راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,232

نمایش موارد : 55701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55701 مجتبی طهمورث پور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
55702 مجتبی طهمورث پور 1354
55703 تکتم طهمورثی بیرک علیا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55704 ایدا طهوری 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
55705 مهسا طهوری 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
55706 جواد طهوریان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
55707 فاطمه طهوریان 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
55708 محمدرضا طهوریان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55709 فاطمه طهوریان راد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55710 جواد طهوریان مفتخر آدابی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55711 طاهره طهوریان مفتخرادابی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55712 بهجت طی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
55713 فرخنده طی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55714 فریدا طی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55715 منا طی پور 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
55716 سیده فرانک طیاری 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
55717 فریبا طیاری 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55718 زهرا طیاری اشتیانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
55719 سیدجاسم طیب 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
55720 صالح طیب 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
55721 صالح طیب 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55722 زهرا طیبان 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
55723 سیدبهروز طیبان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
55724 سیدسجاد طیبّان 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
55725 سیده فاطمه طیبان 1379 علوم رياضي ریاضی محض
55726 سیده فاطمه طیبان 1383 علوم رياضي ریاضی محض
55727 سیدهادی طیبان 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
55728 محمدرضا طیبان پور بهبهانی 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
55729 مهدی طیبانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
55730 ابوالحسن طیبی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55731 اعظم طیبی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
55732 الهام طیبی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55733 حسن طیبی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55734 حمیده طیبی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
55735 ربابه طیبی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55736 رقیه طیبی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
55737 رویا طیبی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55738 زهرا طیبی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55739 زهرا طیبی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55740 زینب طیبی 1383 علوم پايه فیزیک
55741 سبزعلی طیبی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
55742 سمانه طیّبی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55743 سیدمحمد طیبی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55744 صفورا طیبی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55745 عطیه طیبی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55746 فاطمه طیبی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55747 محمدتقی طیبی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
55748 محمدجواد طیبی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
55749 مرضیه طیبی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55750 مژگان طیبی 1363 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
55751 مضفر طیبی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55752 مونا طیّبی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
55753 میثم طیبی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
55754 ناصر طیبی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55755 نرجس طیبی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55756 هاجر طیبی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55757 هاجر طیبی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55758 هوشنگ طیبی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55759 علی طیبی پور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
55760 نسترن طیبی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55761 امیرحسین طیبی ابوالحسنی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
55762 علی طیبی پور 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
55763 فرشته طیبی توپکانلو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
55764 بی بی فاطمه طیبی ثانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55765 مریم طیبی سودکلایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55766 علی اصغر طیبی سه گنبد 1374 علوم رياضي ریاضی
55767 فاطمه طیبی سه گنبد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55768 سعید طیبی فرد 1378 علوم رياضي آمار
55769 ساره طیبی نژاد 1383 علوم پايه فیزیک
55770 ساره طیبی نژاد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
55771 حسین طیبی نسب 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55772 مرتضی طیبی نیا 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55773 موسی طیبی نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55774 آرزو طیبیان پور 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55775 بی بی فاطمه طیرانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55776 مریم سادات طیرانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
55777 عادله طیرانی دستمالچی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55778 مهلا طیرانی اصفهانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
55779 ویدا طیرانی بابائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55780 سیدعلیرضا طیرانی بطحائی 1353 مهندسي راه و ساختمان
55781 سّیده سعیده طیرانی بطحائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55782 شهزاد طیرانی بطحایی 1382 علوم رياضي آمار
55783 امیرسامان طیرانی چرمچی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
55784 حمیدرضا طیرانی چرمچی 1363 علوم پايه زمین شناسی
55785 امیرمحمد طیرانی راد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55786 علی طیرانی نجاران 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55787 علی طیرانی نجاران 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55788 فرزانه طیرانی نجاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55789 مهدی طیرانی نجاران 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55790 الهام طیرانی نیا 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55791 حمید طیرانی نیک نژاد 1391 پردیس دانشگاهی زبانشناسی همگانی
55792 حجت اله طیرانیان حبیب پور 1382 علوم پايه فیزیک
55793 اکرم طیرانیان حسینی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55794 سیدآرش طیرانیان حسینی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55795 سیدسعید طیرانیان حسینی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55796 سیدسعید طیرانیان حسینی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
55797 سیدمحمدعلی طیرانیان حسینی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55798 سمیرا طیرانیان رنجبر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55799 سمیرا طیرانیان رنجبر 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55800 امیر طیرانیان مرویان 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36795126