راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 56401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56401 فرید صمصامی خداداد 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56402 امیر صمصامی کوشک اباد 1395 الهيات شهيد مطهري فلسفه
56403 عبدالرحمن صمیلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56404 سمیرا صمیم پور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56405 سمیرا صمیم پور 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
56406 جواد صمیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56407 زبیر صمیمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56408 زهرا صمیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56409 زهرا صمیمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56410 زهره صمیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56411 سمانه صمیمی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56412 سمیه صمیمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56413 سیدکاظم صمیمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56414 سیده مهدیه صمیمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56415 عذرا صمیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56416 مرضیه صمیمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
56417 مرضیه صمیمی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56418 مهران صمیمی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56419 مهران صمیمی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56420 منصوره صمیمی چنار 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
56421 جواد صمیمی رباط 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56422 فرهمند صمیمی رشتخوار 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56423 زهرا صمیمی سارنگی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56424 حسین صمیمی فرد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
56425 اکرم صمیمی قوژدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56426 شعبانعلی صمیمی گرد 1364 علوم پايه زمین شناسی
56427 سارا صمیمی لقمانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
56428 علیرضا صمیمی متقی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
56429 ملیحه صمیمی مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56430 پریسا صناعت 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
56431 حامد صناعت 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56432 احسان صناعی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56433 بتول صناعی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56434 بتول صناعی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
56435 افشین صناعی سده 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
56436 محمّدهادی صناعی مقدم 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
56437 فائزه صنایع پرکار 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56438 حمیدرضا صندوقچین 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
56439 صدیقه صندوقی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56440 اعظم صنعت جو 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56441 اعظم صنعت جو 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56442 سهیلا صنعت نگار 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56443 امیر حسین صنعت کار 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56444 فاطمه صنعت کار 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56445 لیلا صنعت کار 1382 علوم پايه زمین شناسی
56446 مجید صنعت کارچایجانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56447 مجید صنعت کارچایجانی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56448 سمانه صنعت گر 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
56449 سارا صنعت نگار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56450 سارا صنعت نگار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56451 محمدرضا صنعتکار 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56452 رایحه صنعتگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56453 سمانه صنعتگر 1384 علوم پايه فیزیک
56454 مجید صنعتگر 1386 علوم رياضي آمار
56455 مجید صنعتگر 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
56456 علی صنعتگر قوچانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
56457 احمد صنعتگرایوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56458 اکرم صنعتگرایوری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56459 زینب صنعتگرایوری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56460 اعظم صنعتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
56461 افسانه صنعتی 1374 علوم پايه زمین شناسی
56462 الهه صنعتی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
56463 حسین صنعتی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56464 زهرا صنعتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
56465 زهرا صنعتی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56466 زینب صنعتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56467 زینب صنعتی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56468 سمیه صنعتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56469 سهیل صنعتی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56470 سیدسینا صنعتی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
56471 سیده معصومه صنعتی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
56472 شاهرخ صنعتی 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56473 شیرین صنعتی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56474 شیرین صنعتی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
56475 شیوا صنعتی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
56476 شیوا صنعتی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
56477 طاهره صنعتی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56478 عباس صنعتی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
56479 محمدتقی صنعتی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
56480 محمدحسن صنعتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56481 محمدحسین صنعتی 1356 علوم پايه شیمی
56482 مهدی صنعتی 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56483 مهدی صنعتی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56484 مهدی صنعتی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56485 مینا صنعتی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
56486 نعمت اله صنعتی 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56487 عذرا صنعتی سیجاوندی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56488 محمدصالح صنعتی فر 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
56489 اکرم صنعتی ابرده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56490 نصرت صنعتی اسفیوخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56491 فاطمه صنعتی انابت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56492 سیدمهدی صنعتی باب الحکم 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
56493 اکرم صنعتی بایگی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56494 محمود صنعتی بایگی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56495 سیما صنعتی پور 1387 علوم رياضي ریاضی محض
56496 نسرین صنعتی تیرگان 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56497 نسرین صنعتی تیرگان 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
56498 شیما صنعتی حجار 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56499 شیماء صنعتی حجار 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
56500 نصرت صنعتی راینی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40059523