راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 55301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55301 زهره صداقت 1378 علوم پايه فیزیک
55302 زهره صداقت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55303 سپیده صداقت 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55304 سپیده صداقت 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی
55305 سعید صداقت 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
55306 سیدعلیرضا صداقت 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55307 سیدمحمدباقر صداقت 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55308 سیدمصطفی صداقت 1391 دامپزشكي باکتری شناسی
55309 سیدمهدی صداقت 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55310 سیده کلثوم صداقت 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
55311 سیده حورا صداقت 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55312 سیده فاطمه صداقت 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
55313 سّیده مهسا صداقت 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
55314 سیروس صداقت 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55315 سیما صداقت 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
55316 علی اکبر صداقت 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55317 فاطمه صداقت 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
55318 فرزانه صداقت 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
55319 فریده صداقت 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
55320 مجتبی صداقت 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55321 محمدحسن صداقت 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55322 محمدرضا صداقت 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55323 محمدرضا صداقت 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55324 مصطفی صداقت 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55325 موسی صداقت 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
55326 مه دخت صداقت 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
55327 مهرداد صداقت 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
55328 ناصر صداقت 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
55329 نغمه صداقت 1396 مهندسي مهندسی صنایع
55330 وحید صداقت 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55331 هانیه صداقت 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55332 یاسر صداقت 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
55333 مجید صداقت برجی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
55334 محمدصفا صداقت بکاولی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55335 ثریا صداقت جوی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
55336 سیدرضا صداقت حسینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55337 ناصر صداقت طالبی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
55338 رضا صداقت فر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55339 فاطمه صداقت کار 1367 علوم پايه دبیری شیمی
55340 معصومه صداقت منش 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55341 بهناز صداقت باغبانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55342 محمد صداقت باغسیاه 1393 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
55343 سیده افسانه صداقت بایگی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55344 سمانه صداقت تلگرد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55345 مقدس صداقت جناقرد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55346 فرشته صداقت حسن زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55347 فرشته صداقت حسن زاده 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55348 حسین صداقت خواهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
55349 علی صداقت دباغ 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
55350 مهدیه صداقت دباغ 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55351 رضا صداقت دیورزم 1394 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
55352 افسانه صداقت رنجبر 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
55353 ایمان صداقت رنجبر 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55354 فاطمه صداقت سروندانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55355 پریسا صداقت شریفی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55356 پریسا صداقت شریفی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
55357 رویا صداقت شریفی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
55358 نسرین صداقت شریفی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
55359 مینا صداقت طالبی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55360 الهام صداقت کامه علیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55361 سمیه صداقت کرمانشاهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55362 عطیه صداقت کریم خانی 1385 هنر نيشابور نقاشی
55363 الهه سادات صداقت کلانتری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55364 ملیحه صداقت کلوخی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
55365 زهرا صداقت مایوان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55366 بیژن صداقت مصعبی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
55367 جواد صداقت منش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
55368 اعظم صداقت مهر 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55369 رباب صداقت مهر 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55370 احمد صداقت نیازآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
55371 ابراهیم صداقتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
55372 امید صداقتی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
55373 راحله صداقتی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55374 صاحبه صداقتی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
55375 عبدالعلی صداقتی 1368 علوم پايه زمین شناسی
55376 علی صداقتی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
55377 علی اصغر صداقتی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55378 علی اصغر صداقتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
55379 علیرضا صداقتی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55380 علیرضا صداقتی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55381 فاطمه صداقتی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55382 فاطمه صداقتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55383 فاطمه صداقتی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55384 مرجانه صداقتی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55385 مریم صداقتی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
55386 ناصر صداقتی 1391 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
55387 جعفر صداقتی خلیل آباد 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55388 سعید صداقتی مقدم 1380 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
55389 نسرین صداقتی افخمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55390 عماد صداقتی بکشلی 1390 علوم پايه زمین شناسی
55391 عماد صداقتی بکشلی 1395 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
55392 امین صداقتی پور 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
55393 محمد صداقتی پور 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55394 محمد صداقتی پور 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55395 جعفر صداقتی خلیل اباد 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55396 حسین صداقتی فر 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
55397 محمد صداقتی گنابادی 1365 كشاورزى زراعت
55398 ناصرالدین صداقتی مختاری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
55399 سعید صداقتی مقدم 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444666