راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 54801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54801 میثم صبوردربندی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54802 محمدامین صبورروح منفرد 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54803 مهسا صبورروح منفرد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54804 حلیمه صبورزوباران 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54805 نرگس صبورعبدالله گیو 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54806 سارا صبورعلی اقایی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
54807 اکبر صبورقله زو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54808 حسین صبورکازران 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54809 سحر صبورمداحی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
54810 محمدرضا صبورمقدم 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54811 سمیه صبورملکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
54812 صفیه صبورملکی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54813 صفیه صبورملکی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
54814 حسن صبورمومن 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54815 ا بوذر صبوری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
54816 احسان صبوری 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54817 احمد صبوری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54818 اشکان صبوری 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54819 اکرم صبوری 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
54820 الهام صبوری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
54821 الهه صبوری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54822 امین صبوری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54823 ایمان صبوری 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54824 بیژن صبوری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
54825 ثریا صبوری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
54826 جلیل صبوری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54827 حامد صبوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54828 حسین صبوری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54829 رضا صبوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54830 رضا صبوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54831 رضا صبوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54832 رقیه صبوری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
54833 ریحانه صبوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54834 زهرا صبوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54835 زهرا صبوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54836 زهرا صبوری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
54837 سارا صبوری 1380 علوم رياضي آمار
54838 سارا صبوری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54839 سعیده صبوری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54840 سکینه صبوری 1386 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
54841 سمانه صبوری 1383 علوم رياضي آمار
54842 سمیه سادات صبوری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
54843 شهربانو صبوری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54844 شهربانو صبوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
54845 شهناز صبوری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54846 صالح صبوری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54847 عطیه صبوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54848 علی صبوری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54849 علی صبوری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54850 علی صبوری 1386 مهندسي مهندسی شیمی
54851 علی صبوری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
54852 علی اکبر صبوری 1358 علوم پايه شیمی
54853 غلامرضا صبوری 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
54854 فاطمه صبوری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
54855 فاطمه صبوری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54856 فاطمه صبوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
54857 فاطمه صبوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54858 فرحناز صبوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54859 فهیمه صبوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54860 فهیمه صبوری 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
54861 فهیمه صبوری 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
54862 مجتبی صبوری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54863 محبوبه صبوری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54864 محبوبه صبوری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54865 محبوبه صبوری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی)
54866 محمد صبوری 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
54867 مرجان صبوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54868 مرجان صبوری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54869 مریم صبوری 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54870 معصومه صبوری 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54871 ملیحه صبوری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54872 ملیحه صبوری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
54873 منصوره صبوری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54874 منیر صبوری 1394 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
54875 مهدی صبوری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54876 ندا صبوری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54877 نرگس صبوری 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
54878 نسرین صبوری 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
54879 هادی صبوری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54880 هادی صبوری 1381 علوم رياضي آمار
54881 هادی صبوری 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
54882 ابراهیم صبوری دودجی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54883 عبدالرضا صبوری املشی 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
54884 محمدحسین صبوری چوری 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54885 سمیه صبوری حاجی آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54886 یوسف صبوری حصار 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54887 محمدحسین صبوری خراسانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
54888 سمیرا صبوری راد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54889 سمیرا صبوری راد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
54890 سمیرا صبوری راد 1386 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
54891 سیما صبوری راد 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
54892 علی صبوری راد 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54893 زینب صبوری شاندیز 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54894 محمد صبوری شاندیز 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54895 محمد صبوری شاندیز 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
54896 جواد صبوری شکفته 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54897 شیدا صبوری طباطبایی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54898 بهاره صبوری فخرآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54899 طاهره صبوری کلاتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54900 جواد صبوری کیوانلو 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39790133