راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 55301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55301 اشرف صباحی اق کندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55302 حمید صباحی گراغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55303 زهرا صباحی گراغانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
55304 علی صبازاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55305 اکبر صباغ 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
55306 بهاره صباغ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55307 پریسا صباغ 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
55308 حسین صباغ 1375 علوم پايه شیمی
55309 حمید صباغ 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55310 سینا صباغ 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
55311 عبدالمجید صباغ 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55312 علیرضا صباغ 1379 علوم رياضي ریاضی محض
55313 فرشید صباغ 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55314 مریم صبّاغ 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
55315 نیکی صباغ 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
55316 فرهاد صباغ کلات 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55317 فاطمه صباغ اف 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55318 مرضیه صباغ اف 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55319 بهناز صباغ بجستانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55320 مهناز صباغ بجستانی 1381 علوم پايه زمین شناسی
55321 مهناز صباغ بجستانی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
55322 مهناز صباغ بجستانی 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
55323 هانیه صباغ بجستانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
55324 فاطمه صباغ جاغرق 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55325 فریما صباغ حسن پور 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55326 آسیه صباغ حسن زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
55327 نرگس صباغ خور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55328 احمد صباغ زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55329 بهزاد صباغ زاده 1354 مهندسي راه و ساختمان
55330 بهنام صباغ زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
55331 جمشید صباغ زاده 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
55332 حامد صباغ زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55333 شهرام صباغ زاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55334 فرزانه صباغ زاده 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
55335 مریم صباغ زاده ایرانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55336 فاطمه صباغ زاده فریز 1382 دامپزشكي دامپزشکی
55337 هادی صباغ سجادیه 1357 علوم پايه شیمی
55338 امید صباغ کلات 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
55339 پریسا صباغ کلات 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55340 رزیتا صباغ کلات 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55341 صدیقه صباغ کلات 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
55342 علی صباغ کلات 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55343 علی صباغ کلات 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
55344 مریم صباغ کلات 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55345 وحید صباغ کلات 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55346 حسین صباغ گل 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55347 حمیدرضا صباغ گل 1356 علوم پايه زمین شناسی
55348 صادق صباغ گل 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55349 علیرضا صباغ معینی 1391 علوم پايه فیزیک
55350 قاسم صباغ مقدم 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55351 مرضیه صباغ نکونام 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55352 امین صباغان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
55353 بهروز صباغزاده 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
55354 حوریه صباغی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55355 داود صباغی 1388 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
55356 ریحانه صباغی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
55357 زهرا صباغی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55358 زینب صباغی 1383 علوم رياضي آمار
55359 زینب صباغی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
55360 سپیده صباغی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
55361 سمانه صباغی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55362 سمانه صباغی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55363 سمیرا صباغی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55364 سیدجواد صباغی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
55365 شمسی صباغی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55366 صفورا صباغی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55367 علیرضا صباغی 1367 علوم پايه زمین شناسی
55368 فایزه صباغی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55369 فهیمه صباغی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55370 فهیمه صباغی 1377 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
55371 فهیمه صباغی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
55372 مختار صباغی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55373 مصطفی صباغی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55374 مصطفی صباغی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
55375 مهدی صباغی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55376 مهرناز صباغی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55377 میلاد صباغی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
55378 رضا صباغی عبدل آبادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55379 شیرین صباغی آبکوه 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55380 شیرین صباغی آبکوه 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
55381 جعفر صباغی تربتی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
55382 ابوالقاسم صباغی سده 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
55383 راضیه صباغی قلعه نو 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
55384 محمدعلی صباغی مهرجردی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
55385 مریم صباغی ندوشن 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55386 احسان صباغیان 1376 علوم رياضي آمار
55387 زهرا صباغیان 1385 مهندسي مهندسی شیمی
55388 زهرا صباغیان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
55389 سمیه صباغیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55390 عالیه صباغیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55391 مریم صباغیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
55392 ناهید صباغیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55393 ناهید صباغیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
55394 حسین صباغیان طوسی 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
55395 نیره صباغیان جاغرق 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55396 تکتم صباغیان طوسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55397 سارا صباغیان طوسی 1384 علوم رياضي آمار
55398 غزاله صباغیان طوسی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55399 ملکه صباغیان طوسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
55400 یاسمین صباغیان طوسی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957058059060061062063064065066067068069070071072073074075076077078079080081082083084085086087088089090091092093094095096097098099010001010   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489222