راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 56101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56101 مهرناز صباغی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56102 میلاد صباغی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
56103 رضا صباغی عبدل آبادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56104 شیرین صباغی آبکوه 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56105 شیرین صباغی آبکوه 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
56106 جعفر صباغی تربتی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56107 ابوالقاسم صباغی سده 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
56108 راضیه صباغی قلعه نو 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
56109 محمدعلی صباغی مهرجردی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
56110 مریم صباغی ندوشن 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56111 احسان صباغیان 1376 علوم رياضي آمار
56112 زهرا صباغیان 1385 مهندسي مهندسی شیمی
56113 زهرا صباغیان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
56114 سمیه صباغیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56115 عالیه صباغیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
56116 مریم صباغیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
56117 ناهید صباغیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56118 ناهید صباغیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
56119 حسین صباغیان طوسی 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
56120 نیره صباغیان جاغرق 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56121 تکتم صباغیان طوسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56122 سارا صباغیان طوسی 1384 علوم رياضي آمار
56123 غزاله صباغیان طوسی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56124 ملکه صباغیان طوسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56125 یاسمین صباغیان طوسی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56126 مهران صبای نشتیفانی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56127 مریم صبح خیز 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی)
56128 علیرضا صبح خیزی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
56129 زینب صبحی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56130 محمد صبحی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56131 عبدخلیفه صبر صبر 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
56132 هاشم صبرزاده 1393 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
56133 الهام صبری 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
56134 جلال صبری 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
56135 جلیل صبری 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56136 جمال صبری 1364 علوم رياضي ریاضی
56137 علی صبری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56138 علیرضا صبری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
56139 علیرضا صبری 1368 مهندسي مهندسی عمران
56140 فائزه صبری 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
56141 فرح صبری 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
56142 فرهاد صبری 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56143 محمد صبری 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56144 محمدمهدی صبری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56145 نرگس صبری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56146 نفیسه صبری 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56147 علیرضا صبری بنهنگی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
56148 فاطمه صبری بنهنگی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56149 محسن صبری پور 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
56150 حمیده صبری رزم 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56151 حمیده صبری رزم 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56152 زهرا صبری رزم 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56153 راشین صبری نظرزاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56154 الهه صبریان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
56155 ثمانه صبریان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
56156 سیمین صبریان 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56157 فاطمه صبریان 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56158 اعظم صبوحی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56159 تهمینه صبوحی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
56160 محمدحسن صبوحی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
56161 مریم صبوحی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56162 وجیهه صبوحی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56163 لیلا صبوحی خامنه’ 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
56164 شهاب صبوحی صابونی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
56165 عوض علی صبور 1354 علوم پايه فیزیک
56166 محمد صبور 1367 علوم پايه زمین شناسی
56167 معصومه صبور 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
56168 منصور صبور 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56169 هادی صبور 1393 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
56170 آیدا صبور صادق زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
56171 حسین صبور کازران 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
56172 محمدرضا صبور نوفرستی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
56173 زهرا صبوربنائی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
56174 زهرا صبوربنائی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
56175 شیما صبورجنتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56176 منا صبورجنتی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
56177 سیدحسین صبورداودیان 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56178 سیدکمال صبورداوریان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56179 رضا صبوردربندی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56180 میثم صبوردربندی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
56181 محمدامین صبورروح منفرد 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56182 مهسا صبورروح منفرد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
56183 حلیمه صبورزوباران 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56184 نرگس صبورعبدالله گیو 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56185 سارا صبورعلی اقایی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
56186 اکبر صبورقله زو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
56187 حسین صبورکازران 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56188 سحر صبورمداحی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
56189 محمدرضا صبورمقدم 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
56190 سمیه صبورملکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
56191 صفیه صبورملکی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56192 صفیه صبورملکی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
56193 حسن صبورمومن 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56194 ا بوذر صبوری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
56195 احسان صبوری 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56196 احمد صبوری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56197 اشکان صبوری 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56198 اکرم صبوری 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
56199 الهام صبوری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
56200 الهه صبوری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223178