راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 55901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55901 عبدالناصر صالحیان 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
55902 محمود صالحیان 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55903 مریم صالحیان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
55904 مصطفی صالحیان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
55905 مصیب صالحیان 1383 علوم پايه زمین شناسی
55906 ابراهیم صالحیان لنجی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
55907 هلیا صالحین 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
55908 زینت صالوری محمودآبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55909 زینت صالوری محمودآبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
55910 محمد صامت 1378 علوم پايه فیزیک
55911 سمانه السادات صامدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55912 سیده فخری صامدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55913 سیده مهسا صامدی 1393 كشاورزى مهندسی فضای سبز
55914 منا صامدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55915 محمدرضا صامعی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55916 اعظم صامعی بالاعباس ابادی 1369 علوم پايه زیست شناسی
55917 محدثه السادات صامعی یزدی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
55918 حسین صامی محبوب 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
55919 سمانه صامی محبوب 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55920 فرزانه صانع 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55921 احمد صانعی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55922 احمد صانعی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55923 امیررضا صانعی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
55924 اناهید صانعی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
55925 اناهید صانعی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
55926 بلال صانعی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
55927 پروانه صانعی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
55928 جمیله صانعی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
55929 زهره صانعی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55930 زهره صانعی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
55931 زهره صانعی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
55932 زینب صانعی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
55933 سعید صانعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55934 سعید صانعی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
55935 سمانه صانعی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
55936 سیدحمیدرضا صانعی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
55937 سیدمهدی صانعی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
55938 عفت صانعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55939 فاطمه صانعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55940 فاطمه صانعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55941 فاطمه صانعی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
55942 فاطمه صانعی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55943 فرزانه صانعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
55944 فرشته صانعی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55945 فیروزه صانعی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
55946 محمد صانعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55947 محمد صانعی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
55948 محمدرضا صانعی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
55949 مریم صانعی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
55950 معصومه صانعی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
55951 منصوره صانعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55952 مهدی صانعی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
55953 مهری صانعی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55954 مهناز صانعی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
55955 مهین صانعی 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
55956 ناهید صانعی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
55957 ناهید صانعی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
55958 محمود صانعی احمدآباد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
55959 سارا صانعی باجگیران 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
55960 مریم صانعی باجگیران 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55961 خدیجه صانعی دهکردی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55962 منیژه صانعی طبس 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
55963 منیژه صانعی طبس 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
55964 سعیده صانعی فر 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55965 روشنک صانعی قالی باف 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55966 روشنک صانعی قالی باف 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
55967 زهرا صانعی نژاد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55968 سبا صانعی نیا 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55969 یوسف صایغ 1394 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
55970 عباسعلی صبا 1368 علوم پايه زمین شناسی
55971 فرهاد صبا 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
55972 فرهاد صبا 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
55973 نرجس صبا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55974 رقیه صباح 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55975 سمانه صباح 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55976 سمانه صباح 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55977 معصومه صباح 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
55978 مسعود صباح مشهدی 1354 مهندسي راه و ساختمان
55979 افسانه صباحی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55980 الهام صباحی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55981 الهه صباحی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55982 حسن صباحی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55983 حسین صباحی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55984 حسین صباحی 1372 كشاورزى زراعت
55985 سارا صباحی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55986 سجاد صباحی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
55987 سوده صباحی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
55988 سهراب صباحی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
55989 سیما صباحی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
55990 سیما صباحی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
55991 شیما صباحی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
55992 علیرضا صباحی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55993 فرناز صباحی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55994 ملیکا صباحی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
55995 اشرف صباحی اق کندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55996 حمید صباحی گراغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55997 زهرا صباحی گراغانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
55998 علی صبازاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55999 اکبر صباغ 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
56000 بهاره صباغ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201217