راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 55201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55201 رؤیا صفاریان زو 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
55202 حمیدرضا صفاریان طوسی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55203 رامین صفاریان طوسی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55204 محمدرضا صفاریان طوسی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55205 میترا صفاریان طوسی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
55206 میترا صفاریان طوسی 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
55207 ندا صفاریان طوسی 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
55208 آزاده صفاریزدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
55209 آزاده صفاریزدی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
55210 زهرا صفاریزدی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55211 شکوفه صفاریزدی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55212 حامد صفافر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55213 شهاب الدین صفاکمال 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
55214 حامد صفاکیش 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
55215 ابراهیم صفاکیش داریونی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
55216 آسیه صفامنش 1387 علوم رياضي ریاضی محض
55217 آسیه صفامنش 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
55218 اعظم صفامنش 1378 علوم رياضي ریاضی محض
55219 راضیه صفامنش 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55220 هانیه صفامنش 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
55221 رضا صفامنظر 1382 مهندسي مهندسی شیمی
55222 سوسن صفای بهاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55223 سوسن صفای جعفرابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
55224 غلامرضا صفای رخنه 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
55225 پونه صفای نیکو 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
55226 پیمانه صفای نیکو 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55227 حمید صفای نیکو 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
55228 زهرا صفای نیکو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55229 فاطمه صفای نیکو 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55230 ملیحه صفای نیکو 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55231 نسرین صفای نیکو 1367 علوم رياضي آمار
55232 نسرین صفای نیکو 1371 علوم رياضي آمار ریاضی
55233 ابوالقاسم صفایی 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
55234 احمد صفایی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
55235 الهام صفایی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55236 حسن صفایی 1374 علوم پايه زمین شناسی
55237 سیده الهه صفایی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55238 طیبه صفایی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55239 عبدالرضا صفایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55240 عفت صفایی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55241 علی صفایی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
55242 علی صفایی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
55243 علی اصغر صفایی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
55244 علی اکبر صفایی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55245 لیلا صفایی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
55246 محسن صفایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55247 محمد صفایی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55248 نجمه السادات صفایی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55249 نسرین صفایی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
55250 مهری صفایی بخش 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55251 فیروزه صفایی بیدختی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55252 سمیرا صفایی پسیخانی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
55253 وجیهه صفایی تربتی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55254 رویا صفایی حصاری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55255 زهرا صفایی دلوئی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
55256 محمدجواد صفایی فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55257 فاطمه صفایی کریم آباد 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
55258 رمضان صفاییان توپکانلو 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55259 رویا صفت گل 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55260 گودری صفدر 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55261 نسرین صفدرپور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55262 نورجان صفدرثانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55263 سیدمحمد صفدرزاده 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
55264 لیلا صفدرنژاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55265 ابراهیم صفدری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
55266 احسان صفدری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
55267 احمد صفدری 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55268 اعظم صفدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55269 الناز صفدری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55270 اله نظر صفدری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55271 اله نظر صفدری 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
55272 الهام صفدری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55273 حسین صفدری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55274 حسین اصغر صفدری 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55275 حمید صفدری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55276 حمید صفدری 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
55277 زهرا صفدری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55278 زهرا صفدری 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55279 زهرا صفدری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
55280 زین العابدین صفدری 1381 علوم پايه فیزیک
55281 سجاد صفدری 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
55282 سکینه صفدری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55283 سیدابوالقاسم صفدری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
55284 سیدعلی صفدری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55285 سیما صفدری 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
55286 شیخ رضا صفدری 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55287 صفدر صفدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
55288 غلامعلی صفدری 1362 مهندسي مهندسی عمران
55289 محبوبه صفدری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55290 محمد صفدری 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
55291 محمدحسن صفدری 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
55292 محمدرضا صفدری 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
55293 مرتضی صفدری 1382 علوم پايه فیزیک
55294 معصومه صفدری 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55295 مهدی صفدری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
55296 نجمه صفدری 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55297 نجمه صفدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55298 یوکابد صفدری 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
55299 یونس صفدری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
55300 زهرا صفدری بروانلو 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39043872