راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,257

نمایش موارد : 57201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57201 محمدرضا عبدالهی 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
57202 محمود عبدالهی 1393 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
57203 مسلم عبدالهی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57204 مسلم عبدالهی 1355 علوم پايه شیمی
57205 ملیحه عبدالهی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57206 مهدی عبدالهی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
57207 مهران عبدالهی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
57208 مهناز عبدالهی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57209 مهین عبدالهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57210 نسرین عبدالهی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57211 نوروز عبدالهی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
57212 وجیهه عبدالهی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
57213 وجیهه عبدالهی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
57214 میثم عبدالهی ارانی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57215 صدیقه عبدالهی بجستانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57216 ام البنین عبدالهی بنده قرائی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57217 فرزانه عبدالهی بهادری 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
57218 محمودرضا عبدالهی جوزقانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
57219 مهسا عبدالهی حاکی گرمرودی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
57220 رقیه عبدالهی حسین اباد 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
57221 میثم عبدالهی خضرآبادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
57222 ناصر عبدالهی خواه 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57223 مصطفی عبدالهی خوراسگانی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
57224 علیرضا عبدالهی خوشمردان 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57225 سمیرا عبدالهی درمیان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
57226 مجتبی عبدالهی دشت بیاض 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57227 سمیه عبدالهی راد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
57228 مهدی عبدالهی رشید 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
57229 زهرا عبدالهی زاوه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
57230 نجمه عبدالهی شهری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
57231 نجمه عبدالهی شهری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57232 نعیمه عبدالهی شهری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
57233 عباس عبدالهی عزت ابادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
57234 رمضان عبدالهی علی آباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
57235 عبداله عبدالهی کارکرودی 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
57236 محمود عبدالهی کاکرودی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
57237 احمد عبدالهی کوهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
57238 محمدحسین عبدالهی ماهرود 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
57239 محبوبه عبدالهی مایوان 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
57240 محبوبه عبدالهی مایوان 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
57241 محبوبه عبدالهی مایوان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
57242 محمدرضا عبدالهی مقدم 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی موادغذایی
57243 مهدی عبدالهی منصورخانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
57244 ملیحه عبدالهی میرآبادی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
57245 عزت اله عبدالهی نوروزی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57246 معصومه عبدالهی نوقابی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57247 اکرم عبدالهیان 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
57248 اکرم عبدالهیان 1393
57249 امیر عبدالهیان 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57250 حمید عبدالهیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
57251 رخساره عبدالهیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
57252 سام عبدالهیان 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57253 علیرضا عبدالهیان 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
57254 وجیهه عبدالهیان 1393 دامپزشكي باکتری شناسی
57255 علی عبدامامی 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
57256 احسان عبدخدائی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57257 احسان عبدخدائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57258 بشری عبدخدائی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57259 بشری عبدخدائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57260 بشری عبدخدائی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57261 زهرا عبدخدائی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57262 زهرا عبدخدائی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57263 جهان عبدزاده آغله بوب 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
57264 مهدی عبدل ابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57265 مهدی عبدل ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
57266 مرضیه عبدل زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57267 حمیده عبدل زاده دشت خاکی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
57268 افسانه عبدلی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57269 شهرام عبدلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
57270 صدیقه عبدلی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57271 علی عبدلی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
57272 فاطمه عبدلی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57273 فرهاد عبدلی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57274 مریم عبدلی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
57275 مریم عبدلی راد 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
57276 حسن عبدلی زفرقندی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57277 منظر عبدلی عیش ابادی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
57278 اسماعیل عبدلی منقابی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
57279 ناصر عبدلی یزدی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57280 فاطمه عبدلیان فرد 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
57281 علیرضا عبدمجیری 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
57282 بیتا عبدنیک فرجام 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
57283 حسین عبدوس 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57284 فاطمه عبدوس 1368 علوم پايه دبیری شیمی
57285 فیروزه عبدوس 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
57286 امنه عبدوی 1382 علوم پايه فیزیک
57287 عبدالاله احمدمحمد عبده 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
57288 ابوالقاسم عبدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
57289 اسد عبدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
57290 اسماعیل عبدی 1366 علوم پايه زمین شناسی
57291 اکرم عبدی 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
57292 الهام عبدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
57293 بی بی رقیه عبدی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
57294 پرویز عبدی 1372 علوم پايه زمین شناسی
57295 پریسا عبدی 1390 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
57296 جلیل عبدی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57297 جواد عبدی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57298 حامد عبدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
57299 حامد عبدی 1383 علوم پايه زمین شناسی
57300 حبیب اله عبدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35957386