راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 55201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55201 ویدا طاهر پور خلیل آباد 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
55202 علیرضا طاهر علی گودرزی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
55203 ژینوس طاهر یا 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55204 شهربانو طاهرآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
55205 فهیمه طاهرآبادی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55206 میثم طاهرآبادی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
55207 حمید طاهرآقائی 1361 مهندسي راه و ساختمان
55208 فاطمه طاهراصغری 1389 علوم پايه فیزیک
55209 فاطمه طاهراصغری 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
55210 حکم الله طاهراف 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55211 حسن طاهرپرور 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
55212 حوا طاهرپور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55213 طیّیه طاهرپور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
55214 علی طاهرپور 1348 علوم پايه شیمی
55215 فیروزه طاهرپور 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55216 محمدشریف طاهرپور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
55217 معصومه طاهرپور 1377 علوم رياضي آمار
55218 ویدا طاهرپور خلیل آباد 1386 علوم پايه زمین شناسی
55219 علیرضا طاهرپورایدلیکی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55220 اعظم طاهرپورکال چقوکی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
55221 آرزو طاهرپورکلانتری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
55222 ارزو طاهرپورکلانتری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55223 حمید طاهرپورکلانتری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
55224 حمید طاهرپورکلانتری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
55225 رضا طاهرپورکلانتری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55226 ریحانه طاهرپورکلانتری 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
55227 فریده طاهرپورکلانتری 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55228 محمدرضا طاهرپورکلانتری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
55229 نسرین طاهرپورکلانتری 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
55230 هادی طاهرپورکلانتری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55231 راهله طاهرحاجی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
55232 زهرا طاهرخانی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
55233 علیرضا طاهردوست محمدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
55234 احمد طاهرزاده 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55235 الهه طاهرزاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
55236 زهرا طاهرزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55237 شهرزاد طاهرزاده 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
55238 محمد طاهرزاده 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55239 محمدرضا طاهرزاده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55240 مریم طاهرزاده 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
55241 مریم طاهرزاده 1378 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
55242 مریم طاهرزاده 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
55243 ملیحه طاهرزاده 1383 علوم رياضي آمار
55244 میترا طاهرزاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
55245 نسرین طاهرزاده 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55246 محبوبه طاهرزاده ثانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55247 محمد طاهرزاده ثانی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
55248 زهرا طاهرزاده گوجگی 1389 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
55249 سیدناصر طاهرزاده موسویون 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
55250 مریم طاهرستوده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55251 افشین طاهرسلیمانی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55252 حمید رضا طاهرکوهی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی ( گرایش زراعت )
55253 فهیمه طاهرکوهی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55254 زینب طاهرمنش گرجی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55255 سمیه طاهرنژاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
55256 مرتضی طاهرنژاد 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55257 زهرا طاهرنژادجوزم 1386 دامپزشكي دامپزشکی
55258 سمیه طاهرنژادجوزم 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
55259 محبوبه طاهرنژادجوزم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55260 احمد طاهرنژادلداری 1373 علوم پايه دبیری شیمی
55261 صدف طاهرنیا 1384 علوم پايه زمین شناسی
55262 نسیم طاهرنیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55263 آرمین طاهری 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
55264 آسیه طاهری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
55265 آمنه طاهری 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55266 ابوالقاسم طاهری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55267 ابوطالب طاهری 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55268 احسان طاهری 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
55269 اعظم طاهری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55270 اکرم طاهری 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
55271 المیرا طاهری 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
55272 الهام طاهری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55273 الهه طاهری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55274 الهه طاهری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
55275 امیر طاهری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
55276 امیر طاهری 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
55277 امیرحمزه طاهری 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
55278 ایما طاهری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55279 پدرام طاهری 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55280 پریسا طاهری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55281 پریسا طاهری 1378 كشاورزى گیاهپزشکی
55282 پریسا طاهری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
55283 پریسا طاهری 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
55284 پریسا طاهری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
55285 پریسا طاهری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
55286 ثریا طاهری 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
55287 ثریا طاهری 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
55288 ثمانه طاهری 1376 علوم پايه زمین شناسی
55289 جعفر طاهری 1365 علوم پايه زمین شناسی
55290 جواد طاهری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55291 جواد طاهری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55292 حبیبه طاهری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55293 حسن طاهری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55294 حسن طاهری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55295 حسن طاهری 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55296 حسن طاهری 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
55297 حسین طاهری 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
55298 حسین طاهری 1375 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
55299 حمید طاهری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55300 حمید طاهری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517622