راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,257

نمایش موارد : 54601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54601 سیدعباس طباطبائی بحرآباد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54602 عزت طباطبائی بحرآباد 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
54603 سیدمرتضی طباطبائی پارسا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
54604 سیدمرتضی طباطبائی پارسا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
54605 غزاله طباطبائی پور 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54606 طاهره طباطبائی تربقان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54607 سیدمحمدکاظم طباطبائی حسینی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54608 ملیحه طباطبائی حسینی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54609 بتول طباطبائی خلیل آبادی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54610 بتول طباطبائی خلیل آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
54611 الهه السادات طباطبائی راد 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
54612 سیّده فاطمه طباطبائی راد 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
54613 سیدالیاس طباطبائی زاده 1387 دامپزشكي بیوتکنولوژی
54614 نسیم طباطبائی زاده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
54615 نسیم طباطبائی زاده 1391 دامپزشكي دامپزشکی
54616 سعید طباطبائی سیفی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
54617 بی بی نرگس طباطبائی شهرآباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54618 زهرا طباطبائی شهرآباد 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54619 سیده زهرا طباطبائی شهرآباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
54620 عطیه سادات طباطبائی شهرآباد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54621 محدثه سادات طباطبائی شهرآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54622 اعظم السادات طباطبائی شهراباد 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
54623 بی بی فاطمه طباطبائی شهراباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54624 صفیه طباطبائی شهراباد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54625 زهراسادات طباطبائی ضیاالدینی 1384 علوم پايه شیمی محض گرایش آلی
54626 ریحانه السادات طباطبائی ضیاءالدینی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
54627 طاهره طباطبائی علوی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
54628 بیتا طباطبائی عمید 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54629 رضا طباطبائی عمید 1368
54630 بی بی زهرا طباطبائی فارانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54631 سحر طباطبائی فارانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
54632 محمد طباطبائی فخار 1356 علوم رياضي ریاضی
54633 سارا طباطبائی قمشه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54634 سیدامین طباطبائی قمشه 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
54635 سیدجواد طباطبائی قمشه 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
54636 سیده مریم طباطبائی قمشه 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
54637 سیده مریم طباطبائی قمشه 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
54638 فرهاد طباطبائی قمشه 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54639 اعظم السادات طباطبائی قهجاورستانی 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
54640 نرگس طباطبائی مشهدی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
54641 نرگس طباطبائی مشهدی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54642 سیدحسین طباطبائی نژاد 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
54643 هادی طباطبائی نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54644 خدیجه طباطبائی نهریزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54645 بشری سادات طباطبائی واعظ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54646 سیدامیرمحمد طباطبائی واعظ 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54647 امید طباطبائی یزدی 1364 علوم رياضي ریاضی
54648 بیژن طباطبائی یزدی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54649 جواد طباطبائی یزدی 1361 مهندسي راه و ساختمان
54650 حمید طباطبائی یزدی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54651 زهرا طباطبائی یزدی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
54652 سیده لیلا طباطبائی یزدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54653 شکوفه طباطبائی یزدی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
54654 فروزان طباطبائی یزدی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
54655 فروزان طباطبائی یزدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
54656 فریبرز طباطبائی یزدی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
54657 فریده طباطبائی یزدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
54658 لیلا طباطبائی یزدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54659 محمد هادی طباطبائی یزدی 1384 علوم پايه فیزیک
54660 مهدی طباطبائی یزدی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54661 زهراسادات طباطبائیان 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54662 سیدعلی طباطبائیان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
54663 مریم سادات طباطبائیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54664 مریم سادات طباطبائیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
54665 بی بی نیره طباطبایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54666 حسنیه طباطبایی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54667 رضا طباطبایی 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
54668 زکیه طباطبایی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
54669 ستاره طباطبایی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54670 سیدمهدی طباطبایی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54671 فاطمه طباطبایی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
54672 مهنازالسادات طباطبایی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54673 میترا طباطبایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54674 سیدمحمد طباطبایی فرزقی 1376 علوم پايه زمین شناسی
54675 شکوفه طباطبایی یزدی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
54676 سیدمحمدحسین طباطبایی بالا 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54677 سیدمحمدکاظم طباطبایی حسینی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54678 سیدالیاس طباطبایی زاده 1381 دامپزشكي دامپزشکی
54679 فاطمه سادات طباطبایی زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54680 خدیجه طباطبایی سیفی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
54681 سیده فهیمه طباطبایی شهرآباد 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
54682 بی بی مریم طباطبایی شهراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54683 فاطمه السادات طباطبایی شهراباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54684 اتنا طباطبایی فخار 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54685 سیدوحید طباطبایی فر 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
54686 سیدامین طباطبایی قمشه 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54687 مهدی طباطبایی قمشه 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
54688 زینب السادات طباطبایی لطفی 1385 علوم پايه فیزیک - گرایش اخترفیزیک رصدی
54689 سیدحسن طباطبایی نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54690 سیددانیال طباطبایی یزدی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54691 سیده نجمه طباطبایی یزدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54692 شکوفه طباطبایی یزدی 1376 علوم پايه فیزیک
54693 فریده طباطبایی یزدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54694 زهراسادات طباطباییان 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
54695 زهراسادات طباطباییان 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات (میدان)
54696 سمیه طبخی 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
54697 کرامت طبرزدی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
54698 محسن طبرستانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
54699 تایماز طبری 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54700 تایماز طبری 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35957628