راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,933

نمایش موارد : 57701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57701 عزت طباطبائی بحرآباد 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
57702 سیدمرتضی طباطبائی پارسا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
57703 سیدمرتضی طباطبائی پارسا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
57704 غزاله طباطبائی پور 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
57705 طاهره طباطبائی تربقان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57706 سیدمحمدکاظم طباطبائی حسینی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
57707 ملیحه طباطبائی حسینی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57708 بتول طباطبائی خلیل آبادی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
57709 بتول طباطبائی خلیل آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
57710 الهه السادات طباطبائی راد 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
57711 سیّده فاطمه طباطبائی راد 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
57712 سیدالیاس طباطبائی زاده 1387 دامپزشكي بیوتکنولوژی
57713 نسیم طباطبائی زاده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
57714 نسیم طباطبائی زاده 1391 دامپزشكي دامپزشکی
57715 سعید طباطبائی سیفی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
57716 بی بی نرگس طباطبائی شهرآباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57717 زهرا طباطبائی شهرآباد 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57718 سیده زهرا طباطبائی شهرآباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
57719 عطیه سادات طباطبائی شهرآباد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57720 محدثه سادات طباطبائی شهرآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
57721 اعظم السادات طباطبائی شهراباد 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
57722 بی بی فاطمه طباطبائی شهراباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57723 صفیه طباطبائی شهراباد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57724 سیدمحمد طباطبائی شیرازی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57725 زهراسادات طباطبائی ضیاالدینی 1384 علوم پايه شیمی محض گرایش آلی
57726 ریحانه السادات طباطبائی ضیاءالدینی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
57727 طاهره طباطبائی علوی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
57728 بیتا طباطبائی عمید 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57729 رضا طباطبائی عمید 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
57730 بی بی زهرا طباطبائی فارانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57731 سحر طباطبائی فارانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
57732 محمد طباطبائی فخار 1356 علوم رياضي ریاضی
57733 سارا طباطبائی قمشه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57734 سیدامین طباطبائی قمشه 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
57735 سیدجواد طباطبائی قمشه 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
57736 سیده مریم طباطبائی قمشه 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
57737 سیده مریم طباطبائی قمشه 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
57738 فرهاد طباطبائی قمشه 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57739 اعظم السادات طباطبائی قهجاورستانی 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
57740 نرگس طباطبائی مشهدی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
57741 نرگس طباطبائی مشهدی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
57742 سیدحسین طباطبائی نژاد 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
57743 هادی طباطبائی نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57744 خدیجه طباطبائی نهریزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
57745 زهراسادات طباطبائی نیا 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57746 بشری سادات طباطبائی واعظ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57747 سیدامیرمحمد طباطبائی واعظ 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57748 امید طباطبائی یزدی 1364 علوم رياضي ریاضی
57749 بیژن طباطبائی یزدی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57750 جواد طباطبائی یزدی 1361 مهندسي راه و ساختمان
57751 حمید طباطبائی یزدی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57752 زهرا طباطبائی یزدی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
57753 سیده لیلا طباطبائی یزدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57754 شکوفه طباطبائی یزدی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
57755 فروزان طباطبائی یزدی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
57756 فروزان طباطبائی یزدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
57757 فریبرز طباطبائی یزدی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
57758 فریده طباطبائی یزدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
57759 لیلا طباطبائی یزدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57760 محمد هادی طباطبائی یزدی 1384 علوم پايه فیزیک
57761 مهدی طباطبائی یزدی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
57762 زهراسادات طباطبائیان 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
57763 سیدعلی طباطبائیان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
57764 مریم سادات طباطبائیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57765 مریم سادات طباطبائیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
57766 بی بی نیره طباطبایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57767 حسنیه طباطبایی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57768 رضا طباطبایی 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
57769 زکیه طباطبایی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
57770 ستاره طباطبایی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57771 سیدمهدی طباطبایی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57772 سیده مریم طباطبایی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
57773 فاطمه طباطبایی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
57774 مهنازالسادات طباطبایی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
57775 میترا طباطبایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57776 سیدمحمد طباطبایی فرزقی 1376 علوم پايه زمین شناسی
57777 شکوفه طباطبایی یزدی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
57778 سیدمحمدحسین طباطبایی بالا 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57779 سیدمحمدکاظم طباطبایی حسینی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57780 سیدالیاس طباطبایی زاده 1381 دامپزشكي دامپزشکی
57781 فاطمه سادات طباطبایی زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
57782 خدیجه طباطبایی سیفی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
57783 سیده فهیمه طباطبایی شهرآباد 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
57784 بی بی مریم طباطبایی شهراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57785 فاطمه السادات طباطبایی شهراباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57786 اتنا طباطبایی فخار 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57787 سیدوحید طباطبایی فر 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
57788 سیدامین طباطبایی قمشه 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57789 مهدی طباطبایی قمشه 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
57790 زینب السادات طباطبایی لطفی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش اخترفیزیک رصدی
57791 سیدحسن طباطبایی نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57792 سیدامیرمحمد طباطبایی واعظ 1395 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57793 سیددانیال طباطبایی یزدی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57794 سیده نجمه طباطبایی یزدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57795 شکوفه طباطبایی یزدی 1376 علوم پايه فیزیک
57796 فریده طباطبایی یزدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57797 زهراسادات طباطباییان 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
57798 زهراسادات طباطباییان 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات (میدان)
57799 سمیه طبخی 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
57800 کرامت طبرزدی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40038077