راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 56901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56901 رامین صردی ماهکان 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56902 رامین صردی ماهکان 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56903 علیرضا صردی ماهکان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56904 راضیه صردی مقدم ماهکان 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56905 تکتم صغرائی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56906 محمد صغرایی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56907 روح انگیز صغری کیاده 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
56908 حمیدرضا صغیر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56909 زهرا صغیرزاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56910 مهناز صغیرزاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
56911 ناهید صغیری 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
56912 مرضیه صف آرای مقدم 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
56913 افشین صفا 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56914 حسام صفا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
56915 حسام صفا 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
56916 حسین صفا 1375 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
56917 سارا صفا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
56918 سروش صفا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
56919 سهراب صفا 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
56920 شایلی صفا 1378 علوم پايه زمین شناسی
56921 شیما صفا 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56922 علی صفا 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56923 علی صفا 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
56924 عبدالوحید صفاءجوشقانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56925 ابراهیم صفائی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56926 احمد صفائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56927 اعظم صفائی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56928 افشین صفائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56929 افشین صفائی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
56930 الناز صفائی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
56931 الهام صفائی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
56932 الهام صفائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
56933 امیرحسین صفائی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
56934 جواد صفائی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56935 حسن صفائی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
56936 زهرا صفائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56937 زینب صفائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
56938 سعید صفائی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
56939 سمانه صفائی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56940 سمیه صفائی 1386 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
56941 سیده الهه صفائی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
56942 سیده الهه صفائی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
56943 سیده زهرا صفائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
56944 صابره صفائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
56945 صابره صفائی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
56946 صالح صفائی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
56947 صدیقه صفائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
56948 صدیقه صفائی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56949 طلیعه صفائی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56950 علی صفائی 1354 مهندسي مهندسی مکانیک
56951 علی صفائی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک
56952 علی صفائی 1363 كشاورزى امور دامی
56953 علی اصغر صفائی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56954 فاطمه صفائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56955 فاطمه صفائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
56956 فرشته السادات صفائی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
56957 لیلی صفائی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
56958 لیلی صفائی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56959 مجید صفائی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56960 محدثه صفائی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
56961 محمد صفائی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
56962 محمد صفائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56963 محمد صفائی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56964 محمد صفائی 1392 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
56965 محمدجابر صفائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56966 مرتضی صفائی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56967 مریم صفائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56968 مریم صفائی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56969 مریم صفائی 1393 علوم پايه فیزیک
56970 مصطفی صفائی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56971 مصطفی صفائی 1392 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
56972 معصومه صفائی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56973 ملوک صفائی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56974 مهدخت صفائی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
56975 مهدی صفائی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56976 مهدی صفائی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
56977 میترا صفائی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56978 ناصر صفائی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56979 نرگس صفائی 1368 علوم پايه شیمی
56980 نفیسه صفائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56981 نیره صفائی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
56982 هادی صفائی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56983 غلامرضا صفائی راد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56984 نسرین صفائی اصل 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
56985 مازیار صفائی اصلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56986 صمد صفائی ایدکیلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56987 منصوره صفائی بلان 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
56988 زینب صفائی پور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
56989 گلاویژ صفائی پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56990 ملیکا صفائی تبار 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56991 وحیده صفائی تربتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
56992 وحیده صفائی تربتی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
56993 علی رضا صفائی ترشیزی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
56994 مریم صفائی خرم 1375 علوم پايه زمین شناسی
56995 اعظم صفائی دلوئی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
56996 حسین صفائی دلوئی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56997 غلام عباس صفائی دولت ابادی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
56998 غلامرضا صفائی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56999 محمد صفائی طرقبه 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57000 مجید صفائی فاروجی 1389 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250059