راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 32 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,310

نمایش موارد : 54601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54601 امیرسامان طیرانی چرمچی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
54602 حمیدرضا طیرانی چرمچی 1363 علوم پايه زمین شناسی
54603 امیرمحمد طیرانی راد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54604 علی طیرانی نجاران 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54605 علی طیرانی نجاران 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54606 فرزانه طیرانی نجاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54607 مهدی طیرانی نجاران 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54608 الهام طیرانی نیا 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54609 حمید طیرانی نیک نژاد 1391 پردیس دانشگاهی زبانشناسی همگانی
54610 حجت اله طیرانیان حبیب پور 1382 علوم پايه فیزیک
54611 اکرم طیرانیان حسینی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54612 سیدآرش طیرانیان حسینی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54613 سیدسعید طیرانیان حسینی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54614 سیدسعید طیرانیان حسینی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
54615 سیدمحمدعلی طیرانیان حسینی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54616 سمیرا طیرانیان رنجبر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54617 سمیرا طیرانیان رنجبر 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54618 امیر طیرانیان مرویان 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
54619 ایمان طیرونی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
54620 حسن طیری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
54621 صادق طیفوری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54622 حمید طیموری 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
54623 سمیرا طیموری 1384 علوم رياضي آمار
54624 سمیرا طیموری 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
54625 محسن طیموری 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
54626 مهدی طیموری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54627 احمد طینتی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54628 جواد طیوری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
54629 محمّدرضا ظاهر آراء 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
54630 طاهره ظاهرآرا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54631 عذرا ظاهربین اوشیبی 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
54632 محمّدرضا ظاهرپرستار 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54633 لاله ظاهرتبریزی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54634 ایمان ظاهرسرابی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
54635 عهدیه ظاهرفریمانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54636 اکرم ظاهری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54637 حمید ظاهری 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
54638 نسرین ظاهری بیرگانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
54639 سودابه ظاهری سرابی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
54640 هوشیار ظاهریانی 1379 هنر نيشابور ارتباط تصویری
54641 زهرا ظروفچیان مقدم طوسی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54642 مهران ظروفی 1371 علوم رياضي آمار
54643 امید ظریف 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54644 داود ظریف 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
54645 فائزه ظریف 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54646 فاطمه ظریف 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54647 فاطمه ظریف 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54648 مریم ظریف 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54649 مهدی ظریف 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54650 مهدی ظریف 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54651 ناصر ظریف 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54652 نوشین ظریف 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54653 مراد ظریف اقاعلیزاده قنادی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54654 مراد ظریف اقاعلیزاده قنادی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54655 مرضیه ظریف بروجردیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54656 طناز ظریف پرخیالان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54657 محراب ظریف جعفرزاده کرمانی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
54658 فاطمه ظریف جلالیان صبور 1374 علوم پايه فیزیک
54659 علی اکبر ظریف جللالیان صبور 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54660 هومن ظریف رضائیان محقر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
54661 مژگان ظریف روح بخش بیرجندی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54662 سمانه ظریف سلطانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54663 زهرا ظریف سنگ آتش خباز 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54664 محمد ظریف سیستانی پور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54665 علی ظریف فرخی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54666 حامد ظریف کتابی مشهد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54667 سعید ظریف گرمروددادخواه 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54668 آزاده ظریف لولوئی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54669 حسن ظریف مقدم باصفت 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
54670 رضا ظریف میرمحمدحسین قاینی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54671 محمد ظریف یزدیان اکبری 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
54672 مهران ظریف آقا علیزاده قنادی 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
54673 سپیده ظریف احمدزاده محمودی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54674 پدرام ظریف اعظم کاردانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
54675 محدثه ظریف باقری موقّر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54676 زهرا ظریف بروجردیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54677 معصومه ظریف بروجردیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
54678 نعمت اله ظریف بهانژاد موسوی 1357 مهندسي مهندسی عمران
54679 سیده عاطفه ظریف پارسا 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54680 سمیه ظریف پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54681 نگار ظریف پور حسینعلی یزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54682 نگار ظریف پورحسینعلی یزدی 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
54683 محمدمحسن ظریف پویا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54684 الهام ظریف جعفرزاده کرمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54685 راهله ظریف چیان جاوید 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54686 سیده سمانه ظریف حامی صفارذبیح 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54687 سیده سمانه ظریف حامی صفارذبیح 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
54688 مهدیه ظریف حسینیان مهاجرسمنان 1380 علوم پايه زمین شناسی
54689 صفورا ظریف دادخواه نیک روز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54690 مهشید ظریف رئیسیان 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54691 یلدا ظریف زرگریان طلاساز 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54692 قاسم ظریف سربازسفیدگر 1355 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
54693 وحید ظریف سنگ آتش خباز 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
54694 معین ظریف سیگاری غلامی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54695 مجید ظریف صباغ نیا 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
54696 نعیمه ظریف عاطفی نیک پوش 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
54697 زهرا ظریف عصارحق کش 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54698 حمیده ظریف فاخری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54699 الهه ظریف فاضلی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54700 هدیه ظریف فرخی 1386 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34951462