راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,672

نمایش موارد : 55901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55901 لادن صدیقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55902 محبوبه صدیقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55903 محبوبه صدیقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55904 محسن صدیقی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55905 محسن صدیقی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55906 محمدجواد صدیقی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55907 محمدسلیم صدیقی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
55908 محمود صدیقی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55909 مرضیه صدیقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55910 مریم صدیقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55911 مریم صدیقی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55912 مریم صدیقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55913 مریم صدیقی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55914 مریم صدیقی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55915 مصطفی صدیقی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
55916 مهدی صدیقی 1378 علوم رياضي آمار
55917 مهدیه صدیقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
55918 مهدیه بیگم صدیقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55919 مهردخت صدیقی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55920 نسیبه صدیقی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55921 نوید صدیقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
55922 هادی صدیقی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
55923 هادی صدیقی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55924 هانیه صدیقی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
55925 عالیه صدیقی نوغابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55926 خواجه یحیی صدیقی ایله ائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
55927 محمدرسول صدیقی ایله ئی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55928 علی ا کبر صدیقی خویدک 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
55929 مهدی صدیقی خویدکی 1377 علوم پايه زمین شناسی
55930 سکینه صدیقی دستجرد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
55931 فرزانه صدیقی علی آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
55932 حمید صدیقی غفاری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55933 محمد صدیقی فر 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55934 محمد صدیقی فر 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55935 محدثه صدیقی فرد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55936 الهام صدیقی لویه 1382 علوم پايه فیزیک
55937 جواد صدیقی لویه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
55938 عزت صدیقی لویه 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55939 سعیده صدیقی موحد 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55940 مریم صدیقی مورنانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
55941 طاهره صدیقی نامقی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
55942 حسین صدیقی نوغابی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
55943 فاطمه صدیقی نوقابی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55944 زهرا صدیقی نیشابور 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
55945 رضا صدیقی وثاق 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
55946 سیدبهنام صدیقیان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
55947 بابک صدیقیان استانه 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55948 بابک صدیقیان استانه 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55949 شهرزاد صدیقیان راد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
55950 مهشید صدیقیان راد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
55951 حبیب اله صراحتی جویباری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55952 ملیحه صراطی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
55953 فریده صراف 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
55954 نرگس صراف تهرانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
55955 مهدیه صراف رضوی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
55956 محمدناصر صراف زاده زرگر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
55957 مهشید صراف زاده زرگر 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55958 مریم صراف طهرانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
55959 حسین صراف نژاد 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55960 معصومه صراف نژادطوسی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
55961 سیدمحسن صراف رضوی 1369 كشاورزى صنایع غذایی
55962 احسان صراف زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55963 نسرین صراف زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
55964 نسرین صراف زاده 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
55965 محبوبه صراف زاده زرگر 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
55966 فرزانه صراف نژاد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
55967 رشید صرافان 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55968 رکسانا صرافان 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55969 سیاوش صرافان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
55970 سیاوش صرافان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55971 سیاوش صرافان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
55972 طیبه صرافان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
55973 منیره صرافان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55974 نیره صرافان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55975 سارا صرافان صادقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55976 سارا صرافان صادقی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
55977 عاطفه صرافان صادقی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
55978 عاطفه صرافان صادقی 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
55979 مریم صرافیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
55980 محمدحسن صرام مفروز 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55981 محمد صرامی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
55982 سمانه صردی زید 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
55983 رامین صردی ماهکان 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55984 رامین صردی ماهکان 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55985 علیرضا صردی ماهکان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55986 راضیه صردی مقدم ماهکان 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55987 تکتم صغرائی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55988 محمد صغرایی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55989 روح انگیز صغری کیاده 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
55990 حمیدرضا صغیر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55991 زهرا صغیرزاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55992 مهناز صغیرزاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
55993 ناهید صغیری 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
55994 مرضیه صف آرای مقدم 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
55995 افشین صفا 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55996 حسام صفا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
55997 حسام صفا 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
55998 حسین صفا 1375 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
55999 سارا صفا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
56000 سروش صفا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41152428