راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 48 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 5601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
5601 سیدجمال اشرفی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
5602 سیده رقیه اشرفی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
5603 عاشرمحمد اشرفی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
5604 علی اشرفی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
5605 علی اشرفی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
5606 فاطمه اشرفی 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
5607 فرزاد اشرفی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
5608 کتایون اشرفی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
5609 مجتبی اشرفی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
5610 محسن اشرفی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
5611 محمدتقی اشرفی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
5612 معصومه اشرفی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
5613 منصور اشرفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
5614 مهرداد اشرفی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
5615 نجمه اشرفی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
5616 نسرین اشرفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
5617 زهرا اشرفی خراسانی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
5618 سحر اشرفی اسکوئی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
5619 سعیده اشرفی پارسا 1386 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
5620 علی اشرفی حبیب آبادی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
5621 محسن اشرفی خراسانی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
5622 محسن اشرفی خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
5623 مینو اشرفی خراسانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
5624 حسین اشرفی زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
5625 مرتضی اشرفی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
5626 حسین اشرفی سلطان احمدی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
5627 سیدعلی اشرفی شهری 1373 علوم پايه دبیری شیمی
5628 سیدعلی اشرفی شهری 1378 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
5629 صدیقه اشرفی شهری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
5630 سیدرحمان اشرفی علیکلایه 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
5631 ربابه اشرفی مسافری 1376 علوم پايه فیزیک
5632 سیدنصراله اشرفی مشک آبادی 1376 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
5633 موسی الرضا اشرفی نسب 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
5634 صبا اشرفی ورجوی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
5635 سمیه اشرفیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
5636 مریم اشرفیان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
5637 علی اشرفیان کلاتی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
5638 عصمت اشعارقدیم 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
5639 پریسیما اشعاری 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
5640 حوری اشعاری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
5641 طوبی اشعری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
5642 داود اشفته 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
5643 شیما اشفته برگی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
5644 سمیه اشفته پورلیله کوهی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
5645 محمد اشفته کلاتی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
5646 علیرضا اشفته یزدی 1367 كشاورزى زراعت
5647 مریم اشفته یزدی 1369 علوم پايه زمین شناسی
5648 مرتضی اشک 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
5649 فاطمه اشک زری زهتاب 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
5650 نیلوفر اشک تراب 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
5651 فرشته اشک زران 1384 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
5652 سمیرا اشک زری یزدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
5653 محدثه اشکاراهنگرکلائی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
5654 حمیده اشکان نژاد 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
5655 آزاده اشکان نژند 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
5656 سپیده اشکان نژند 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
5657 نجمه اشکانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
5658 نجمه اشکانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
5659 عباسعلی اشکاوند 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
5660 محمدهاشم اشکاوند 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
5661 مرتضی اشکاوند 1376 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
5662 ایمان اشکبوسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
5663 فاطمه اشکذری زهتاب 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
5664 سهیلا اشکذری طوسی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
5665 سیدعلی اشکران 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
5666 مروارید اشکش 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
5667 کتایون اشکفتی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
5668 بیتا اشکنانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
5669 حسین اشکنانی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
5670 علی اشکوا ری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
5671 محمدجعفر اشکواری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
5672 فاطمه اشکوروکیلی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
5673 رضا اشکوری 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
5674 سکینه اشکوه 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
5675 رضا اشکوه طاهری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
5676 فرهاد اشکوه طاهری 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
5677 زکیه اشکیل 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
5678 فاطمه اشکیل 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
5679 فاطمه اشکیل 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
5680 شهربانو اشگ 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
5681 احمد اشگزران 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
5682 ملیحه اشنا 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
5683 مهناز اشنائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
5684 احمد اشورزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
5685 امیر اشوری 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
5686 حسن اشوری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
5687 حمید اشوری 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
5688 رضا اشوری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
5689 غلامرضا اشوری 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
5690 محمدرضا اشوری 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
5691 یکتا اشوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
5692 مهدی اشهد 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
5693 مجتبی اشهدی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
5694 مرتضی اشهدی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
5695 سمانه اشیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
5696 غلامعلی اشیانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
5697 هادی اشیانی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
5698 الهه اصدقی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
5699 طیبه اصدقی 1387 علوم پايه فیزیک
5700 عاطفه اصدقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

صفحه :

<   11121314142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33789784