راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 54601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54601 جواد صالحی فدردی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54602 محیا صالحی فدردی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54603 حسن صالحی فر 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54604 سپیده صالحی فر 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
54605 سپیده صالحی فر 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
54606 سمیه صالحی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
54607 عفت صالحی فر 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54608 عفت صالحی فر 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54609 قاسم صالحی فر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54610 مهران صالحی فر 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54611 هما صالحی فر 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
54612 مرجان صالحی فرد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54613 مرجان صالحی فرد 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
54614 مریم صالحی فرد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
54615 مبین صالحی قادرآبادی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54616 رضا صالحی کارشک 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54617 محمود صالحی کارشک 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54618 نیره صالحی کرابی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54619 سیدمهدی صالحی کلاته سادات 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
54620 فاطمه صالحی کلاته نو 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54621 امیر صالحی کلام 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54622 زهره صالحی گزل آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54623 زهره صالحی گزل آباد 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
54624 سیامک صالحی گلسفید 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54625 کلثوم صالحی لائین 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54626 محمود صالحی لقب 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
54627 فهیمه صالحی متعهد 1380 علوم پايه زمین شناسی
54628 فهیمه صالحی متعهد 1386 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
54629 ولی اله صالحی متعهد 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54630 امیر صالحی مجرد 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54631 زهرا صالحی مرزیجرانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54632 زهرا صالحی مرزیجرانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54633 علی اصغر صالحی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
54634 محمداسماعیل صالحی مقدم 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54635 نیما صالحی مقدمی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
54636 فرشته صالحی موحد 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
54637 زینب صالحی موخع 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54638 ارمین صالحی میلانی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54639 مریم صالحی میلانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54640 رضوانیه صالحی میلانی لطف آباد 1354 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
54641 مریم صالحی نجف ابادی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
54642 مصطفی صالحی نجف ابادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54643 وحید صالحی نجف آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54644 صدیقه صالحی نژاد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54645 فاطمه صالحی نژاد 1389
54646 مریم صالحی نژاد 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
54647 احیاء صالحی نیا 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54648 امید صالحی نیا 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54649 حسنعلی صالحی نیا 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
54650 سعید صالحی نیا 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54651 محمدحسین صالحی نیا 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54652 مریم صالحی نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54653 مریم صالحی نیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54654 طیبه صالحی نیک 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
54655 محمدرضا صالحی وثیق 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
54656 محمد صالحی هیکوئی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54657 علی صالحی یکتا 1386 علوم رياضي آمار
54658 معصومه صالحی یکتا 1380 علوم رياضي ریاضی محض
54659 معصومه صالحی یکتا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
54660 احمدرضا صالحیان 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54661 حمید صالحیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54662 حمیدرضا صالحیان 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54663 عبدالناصر صالحیان 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
54664 محمود صالحیان 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54665 مریم صالحیان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54666 مصطفی صالحیان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
54667 مصیب صالحیان 1383 علوم پايه زمین شناسی
54668 ابراهیم صالحیان لنجی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
54669 هلیا صالحین 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
54670 زینت صالوری محمودآبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54671 زینت صالوری محمودآبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
54672 محمد صامت 1378 علوم پايه فیزیک
54673 سمانه السادات صامدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54674 سیده فخری صامدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54675 منا صامدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54676 محمدرضا صامعی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54677 اعظم صامعی بالاعباس ابادی 1369 علوم پايه زیست شناسی
54678 محدثه السادات صامعی یزدی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
54679 حسین صامی محبوب 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54680 سمانه صامی محبوب 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54681 فرزانه صانع 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54682 احمد صانعی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54683 احمد صانعی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54684 اناهید صانعی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54685 اناهید صانعی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54686 بلال صانعی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54687 پروانه صانعی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
54688 جمیله صانعی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
54689 زهره صانعی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54690 زهره صانعی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
54691 زهره صانعی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
54692 زینب صانعی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54693 سعید صانعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54694 سعید صانعی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
54695 سمانه صانعی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54696 سیدحمیدرضا صانعی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54697 سیدمهدی صانعی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
54698 عفت صانعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54699 فاطمه صانعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54700 فاطمه صانعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40099861