راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 58001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58001 سیده ملیحه ظریفیان پراشجعی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58002 سیدمصطفی ظریفیان پیراشجعی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
58003 نوید ظریفیان جولائی 1383 علوم پايه فیزیک
58004 سوسن ظریفیان سروش 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58005 بی بی اعظم ظریفیان صدیق زراعتی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58006 الهام ظریفیان طاهری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58007 سیده سعیده ظریفیان کامیاب 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
58008 الهام ظریفیان معدن 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58009 ناهید ظریفیان میرزائی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58010 نیلوفر ظریفیان ناظمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
58011 ا بوا لفضل ظفر امیلی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
58012 محمدتقی ظفر جعفرخانی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
58013 سارا ظفر جعفرزاده 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
58014 الناز ظفر خواه 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58015 فائزه ظفر واحدیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58016 سپیده ظفرالهیاری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
58017 مارال ظفرالهیاری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58018 ابوالفضل ظفرامیلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58019 شادی ظفرامیلی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58020 آزاده ظفربالانژاد 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
58021 بهرام ظفربالانژاد 1361 مهندسي راه و ساختمان
58022 سعیده ظفربالانژاد 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58023 مجید ظفربالانژاد 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58024 ایمان ظفرپرنده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58025 ایمان ظفرپرنده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
58026 ملیحه ظفرجعفرخانی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58027 صفورا ظفرجعفرزاده 1381 علوم رياضي ریاضی محض
58028 صفورا ظفرجعفرزاده 1385 علوم رياضي ریاضی محض
58029 رضا ظفرجعفرزاده نوغابی 1357 مهندسي راه و ساختمان
58030 سیدمهدی ظفرحسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58031 سیدمهدی ظفرحسینی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58032 الناز ظفرخواه 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58033 الیار ظفرخواه 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58034 فاطمه ظفرخواه 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
58035 مریم ظفردوست شهرکهنه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58036 مایسا ظفررزاق نیا 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
58037 ایوب ظفرزاده 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58038 سمیه ظفرزاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58039 سمیّه ظفرزاده 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58040 فاطمه ظفرزاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58041 مائده ظفرزاده 1384 علوم پايه فیزیک
58042 محبوبه ظفرزاده 1389 علوم پايه زمین شناسی
58043 نصراله ظفرزاده 1388 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
58044 نیلوفر ظفرزاده 1375 علوم پايه زمین شناسی
58045 ناصر ظفرشریف پور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58046 سوسن ظفرصداقت 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
58047 فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
58048 هدی ظفرغلامرضازاده نوغان 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
58049 فاطمه ظفرقاسم پور 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58050 فرشته ظفرمحمدرجب نژاد 1380 علوم پايه زمین شناسی
58051 مجید ظفرمحمدرجب نژاد 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58052 سیدنادر ظفرمعصوم زاده 1368 علوم پايه زمین شناسی
58053 آزاده ظفرمند 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58054 ازاده ظفرمند 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
58055 انسیه ظفرمند 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58056 حسن ظفرمند 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58057 حسن ظفرمند 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
58058 فرزانه ظفرمند 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58059 مجتبی ظفرمند 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58060 ناهید ظفرنجف زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
58061 سحر ظفرنژاد 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
58062 ملیحه ظفرنژاد 1378 علوم پايه زمین شناسی
58063 علیرضا ظفرواحدیان 1393 مهندسي مهندسی صنایع
58064 فائقه ظفرواحدیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58065 فائقه ظفرواحدیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
58066 اسماء ظفری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58067 سیدحمیدرضا ظفری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
58068 هانیه ظفری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58069 فاطمه ظفری قره سو 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
58070 فاطمه ظفری کلوخی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
58071 انسیه ظفری گناباد 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58072 موسی ظفری گناباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58073 عادل ظفری نژاد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
58074 محمد رضا ظفریابی 1353 مهندسي راه و ساختمان
58075 فاطمه ظفریاری نژاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58076 فاطمه ظفریاری نژاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58077 مریم ظفریاری نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58078 صادق ظفریان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
58079 احسان ظفریان مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58080 احسان ظفریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
58081 آرزو ظهرابی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
58082 جاوید ظهرابی چکنه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
58083 پریوش ظهرابی سرشت 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58084 آرمین ظهرابی کلانتری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58085 طاهره ظهرابی وندائی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58086 علی اکبر ظهری 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
58087 سپهر ظهورپرالک 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58088 سپهر ظهورپرالک 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58089 زهرا ظهورپرواز 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58090 مونس سادات ظهورپرواز 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
58091 وجیهه ظهورپرونده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58092 وجیهه ظهورپرونده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
58093 ملیحه سادات ظهورعطار 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58094 نیره ظهورفاضلی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58095 سیدمصطفی ظهورکارباف بربری 1393 علوم پايه فیزیک
58096 سیده مطهره ظهورکارباف بربری 1389 علوم پايه فیزیک
58097 سیده مطهره ظهورکارباف بربری 1393 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
58098 احسان ظهورکاری 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58099 ایمان ظهورکاری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
58100 نفیسه ظهورنجات 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39418275