راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 54 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 55201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55201 مهدیه عابدزاده فیض آبادی 1388 علوم پايه فیزیک
55202 میلاد عابدزاده مرویان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55203 فهیمه سادات عابدسعیدی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
55204 فهیمه سادات عابدسعیدی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
55205 ملیحه سادات عابدسعیدی 1391 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
55206 حامد عابدنیا 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
55207 حبیب الله عابدهدتنی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55208 آتنا عابدی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
55209 آزاده عابدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55210 ابراهیم عابدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55211 ابوالفضل عابدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
55212 ارزو عابدی 1369 علوم پايه زمین شناسی
55213 الیاس عابدی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55214 امیر عابدی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
55215 به آفرین عابدی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55216 تکتم عابدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
55217 جعفر عابدی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55218 جواد عابدی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
55219 جهانگیر عابدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
55220 حسن عابدی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
55221 حسین عابدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55222 حسین عابدی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
55223 حسین عابدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55224 حسین عابدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
55225 خداداد عابدی 1363 كشاورزى امور زراعی
55226 ربابه عابدی 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
55227 رقیه عابدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55228 زهرا عابدی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
55229 زهراالسادات عابدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55230 زهره عابدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
55231 سبا عابدی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55232 سعید عابدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55233 سعید عابدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55234 سعیده عابدی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55235 سمانه عابدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55236 سمیه عابدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55237 طاهره عابدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
55238 طیبه عابدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55239 عارف عابدی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
55240 عباس عابدی 1369 علوم پايه فیزیک
55241 عباس عابدی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55242 عباس عابدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55243 عذرا عابدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
55244 علی عابدی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55245 علی عابدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
55246 علی اکبر عابدی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55247 علیرضا عابدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
55248 علیرضا عابدی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
55249 علیرضا عابدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
55250 علیرضا عابدی 1363 علوم پايه زمین شناسی
55251 غلامرضا عابدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
55252 فاطمه عابدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
55253 فاطمه عابدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
55254 فاطمه عابدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55255 فاطمه عابدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55256 فاطمه عابدی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
55257 فاطمه عابدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55258 فاطمه عابدی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
55259 فرخنده عابدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
55260 قدیر عابدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55261 محبوبه عابدی 1383 علوم رياضي آمار
55262 محسن عابدی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
55263 محمد عابدی 1370 علوم پايه زمین شناسی
55264 محمدحسین عابدی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55265 محمّدرضا عابدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
55266 محمدرضا عابدی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
55267 محمدعلی عابدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55268 محمدمهدی عابدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
55269 محمود عابدی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55270 مرتضی عابدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55271 مرتضی عابدی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
55272 مرضیه عابدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55273 مرضیه عابدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55274 مرضیه عابدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
55275 مریم عابدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55276 معصومه عابدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
55277 معصومه عابدی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
55278 مهدیه سادات عابدی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55279 مهری عابدی 1383 علوم پايه زمین شناسی
55280 نرجس عابدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55281 نیلوفر عابدی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55282 وسام هادی جواد عابدی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55283 ولی عابدی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55284 ولی عابدی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
55285 ولی عابدی 1387 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
55286 هادی عابدی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
55287 مهین عابدی باچوانلو 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
55288 تقی عابدی ابرده 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
55289 سعید عابدی اردکانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55290 مرتضی عابدی اردکانی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55291 علیرضا عابدی استاد 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
55292 فائزه عابدی استاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55293 مریم عابدی استاد 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55294 مریم عابدی استاد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
55295 رضا عابدی پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55296 محسن عابدی جبلی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
55297 زیباالسادات عابدی چمازکتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
55298 فهیمه عابدی حسن آباد 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
55299 اسمعیل عابدی خشتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55300 فاطمه عابدی درچه 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566170