راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 56201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56201 امین صبوری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56202 ایمان صبوری 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56203 بیژن صبوری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
56204 ثریا صبوری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
56205 جلیل صبوری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56206 حامد صبوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56207 حسین صبوری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56208 رضا صبوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56209 رضا صبوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56210 رضا صبوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56211 رقیه صبوری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
56212 ریحانه صبوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56213 زهرا صبوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
56214 زهرا صبوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56215 زهرا صبوری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
56216 سارا صبوری 1380 علوم رياضي آمار
56217 سارا صبوری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56218 سعیده صبوری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56219 سعیده صبوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56220 سکینه صبوری 1386 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
56221 سمانه صبوری 1383 علوم رياضي آمار
56222 سمیه سادات صبوری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
56223 شهربانو صبوری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56224 شهربانو صبوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
56225 شهناز صبوری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56226 صالح صبوری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
56227 عطیه صبوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56228 علی صبوری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56229 علی صبوری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56230 علی صبوری 1386 مهندسي مهندسی شیمی
56231 علی صبوری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
56232 علی اکبر صبوری 1358 علوم پايه شیمی
56233 غلامرضا صبوری 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
56234 فاطمه صبوری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
56235 فاطمه صبوری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
56236 فاطمه صبوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
56237 فاطمه صبوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56238 فرحناز صبوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56239 فهیمه صبوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56240 فهیمه صبوری 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
56241 فهیمه صبوری 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
56242 مجتبی صبوری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
56243 محبوبه صبوری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56244 محبوبه صبوری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56245 محبوبه صبوری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی)
56246 محمد صبوری 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
56247 مرجان صبوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
56248 مرجان صبوری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56249 مریم صبوری 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
56250 مریم صبوری 1394 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
56251 معصومه صبوری 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56252 ملیحه صبوری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56253 ملیحه صبوری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
56254 منصوره صبوری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56255 منیر صبوری 1394 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
56256 مهدی صبوری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
56257 ندا صبوری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
56258 نرگس صبوری 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
56259 نسرین صبوری 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
56260 هادی صبوری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
56261 هادی صبوری 1381 علوم رياضي آمار
56262 هادی صبوری 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
56263 ابراهیم صبوری دودجی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56264 عبدالرضا صبوری املشی 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
56265 محمدحسین صبوری چوری 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56266 سمیه صبوری حاجی آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56267 یوسف صبوری حصار 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56268 محمدحسین صبوری خراسانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
56269 مریم صبوری خرق 1396 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری (آموزش محور)
56270 سمیرا صبوری راد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56271 سمیرا صبوری راد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
56272 سمیرا صبوری راد 1386 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
56273 سیما صبوری راد 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
56274 علی صبوری راد 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56275 زینب صبوری شاندیز 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56276 محمد صبوری شاندیز 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56277 محمد صبوری شاندیز 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
56278 جواد صبوری شکفته 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
56279 شیدا صبوری طباطبایی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56280 بهاره صبوری فخرآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56281 طاهره صبوری کلاتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56282 جواد صبوری کیوانلو 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
56283 علیرضا صبوری کیوانلو 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56284 فاطمه صبوری گلیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56285 محمد صبوری گلیان 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
56286 محمدرضا صبوری مطلق 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56287 المیرا صبوری مقدم 1394 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
56288 شیرین صبوری مقدم شریف اباد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56289 احمد صبوری نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
56290 علی اکبر صبوری نسب 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56291 زیبا صبوری یزدی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56292 فرشته صبوری یزدی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56293 کیمیا صبوری یزدی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
56294 کیوان صبوری یزدی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56295 زهرا صبوریان 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56296 فریدون صبوریان 1364 علوم رياضي آمار
56297 محدثه صبوریان 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56298 سوده صبوریان سررودی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56299 صابر صبوریان سررودی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56300 محمدصادق صبوریان سرودی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226686