راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 54601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54601 فاطمه صدری نیا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54602 تکتم صدفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54603 فاطمه صدفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54604 مریم صدفی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54605 معصومه صدفی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
54606 مهدی صدفی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54607 مهدی صدفی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
54608 حسام صدق دوست 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
54609 یاسمین صدق دوست 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54610 ابوالفضل صدقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
54611 اعظم صدقی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
54612 جواد صدقی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54613 حسین صدقی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54614 زهرا صدقی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
54615 سارا صدقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54616 سپیده صدقی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
54617 سعید صدقی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54618 سمیه صدقی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54619 سمیه صدقی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54620 سینا صدقی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
54621 صدیقه صدقی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54622 عباس صدقی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
54623 فاطمه صدقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54624 کاظم صدقی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
54625 محسن صدقی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54626 محمد صدقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
54627 محمد صدقی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
54628 محمّد صدقی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
54629 مسعود صدقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
54630 ملیحه صدقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54631 منصوره صدقی 1362 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
54632 مهدی صدقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54633 مهران صدقی 1375 علوم پايه فیزیک کاربردی
54634 نازلی صدقی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
54635 ناهید صدقی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
54636 هانیه صدقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54637 مهران صدقی فاروجی 1353 مهندسي راه و ساختمان
54638 شعبان صدقی قادیگلائی 1357 علوم رياضي ریاضی
54639 اکرم صدقیان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54640 رضا صدقیان 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
54641 علیرضا صدقیان 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
54642 رقیه صدقیان مقدم کهنه فرود 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54643 ساغر صدقیانی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
54644 محمدعلی صدقیانی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54645 معصومه صدقیانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54646 محمدمهدی صدوق زاده 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
54647 پیمان صدوقی 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
54648 رضا صدوقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54649 سمیه صدوقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54650 غلامرضا صدوقی 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
54651 فریبا صدوقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54652 مریم صدوقی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54653 حجت صدوقی باغسیاه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
54654 رضا صدوقی باغسیاه 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54655 سعید صدوقی باغسیاه 1382 علوم پايه زمین شناسی
54656 عبدالمجید صدوقی فر 1376 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
54657 محمدامین صدوقی فر 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
54658 حمیدرضا صدوقی قوچان عتیق 1380 علوم پايه فیزیک
54659 سارا صدوقی قوچان عتیق 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54660 زهره صدوقی قوژدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54661 اسداله صدوقی مود 1356 علوم پايه شیمی
54662 محسن صدوقی موشکی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
54663 معصومه صدوقی نسب 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54664 منصوره صدوقی یزدی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
54665 هادی صدوقی یزدی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
54666 سعید صدوقیان 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54667 اشرف صدیق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54668 اشکان صدیق 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54669 رضا صدیق 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54670 صفورا صدیق 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
54671 نوید صدیق 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54672 نوید صدیق 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی)
54673 وحیده صدیق 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
54674 گیتی صدیق ابراهیم سرابی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54675 سیده فاطمه صدیق ابوالفتح 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54676 زینب صدیق اورعی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
54677 شهیده صدیق اورعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
54678 غلامرضا صدیق اورعی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
54679 فاطمه صدیق باغبان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
54680 مریم صدیق باغبان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
54681 زینب صدیق پور 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
54682 نغمه صدیق جعفرزاده آینه چی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54683 زهرا صدیق حصارسرخ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54684 لیلی صدیق زاده 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
54685 بی بی نرجس صدیق زراعتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54686 سیدجعفر صدیق زراعتی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54687 مهسا صدیق شمسی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
54688 وجیهه صدیق عبدالحسین زاده زحمتکش 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54689 مینو صدیق غریب 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54690 صدیقه صدیقان مقدم کهنه فرود 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54691 آزاده صدیقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54692 امیر صدیقی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
54693 امیرمحمد صدیقی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54694 پریا صدیقی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54695 تکتم صدیقی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54696 جمشید صدیقی 1356 علوم رياضي ریاضی
54697 جواد صدیقی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54698 حسن صدیقی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54699 حسن صدیقی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54700 حمیدرضا صدیقی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38675837