راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 57101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57101 ابراهیم صفاکیش داریونی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
57102 آسیه صفامنش 1387 علوم رياضي ریاضی محض
57103 آسیه صفامنش 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
57104 اعظم صفامنش 1378 علوم رياضي ریاضی محض
57105 راضیه صفامنش 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57106 هانیه صفامنش 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
57107 رضا صفامنظر 1382 مهندسي مهندسی شیمی
57108 سوسن صفای بهاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
57109 سوسن صفای جعفرابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
57110 غلامرضا صفای رخنه 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
57111 پونه صفای نیکو 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
57112 پیمانه صفای نیکو 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
57113 حمید صفای نیکو 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
57114 زهرا صفای نیکو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57115 فاطمه صفای نیکو 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57116 ملیحه صفای نیکو 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57117 نسرین صفای نیکو 1367 علوم رياضي آمار
57118 نسرین صفای نیکو 1371 علوم رياضي آمار ریاضی
57119 ابوالقاسم صفایی 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
57120 احمد صفایی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57121 الهام صفایی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57122 حسن صفایی 1374 علوم پايه زمین شناسی
57123 خیرمحمد صفایی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57124 سیده الهه صفایی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57125 طیبه صفایی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57126 عبدالرضا صفایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57127 عفت صفایی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57128 علی صفایی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
57129 علی صفایی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
57130 علی اصغر صفایی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
57131 علی اکبر صفایی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57132 لیلا صفایی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57133 محسن صفایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57134 محمد صفایی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57135 نجمه السادات صفایی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57136 نسرین صفایی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
57137 مهری صفایی بخش 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57138 فیروزه صفایی بیدختی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57139 سمیرا صفایی پسیخانی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
57140 وجیهه صفایی تربتی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57141 رویا صفایی حصاری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57142 زهرا صفایی دلوئی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
57143 محمدجواد صفایی فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57144 فاطمه صفایی کریم آباد 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
57145 رمضان صفاییان توپکانلو 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57146 رویا صفت گل 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
57147 گودری صفدر 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57148 حانیه صفدرپور 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57149 نسرین صفدرپور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57150 نورجان صفدرثانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57151 سیدمحمد صفدرزاده 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
57152 لیلا صفدرنژاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57153 ابراهیم صفدری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
57154 احسان صفدری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
57155 احمد صفدری 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57156 اعظم صفدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57157 الناز صفدری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57158 اله نظر صفدری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57159 اله نظر صفدری 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
57160 الهام صفدری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57161 حسین صفدری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57162 حسین اصغر صفدری 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57163 حمید صفدری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57164 حمید صفدری 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
57165 زهرا صفدری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57166 زهرا صفدری 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57167 زهرا صفدری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
57168 زین العابدین صفدری 1381 علوم پايه فیزیک
57169 سجاد صفدری 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
57170 سکینه صفدری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57171 سیدابوالقاسم صفدری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
57172 سیدعلی صفدری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57173 سیما صفدری 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
57174 شیخ رضا صفدری 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57175 صفدر صفدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
57176 غلامعلی صفدری 1362 مهندسي مهندسی عمران
57177 محبوبه صفدری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57178 محمد صفدری 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
57179 محمدحسن صفدری 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
57180 محمدرضا صفدری 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
57181 مرتضی صفدری 1382 علوم پايه فیزیک
57182 معصومه صفدری 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57183 مهدی صفدری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
57184 نجمه صفدری 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57185 نجمه صفدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57186 یوکابد صفدری 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
57187 یونس صفدری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
57188 زهرا صفدری بروانلو 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
57189 حسین صفدری ترکمان 1394 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
57190 علی صفدری دوغائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
57191 سمیه صفدری سه گنبد 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
57192 مهدی صفدری سه گنبد 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57193 مطهره صفدری شادلو 1393 مهندسي مهندسی صنایع
57194 احمد صفدری شرشر 1375 علوم پايه زیست شناسی
57195 فاطمه صفدری کلاته میراسماعیل 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57196 زینب صفدری نژاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57197 علی صفدری نسب 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
57198 مظاهر صفدریان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
57199 محمد صفر پناه 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57200 سمیه صفرائی جردوی 1379 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223152