راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 57101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57101 مسعود ضمیری موسوی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
57102 نسرین ضمیری نداف 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
57103 علی اصغر ضمیری نژاد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
57104 عماد ضمیری نقره 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
57105 محمد ضمیریان 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57106 سیدحمیدرضا ضیاالحق 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
57107 مریم السادات ضیاالحق 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57108 زهره ضیاالدین دشت خاکی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57109 مرتضی ضیاالدینی دشتخاک 1379 علوم پايه زمین شناسی
57110 مریم ضیاالدینی دشتخاکی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
57111 فیروزه ضیاء 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
57112 مریم ضیاء 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57113 سیده صفیه ضیاء الحق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
57114 مریم سادات ضیاء الحق 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57115 آمنه ضیاء ایزدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
57116 سیدجواد ضیاء تبار 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57117 علیرضا ضیاء توحیدی 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
57118 فاطمه ضیاء شهابی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
57119 مریم ضیاء ظریفی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
57120 امین ضیاء فروغی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
57121 بشری ضیاء فیروز آبادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
57122 سیده شوکت ضیاء قریشی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57123 فاطمه ضیاء مقنی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
57124 علیرضا ضیاء میرزائی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57125 سیدحمیدرضا ضیاءالحق 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57126 سیدحمیدرضا ضیاءالحق 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
57127 سیدمحمدسعید ضیاءالحق 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
57128 علی ضیاءالحق 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57129 محبوبه ضیاءالدینی دشت خاکی 1386 علوم پايه فیزیک
57130 مهرداد ضیاءحسین پور 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
57131 مهرداد ضیاءحسین پور 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
57132 امین ضیاءفروغی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
57133 فهیمه ضیاءقریشی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57134 محمود ضیاءکمالی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57135 احسان ضیائی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57136 احسان ضیائی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
57137 احمد ضیائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
57138 احمد ضیائی 1354 كشاورزى دامپروری
57139 اقدس سادات ضیائی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
57140 اکبر ضیائی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
57141 امید ضیائی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
57142 امیرمنصور ضیائی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
57143 بتول ضیائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57144 بی بی مریم ضیائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
57145 پریسا ضیائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57146 پریسا ضیائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57147 حجت ضیائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
57148 حجت اله ضیائی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57149 راما ضیائی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
57150 رضا ضیائی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57151 زهرا ضیائی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57152 زهرا گلریز ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
57153 زهراگلریز ضیائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
57154 سبحان ضیائی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
57155 سبحان ضیائی 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
57156 سمانه ضیائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
57157 سیدامیر ضیائی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57158 سیدامین ضیائی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57159 سیدحسین ضیائی 1363 مهندسي مهندسی عمران
57160 سیدعلی ضیائی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57161 سیدمحسن ضیائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
57162 سیدمحمدرضا ضیائی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
57163 سیدمرتضی ضیائی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
57164 سیدمسعود ضیائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
57165 سیدمسعود ضیائی 1392 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
57166 سیدمهدی ضیائی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
57167 سیدمهدی ضیائی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57168 سیده اکرم ضیائی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57169 سیده پریسا ضیائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57170 سیده سلیل ضیائی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57171 سیده عاطفه ضیائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
57172 سیده عاطفه ضیائی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
57173 سیده فرنوش ضیائی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
57174 سیده مارال ضیائی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57175 سیما ضیائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
57176 شهاب ضیائی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
57177 شهرزاد ضیائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
57178 شیما ضیائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
57179 صفیه ضیائی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
57180 عاطفه ضیائی 1391 كشاورزى علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
57181 عطاءاله ضیائی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
57182 علی ضیائی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57183 علی ضیائی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57184 علی ضیائی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57185 علی اکبر ضیائی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
57186 علی نقی ضیائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
57187 غلامرضا ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
57188 فائزه ضیائی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57189 فاطمه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
57190 فرزانه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
57191 لاله ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57192 محمد ضیائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
57193 محمد ضیائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
57194 محمد ضیائی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
57195 محمداحسان ضیائی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57196 محمدعلی ضیائی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57197 محمود ضیائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57198 مرجانه ضیائی 1379 علوم رياضي آمار
57199 منیژه ضیائی 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
57200 مهدی ضیائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40734910