راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 54701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54701 سّمیه صالحی بزدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54702 صفیه صالحی بزدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54703 طیبه صالحی بزدی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54704 فاطمه صالحی بزدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54705 بتول صالحی بنابید 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54706 فرزاد صالحی پور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54707 فرهاد صالحی پور 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
54708 محمامین صالحی پور 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
54709 نسرین صالحی پورمؤدب 1355 علوم پايه دبیری زمین شناسی
54710 ریحانه صالحی تبار 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
54711 طاهره صالحی تبار 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54712 محمد صالحی تبار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54713 مشکات صالحی تبار 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54714 مشکوه صالحی تبار 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54715 فائزه صالحی ترابی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
54716 شیما صالحی تیزآبی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54717 فرنگیس صالحی تیزابی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54718 کمال صالحی جعفرآبادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
54719 زهرا صالحی جهرمی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54720 زهره صالحی حسن آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54721 کلثوم صالحی خنار 1375 علوم پايه زمین شناسی
54722 دین محمد صالحی خواجه ورو 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54723 ابراهیم صالحی خوجه ورو 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54724 حسن صالحی خور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54725 پیمان صالحی درمنکی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54726 محمدرضا صالحی راد 1375 علوم رياضي آمار
54727 مریم صالحی رشخوار 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54728 فرزانه صالحی رضاآبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
54729 فرزانه صالحی رضاابادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
54730 سکینه صالحی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54731 سمیه صالحی زارعی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54732 زهره صالحی سلامی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54733 مسعود صالحی سلامی 1390 علوم پايه زمین شناسی
54734 زکیه صالحی سیرزار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54735 مژگان صالحی سیرزار 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54736 سیمین صالحی سیوکی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54737 مسلم صالحی سیوکی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54738 آمنه صالحی شکور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54739 زهرا صالحی شکور 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
54740 عبداله صالحی شکور 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
54741 فاطمه صالحی شکور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
54742 ندا صالحی شهربابکی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54743 طاهره صالحی شیرازی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
54744 محمدامین صالحی شیروان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
54745 زهرا صالحی شیرین سو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54746 وجیهه صالحی شیرین سو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54747 یاسمن صالحی صاریانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54748 سپیده صالحی طالقانی 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54749 مجیدرضا صالحی علی اباد 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54750 جواد صالحی فدردی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54751 محیا صالحی فدردی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54752 حسن صالحی فر 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54753 سپیده صالحی فر 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
54754 سپیده صالحی فر 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
54755 سمیه صالحی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
54756 عفت صالحی فر 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54757 عفت صالحی فر 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54758 قاسم صالحی فر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54759 مهران صالحی فر 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54760 هما صالحی فر 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
54761 مرجان صالحی فرد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54762 مرجان صالحی فرد 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
54763 مریم صالحی فرد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
54764 مبین صالحی قادرآبادی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54765 رضا صالحی کارشک 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54766 محمود صالحی کارشک 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54767 نیره صالحی کرابی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54768 سیدمهدی صالحی کلاته سادات 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
54769 فاطمه صالحی کلاته نو 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54770 امیر صالحی کلام 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54771 زهره صالحی گزل آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54772 زهره صالحی گزل آباد 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
54773 سیامک صالحی گلسفید 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54774 کلثوم صالحی لائین 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54775 محمود صالحی لقب 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
54776 فهیمه صالحی متعهد 1380 علوم پايه زمین شناسی
54777 فهیمه صالحی متعهد 1386 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
54778 ولی اله صالحی متعهد 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54779 امیر صالحی مجرد 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54780 زهرا صالحی مرزیجرانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54781 زهرا صالحی مرزیجرانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54782 علی اصغر صالحی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
54783 محمداسماعیل صالحی مقدم 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54784 نیما صالحی مقدمی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
54785 نیما صالحی مقدمی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
54786 فرشته صالحی موحد 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
54787 زینب صالحی موخع 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54788 ارمین صالحی میلانی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54789 مریم صالحی میلانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54790 رضوانیه صالحی میلانی لطف آباد 1354 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
54791 مریم صالحی نجف ابادی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
54792 مصطفی صالحی نجف ابادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54793 وحید صالحی نجف آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54794 صدیقه صالحی نژاد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54795 فاطمه صالحی نژاد 1389
54796 مریم صالحی نژاد 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
54797 احیاء صالحی نیا 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54798 امید صالحی نیا 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54799 حسنعلی صالحی نیا 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
54800 سعید صالحی نیا 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436439