راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 56001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56001 فاطمه طالبی حسین آباد 1387 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
56002 فاطمه طالبی حسین اباد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
56003 فاطمه طالبی خارکشی 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
56004 حسن طالبی خشکرودی 1366 علوم رياضي ریاضی
56005 آرزو طالبی دلوئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
56006 علیرضا طالبی دلوئی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56007 مهناز طالبی دلوئی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
56008 ارزو طالبی دولوئی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56009 علی اصغر طالبی رستمی 1371 علوم رياضي ریاضی
56010 عاطفه طالبی زاد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56011 فاطمه طالبی زاد 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56012 سیده مهسا طالبی زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
56013 بهناز طالبی زاده سردری 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
56014 زهرا طالبی زاده سردری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56015 محبوبه طالبی زاده سردری 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
56016 محسن طالبی زاده سردری 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
56017 نیره طالبی زاده سردری 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56018 بهناز طالبی زاده سروری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56019 بهاره طالبی شیروان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56020 حمید طالبی طادی 1364 مهندسي نقشه برداري
56021 شادی طالبی فر 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56022 علی محمد طالبی فر 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
56023 زینب طالبی فرد 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
56024 فضل اله طالبی کهدوئی 1358 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
56025 عمادالدین طالبی مظاهری 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56026 طیبه طالبی میمند 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
56027 فاطمه طالبی میمند 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
56028 نرگس طالبی نوقابی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56029 هاجر طالبی ورنامخواستی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
56030 هاجر طالبی ورنامخواستی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
56031 احمد طالبیان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56032 اسماء سادات طالبیان 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
56033 الیاس طالبیان 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
56034 پریسا طالبیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56035 حمید طالبیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56036 راضیه طالبیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56037 زهره طالبیان 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
56038 زینب طالبیان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
56039 سارا طالبیان 1380 علوم پايه فیزیک
56040 سیدامیر طالبیان 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56041 سیدحمید طالبیان 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
56042 سیدرضا طالبیان 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56043 سیدرضا طالبیان 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56044 سیدطاها طالبیان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56045 سیدطاها طالبیان 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
56046 سیدعبداله طالبیان 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
56047 سیدمحمود طالبیان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56048 سیدمحمود طالبیان 1354 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
56049 سیده زهره طالبیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56050 سیده فاطمه طالبیان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
56051 سیده لیلا طالبیان 1379 علوم پايه زمین شناسی
56052 سیده لیلا طالبیان 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
56053 شراره طالبیان 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56054 طاها طالبیان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
56055 فریده طالبیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56056 مریم طالبیان 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
56057 هدی طالبیان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56058 هدی طالبیان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
56059 سعید طالبیان زاده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
56060 جعفر طالبیان شریف 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56061 جعفر طالبیان شریف 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56062 جعفر طالبیان شریف 1388
56063 حمیدرضا طالبیان شریف 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56064 فاطمه طالبیان شریف 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
56065 فاطمه طالبیان شریف 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
56066 مجتبی طالبیان شریف 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56067 مصطفی طالبیان شریف 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
56068 عارفه طالبیان کرمانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
56069 عارفه طالبیان کرمانی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
56070 منا طالبیان کرمانی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56071 فاطمه طالبیان مشهدی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
56072 محمود طالبیان مشهدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
56073 مریم طالبیان مشهدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56074 میترا طالبیان مشهدی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
56075 مهری طالبیان یزد 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56076 مهین طالبیان یزدی 1357 علوم پايه دبیری شیمی
56077 عبدالحسین طالع 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56078 حسین طالع زاری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
56079 ملیحه طالع زاری 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56080 وحید طالع زاری 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
56081 غلامرضا طالعی ملکی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
56082 افسانه طالقانی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56083 پروانه طالقانی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
56084 زینب طالقانی 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
56085 سمیه طالقانی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
56086 شیرین طالقانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56087 فرزانه طالقانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
56088 لیلا طالقانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56089 مختار طالقانی 1363 مهندسي نقشه برداري
56090 مهری طالقانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
56091 میترا طالقانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56092 اکرم طالقانی چافجیری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56093 صادق طالقانی قاضیانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56094 مرتضی طامندی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56095 مصطفی طامندی 1380 علوم رياضي آمار
56096 علیرضا طاوسی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
56097 فاطمه طاوسی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56098 مجتبی طاوسی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
56099 معصومه طاوسی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56100 راضیه طاوسی بیرگی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38157746