راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 56701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56701 سینا صدقی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
56702 صبا صدقی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56703 عباس صدقی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
56704 فاطمه صدقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56705 کاظم صدقی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
56706 محسن صدقی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56707 محمد صدقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
56708 محمد صدقی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
56709 محمّد صدقی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
56710 مسعود صدقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
56711 ملیحه صدقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56712 منصوره صدقی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
56713 مهدی صدقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56714 مهران صدقی 1375 علوم پايه فیزیک کاربردی
56715 مهشید صدقی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
56716 نازلی صدقی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
56717 ناهید صدقی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
56718 هانیه صدقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56719 مهران صدقی فاروجی 1353 مهندسي راه و ساختمان
56720 شعبان صدقی قادیگلائی 1357 علوم رياضي ریاضی
56721 نسرین صدقی قره چشمه 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
56722 اکرم صدقیان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56723 رضا صدقیان 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
56724 علیرضا صدقیان 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
56725 رقیه صدقیان مقدم کهنه فرود 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56726 ساغر صدقیانی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
56727 محمدعلی صدقیانی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56728 معصومه صدقیانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56729 محمدمهدی صدوق زاده 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
56730 پیمان صدوقی 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
56731 رضا صدوقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56732 سمیه صدوقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56733 غلامرضا صدوقی 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
56734 فریبا صدوقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56735 مریم صدوقی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56736 رضا صدوقی باغسیاه 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56737 سعید صدوقی باغسیاه 1382 علوم پايه زمین شناسی
56738 عبدالمجید صدوقی فر 1376 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
56739 محمدامین صدوقی فر 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
56740 حمیدرضا صدوقی قوچان عتیق 1380 علوم پايه فیزیک
56741 سارا صدوقی قوچان عتیق 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
56742 زهره صدوقی قوژدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56743 اسداله صدوقی مود 1356 علوم پايه شیمی
56744 محسن صدوقی موشکی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
56745 فرهاد صدوقی نسب 1393 مهندسي مهندسی صنایع
56746 معصومه صدوقی نسب 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56747 منصوره صدوقی یزدی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
56748 هادی صدوقی یزدی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56749 سعید صدوقیان 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
56750 اشرف صدیق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56751 اشکان صدیق 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56752 حسین صدیق 1394 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
56753 رضا صدیق 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
56754 صفورا صدیق 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
56755 نوید صدیق 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56756 نوید صدیق 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی)
56757 وحیده صدیق 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
56758 وحیده صدیق 1395 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
56759 گیتی صدیق ابراهیم سرابی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56760 سیده فاطمه صدیق ابوالفتح 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56761 زینب صدیق اورعی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56762 شهیده صدیق اورعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56763 غلامرضا صدیق اورعی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
56764 فاطمه صدیق باغبان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
56765 مریم صدیق باغبان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
56766 زینب صدیق پور 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
56767 نغمه صدیق جعفرزاده آینه چی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56768 زهرا صدیق حصارسرخ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56769 لیلی صدیق زاده 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
56770 بی بی نرجس صدیق زراعتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56771 سیدجعفر صدیق زراعتی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56772 مهسا صدیق شمسی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
56773 وجیهه صدیق عبدالحسین زاده زحمتکش 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56774 مینو صدیق غریب 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56775 صدیقه صدیقان مقدم کهنه فرود 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56776 آزاده صدیقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56777 امیر صدیقی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
56778 امیرمحمد صدیقی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56779 پریا صدیقی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56780 تکتم صدیقی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56781 جمشید صدیقی 1356 علوم رياضي ریاضی
56782 جواد صدیقی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56783 حسن صدیقی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56784 حسن صدیقی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56785 حمیدرضا صدیقی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
56786 خدیجه صدیقی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56787 خلیل صدیقی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56788 دانیال صدیقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56789 دانیال صدیقی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
56790 راضیه صدیقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56791 ربابه صدیقی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
56792 زکیه صدیقی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56793 زهرا صدیقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
56794 زهرا صدیقی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56795 زهرا صدیقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
56796 زهره صدیقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56797 سحر صدیقی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
56798 سعیده صدیقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56799 سکینه صدیقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56800 سمیه صدیقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250111