راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 55701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55701 عزت صدیقی لویه 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55702 سعیده صدیقی موحد 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55703 مریم صدیقی مورنانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
55704 طاهره صدیقی نامقی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
55705 حسین صدیقی نوغابی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
55706 فاطمه صدیقی نوقابی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55707 زهرا صدیقی نیشابور 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
55708 رضا صدیقی وثاق 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
55709 سیدبهنام صدیقیان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
55710 بابک صدیقیان استانه 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55711 بابک صدیقیان استانه 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55712 شهرزاد صدیقیان راد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
55713 مهشید صدیقیان راد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
55714 حبیب اله صراحتی جویباری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55715 ملیحه صراطی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
55716 فریده صراف 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
55717 نرگس صراف تهرانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
55718 مهدیه صراف رضوی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
55719 محمدناصر صراف زاده زرگر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
55720 مهشید صراف زاده زرگر 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55721 مریم صراف طهرانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
55722 حسین صراف نژاد 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55723 معصومه صراف نژادطوسی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
55724 سیدمحسن صراف رضوی 1369 كشاورزى صنایع غذایی
55725 احسان صراف زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55726 نسرین صراف زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
55727 نسرین صراف زاده 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
55728 محبوبه صراف زاده زرگر 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
55729 فرزانه صراف نژاد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
55730 رشید صرافان 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55731 رکسانا صرافان 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55732 سیاوش صرافان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
55733 سیاوش صرافان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55734 سیاوش صرافان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
55735 طیبه صرافان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
55736 منیره صرافان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55737 نیره صرافان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55738 سارا صرافان صادقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55739 سارا صرافان صادقی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
55740 عاطفه صرافان صادقی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
55741 عاطفه صرافان صادقی 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
55742 مریم صرافیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
55743 محمدحسن صرام مفروز 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55744 محمد صرامی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
55745 سمانه صردی زید 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
55746 رامین صردی ماهکان 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55747 رامین صردی ماهکان 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55748 علیرضا صردی ماهکان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55749 راضیه صردی مقدم ماهکان 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55750 تکتم صغرائی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55751 محمد صغرایی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55752 روح انگیز صغری کیاده 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
55753 حمیدرضا صغیر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55754 زهرا صغیرزاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55755 مهناز صغیرزاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
55756 ناهید صغیری 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
55757 مرضیه صف آرای مقدم 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
55758 افشین صفا 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55759 حسام صفا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
55760 حسام صفا 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
55761 حسین صفا 1375 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
55762 سارا صفا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
55763 سروش صفا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
55764 سهراب صفا 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
55765 شایلی صفا 1378 علوم پايه زمین شناسی
55766 شیما صفا 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55767 علی صفا 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55768 علی صفا 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
55769 عبدالوحید صفاءجوشقانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55770 ابراهیم صفائی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55771 احمد صفائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55772 اعظم صفائی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55773 افشین صفائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55774 افشین صفائی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
55775 الناز صفائی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
55776 الهام صفائی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
55777 الهام صفائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
55778 امیرحسین صفائی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
55779 جواد صفائی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55780 حسن صفائی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
55781 زهرا صفائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55782 زینب صفائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
55783 سعید صفائی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
55784 سمانه صفائی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55785 سمیه صفائی 1386 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55786 سیده الهه صفائی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
55787 سیده الهه صفائی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
55788 سیده زهرا صفائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
55789 صابره صفائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
55790 صابره صفائی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
55791 صالح صفائی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
55792 صدیقه صفائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
55793 صدیقه صفائی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55794 طلیعه صفائی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55795 علی صفائی 1354 مهندسي مهندسی مکانیک
55796 علی صفائی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک
55797 علی صفائی 1363 كشاورزى امور دامی
55798 علی اصغر صفائی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55799 فاطمه صفائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55800 فاطمه صفائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489028