راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 58001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58001 سیدمصطفی طباطبائی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
58002 سیدمهدی طباطبائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58003 سیده زهرا طباطبائی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
58004 سیده سمیرا طباطبائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58005 سیده سمیرا طباطبائی 1393 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
58006 سیده فاطمه طباطبائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58007 سیده مریم طباطبائی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
58008 سیده مریم طباطبائی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
58009 سیدهادی طباطبائی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
58010 صدیقه طباطبائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58011 طیبه طباطبائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58012 علی رضا طباطبائی 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58013 غلام حسین طباطبائی 1363 كشاورزى امور دامی
58014 فاطمه سادات طباطبائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58015 فخرالسادات طباطبائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58016 فخرالسادات طباطبائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58017 مرتضی طباطبائی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
58018 گلسا طباطبائی یزدی 1379 علوم پايه فیزیک
58019 زهرا طباطبائی اصل 1382 علوم پايه فیزیک
58020 زهراسادات طباطبائی اصل 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
58021 سیدعباس طباطبائی بحرآباد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58022 عزت طباطبائی بحرآباد 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
58023 سیدمرتضی طباطبائی پارسا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
58024 سیدمرتضی طباطبائی پارسا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
58025 غزاله طباطبائی پور 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
58026 طاهره طباطبائی تربقان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58027 سیدمحمدکاظم طباطبائی حسینی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
58028 ملیحه طباطبائی حسینی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58029 بتول طباطبائی خلیل آبادی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
58030 بتول طباطبائی خلیل آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
58031 الهه السادات طباطبائی راد 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
58032 سیّده فاطمه طباطبائی راد 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
58033 سیدالیاس طباطبائی زاده 1387 دامپزشكي بیوتکنولوژی
58034 نسیم طباطبائی زاده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
58035 نسیم طباطبائی زاده 1391 دامپزشكي دامپزشکی
58036 سعید طباطبائی سیفی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
58037 بی بی نرگس طباطبائی شهرآباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58038 زهرا طباطبائی شهرآباد 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58039 سیده زهرا طباطبائی شهرآباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
58040 عطیه سادات طباطبائی شهرآباد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58041 محدثه سادات طباطبائی شهرآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
58042 اعظم السادات طباطبائی شهراباد 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
58043 بی بی فاطمه طباطبائی شهراباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58044 صفیه طباطبائی شهراباد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58045 سیدمحمد طباطبائی شیرازی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58046 زهراسادات طباطبائی ضیاالدینی 1384 علوم پايه شیمی محض گرایش آلی
58047 ریحانه السادات طباطبائی ضیاءالدینی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
58048 طاهره طباطبائی علوی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58049 بیتا طباطبائی عمید 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58050 رضا طباطبائی عمید 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
58051 بی بی زهرا طباطبائی فارانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58052 سحر طباطبائی فارانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
58053 محمد طباطبائی فخار 1356 علوم رياضي ریاضی
58054 سیدوحید طباطبائی فر 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58055 سارا طباطبائی قمشه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58056 سیدامین طباطبائی قمشه 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
58057 سیدجواد طباطبائی قمشه 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
58058 سیده مریم طباطبائی قمشه 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
58059 سیده مریم طباطبائی قمشه 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
58060 فرهاد طباطبائی قمشه 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58061 اعظم السادات طباطبائی قهجاورستانی 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
58062 نرگس طباطبائی مشهدی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58063 نرگس طباطبائی مشهدی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58064 سیدحسین طباطبائی نژاد 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
58065 هادی طباطبائی نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58066 خدیجه طباطبائی نهریزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58067 زهراسادات طباطبائی نیا 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58068 بشری سادات طباطبائی واعظ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58069 سیدامیرمحمد طباطبائی واعظ 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58070 امید طباطبائی یزدی 1364 علوم رياضي ریاضی
58071 بیژن طباطبائی یزدی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58072 جواد طباطبائی یزدی 1361 مهندسي راه و ساختمان
58073 حمید طباطبائی یزدی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58074 زهرا طباطبائی یزدی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
58075 سیده لیلا طباطبائی یزدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58076 شکوفه طباطبائی یزدی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
58077 فروزان طباطبائی یزدی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
58078 فروزان طباطبائی یزدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
58079 فریبرز طباطبائی یزدی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
58080 فریده طباطبائی یزدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
58081 لیلا طباطبائی یزدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58082 محمد هادی طباطبائی یزدی 1384 علوم پايه فیزیک
58083 مهدی طباطبائی یزدی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
58084 زهراسادات طباطبائیان 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58085 سیدعلی طباطبائیان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
58086 مریم سادات طباطبائیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58087 مریم سادات طباطبائیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
58088 بی بی نیره طباطبایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58089 حسنیه طباطبایی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58090 رضا طباطبایی 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
58091 زکیه طباطبایی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
58092 ستاره طباطبایی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58093 سیدمهدی طباطبایی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58094 فاطمه طباطبایی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
58095 مهنازالسادات طباطبایی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58096 میترا طباطبایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58097 سیدمحمد طباطبایی فرزقی 1376 علوم پايه زمین شناسی
58098 شکوفه طباطبایی یزدی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
58099 سیدمحمدحسین طباطبایی بالا 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58100 سیدمحمدکاظم طباطبایی حسینی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40766402