راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 55601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55601 زهراسادات طباطبائی اصل 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
55602 سیدعباس طباطبائی بحرآباد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55603 عزت طباطبائی بحرآباد 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
55604 سیدمرتضی طباطبائی پارسا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
55605 سیدمرتضی طباطبائی پارسا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
55606 غزاله طباطبائی پور 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
55607 طاهره طباطبائی تربقان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55608 سیدمحمدکاظم طباطبائی حسینی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55609 ملیحه طباطبائی حسینی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55610 بتول طباطبائی خلیل آبادی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
55611 بتول طباطبائی خلیل آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
55612 الهه السادات طباطبائی راد 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
55613 سیّده فاطمه طباطبائی راد 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
55614 سیدالیاس طباطبائی زاده 1387 دامپزشكي بیوتکنولوژی
55615 نسیم طباطبائی زاده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
55616 نسیم طباطبائی زاده 1391 دامپزشكي دامپزشکی
55617 سعید طباطبائی سیفی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
55618 بی بی نرگس طباطبائی شهرآباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55619 زهرا طباطبائی شهرآباد 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55620 سیده زهرا طباطبائی شهرآباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
55621 عطیه سادات طباطبائی شهرآباد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55622 محدثه سادات طباطبائی شهرآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55623 اعظم السادات طباطبائی شهراباد 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
55624 بی بی فاطمه طباطبائی شهراباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55625 صفیه طباطبائی شهراباد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55626 زهراسادات طباطبائی ضیاالدینی 1384 علوم پايه شیمی محض گرایش آلی
55627 ریحانه السادات طباطبائی ضیاءالدینی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
55628 طاهره طباطبائی علوی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
55629 بیتا طباطبائی عمید 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55630 رضا طباطبائی عمید 1368
55631 بی بی زهرا طباطبائی فارانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55632 سحر طباطبائی فارانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
55633 محمد طباطبائی فخار 1356 علوم رياضي ریاضی
55634 سارا طباطبائی قمشه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55635 سیدامین طباطبائی قمشه 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
55636 سیدجواد طباطبائی قمشه 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
55637 سیده مریم طباطبائی قمشه 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
55638 سیده مریم طباطبائی قمشه 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
55639 فرهاد طباطبائی قمشه 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55640 اعظم السادات طباطبائی قهجاورستانی 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
55641 نرگس طباطبائی مشهدی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
55642 نرگس طباطبائی مشهدی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55643 سیدحسین طباطبائی نژاد 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
55644 هادی طباطبائی نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55645 خدیجه طباطبائی نهریزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55646 زهراسادات طباطبائی نیا 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
55647 بشری سادات طباطبائی واعظ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55648 سیدامیرمحمد طباطبائی واعظ 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55649 امید طباطبائی یزدی 1364 علوم رياضي ریاضی
55650 بیژن طباطبائی یزدی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
55651 جواد طباطبائی یزدی 1361 مهندسي راه و ساختمان
55652 حمید طباطبائی یزدی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55653 زهرا طباطبائی یزدی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
55654 سیده لیلا طباطبائی یزدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55655 شکوفه طباطبائی یزدی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
55656 فروزان طباطبائی یزدی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
55657 فروزان طباطبائی یزدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
55658 فریبرز طباطبائی یزدی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
55659 فریده طباطبائی یزدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
55660 لیلا طباطبائی یزدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55661 محمد هادی طباطبائی یزدی 1384 علوم پايه فیزیک
55662 مهدی طباطبائی یزدی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
55663 زهراسادات طباطبائیان 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55664 سیدعلی طباطبائیان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
55665 مریم سادات طباطبائیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55666 مریم سادات طباطبائیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
55667 بی بی نیره طباطبایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55668 حسنیه طباطبایی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55669 رضا طباطبایی 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
55670 زکیه طباطبایی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
55671 ستاره طباطبایی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55672 سیدمهدی طباطبایی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55673 سیده مریم طباطبایی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
55674 فاطمه طباطبایی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
55675 مهنازالسادات طباطبایی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55676 میترا طباطبایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55677 سیدمحمد طباطبایی فرزقی 1376 علوم پايه زمین شناسی
55678 شکوفه طباطبایی یزدی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
55679 سیدمحمدحسین طباطبایی بالا 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55680 سیدمحمدکاظم طباطبایی حسینی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55681 سیدالیاس طباطبایی زاده 1381 دامپزشكي دامپزشکی
55682 فاطمه سادات طباطبایی زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
55683 خدیجه طباطبایی سیفی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
55684 سیده فهیمه طباطبایی شهرآباد 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
55685 بی بی مریم طباطبایی شهراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55686 فاطمه السادات طباطبایی شهراباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55687 اتنا طباطبایی فخار 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
55688 سیدوحید طباطبایی فر 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
55689 سیدامین طباطبایی قمشه 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55690 مهدی طباطبایی قمشه 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
55691 زینب السادات طباطبایی لطفی 1385 علوم پايه فیزیک - گرایش اخترفیزیک رصدی
55692 سیدحسن طباطبایی نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55693 سیددانیال طباطبایی یزدی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55694 سیده نجمه طباطبایی یزدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55695 شکوفه طباطبایی یزدی 1376 علوم پايه فیزیک
55696 فریده طباطبایی یزدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55697 زهراسادات طباطباییان 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
55698 زهراسادات طباطباییان 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات (میدان)
55699 سمیه طبخی 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
55700 کرامت طبرزدی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517663