راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 54901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54901 علیرضا صباحی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54902 فرناز صباحی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54903 ملیکا صباحی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
54904 اشرف صباحی اق کندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54905 حمید صباحی گراغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54906 زهرا صباحی گراغانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
54907 علی صبازاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54908 اکبر صباغ 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
54909 بهاره صباغ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54910 پریسا صباغ 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
54911 حسین صباغ 1375 علوم پايه شیمی
54912 حمید صباغ 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54913 سینا صباغ 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54914 عبدالمجید صباغ 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54915 علیرضا صباغ 1379 علوم رياضي ریاضی محض
54916 فرشید صباغ 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54917 مریم صبّاغ 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
54918 نیکی صباغ 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
54919 فرهاد صباغ کلات 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54920 فاطمه صباغ اف 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54921 مرضیه صباغ اف 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54922 بهناز صباغ بجستانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54923 مهناز صباغ بجستانی 1381 علوم پايه زمین شناسی
54924 مهناز صباغ بجستانی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
54925 مهناز صباغ بجستانی 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
54926 هانیه صباغ بجستانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
54927 فاطمه صباغ جاغرق 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54928 فریما صباغ حسن پور 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54929 آسیه صباغ حسن زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
54930 نرگس صباغ خور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54931 احمد صباغ زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54932 بهزاد صباغ زاده 1354 مهندسي راه و ساختمان
54933 بهنام صباغ زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
54934 جمشید صباغ زاده 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
54935 حامد صباغ زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54936 شهرام صباغ زاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54937 فرزانه صباغ زاده 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
54938 مریم صباغ زاده ایرانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54939 فاطمه صباغ زاده فریز 1382 دامپزشكي دامپزشکی
54940 هادی صباغ سجادیه 1357 علوم پايه شیمی
54941 امید صباغ کلات 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
54942 پریسا صباغ کلات 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54943 رزیتا صباغ کلات 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54944 صدیقه صباغ کلات 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54945 علی صباغ کلات 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54946 علی صباغ کلات 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
54947 مریم صباغ کلات 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54948 وحید صباغ کلات 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54949 حسین صباغ گل 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54950 حمیدرضا صباغ گل 1356 علوم پايه زمین شناسی
54951 صادق صباغ گل 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54952 علیرضا صباغ معینی 1391 علوم پايه فیزیک
54953 قاسم صباغ مقدم 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54954 مرضیه صباغ نکونام 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54955 امین صباغان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
54956 بهروز صباغزاده 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54957 حوریه صباغی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54958 داود صباغی 1388 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
54959 ریحانه صباغی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54960 زهرا صباغی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54961 زینب صباغی 1383 علوم رياضي آمار
54962 زینب صباغی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
54963 سپیده صباغی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
54964 سمانه صباغی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54965 سمانه صباغی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54966 سمیرا صباغی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54967 سیدجواد صباغی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
54968 شمسی صباغی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54969 صفورا صباغی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54970 علیرضا صباغی 1367 علوم پايه زمین شناسی
54971 فایزه صباغی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54972 فهیمه صباغی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54973 فهیمه صباغی 1377 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54974 فهیمه صباغی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54975 مختار صباغی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54976 مصطفی صباغی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54977 مصطفی صباغی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
54978 مهدی صباغی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54979 میلاد صباغی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
54980 رضا صباغی عبدل آبادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54981 شیرین صباغی آبکوه 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54982 شیرین صباغی آبکوه 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
54983 جعفر صباغی تربتی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
54984 ابوالقاسم صباغی سده 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
54985 راضیه صباغی قلعه نو 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
54986 محمدعلی صباغی مهرجردی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
54987 مریم صباغی ندوشن 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54988 احسان صباغیان 1376 علوم رياضي آمار
54989 زهرا صباغیان 1385 مهندسي مهندسی شیمی
54990 زهرا صباغیان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
54991 سمیه صباغیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54992 عالیه صباغیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54993 مریم صباغیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
54994 ناهید صباغیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54995 ناهید صباغیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
54996 حسین صباغیان طوسی 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54997 نیره صباغیان جاغرق 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54998 تکتم صباغیان طوسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54999 سارا صباغیان طوسی 1384 علوم رياضي آمار
55000 غزاله صباغیان طوسی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436429