شراره صادقی پورمروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489246