راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 56401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56401 آسیه صفری ملک آباد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56402 زهرا صفری ملک آباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56403 محمدحسین صفری نادری 1362 علوم پايه شیمی گرایش محض
56404 محمدهادی صفری نادری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
56405 علیرضا صفری نجف ابادی 1371 علوم پايه فیزیک
56406 سمانه صفری نژادفرد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56407 فائزه صفری نصرآبادی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56408 مسعود صفری یزد 1383 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
56409 فاطمه صفری یزد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56410 مجید صفری یزد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56411 مسعود صفری یزد 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
56412 نازیلا صفری یزد 1374 علوم پايه فیزیک
56413 فاطمه صفری یساقی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
56414 اقدس صفریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
56415 فاطمه صفریان 1379 علوم رياضي آمار
56416 محمد صفریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
56417 مریم صفریان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56418 مهسا صفریان 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
56419 مجید صفریان بروجنی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56420 بهنوش صفریان بنا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56421 حمیده صفریان بنا 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
56422 بهناز صفریان بناء 1391 مهندسي مهندسی شیمی
56423 بهناز صفریان بناء 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پلیمر
56424 بهنوش صفریان بناء 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56425 حمیده صفریان بناء 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
56426 سحر صفریان بناء 1384 مهندسي مهندسی شیمی
56427 فاطمه صفریان پوبه 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
56428 معصومه صفریان چمن آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
56429 سامان صفریان فیض آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56430 سبحان صفریان فیض آبادی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
56431 آرش صفریان کلات 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
56432 اعظم صفوتی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
56433 مریم صفوتی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56434 میترا صفوتی یوسف آباد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56435 نسرین صفوری 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56436 امید صفوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
56437 سمیرا صفوی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
56438 سیّد زین العابدین صفوی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
56439 سیداحمدرضا صفوی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
56440 سیدمهدی صفوی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56441 شیوا صفوی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
56442 فاطمه صفوی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
56443 ماندا صفوی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
56444 مهدی صفوی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56445 مهدی صفوی 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
56446 وجیهه سادات صفوی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
56447 علی صفوی شاملو 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56448 سیده عصمت صفوی بربرستان 1384 علوم پايه زمین شناسی
56449 رضا صفوی پور 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56450 تکتم صفوی حصار 1394 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
56451 محمدرحیم صفوی خلیلی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56452 اورانوس صفوی شاملو 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56453 حسین صفوی شاملو 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
56454 ژینوس صفوی شاملو 1354 علوم پايه علوم جانوری
56455 ملیحه صفوی شاملو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56456 ملیحه صفوی شاملو 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56457 سیدپوریا صفوی مؤمنی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56458 سیده مریم صفوی مقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56459 سیده مریم صفوی مقدم 1389 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
56460 سیدعزیز صفوی میرمحله 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
56461 سیده لیلا صفوی میرمحله 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
56462 علی صفوی نژاد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56463 سیده الناز صفی آبادی پیش نماز 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56464 نیر صفی آبادی ثانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
56465 صنم صفی پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56466 اکبر صفی پورافشار 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
56467 علی صفی پورسرچشمه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56468 باسم صفی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
56469 فروزان صفی زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
56470 مرضیه صفی زاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56471 مریم صفی زاده 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56472 مریم صفی زاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
56473 ملیحه صفی زاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56474 هادی صفی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56475 عظیمه صفی طرج 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56476 علیرضا صفی قلی پور 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56477 الهام صفی کیکله 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
56478 مهدیه صفی نتاج 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
56479 محدثه صفی نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
56480 ارژنگ صفیان بلداجی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
56481 طیبه صفیری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56482 ساره صلاتی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56483 فاطمه کبری صلاتی 1354 علوم پايه فیزیک
56484 محمدمهدی صلاتی 1358 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
56485 منصور صلاتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56486 مهدی صلاتی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56487 بهاره صلاتی کاخکی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
56488 محمدعلی صلاتی کاخکی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56489 ریحانه صلاح منش 1385 مهندسي مهندسی شیمی
56490 ریحانه صلاح منش 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
56491 محمدرضا صلاحپور 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
56492 خدیجه صلاحدیدرودی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
56493 احمدرضا صلاحی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56494 امین صلاحی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
56495 ترانه صلاحی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
56496 رضا صلاحی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
56497 سارا صلاحی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
56498 سمیه صلاحی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56499 صالحه صلاحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56500 علیرضا صلاحی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40766521