راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 56601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56601 مهرداد صمصامی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
56602 فرید صمصامی خداداد 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56603 امیر صمصامی کوشک اباد 1395 الهيات شهيد مطهري فلسفه
56604 عبدالرحمن صمیلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56605 سمیرا صمیم پور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56606 سمیرا صمیم پور 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
56607 جواد صمیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56608 زبیر صمیمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56609 زهرا صمیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56610 زهرا صمیمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56611 زهره صمیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56612 سمانه صمیمی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56613 سمیه صمیمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56614 سیدکاظم صمیمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56615 سیده مهدیه صمیمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56616 عذرا صمیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56617 مرضیه صمیمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
56618 مرضیه صمیمی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56619 مهران صمیمی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56620 مهران صمیمی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56621 منصوره صمیمی چنار 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
56622 جواد صمیمی رباط 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56623 فرهمند صمیمی رشتخوار 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56624 زهرا صمیمی سارنگی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56625 حسین صمیمی فرد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
56626 اکرم صمیمی قوژدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56627 شعبانعلی صمیمی گرد 1364 علوم پايه زمین شناسی
56628 سارا صمیمی لقمانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
56629 علیرضا صمیمی متقی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
56630 ملیحه صمیمی مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56631 پریسا صناعت 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
56632 حامد صناعت 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56633 احسان صناعی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56634 بتول صناعی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56635 بتول صناعی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
56636 افشین صناعی سده 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
56637 محمّدهادی صناعی مقدم 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
56638 فائزه صنایع پرکار 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56639 حمیدرضا صندوقچین 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
56640 صدیقه صندوقی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56641 اعظم صنعت جو 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56642 اعظم صنعت جو 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56643 سهیلا صنعت نگار 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56644 امیر حسین صنعت کار 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56645 فاطمه صنعت کار 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56646 لیلا صنعت کار 1382 علوم پايه زمین شناسی
56647 مجید صنعت کارچایجانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56648 مجید صنعت کارچایجانی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56649 سمانه صنعت گر 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
56650 سارا صنعت نگار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56651 سارا صنعت نگار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56652 محمدرضا صنعتکار 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56653 رایحه صنعتگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56654 سمانه صنعتگر 1384 علوم پايه فیزیک
56655 مجید صنعتگر 1386 علوم رياضي آمار
56656 مجید صنعتگر 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
56657 علی صنعتگر قوچانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
56658 احمد صنعتگرایوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56659 اکرم صنعتگرایوری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56660 زینب صنعتگرایوری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56661 اعظم صنعتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
56662 افسانه صنعتی 1374 علوم پايه زمین شناسی
56663 الهه صنعتی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
56664 حسین صنعتی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56665 زهرا صنعتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
56666 زهرا صنعتی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56667 زینب صنعتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56668 زینب صنعتی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56669 سمیه صنعتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56670 سهیل صنعتی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56671 سیدسینا صنعتی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
56672 سیده معصومه صنعتی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
56673 شاهرخ صنعتی 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56674 شیرین صنعتی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56675 شیرین صنعتی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
56676 شیوا صنعتی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
56677 شیوا صنعتی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
56678 طاهره صنعتی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56679 عباس صنعتی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
56680 محمدتقی صنعتی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
56681 محمدحسن صنعتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56682 محمدحسین صنعتی 1356 علوم پايه شیمی
56683 مهدی صنعتی 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56684 مهدی صنعتی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56685 مهدی صنعتی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56686 مینا صنعتی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
56687 نعمت اله صنعتی 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56688 عذرا صنعتی سیجاوندی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56689 محمدصالح صنعتی فر 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
56690 اکرم صنعتی ابرده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56691 نصرت صنعتی اسفیوخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56692 فاطمه صنعتی انابت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56693 سیدمهدی صنعتی باب الحکم 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
56694 اکرم صنعتی بایگی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56695 محمود صنعتی بایگی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56696 سیما صنعتی پور 1387 علوم رياضي ریاضی محض
56697 نسرین صنعتی تیرگان 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56698 نسرین صنعتی تیرگان 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
56699 شیما صنعتی حجار 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56700 شیماء صنعتی حجار 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489292