راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 55601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55601 وجیهه عبدی شاندیز 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
55602 ابوالفضل عبدی شهری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55603 لیلا عبدی فرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55604 غلام محمد عبدی فرزنی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
55605 عین اله عبدی قزلجه 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
55606 اعظم عبدی کبودان 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55607 اعظم عبدی کبودان 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
55608 شمسی عبدی کبودان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55609 فاطمه عبدی کبودان 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55610 مریم عبدی کشتلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55611 احسان عبدی کیکانلو 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55612 نرگس عبدی کیکانلو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55613 سکینه عبدی گنبدجق 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55614 رضا عبدی مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55615 فاطمه عبدی میلانلو 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55616 سمانه عبدی ناوخی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55617 مسعود عبدی نژاد 1391 مهندسي مهندسی شیمی
55618 نجمه عبدی نصرابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55619 زینب عبدی واوسری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
55620 علی عبدی یاشی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
55621 محمد عبدیان 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55622 سیدکلثوم عبذالله زاده درونکلایی 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55623 ابراهیم عبود 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55624 سیدطارق عبودی 1379 علوم پايه زمین شناسی
55625 مصطفی عبودی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55626 وسام کامل عبید عبید 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55627 قاسم عبیداوی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55628 اعظم عبیدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
55629 ابراهیم عبیدی دهشال 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55630 زینب عبیری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
55631 ساناز عبیری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55632 فاطمه عبیری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55633 محسن عبیری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55634 مهری عبیری 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55635 آزاده عتباتی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
55636 مریم عتباتی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
55637 احمدرضا عتیقه چی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
55638 صدیقه عتیقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55639 مجید عتیقی 1372 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
55640 محمدمهدی عتیقی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
55641 منصوره عتیقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
55642 روشنک عتیقی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
55643 علی احمد عثمانی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
55644 فرشته عثمانی 1386 علوم رياضي آمار
55645 سمیه عثمانی رودی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55646 حمیرا عثمانی بجد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55647 محمد عثمانی بجد 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55648 فرشته عثمانی رودی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55649 جواد عجم 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55650 حسن عجم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
55651 حسین عجم 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55652 حسین عجم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55653 حسین عجم 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
55654 حمیدرضا عجم 1392 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
55655 زهرا عجم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55656 عاطفه عجم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
55657 عاطفه عجم 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55658 عصمت عجم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55659 علی عجم 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
55660 علی اکبر عجم 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
55661 فاطمه عجم 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55662 محبوبه عجم 1380 علوم پايه فیزیک
55663 مهدیه عجم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55664 ناصر عجم 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55665 نگین عجم 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
55666 نوید عجم 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55667 نیما عجم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
55668 وحیده عجم 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55669 هدیه عجم 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55670 قاسم عجم زیبد 1375 دامپزشكي دامپزشکی
55671 حسن عجم اکرامی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
55672 طاهره عجم اکرامی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55673 زهرا عجم زیبد 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55674 زهره عجم زیبد 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55675 زهره عجم زیبد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
55676 زینب عجم زیبد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55677 شادی عجم زیبد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55678 صدیقه عجم زیبد 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55679 علی عجم زیبد 1364 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
55680 علی عجم زیبد 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55681 مالک عجم زیبد 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55682 حمیده عجم زیبدی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
55683 جیران عجمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55684 علی عجمی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55685 فاطمه عجمی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
55686 کمال الدین عجمی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55687 محمدعلی عجمی 1367 علوم پايه زمین شناسی
55688 مریم عجمی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
55689 مژگان عجمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
55690 مسعود عجمی بختیاروند 1379 علوم رياضي آمار ریاضی
55691 مسعود عجمی بختیاروند 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
55692 مرتضی عجمی جوزان 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
55693 محمدرضا عجمی خالص فدافن 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
55694 فرامرز عجمی خالص فدافن 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
55695 زینت عجمی قائن 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
55696 محمّدحسین عدالت 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
55697 محمّدحسین عدالت 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
55698 عباس عدالت پناه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
55699 مجتبی عدالت پور 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
55700 وحید عدالت پور 1385 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973148