راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 56301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56301 هادی صبوری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
56302 هادی صبوری 1381 علوم رياضي آمار
56303 هادی صبوری 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
56304 ابراهیم صبوری دودجی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56305 عبدالرضا صبوری املشی 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
56306 محمدحسین صبوری چوری 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56307 سمیه صبوری حاجی آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56308 یوسف صبوری حصار 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56309 محمدحسین صبوری خراسانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
56310 مریم صبوری خرق 1396 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری (آموزش محور)
56311 سمیرا صبوری راد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56312 سمیرا صبوری راد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
56313 سمیرا صبوری راد 1386 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
56314 سیما صبوری راد 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
56315 علی صبوری راد 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56316 زینب صبوری شاندیز 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56317 محمد صبوری شاندیز 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56318 محمد صبوری شاندیز 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
56319 جواد صبوری شکفته 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
56320 شیدا صبوری طباطبایی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56321 بهاره صبوری فخرآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56322 طاهره صبوری کلاتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56323 جواد صبوری کیوانلو 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
56324 علیرضا صبوری کیوانلو 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56325 فاطمه صبوری گلیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56326 محمد صبوری گلیان 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
56327 محمدرضا صبوری مطلق 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56328 المیرا صبوری مقدم 1394 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
56329 شیرین صبوری مقدم شریف اباد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56330 احمد صبوری نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
56331 علی اکبر صبوری نسب 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56332 زیبا صبوری یزدی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56333 فرشته صبوری یزدی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56334 کیمیا صبوری یزدی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
56335 کیوان صبوری یزدی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56336 زهرا صبوریان 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56337 فریدون صبوریان 1364 علوم رياضي آمار
56338 محدثه صبوریان 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56339 سوده صبوریان سررودی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56340 صابر صبوریان سررودی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56341 محمدصادق صبوریان سرودی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56342 زهرا صحابه تبریزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56343 وحیده صحابه تبریزی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56344 حسین صحابی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56345 حسین صحابی 1391 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
56346 رضا صحابی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56347 سیده طاهره صحابی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
56348 سیده نغمه صحابی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
56349 فاطمه صحابی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56350 محمدحسن صحابی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
56351 کاظم صحابی فرد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56352 علی اکبر صحابیان 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56353 آسیه صحاف 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
56354 بی بی زهرا صحاف 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56355 سیداحمد صحاف 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
56356 سیدحسین صحاف 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
56357 سیدعلی صحاف 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56358 سیدعلی صحاف 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
56359 سیدمهدی صحاف 1362 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
56360 سیده زهرا صحاف 1388 علوم پايه فیزیک
56361 سیده زهرا صحاف 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
56362 سیده ساحل صحاف 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
56363 سیده مریم صحاف 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
56364 علی رضا صحاف 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
56365 مهساسادات صحاف 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
56366 زهرا صحاف حسینی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56367 محمدرضا صحاف زاده کاخکی 1370 كشاورزى زراعت
56368 الهه صحاف نیا 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
56369 احسان صحافیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56370 امیرحسین صحافیان 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56371 محسن صحافیان 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56372 مهدی صحافیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56373 ذیهاب صحبت زاده 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
56374 علی صحبت لو 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
56375 الهه صحت 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56376 امیررضا صحت 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56377 رامین صحت 1374 دامپزشكي دامپزشکی
56378 طلعت صحت 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
56379 محبوبه صحت پناه 1376 علوم پايه زمین شناسی
56380 صادق صحت بخش 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56381 صادق صحت بخش 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56382 جلال صحت پور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56383 طلیعه صحت شیروان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56384 افسانه صحتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56385 رضا صحتی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56386 سوزانه صحتی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
56387 الهه صحرائی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
56388 الهه صحرائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
56389 حمیدرضا صحرائی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
56390 ذبیح اله صحرائی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56391 راضیه صحرائی 1394 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
56392 زکیه صحرائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
56393 زهرا صحرائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56394 زهرا صحرائی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56395 سکینه صحرائی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
56396 علی صحرائی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56397 علیرضا صحرائی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56398 فرامرز صحرائی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56399 محمد صحرائی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56400 محمد صحرائی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250204