راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 56001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56001 شهربانو صفری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56002 شهربانو صفری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56003 صادق صفری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
56004 صادق صفری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
56005 صدیقه صفری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56006 علی صفری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
56007 علی اکبر صفری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56008 فاطمه صفری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
56009 فاطمه صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
56010 فاطمه صفری 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
56011 فایز صفری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56012 فرشته صفری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
56013 فرشته صفری 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
56014 فریدون صفری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56015 قاسم صفری 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
56016 کیومرث صفری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56017 مجید صفری 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
56018 محبوبه صفری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56019 محبوبه صفری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56020 محبوبه صفری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
56021 محدثه صفری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56022 محمدابراهیم صفری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56023 محمدرحیم صفری 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
56024 محمدرضا صفری 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56025 محمدرضا صفری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
56026 مظفرعلی صفری 1365 مهندسي مهندسی عمران
56027 منصوره صفری 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
56028 موسی صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56029 مهدی صفری 1380 علوم پايه فیزیک
56030 مهدی صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
56031 مهرداد صفری 1382 هنر نيشابور نقاشی
56032 ناهید صفری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56033 ناهید صفری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
56034 نسیم صفری 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
56035 نسیم صفری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
56036 حمید صفری ازغندی 1381 علوم پايه فیزیک
56037 فاطمه صفری حاجیکلائی 1380 علوم رياضي آمار
56038 حسین صفری نسرانی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56039 حمید صفری ازغندی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
56040 فاطمه صفری اصل 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
56041 قاسم صفری بادخور 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
56042 رضا صفری برجی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
56043 غلام حسین صفری برجی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
56044 فرزانه صفری برجی 1386 علوم رياضي آمار
56045 فرزانه صفری برجی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
56046 مهدی صفری بک 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56047 مهدی صفری بک 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
56048 سلامت صفری بلیلی 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
56049 پریسا صفری بیدختی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
56050 علی صفری بیدختی 1393 مهندسي مهندسی عمران
56051 علی محمد صفری بیدختی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56052 فاطمه صفری توسنلو 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
56053 مریم صفری توسنلو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56054 مریم صفری چافچیری 1384 هنر نيشابور نقاشی
56055 زهرا صفری حاجی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
56056 زهرا صفری حصاری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
56057 حاصل صفری خواه 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
56058 فرامرز صفری دلوئی 1372 علوم رياضي ریاضی
56059 فرامرز صفری دلویی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
56060 فریدون صفری دلویی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
56061 علیرضا صفری دولو 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56062 معصومه صفری دولو 1381 علوم پايه زمین شناسی
56063 میترا صفری دولو 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
56064 حسن صفری رزق اباد 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56065 خدیجه صفری رودبار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56066 خدیجه صفری رودبار 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56067 ماکان صفری زاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56068 محسن صفری زاده 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56069 قنبر صفری زاده باغستانی 1355 علوم پايه زمین شناسی
56070 مریم صفری زاده مقدم 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56071 شهاب صفری سراسکانرود 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
56072 عاطفه صفری سرچاه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56073 مسعود صفری علی اکبری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56074 هادی صفری فارمد 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56075 هادی صفری فارمد 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56076 مهدی صفری فخراباد 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56077 سجاد صفری فرخد 1393 علوم پايه زمین شناسی
56078 علی اصغر صفری قلعه زو 1369 علوم پايه زمین شناسی
56079 مهدی صفری قله زو 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
56080 جمشید صفری قوژدی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56081 خدیجه صفری کبودگنبدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56082 حمزه علی صفری کندسری 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
56083 رضا صفری کندسری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56084 اعظم صفری کنگ 1388 علوم پايه زمین شناسی
56085 اعظم صفری کنگ 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
56086 زینب صفری کنگ 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56087 مریم صفری کنگ 1385 علوم رياضي ریاضی محض
56088 هاشم صفری کنگ 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56089 علی صفری کهنکی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
56090 علی اصغر صفری گرایلی 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
56091 اسمعیل صفری لوکلایه 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
56092 احسان صفری محسن آباد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
56093 زهرا صفری محمدیه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
56094 زهرا صفری محمدیه 1389
56095 زهرا صفری محمدیه 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
56096 علی صفری مردخه 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
56097 مژگان صفری مقدم 1385 علوم پايه زمین شناسی
56098 ناصر صفری مقدم 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
56099 ناصر صفری مقدم 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051501