راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 56801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56801 مهشید صراف زاده زرگر 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56802 مریم صراف طهرانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
56803 حسین صراف نژاد 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56804 معصومه صراف نژادطوسی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
56805 سیدمحسن صراف رضوی 1369 كشاورزى صنایع غذایی
56806 احسان صراف زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56807 نسرین صراف زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
56808 نسرین صراف زاده 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
56809 محبوبه صراف زاده زرگر 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
56810 فرزانه صراف نژاد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
56811 رشید صرافان 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56812 رکسانا صرافان 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
56813 سیاوش صرافان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
56814 سیاوش صرافان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56815 سیاوش صرافان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
56816 طیبه صرافان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56817 منیره صرافان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56818 نیره صرافان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56819 سارا صرافان صادقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56820 سارا صرافان صادقی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
56821 عاطفه صرافان صادقی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
56822 عاطفه صرافان صادقی 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
56823 مریم صرافیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56824 محمدحسن صرام مفروز 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56825 محمد صرامی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
56826 سمانه صردی زید 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
56827 رامین صردی ماهکان 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56828 رامین صردی ماهکان 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56829 علیرضا صردی ماهکان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56830 راضیه صردی مقدم ماهکان 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56831 تکتم صغرائی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56832 محمد صغرایی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56833 روح انگیز صغری کیاده 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
56834 حمیدرضا صغیر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56835 زهرا صغیرزاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56836 مهناز صغیرزاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
56837 ناهید صغیری 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
56838 مرضیه صف آرای مقدم 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
56839 افشین صفا 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56840 حسام صفا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
56841 حسام صفا 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
56842 حسین صفا 1375 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
56843 سارا صفا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
56844 سروش صفا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
56845 سهراب صفا 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
56846 شایلی صفا 1378 علوم پايه زمین شناسی
56847 شیما صفا 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56848 علی صفا 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56849 علی صفا 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
56850 عبدالوحید صفاءجوشقانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56851 ابراهیم صفائی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56852 احمد صفائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56853 اعظم صفائی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56854 افشین صفائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56855 افشین صفائی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
56856 الناز صفائی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
56857 الهام صفائی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
56858 الهام صفائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
56859 امیرحسین صفائی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
56860 جواد صفائی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56861 حسن صفائی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
56862 زهرا صفائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56863 زینب صفائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
56864 سعید صفائی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
56865 سمانه صفائی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56866 سمیه صفائی 1386 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
56867 سیده الهه صفائی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
56868 سیده الهه صفائی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
56869 سیده زهرا صفائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
56870 صابره صفائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
56871 صابره صفائی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
56872 صالح صفائی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
56873 صدیقه صفائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
56874 صدیقه صفائی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56875 طلیعه صفائی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56876 علی صفائی 1354 مهندسي مهندسی مکانیک
56877 علی صفائی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک
56878 علی صفائی 1363 كشاورزى امور دامی
56879 علی اصغر صفائی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56880 فاطمه صفائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56881 فاطمه صفائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
56882 فرشته السادات صفائی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
56883 لیلی صفائی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
56884 لیلی صفائی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56885 مجید صفائی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56886 محدثه صفائی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
56887 محمد صفائی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
56888 محمد صفائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56889 محمد صفائی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56890 محمد صفائی 1392 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
56891 محمدجابر صفائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56892 مرتضی صفائی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56893 مریم صفائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56894 مریم صفائی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56895 مریم صفائی 1393 علوم پايه فیزیک
56896 مصطفی صفائی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56897 مصطفی صفائی 1392 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
56898 معصومه صفائی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56899 ملوک صفائی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56900 مهدخت صفائی 1392 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599510051015   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201991