راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 54901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54901 حسین صادق پور 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54902 حسین صادق پور 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
54903 حمید رضا صادق پور 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
54904 حمیده صادق پور 1380 علوم رياضي آمار
54905 رسول صادق پور 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54906 رویا صادق پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54907 رویا صادق پور 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
54908 فتانه صادق پور 1355 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
54909 مهران صادق پور 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
54910 محمد رضا صادق پور بهابادی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54911 سینا صادق پورشمس آبادی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54912 صابره صادق پورگیلده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54913 صابره صادق پورگیلده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54914 محمد صادق پورمبارکه 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54915 مژگان صادق پورمروی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
54916 نادیّه صادق پورمروی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54917 فهیمه صادق پورهروی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54918 فهیمه صادق پورهروی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
54919 محمد صادق پورهروی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
54920 سورج صادق تباربائی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
54921 امیر صادق تبریزی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54922 زهرا صادق تبریزی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
54923 سمیه صادق تبریزی 1378 علوم پايه زمین شناسی
54924 زیور صادق تهرانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
54925 نرجس صادق جوادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54926 زهرا صادق چری 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54927 معصومه صادق حسنی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54928 عبدالناصر صادق خانی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
54929 حسن صادق خیجی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54930 احمد صادق زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54931 احمد صادق زاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
54932 اعظم صادق زاده 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54933 اعلا صادق زاده 1364 علوم رياضي آمار
54934 اکرم صادق زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54935 ام البنین صادق زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54936 تکتم صادق زاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54937 حسن صادق زاده 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
54938 حسین صادق زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
54939 راحله صادق زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54940 رضا صادق زاده 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54941 زهره صادق زاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54942 ساره صادق زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54943 سروش صادق زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54944 سیدحسن صادق زاده 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری
54945 سیدحسین صادق زاده 1377 علوم رياضي ریاضی محض
54946 شاهین صادق زاده 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
54947 شهین صادق زاده 1368 علوم پايه زمین شناسی
54948 علی صادق زاده 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54949 فاطمه صادق زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54950 فاطمه صادق زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
54951 فاطمه صادق زاده 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54952 فاطمه صادق زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
54953 فاطمه صادق زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
54954 فاطمه صادق زاده 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
54955 محبوبه صادق زاده 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
54956 محمّد صادق زاده 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54957 محمود صادق زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54958 مریم صادق زاده 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
54959 منوچهر صادق زاده 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
54960 مهدی صادق زاده 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54961 مهدی صادق زاده 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54962 میثم صادق زاده 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54963 ناصر صادق زاده 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
54964 ناصر صادق زاده 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54965 هما صادق زاده 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
54966 سیده مهسا صادق زاده بایگی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54967 سیده مهسا صادق زاده بایگی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
54968 سمانه صادق زاده بقمچ 1394 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54969 فاطمه صادق زاده ذاکری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54970 شکوفه صادق زاده شیراز 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
54971 فرخنده صادق زاده شیراز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54972 مهدی صادق زاده شیراز 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
54973 اسماء صادق زاده شیرازی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54974 مریم صادق زاده طباطبائی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
54975 نرگس صادق زاده طباطبائی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54976 سیده مطهره صادق زاده طباطبایی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54977 فاطمه صادق زاده معارفی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54978 نسترن صادق زاده یزدی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
54979 سمیه صادق سرند 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54980 معصومه صادق سرند 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54981 مهیار صادق صابری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی
54982 نوید صادق صابری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54983 حسین صادق فر 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54984 عادله صادق مسجدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54985 سمیرا صادق مقدم 1385 علوم رياضي ریاضی محض
54986 فاطمه صادق مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
54987 ریحانه صادق مقدم عباس پور 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54988 سارا صادق مقدم عباس پور 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54989 حسین صادق ممتاز 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54990 حمیدرضا صادق نژاد 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
54991 طاهره صادق نژاد 1386 هنر نيشابور نقاشی
54992 عفت صادق نژاد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
54993 فرزانه صادق نژاد 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54994 گلریز صادق نژاد 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54995 گلناز صادق نژاد 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54996 حسن صادق نیا 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54997 علیرضا صادق نیا 1371 دامپزشكي دامپزشکی
54998 محمود صادق نیابابلی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54999 حسین صادقپور 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
55000 رضا صادقپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201263