راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 57601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57601 هدیه طاهری نیا 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش مهندسی صنایع غذایی
57602 علیرضا طاهری نیاء 1351 علوم پايه فیزیک
57603 زهرا طاهری هروی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
57604 زهرا طاهری هروی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
57605 مصطفی طاهری هروی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
57606 امیر طاهری یگانه 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
57607 احمد طاهریان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57608 ارش طاهریان 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57609 الناز طاهریان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57610 ایمان طاهریان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
57611 بتول طاهریان 1381 علوم پايه زمین شناسی
57612 جواد طاهریان 1392 مهندسي مهندسی صنایع
57613 حسین طاهریان 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57614 حسین طاهریان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
57615 حسین طاهریان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
57616 راضیه طاهریان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57617 ریحانه طاهریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
57618 زهرا طاهریان 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57619 زهرا طاهریان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57620 زهرا طاهریان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
57621 سمانه طاهریان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
57622 سمانه طاهریان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
57623 طاهره طاهریان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
57624 طاهره طاهریان 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
57625 علی اکبر طاهریان 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
57626 علیرضا طاهریان 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57627 فرزانه طاهریان 1356 علوم پايه فیزیک
57628 کاظم طاهریان 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57629 مرجان طاهریان 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
57630 مریم طاهریان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57631 مصطفی طاهریان 1388 مهندسي مهندسی شیمی
57632 مصطفی طاهریان 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
57633 معصومه طاهریان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57634 معصومه طاهریان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
57635 معصومه طاهریان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
57636 مهدی طاهریان 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57637 مهشید طاهریان 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
57638 میثم طاهریان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
57639 میثم طاهریان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
57640 میلاد طاهریان 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57641 میلاد طاهریان 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57642 ناصر طاهریان 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
57643 ناصر طاهریان 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
57644 نجمه طاهریان 1379 علوم پايه فیزیک
57645 نجمه طاهریان شهری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57646 شهرزاد طاهریان صراف 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
57647 معصومه طاهریان قادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57648 عاطفه طاهریان کلاتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57649 عاطفه طاهریان کلاتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
57650 حسین طاهریان مقدم 1382 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
57651 زهرا طاهریان مقدم 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
57652 ابوالقاسم طاهونچی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
57653 مسعود طاهونچی شاندیز 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
57654 مهدی طاهونچی شاندیز 1377 دامپزشكي دامپزشکی
57655 محمد طایفه علی اکبرخانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57656 بهاره طایفی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
57657 محمد طایفی نصرآبادی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57658 حسین طایق نصرابادی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57659 امیر طایی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
57660 سیدکاظم طبائی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
57661 سیده مرضیه طبائی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
57662 فاطمه سادات طبائی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
57663 بهاره طباخ شیرازی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
57664 فریال طباخ شیرازی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
57665 مهدی طباخ قزوینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57666 ناهید طباخ گوهرشاد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57667 لیلی طباخیان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
57668 لیلی طباخیان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
57669 مهسا طباخیان مقدم 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57670 مهسا طباخیان مقدم 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57671 عطیه سادات طباطبا ئی شهرآباد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57672 اعظم السادات طباطبائی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57673 بی بی فاطمه طباطبائی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57674 بی بی مهدیه طباطبائی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
57675 حسنیه طباطبائی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
57676 زکیه سادات طباطبائی 1375 علوم پايه فیزیک
57677 زهره بیگم طباطبائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57678 سید سلمان طباطبائی 1385 علوم پايه زمین شناسی
57679 سیدابوذر طباطبائی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57680 سیدحسین طباطبائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57681 سیدحسین طباطبائی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57682 سیدحسین طباطبائی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
57683 سیدمحمد طباطبائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
57684 سیدمحمد طباطبائی 1354 علوم پايه زمین شناسی
57685 سیدمحمدحسین طباطبائی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
57686 سیدمحمدرضا طباطبائی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
57687 سیدمحمدصادق طباطبائی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57688 سیدمحمدصادق طباطبائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
57689 سیدمحمود طباطبائی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
57690 سیدمرتضی طباطبائی 1364 علوم رياضي آمار
57691 سیدمصطفی طباطبائی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
57692 سیدمهدی طباطبائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
57693 سیده زهرا طباطبائی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
57694 سیده سمیرا طباطبائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
57695 سیده سمیرا طباطبائی 1393 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
57696 سیده فاطمه طباطبائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57697 سیده مریم طباطبائی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
57698 سیدهادی طباطبائی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
57699 صدیقه طباطبائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57700 طیبه طباطبائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051919