راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 56801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56801 محبوبه ضمیری زراعتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56802 مرضیه ضمیری زراعتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56803 فرزانه ضمیری شیردل 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
56804 محمّد ضمیری شیردل 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56805 مسعود ضمیری موسوی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56806 نسرین ضمیری نداف 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
56807 علی اصغر ضمیری نژاد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
56808 عماد ضمیری نقره 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56809 محمد ضمیریان 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56810 سیدحمیدرضا ضیاالحق 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
56811 مریم السادات ضیاالحق 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56812 زهره ضیاالدین دشت خاکی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56813 مرتضی ضیاالدینی دشتخاک 1379 علوم پايه زمین شناسی
56814 فیروزه ضیاء 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
56815 مریم ضیاء 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56816 سیده صفیه ضیاء الحق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
56817 مریم سادات ضیاء الحق 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56818 آمنه ضیاء ایزدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56819 سیدجواد ضیاء تبار 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56820 علیرضا ضیاء توحیدی 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
56821 فاطمه ضیاء شهابی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
56822 مریم ضیاء ظریفی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56823 امین ضیاء فروغی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
56824 بشری ضیاء فیروز آبادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
56825 سیده شوکت ضیاء قریشی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56826 فاطمه ضیاء مقنی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
56827 علیرضا ضیاء میرزائی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56828 سیدحمیدرضا ضیاءالحق 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56829 سیدحمیدرضا ضیاءالحق 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
56830 سیدمحمدسعید ضیاءالحق 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
56831 علی ضیاءالحق 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56832 محبوبه ضیاءالدینی دشت خاکی 1386 علوم پايه فیزیک
56833 مهرداد ضیاءحسین پور 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
56834 مهرداد ضیاءحسین پور 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
56835 امین ضیاءفروغی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
56836 فهیمه ضیاءقریشی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56837 محمود ضیاءکمالی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56838 احسان ضیائی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56839 احسان ضیائی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
56840 احمد ضیائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56841 احمد ضیائی 1354 كشاورزى دامپروری
56842 اقدس سادات ضیائی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
56843 اکبر ضیائی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
56844 امید ضیائی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56845 امیرمنصور ضیائی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56846 بتول ضیائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56847 بی بی مریم ضیائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
56848 پریسا ضیائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56849 پریسا ضیائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56850 حجت ضیائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
56851 حجت اله ضیائی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56852 راما ضیائی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
56853 رضا ضیائی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56854 زهرا ضیائی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56855 زهرا گلریز ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
56856 زهراگلریز ضیائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
56857 سبحان ضیائی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56858 سبحان ضیائی 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
56859 سمانه ضیائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
56860 سیدامیر ضیائی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56861 سیدامین ضیائی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56862 سیدحسین ضیائی 1363 مهندسي مهندسی عمران
56863 سیدعلی ضیائی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56864 سیدمحسن ضیائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
56865 سیدمحمدرضا ضیائی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
56866 سیدمرتضی ضیائی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
56867 سیدمسعود ضیائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
56868 سیدمسعود ضیائی 1392 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
56869 سیدمهدی ضیائی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
56870 سیدمهدی ضیائی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56871 سیده اکرم ضیائی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56872 سیده پریسا ضیائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56873 سیده سلیل ضیائی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56874 سیده عاطفه ضیائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56875 سیده عاطفه ضیائی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
56876 سیده فرنوش ضیائی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
56877 سیده مارال ضیائی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56878 سیما ضیائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
56879 شهاب ضیائی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
56880 شهرزاد ضیائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
56881 شیما ضیائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
56882 صفیه ضیائی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
56883 عاطفه ضیائی 1391 كشاورزى علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
56884 عطاءاله ضیائی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
56885 علی ضیائی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56886 علی ضیائی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56887 علی ضیائی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56888 علی اکبر ضیائی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56889 علی نقی ضیائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
56890 غلامرضا ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56891 فائزه ضیائی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56892 فاطمه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
56893 فرزانه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
56894 لاله ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56895 محمد ضیائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
56896 محمد ضیائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
56897 محمد ضیائی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
56898 محمداحسان ضیائی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56899 محمدعلی ضیائی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56900 محمود ضیائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051990