راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,916

نمایش موارد : 58001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58001 کورش قدیری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58002 محبوبه قدیری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58003 محبوبه قدیری 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
58004 محمدرضا قدیری 1377 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
58005 محمدرضا قدیری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58006 مریم قدیری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58007 مریم قدیری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58008 معصومه قدیری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
58009 مهدی قدیری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58010 مهدی قدیری 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58011 مهدی قدیری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58012 مهدیه قدیری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58013 مهرداد قدیری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
58014 وحید قدیری 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
58015 زهرا قدیری کاریزنو 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
58016 اکرم قدیری اقجه کندی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
58017 عصمت قدیری اناری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58018 علیرضا قدیری بشردوست 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58019 سعید قدیری راد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58020 محمدحسین قدیری راد 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58021 محمدحسین قدیری راد 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
58022 اکرم قدیری سردشت 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58023 ایرج قدیری سردشت 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
58024 امیرحسین قدیری سنگاچینی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
58025 حسن قدیری طرقی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58026 راحله قدیری فر 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
58027 رضا قدیری فر 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
58028 فاطمه قدیری لنگری 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
58029 مهدی قدیری مطلق 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58030 مهری قدیری مطلق 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58031 دانیال قدیری مقدم 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58032 داود قدیری مقدم 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58033 زهرا قدیری نوفرست 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58034 داود قدیری وظیفه دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58035 نجمه قدیری وظیفه دوست 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
58036 ا سماعیل قدیریان 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58037 افشین قدیریان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58038 اندیشه قدیریان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58039 اندیشه قدیریان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58040 اندیشه قدیریان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58041 فرامرز قدیریان 1381 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
58042 مژده قدیم 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58043 حسین علی قدیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58044 سمیه قدیمی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58045 علی قدیمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58046 علی اصغر قدیمی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58047 علی اصغر قدیمی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
58048 فاطمه قدیمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58049 فرحناز قدیمی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
58050 فرزانه قدیمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
58051 فرشته قدیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58052 فرشته قدیمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58053 فریبا قدیمی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
58054 مجتبی قدیمی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
58055 محمدحسن قدیمی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58056 محمدرضا قدیمی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58057 محمدرضا قدیمی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری گرایش بیمه
58058 مژگان قدیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58059 مریم قدیمی باقراباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58060 مریم قدیمی برده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58061 مجید قدیمی توکلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58062 مجید قدیمی توکلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58063 صادق قدیمی حسین آباد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
58064 نسرین قدیمی حسین اباد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
58065 عبداله قدیمی عروس محله 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
58066 فرهاد قدیمی عروس محله 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
58067 فریدون قدیمی عروس محله 1364 علوم پايه زمین شناسی
58068 گویا قدیمی مقدم 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58069 هما قدیمی مقدم 1385 علوم رياضي ریاضی محض
58070 عادل قرآنی اعظم 1387 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
58071 امیر محمد قرآنی سیرجانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
58072 آرش قرائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58073 آرمین قرائی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
58074 احمد قرائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
58075 اکرم قرائی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
58076 بهنام قرائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
58077 رضا قرائی 1382 علوم پايه فیزیک
58078 رضا قرائی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58079 زهرا قرائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58080 زهرا قرائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58081 زهرا قرائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58082 سارا قرائی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58083 سجاد قرائی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58084 سکینه قرائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58085 سکینه قرائی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
58086 سمیه قرائی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58087 علی قرائی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58088 علیرضا قرائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
58089 علیرضا قرائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
58090 علیرضا قرائی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58091 فاطمه قرائی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58092 لیلی قرائی 1379 علوم پايه فیزیک
58093 محسن قرائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58094 مسعود قرائی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58095 معصومه قرائی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
58096 علی قرائی پور 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58097 مرجان قرائی ترشیزی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58098 مریم قرائی ترشیزی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58099 مریم قرائی جمعه ئی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
58100 میثاق قرائی رشتخوار 1383 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38379016