راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 54801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54801 زهره صالحی گزل آباد 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
54802 سیامک صالحی گلسفید 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54803 کلثوم صالحی لائین 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54804 محمود صالحی لقب 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
54805 فهیمه صالحی متعهد 1380 علوم پايه زمین شناسی
54806 فهیمه صالحی متعهد 1386 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
54807 ولی اله صالحی متعهد 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54808 امیر صالحی مجرد 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54809 زهرا صالحی مرزیجرانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54810 زهرا صالحی مرزیجرانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54811 علی اصغر صالحی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
54812 محمداسماعیل صالحی مقدم 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54813 نیما صالحی مقدمی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
54814 نیما صالحی مقدمی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
54815 فرشته صالحی موحد 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
54816 زینب صالحی موخع 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54817 ارمین صالحی میلانی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54818 مریم صالحی میلانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54819 رضوانیه صالحی میلانی لطف آباد 1354 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
54820 مریم صالحی نجف ابادی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
54821 مصطفی صالحی نجف ابادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54822 وحید صالحی نجف آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54823 صدیقه صالحی نژاد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54824 فاطمه صالحی نژاد 1389
54825 مریم صالحی نژاد 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
54826 احیاء صالحی نیا 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54827 امید صالحی نیا 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54828 حسنعلی صالحی نیا 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
54829 سعید صالحی نیا 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54830 محمدحسین صالحی نیا 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54831 مریم صالحی نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54832 مریم صالحی نیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54833 طیبه صالحی نیک 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
54834 محمدرضا صالحی وثیق 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
54835 محمد صالحی هیکوئی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54836 علی صالحی یکتا 1386 علوم رياضي آمار
54837 معصومه صالحی یکتا 1380 علوم رياضي ریاضی محض
54838 معصومه صالحی یکتا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
54839 احمدرضا صالحیان 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54840 حمید صالحیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54841 حمیدرضا صالحیان 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54842 عبدالناصر صالحیان 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
54843 محمود صالحیان 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54844 مریم صالحیان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54845 مصطفی صالحیان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
54846 مصیب صالحیان 1383 علوم پايه زمین شناسی
54847 ابراهیم صالحیان لنجی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
54848 هلیا صالحین 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
54849 زینت صالوری محمودآبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54850 زینت صالوری محمودآبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
54851 محمد صامت 1378 علوم پايه فیزیک
54852 سمانه السادات صامدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54853 سیده فخری صامدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54854 منا صامدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54855 محمدرضا صامعی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54856 اعظم صامعی بالاعباس ابادی 1369 علوم پايه زیست شناسی
54857 محدثه السادات صامعی یزدی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
54858 حسین صامی محبوب 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54859 سمانه صامی محبوب 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54860 فرزانه صانع 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54861 احمد صانعی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54862 احمد صانعی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54863 اناهید صانعی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54864 اناهید صانعی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54865 بلال صانعی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54866 پروانه صانعی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
54867 جمیله صانعی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
54868 زهره صانعی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54869 زهره صانعی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
54870 زهره صانعی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
54871 زینب صانعی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54872 سعید صانعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54873 سعید صانعی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
54874 سمانه صانعی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54875 سیدحمیدرضا صانعی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54876 سیدمهدی صانعی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
54877 عفت صانعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54878 فاطمه صانعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54879 فاطمه صانعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54880 فاطمه صانعی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
54881 فاطمه صانعی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54882 فرزانه صانعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
54883 فرشته صانعی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54884 فیروزه صانعی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
54885 محمد صانعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54886 محمد صانعی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
54887 محمدرضا صانعی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
54888 مریم صانعی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
54889 معصومه صانعی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
54890 منصوره صانعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54891 مهدی صانعی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
54892 مهری صانعی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54893 مهناز صانعی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
54894 ناهید صانعی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
54895 ناهید صانعی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
54896 محمود صانعی احمدآباد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
54897 سارا صانعی باجگیران 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
54898 مریم صانعی باجگیران 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54899 خدیجه صانعی دهکردی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54900 منیژه صانعی طبس 1387 علوم رياضي آمار ریاضی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488748