راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 30 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,897

نمایش موارد : 58001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58001 علیرضا عظیمی بزدی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
58002 فاطمه عظیمی بزوشک 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58003 مهدی عظیمی بکاولی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58004 محمدرضا عظیمی پارسا 1366
58005 مرتضی عظیمی پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58006 مرضیه عظیمی پور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
58007 مهری عظیمی پور 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58008 امیرحسین عظیمی تبار 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58009 علی عظیمی تصدی ثالث 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
58010 فاطمه عظیمی خراسانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
58011 عبدالغفور عظیمی خویرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58012 محمد عظیمی خیابانی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
58013 فرشته عظیمی درمیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58014 عاطفه عظیمی دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58015 احسان عظیمی راد 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
58016 احسان عظیمی راد 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58017 اعظم عظیمی راد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58018 صفیه عظیمی رحمت آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58019 مجتبی عظیمی رسکتی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
58020 مجید عظیمی روئین 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58021 مهدی عظیمی رویین 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
58022 مهدی عظیمی رویین 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
58023 فاطمه عظیمی زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58024 ندا عظیمی سرابیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58025 مرتضی عظیمی سه چقایی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58026 شهین عظیمی طاهری 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58027 امیررضا عظیمی طرقدری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58028 حسین عظیمی طرقدری 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58029 حمید عظیمی طرقدری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58030 علی اکبر عظیمی طرقدری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
58031 محمدرضا عظیمی طرقدری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
58032 زهرا عظیمی طوسی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58033 ابوالفضل عظیمی عصمتی گنابادی 1391 مهندسي مهندسی عمران
58034 نرگس عظیمی فر 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58035 علیرضا عظیمی کرد 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
58036 فرزانه عظیمی کلاته یی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58037 اعظم عظیمی کوهی 1376 علوم پايه زمین شناسی
58038 حسن عظیمی کوهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58039 سمانه عظیمی کوهی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58040 معصومه عظیمی کوهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58041 فاطمه عظیمی گندمانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58042 بهناز عظیمی معنوی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58043 نفیسه عظیمی معنویان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58044 مرضیه عظیمی مقدم 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58045 محسن عظیمی موشک 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
58046 حجیه فاطمه عظیمی نژاد 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
58047 روح اله عظیمی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58048 مصطفی عظیمی نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58049 ولی اله عظیمی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58050 آذر عظیمی نیا 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
58051 آزاده عظیمی نیا 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
58052 ازاده عظیمی نیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58053 شهناز عظیمی نیا 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58054 طاهره عظیمی نیا 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58055 عاطفه عظیمی نیا 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
58056 مریم عظیمی هاشمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58057 مژگان عظیمی هاشمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
58058 مژگان عظیمی هاشمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
58059 احمد عظیمی یزدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
58060 یونس عظیمی یوسف آبادی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
58061 بهاره عظیمیان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58062 بهاره عظیمیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
58063 نرجس عظیمیان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58064 حسین عظیمیان ابهر 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
58065 منیر عظیمیان قهرمانلو 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
58066 فاطمه عفت پناه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58067 مصطفی عفت پناه حصاری 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58068 امنه عفتی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58069 بنت الهدی عفتی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58070 جواد عفتی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58071 حسین عفتی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
58072 حمیده عفتی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
58073 رویا عفتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58074 زهره عفتی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
58075 سارا عفتی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
58076 سمیه عفتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58077 سمیه عفتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
58078 سهراب عفتی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58079 طیبه عفتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58080 منا عفتی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
58081 مهین عفتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58082 داوود عفتی المه جوقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58083 سعیده عفتی چیتگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58084 سعیده عفتی چیتگر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58085 محمد عفتی دوم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
58086 احمد عفتی شهرعتیق 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58087 زهرا عفتی قرقروک 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58088 شهرام عفتی کلاته 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58089 فاطمه عفتی گوجه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58090 حسن عفتی نصرآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
58091 محمد امین عفیفه 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
58092 حسین عفیفه اوارشک 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58093 محمدرضا عفیفه خلف بادام 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
58094 فرحناز عفیفی ثابت 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58095 ملیحه عقاب پیشه 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
58096 اعظم عقارنیا 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58097 بتول عقبائی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
58098 علیرضا عقبائی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
58099 کاوه عقبائی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
58100 نرجس عقبائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34233360