راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 56001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56001 زهره صانعی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56002 زهره صانعی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
56003 زهره صانعی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
56004 زینب صانعی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56005 سعید صانعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56006 سعید صانعی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
56007 سمانه صانعی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56008 سیدحمیدرضا صانعی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
56009 سیدمهدی صانعی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
56010 عفت صانعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56011 فاطمه صانعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56012 فاطمه صانعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56013 فاطمه صانعی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
56014 فاطمه صانعی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56015 فرزانه صانعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
56016 فرشته صانعی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
56017 فیروزه صانعی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
56018 محمد صانعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56019 محمد صانعی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
56020 محمدرضا صانعی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
56021 مریم صانعی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
56022 معصومه صانعی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
56023 منصوره صانعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56024 مهدی صانعی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
56025 مهری صانعی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56026 مهناز صانعی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
56027 مهین صانعی 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
56028 ناهید صانعی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
56029 ناهید صانعی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
56030 محمود صانعی احمدآباد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
56031 سارا صانعی باجگیران 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
56032 مریم صانعی باجگیران 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56033 خدیجه صانعی دهکردی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56034 منیژه صانعی طبس 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
56035 منیژه صانعی طبس 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
56036 سعیده صانعی فر 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56037 روشنک صانعی قالی باف 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56038 روشنک صانعی قالی باف 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
56039 زهرا صانعی نژاد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56040 سبا صانعی نیا 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56041 یوسف صایغ 1394 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
56042 عباسعلی صبا 1368 علوم پايه زمین شناسی
56043 فرهاد صبا 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
56044 فرهاد صبا 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
56045 نرجس صبا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56046 رقیه صباح 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56047 سمانه صباح 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56048 سمانه صباح 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
56049 معصومه صباح 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
56050 مسعود صباح مشهدی 1354 مهندسي راه و ساختمان
56051 افسانه صباحی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56052 الهام صباحی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56053 الهه صباحی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56054 حسن صباحی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56055 حسین صباحی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56056 حسین صباحی 1372 كشاورزى زراعت
56057 سارا صباحی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56058 سجاد صباحی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
56059 سوده صباحی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
56060 سهراب صباحی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
56061 سیما صباحی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
56062 سیما صباحی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56063 شیما صباحی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
56064 علیرضا صباحی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56065 فرناز صباحی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56066 ملیکا صباحی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
56067 اشرف صباحی اق کندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56068 حمید صباحی گراغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56069 زهرا صباحی گراغانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
56070 علی صبازاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
56071 اکبر صباغ 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
56072 بهاره صباغ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56073 پریسا صباغ 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
56074 حسین صباغ 1375 علوم پايه شیمی
56075 حمید صباغ 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56076 سینا صباغ 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
56077 عبدالمجید صباغ 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56078 علیرضا صباغ 1379 علوم رياضي ریاضی محض
56079 فرشید صباغ 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56080 مریم صبّاغ 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
56081 نیکی صباغ 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
56082 فرهاد صباغ کلات 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56083 فاطمه صباغ اف 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56084 مرضیه صباغ اف 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56085 بهناز صباغ بجستانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56086 مهناز صباغ بجستانی 1381 علوم پايه زمین شناسی
56087 مهناز صباغ بجستانی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
56088 مهناز صباغ بجستانی 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
56089 هانیه صباغ بجستانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
56090 فاطمه صباغ جاغرق 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56091 فریما صباغ حسن پور 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56092 آسیه صباغ حسن زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
56093 نرگس صباغ خور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56094 احمد صباغ زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56095 بهزاد صباغ زاده 1354 مهندسي راه و ساختمان
56096 بهنام صباغ زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
56097 جمشید صباغ زاده 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
56098 حامد صباغ زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56099 شهرام صباغ زاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56100 فرزانه صباغ زاده 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42248910