راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 55501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55501 زهره صدری نیا 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
55502 فاطمه صدری نیا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55503 تکتم صدفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55504 فاطمه صدفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55505 مریم صدفی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55506 معصومه صدفی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
55507 مهدی صدفی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
55508 مهدی صدفی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
55509 حسام صدق دوست 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
55510 یاسمین صدق دوست 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55511 ابوالفضل صدقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
55512 اعظم صدقی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
55513 جواد صدقی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55514 حسین صدقی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55515 زهرا صدقی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
55516 سارا صدقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55517 سپیده صدقی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
55518 سعید صدقی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55519 سمیه صدقی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55520 سمیه صدقی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55521 سینا صدقی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
55522 صدیقه صدقی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55523 عباس صدقی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
55524 فاطمه صدقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55525 کاظم صدقی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
55526 محسن صدقی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55527 محمد صدقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
55528 محمد صدقی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
55529 محمّد صدقی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
55530 مسعود صدقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
55531 ملیحه صدقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55532 منصوره صدقی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
55533 مهدی صدقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55534 مهران صدقی 1375 علوم پايه فیزیک کاربردی
55535 مهشید صدقی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
55536 نازلی صدقی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
55537 ناهید صدقی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
55538 هانیه صدقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55539 مهران صدقی فاروجی 1353 مهندسي راه و ساختمان
55540 شعبان صدقی قادیگلائی 1357 علوم رياضي ریاضی
55541 نسرین صدقی قره چشمه 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
55542 اکرم صدقیان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55543 رضا صدقیان 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
55544 علیرضا صدقیان 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
55545 رقیه صدقیان مقدم کهنه فرود 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55546 ساغر صدقیانی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
55547 محمدعلی صدقیانی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55548 معصومه صدقیانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55549 محمدمهدی صدوق زاده 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
55550 پیمان صدوقی 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
55551 رضا صدوقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55552 سمیه صدوقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55553 غلامرضا صدوقی 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
55554 فریبا صدوقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55555 مریم صدوقی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55556 رضا صدوقی باغسیاه 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55557 سعید صدوقی باغسیاه 1382 علوم پايه زمین شناسی
55558 عبدالمجید صدوقی فر 1376 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
55559 محمدامین صدوقی فر 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
55560 حمیدرضا صدوقی قوچان عتیق 1380 علوم پايه فیزیک
55561 سارا صدوقی قوچان عتیق 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
55562 زهره صدوقی قوژدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55563 اسداله صدوقی مود 1356 علوم پايه شیمی
55564 محسن صدوقی موشکی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
55565 فرهاد صدوقی نسب 1393 مهندسي مهندسی صنایع
55566 معصومه صدوقی نسب 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55567 منصوره صدوقی یزدی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
55568 هادی صدوقی یزدی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55569 سعید صدوقیان 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
55570 اشرف صدیق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55571 اشکان صدیق 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55572 رضا صدیق 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
55573 صفورا صدیق 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
55574 نوید صدیق 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55575 نوید صدیق 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی)
55576 وحیده صدیق 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
55577 گیتی صدیق ابراهیم سرابی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55578 سیده فاطمه صدیق ابوالفتح 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55579 زینب صدیق اورعی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
55580 شهیده صدیق اورعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55581 غلامرضا صدیق اورعی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
55582 فاطمه صدیق باغبان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
55583 مریم صدیق باغبان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
55584 زینب صدیق پور 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
55585 نغمه صدیق جعفرزاده آینه چی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55586 زهرا صدیق حصارسرخ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55587 لیلی صدیق زاده 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
55588 بی بی نرجس صدیق زراعتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55589 سیدجعفر صدیق زراعتی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55590 مهسا صدیق شمسی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
55591 وجیهه صدیق عبدالحسین زاده زحمتکش 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55592 مینو صدیق غریب 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55593 صدیقه صدیقان مقدم کهنه فرود 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55594 آزاده صدیقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55595 امیر صدیقی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
55596 امیرمحمد صدیقی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55597 پریا صدیقی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55598 تکتم صدیقی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55599 جمشید صدیقی 1356 علوم رياضي ریاضی
55600 جواد صدیقی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444650