راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 55101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55101 شهناز صبوری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55102 صالح صبوری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
55103 عطیه صبوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55104 علی صبوری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55105 علی صبوری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55106 علی صبوری 1386 مهندسي مهندسی شیمی
55107 علی صبوری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
55108 علی اکبر صبوری 1358 علوم پايه شیمی
55109 غلامرضا صبوری 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
55110 فاطمه صبوری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
55111 فاطمه صبوری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
55112 فاطمه صبوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
55113 فاطمه صبوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55114 فرحناز صبوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55115 فهیمه صبوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55116 فهیمه صبوری 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
55117 فهیمه صبوری 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
55118 مجتبی صبوری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
55119 محبوبه صبوری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55120 محبوبه صبوری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55121 محبوبه صبوری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی)
55122 محمد صبوری 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
55123 مرجان صبوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55124 مرجان صبوری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55125 مریم صبوری 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55126 معصومه صبوری 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55127 ملیحه صبوری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55128 ملیحه صبوری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
55129 منصوره صبوری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55130 منیر صبوری 1394 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
55131 مهدی صبوری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
55132 ندا صبوری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55133 نرگس صبوری 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
55134 نسرین صبوری 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
55135 هادی صبوری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
55136 هادی صبوری 1381 علوم رياضي آمار
55137 هادی صبوری 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
55138 ابراهیم صبوری دودجی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55139 عبدالرضا صبوری املشی 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
55140 محمدحسین صبوری چوری 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55141 سمیه صبوری حاجی آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55142 یوسف صبوری حصار 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55143 محمدحسین صبوری خراسانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
55144 سمیرا صبوری راد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55145 سمیرا صبوری راد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
55146 سمیرا صبوری راد 1386 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
55147 سیما صبوری راد 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
55148 علی صبوری راد 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55149 زینب صبوری شاندیز 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55150 محمد صبوری شاندیز 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55151 محمد صبوری شاندیز 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
55152 جواد صبوری شکفته 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
55153 شیدا صبوری طباطبایی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55154 بهاره صبوری فخرآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55155 طاهره صبوری کلاتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55156 جواد صبوری کیوانلو 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
55157 علیرضا صبوری کیوانلو 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55158 فاطمه صبوری گلیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55159 محمد صبوری گلیان 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55160 محمدرضا صبوری مطلق 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55161 شیرین صبوری مقدم شریف اباد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55162 احمد صبوری نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
55163 علی اکبر صبوری نسب 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55164 زیبا صبوری یزدی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55165 فرشته صبوری یزدی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55166 کیمیا صبوری یزدی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
55167 کیوان صبوری یزدی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55168 زهرا صبوریان 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55169 فریدون صبوریان 1364 علوم رياضي آمار
55170 سوده صبوریان سررودی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55171 صابر صبوریان سررودی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55172 محمدصادق صبوریان سرودی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55173 زهرا صحابه تبریزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55174 وحیده صحابه تبریزی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55175 حسین صحابی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55176 حسین صحابی 1391 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
55177 رضا صحابی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55178 سیده طاهره صحابی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
55179 سیده نغمه صحابی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
55180 فاطمه صحابی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55181 محمدحسن صحابی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
55182 کاظم صحابی فرد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55183 علی اکبر صحابیان 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55184 آسیه صحاف 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
55185 بی بی زهرا صحاف 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55186 سیداحمد صحاف 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
55187 سیدحسین صحاف 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
55188 سیدعلی صحاف 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55189 سیدعلی صحاف 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
55190 سیدمهدی صحاف 1362 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
55191 سیده زهرا صحاف 1388 علوم پايه فیزیک
55192 سیده زهرا صحاف 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
55193 سیده ساحل صحاف 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
55194 سیده مریم صحاف 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
55195 علی رضا صحاف 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
55196 مهساسادات صحاف 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
55197 زهرا صحاف حسینی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55198 محمدرضا صحاف زاده کاخکی 1370 كشاورزى زراعت
55199 الهه صحاف نیا 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
55200 احسان صحافیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444679