راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 56801 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56801 شیماء صنعتی حجار 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
56802 نصرت صنعتی راینی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56803 نادر صنعتی شرقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56804 ناصر صنعتی شرقی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
56805 سمیه صنعتی فاروجی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
56806 مهدی صنعتی فاروجی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56807 رام صنعتی فروش 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
56808 علیرضا صنعتی قدیم 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56809 ملیحه صنعتی قدیم 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56810 نسرین صنعتی مشهدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
56811 حسن صنعتی نسب 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56812 علی صنعتی نسب 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56813 زهره صنعتی یکتا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56814 اسفندیار صنعی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
56815 امیر صنعی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56816 امیر صنعی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
56817 ثمین صنعی 1394 علوم پايه شیمی گرایش محض
56818 ساره صنعی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56819 ساناز صنعی 1372 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
56820 صدف صنعی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56821 حمید صنعی شرق 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
56822 آذر صنم بری 1385 علوم پايه زمین شناسی
56823 شکورا صنم یار 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
56824 ابوالفضل صنمی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
56825 نجمه صنمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56826 زهرا صنوبری 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
56827 زهره صنوبری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56828 عباس صنوبری 1370 علوم رياضي ریاضی
56829 عیسی صنوبری 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
56830 فرزانه صنوبری 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56831 مجتبی صنوبری 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
56832 محبوبه صنوبری 1387 علوم رياضي آمار
56833 محبوبه صنوبری 1392 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
56834 محمد صنوبری 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56835 مرضیه صنوبری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56836 علی صنوبری کوشک آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
56837 امیر صنیع زر 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56838 پرتو صنیعی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
56839 عاطفه صنیعی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56840 عاطفه صنیعی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
56841 فرزانه صنیعی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56842 فرزانه صنیعی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56843 محمد صنیعی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56844 بهاره صوابی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56845 علی صوابی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56846 حسین صوابی فر 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56847 امیر صورتی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56848 عصمت صورتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56849 مجید صورتی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56850 دنیا صورتی جابلو 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
56851 مینا صورتی جابلو 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
56852 سیاوش صوری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56853 سمیرا صوفی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
56854 سهیلا صوفی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56855 صلاح صوفی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
56856 مجید صوفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56857 محمدباقر صوفی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
56858 معصومه صوفی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56859 نورمحمد صوفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
56860 مرضیه صوفی زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56861 سمیرا صوفی حسن آباد 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
56862 فاطمه صوفی حسن آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
56863 ناهید صوفی حسن آبادی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
56864 ندا صوفی دوست 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56865 عبدالسلیم صوفی زاده 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
56866 سروش صوفی سیاوش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56867 سارا صوفیان 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
56868 سوسن صوفیان خاکستر 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
56869 الهه صوفیان نیستانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
56870 طیبه صولت پور 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
56871 اعظم صولتی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56872 اکبر صولتی 1380 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
56873 جعفر صولتی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56874 رضا صولتی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
56875 سعید صولتی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56876 سعیده صولتی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
56877 شوکت صولتی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
56878 شیلا صولتی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56879 شیما صولتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56880 صدیقه صولتی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
56881 فریبا صولتی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56882 محمد صولتی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56883 مرضیه صولتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56884 مریم صولتی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56885 مریم صولتی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56886 معصومه صولتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56887 نرگس صولتی 1380 علوم پايه زمین شناسی
56888 وجیهه صولتی بقمچ 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56889 ام البنین صولتی جشن اباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56890 حسن صولتی دولت ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56891 حسن صولتی دولت ابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56892 علی صولتی طاهرآباد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56893 بی بی طاهره صولتی عنبران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56894 اکبر صولتی فرد 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
56895 اعظم صومعه 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56896 الهه صومعه 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56897 زهره صومعه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56898 مرتضی صومعه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56899 مریم صومعه 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40766479