راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 57301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57301 فیروزه صفرزاده بقال 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
57302 جواد صفرزاده گورابی 1365 كشاورزى دامپروری
57303 مهرناز صفرزایی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57304 زهره صفرعلیزاده قوچان عتیق 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
57305 علی محمد صفرمقدم 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57306 مصطفی صفرمقدم 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
57307 ندا صفرمقدم 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
57308 اعظم صفرنژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57309 سعیده صفرنژاد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
57310 عبدالصمد صفرنژاد 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
57311 علی صفرنژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57312 علی صفرنژاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57313 فاطمه صفرنژاد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57314 لیدا صفرنژاد 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57315 محمد صفرنژاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57316 محمدرضا صفرنژاد 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57317 مریم صفرنژاد 1382 علوم پايه زمین شناسی
57318 مریم صفرنژاد 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
57319 حسین صفرنژاد زنده جان 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57320 نرجس صفرنژادزنده جان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57321 علی صفرنژادزنده جان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
57322 آزاده صفرنیاشهری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
57323 بتول صفرنیاشهری 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57324 حسن صفرنیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57325 آرزو صفری 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
57326 ابوذر صفری 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
57327 ارش صفری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57328 اعظم صفری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
57329 اعظم صفری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
57330 الهام صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
57331 الهام صفری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57332 ام البنین صفری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
57333 بهروز صفری 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
57334 بهناز صفری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57335 پیمان صفری 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57336 تکتم صفری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57337 جعفر صفری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
57338 جمیله صفری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57339 جواد صفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57340 جواد صفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57341 حجت صفری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
57342 حسن صفری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
57343 حسن صفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
57344 حمیدرضا صفری 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57345 حمیدرضا صفری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
57346 راضیه صفری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
57347 رشید صفری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
57348 رشید صفری 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
57349 زهرا صفری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
57350 زهره صفری 1384 علوم پايه شیمی محض گرایش آلی
57351 زینب صفری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57352 زینب صفری 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57353 سعید صفری 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
57354 سکینه صفری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
57355 سمیه صفری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57356 سمیه صفری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
57357 شهربانو صفری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57358 شهربانو صفری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57359 صادق صفری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
57360 صادق صفری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
57361 صدیقه صفری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57362 علی صفری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
57363 علی اکبر صفری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57364 فاطمه صفری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
57365 فاطمه صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
57366 فاطمه صفری 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
57367 فایز صفری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57368 فرشته صفری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
57369 فرشته صفری 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
57370 فرشته صفری 1396 كشاورزى علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
57371 فریدون صفری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57372 قاسم صفری 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
57373 کیومرث صفری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57374 گلناز صفری 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
57375 مجید صفری 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
57376 محبوبه صفری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57377 محبوبه صفری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57378 محبوبه صفری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
57379 محدثه صفری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57380 محمدابراهیم صفری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57381 محمدرحیم صفری 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
57382 محمدرضا صفری 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
57383 محمدرضا صفری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
57384 مظفرعلی صفری 1365 مهندسي مهندسی عمران
57385 منصوره صفری 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
57386 موسی صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57387 مهدی صفری 1380 علوم پايه فیزیک
57388 مهدی صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
57389 مهرداد صفری 1382 هنر نيشابور نقاشی
57390 ناهید صفری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57391 ناهید صفری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
57392 نسیم صفری 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
57393 نسیم صفری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
57394 حمید صفری ازغندی 1381 علوم پايه فیزیک
57395 فاطمه صفری حاجیکلائی 1380 علوم رياضي آمار
57396 حسین صفری نسرانی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57397 حمید صفری ازغندی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
57398 فاطمه صفری اصل 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
57399 قاسم صفری بادخور 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250016