راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 56601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56601 زینب عباس زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56602 سارا عباس زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56603 سارا عباس زاده 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56604 سمانه عباس زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56605 سمیرا عباس زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56606 سمیرا عباس زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56607 سمیرا عباس زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
56608 سیداحمد عباس زاده 1386 علوم رياضي آمار
56609 طاهره عباس زاده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
56610 علی عباس زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
56611 غلامرضا عباس زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56612 غلامرضا عباس زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56613 فائزه عباس زاده 1382 علوم رياضي آمار
56614 فائزه عباس زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56615 فاطمه عباس زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
56616 فاطمه عباس زاده 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56617 فریبا عباس زاده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
56618 مجتبی عباس زاده 1387
56619 محدثه عباس زاده 1387 مهندسي مهندسی شیمی
56620 محمد عباس زاده 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
56621 محمدحسین عباس زاده 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56622 محمدعلی عباس زاده 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56623 محمود عباس زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56624 مرضیه عباس زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
56625 مریم عباس زاده 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
56626 مریم عباس زاده 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56627 مریم عباس زاده 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
56628 مریم عباس زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
56629 معصومه عباس زاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56630 مهدی عباس زاده 1392 مهندسي مهندسی عمران
56631 مهرناز عباس زاده 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56632 یداله عباس زاده احمدآباد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
56633 سودابه عباس زاده امیری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
56634 مجتبی عباس زاده باجگیران 1388 مهندسي مهندسی شیمی
56635 هادی عباس زاده باغی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
56636 خدیجه عباس زاده خاوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
56637 الهه عباس زاده دربان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
56638 راضیه عباس زاده روگوشوئی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56639 آتنا عباس زاده زشکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
56640 عطیه عباس زاده زشکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56641 بتول عباس زاده شعبجره’ 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56642 مریم عباس زاده شهربابک 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56643 زینب عباس زاده طرقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
56644 زهرا عباس زاده عبدل اباد 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
56645 رسول عباس زاده فاروجی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
56646 رسول عباس زاده فاروجی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
56647 غلامرضا عباس زاده کاظم آبادی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
56648 ابوالفضل عباس زاده گنجی 1391 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
56649 زهرا عباس زاده مزرجی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56650 زهرا عباس زاده مزرجی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
56651 مهدیه عباس زاده وحید 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
56652 مهدیه عباس زاده وحید 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
56653 سینا عباس زاده هاشمی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
56654 مرتضی عباس قربانی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56655 یاشار عباس قیوم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56656 احمدرضا عباس نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
56657 اعظم عباس نژاد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
56658 ایرج عباس نژاد 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
56659 حسین عباس نژاد 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56660 حمیده عباس نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
56661 حنّانه عباس نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56662 زهرا عباس نژاد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
56663 شهرام عباس نژاد 1363 مهندسي برق - الکترونیک
56664 فاطمه عباس نژاد 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
56665 محمد علی عباس نژاد 1355 علوم رياضي ریاضی
56666 محمود عباس نژاد 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
56667 مهین عباس نژاد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56668 مهین عباس نژاد 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
56669 وحیده عباس نژاد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56670 روح اله عباس نژاد فرسنگی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56671 ملیحه عباس نژاد مشهدی 1382 علوم رياضي آمار
56672 ساره عباس نژادفرسنگی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56673 اعظم عباس نژادکاریزک 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
56674 ملیحه عباس نژادمشهدی 1379 علوم رياضي آمار
56675 اعظم عباس نیا 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
56676 بی بی وحیده عباس نیا 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
56677 زهره عباس نیا 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56678 زهره عباس نیا 1394 علوم رياضي آمار ریاضی
56679 معصومه عباس نیاء 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56680 اکرم عباس نیابازه 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
56681 فروغ عباساقی 1389 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
56682 اسیه عباسپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56683 اعظم عباسپور 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56684 خدایار عباسپور 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
56685 فاطمه عباسپور 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56686 مجید عباسپور 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
56687 محبوبه عباسپور 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56688 محسن عباسپور 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
56689 محمد عباسپور 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
56690 محمد عباسپور 1371 علوم رياضي ریاضی
56691 مینا عباسپور 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56692 وحیدرضا عباسپور 1388 مهندسي مهندسی شیمی
56693 فاضل عباسپور دربندی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56694 محمّد عباسپور فرد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56695 آسیه عباسپور محمدآباد 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
56696 سعید عباسپوراسفدن 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
56697 آذر عباسپوراول 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56698 شعبان عباسپوراهنگری 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56699 غلامرضا عباسپورتبادکان 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
56700 غلامرضا عباسپورتبادکان 1374 علوم رياضي ریاضی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273169