راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 56101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56101 آسیه صفری ملک آباد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56102 زهرا صفری ملک آباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56103 محمدحسین صفری نادری 1362 علوم پايه شیمی گرایش محض
56104 محمدهادی صفری نادری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
56105 علیرضا صفری نجف ابادی 1371 علوم پايه فیزیک
56106 سمانه صفری نژادفرد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56107 فائزه صفری نصرآبادی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56108 مسعود صفری یزد 1383 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
56109 فاطمه صفری یزد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56110 مجید صفری یزد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56111 مسعود صفری یزد 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
56112 نازیلا صفری یزد 1374 علوم پايه فیزیک
56113 فاطمه صفری یساقی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
56114 اقدس صفریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
56115 فاطمه صفریان 1379 علوم رياضي آمار
56116 محمد صفریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
56117 مریم صفریان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56118 مهسا صفریان 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
56119 مجید صفریان بروجنی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56120 بهنوش صفریان بنا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56121 حمیده صفریان بنا 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
56122 بهناز صفریان بناء 1391 مهندسي مهندسی شیمی
56123 بهناز صفریان بناء 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پلیمر
56124 بهنوش صفریان بناء 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56125 حمیده صفریان بناء 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
56126 سحر صفریان بناء 1384 مهندسي مهندسی شیمی
56127 فاطمه صفریان پوبه 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
56128 معصومه صفریان چمن آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
56129 سامان صفریان فیض آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56130 سبحان صفریان فیض آبادی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
56131 آرش صفریان کلات 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
56132 اعظم صفوتی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
56133 مریم صفوتی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56134 میترا صفوتی یوسف آباد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56135 نسرین صفوری 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56136 امید صفوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
56137 سمیرا صفوی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
56138 سیّد زین العابدین صفوی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
56139 سیداحمدرضا صفوی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
56140 سیدمهدی صفوی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56141 شیوا صفوی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
56142 فاطمه صفوی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
56143 ماندا صفوی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
56144 مهدی صفوی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56145 مهدی صفوی 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
56146 وجیهه سادات صفوی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
56147 علی صفوی شاملو 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56148 سیده عصمت صفوی بربرستان 1384 علوم پايه زمین شناسی
56149 رضا صفوی پور 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56150 تکتم صفوی حصار 1394 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
56151 محمدرحیم صفوی خلیلی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56152 اورانوس صفوی شاملو 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56153 حسین صفوی شاملو 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
56154 ژینوس صفوی شاملو 1354 علوم پايه علوم جانوری
56155 ملیحه صفوی شاملو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56156 ملیحه صفوی شاملو 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56157 سیدپوریا صفوی مؤمنی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56158 سیده مریم صفوی مقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56159 سیده مریم صفوی مقدم 1389 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
56160 سیدعزیز صفوی میرمحله 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
56161 سیده لیلا صفوی میرمحله 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
56162 علی صفوی نژاد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56163 سیده الناز صفی آبادی پیش نماز 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56164 نیر صفی آبادی ثانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
56165 صنم صفی پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56166 اکبر صفی پورافشار 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
56167 علی صفی پورسرچشمه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56168 باسم صفی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
56169 فروزان صفی زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
56170 مرضیه صفی زاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56171 مریم صفی زاده 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56172 مریم صفی زاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
56173 ملیحه صفی زاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56174 هادی صفی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56175 عظیمه صفی طرج 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56176 علیرضا صفی قلی پور 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56177 الهام صفی کیکله 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
56178 مهدیه صفی نتاج 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
56179 محدثه صفی نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
56180 ارژنگ صفیان بلداجی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
56181 طیبه صفیری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56182 ساره صلاتی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56183 فاطمه کبری صلاتی 1354 علوم پايه فیزیک
56184 محمدمهدی صلاتی 1358 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
56185 منصور صلاتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56186 مهدی صلاتی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56187 بهاره صلاتی کاخکی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
56188 محمدعلی صلاتی کاخکی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56189 ریحانه صلاح منش 1385 مهندسي مهندسی شیمی
56190 ریحانه صلاح منش 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
56191 محمدرضا صلاحپور 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
56192 خدیجه صلاحدیدرودی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
56193 احمدرضا صلاحی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56194 امین صلاحی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
56195 ترانه صلاحی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
56196 رضا صلاحی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
56197 سارا صلاحی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
56198 سمیه صلاحی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56199 صالحه صلاحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56200 علیرضا صلاحی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051720