راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 55601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55601 زینب صفائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
55602 سعید صفائی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
55603 سمانه صفائی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55604 سمیه صفائی 1386 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55605 سیده الهه صفائی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
55606 سیده الهه صفائی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
55607 سیده زهرا صفائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
55608 صابره صفائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
55609 صابره صفائی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
55610 صالح صفائی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
55611 صدیقه صفائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
55612 صدیقه صفائی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55613 طلیعه صفائی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55614 علی صفائی 1354 مهندسي مهندسی مکانیک
55615 علی صفائی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک
55616 علی صفائی 1363 كشاورزى امور دامی
55617 علی اصغر صفائی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55618 فاطمه صفائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55619 فاطمه صفائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
55620 فرشته السادات صفائی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
55621 لیلی صفائی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
55622 لیلی صفائی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55623 مجید صفائی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55624 محدثه صفائی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
55625 محمد صفائی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
55626 محمد صفائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55627 محمد صفائی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55628 محمد صفائی 1392 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
55629 محمدجابر صفائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55630 مرتضی صفائی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55631 مریم صفائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55632 مریم صفائی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55633 مصطفی صفائی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55634 مصطفی صفائی 1392 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
55635 معصومه صفائی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55636 ملوک صفائی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55637 مهدخت صفائی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
55638 مهدی صفائی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55639 مهدی صفائی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
55640 میترا صفائی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55641 ناصر صفائی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55642 نرگس صفائی 1368 علوم پايه شیمی
55643 نفیسه صفائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55644 نیره صفائی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
55645 هادی صفائی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55646 غلامرضا صفائی راد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55647 نسرین صفائی اصل 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
55648 مازیار صفائی اصلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55649 صمد صفائی ایدکیلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55650 منصوره صفائی بلان 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
55651 زینب صفائی پور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
55652 گلاویژ صفائی پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55653 ملیکا صفائی تبار 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55654 وحیده صفائی تربتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
55655 علی رضا صفائی ترشیزی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
55656 مریم صفائی خرم 1375 علوم پايه زمین شناسی
55657 اعظم صفائی دلوئی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
55658 حسین صفائی دلوئی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
55659 غلام عباس صفائی دولت ابادی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
55660 غلامرضا صفائی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55661 محمد صفائی طرقبه 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
55662 مجید صفائی فاروجی 1389 علوم پايه زمین شناسی
55663 فاطمه صفائی کریم آباد 1387 علوم رياضي آمار
55664 محسن صفائی کلیشمی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
55665 جواد صفائی کوچکسرائی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55666 حسین صفائی کهران 1366 علوم پايه زمین شناسی
55667 مریم صفائی محمودابادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55668 مهتاب صفائی مطلق 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55669 سمانه صفائی مغول کش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55670 مجید صفائی مقدم 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
55671 عباس صفائی مقدم کاخکی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
55672 ابوالفضل صفائی موحد 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55673 ابوالفضل صفائی موحد 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
55674 راضیه صفائی مهنه 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
55675 معصومه صفائی مهنه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55676 مهدیه صفائی مهنه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55677 مسعود صفائی نائینی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
55678 امید صفائی نیا 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55679 آزاده صفائیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55680 ساناز صفائیان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55681 سهیل صفائیان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
55682 غلامحسین صفائیان 1385 مهندسي مهندسی شیمی
55683 محبوبه صفائیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55684 الهه صفائیان توپکانلو 1388 علوم پايه زمین شناسی
55685 الهه صفائیان توپکانلو 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
55686 نفیسه صفائیان تیتکانلو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
55687 ناهید صفائیان ده سرخی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
55688 ام لیلی صفائیان لائین 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55689 سارا صفائیان لائین 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
55690 سارا صفائیان لائین 1395 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
55691 محمدرضا صفابخش 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
55692 بهنام صفابهار 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
55693 احمد صفاپور 1380 علوم رياضي ریاضی محض
55694 بهنام صفاپور 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
55695 گیتا صفاپور 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
55696 محبوبه صفاپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
55697 مهدیه صفاپور 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55698 بنفشه صفاتی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
55699 بهاره صفاتی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
55700 لیلا صفاتی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40099852