راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 58101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58101 مهدی ضمیری زارعی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58102 سعید ضمیری زراعتی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58103 محبوبه ضمیری زراعتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58104 مرضیه ضمیری زراعتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58105 فرزانه ضمیری شیردل 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
58106 محمّد ضمیری شیردل 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58107 مسعود ضمیری موسوی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58108 نسرین ضمیری نداف 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
58109 علی اصغر ضمیری نژاد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58110 عماد ضمیری نقره 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
58111 محمد ضمیریان 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58112 سیدحمیدرضا ضیاالحق 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
58113 مریم السادات ضیاالحق 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58114 زهره ضیاالدین دشت خاکی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58115 مرتضی ضیاالدینی دشتخاک 1379 علوم پايه زمین شناسی
58116 مریم ضیاالدینی دشتخاکی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
58117 فیروزه ضیاء 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
58118 مریم ضیاء 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58119 سیده صفیه ضیاء الحق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
58120 مریم سادات ضیاء الحق 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58121 آمنه ضیاء ایزدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
58122 سیدجواد ضیاء تبار 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58123 علیرضا ضیاء توحیدی 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
58124 محمدرضا ضیاء خدادادیان 1392 مهندسي مهندسی صنایع
58125 فاطمه ضیاء شهابی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
58126 مریم ضیاء ظریفی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58127 فائزه ضیاء عیسی بیگی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
58128 امین ضیاء فروغی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
58129 بشری ضیاء فیروز آبادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
58130 سیده شوکت ضیاء قریشی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58131 فاطمه ضیاء مقنی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
58132 علیرضا ضیاء میرزائی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58133 سیدحمیدرضا ضیاءالحق 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58134 سیدحمیدرضا ضیاءالحق 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
58135 سیدمحمدسعید ضیاءالحق 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
58136 علی ضیاءالحق 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58137 محبوبه ضیاءالدینی دشت خاکی 1386 علوم پايه فیزیک
58138 مهرداد ضیاءحسین پور 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58139 مهرداد ضیاءحسین پور 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
58140 امین ضیاءفروغی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
58141 سیده شوکت ضیاءقریشی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
58142 فهیمه ضیاءقریشی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58143 محمود ضیاءکمالی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58144 احسان ضیائی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58145 احسان ضیائی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
58146 احمد ضیائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
58147 احمد ضیائی 1354 كشاورزى دامپروری
58148 اقدس سادات ضیائی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
58149 اکبر ضیائی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
58150 امید ضیائی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58151 امیرمنصور ضیائی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
58152 بتول ضیائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58153 بی بی مریم ضیائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
58154 پریسا ضیائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58155 پریسا ضیائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58156 حجت ضیائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
58157 حجت اله ضیائی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58158 راما ضیائی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
58159 رضا ضیائی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58160 زهرا ضیائی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58161 زهرا گلریز ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58162 زهراگلریز ضیائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58163 سبحان ضیائی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58164 سبحان ضیائی 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
58165 سمانه ضیائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
58166 سیدامیر ضیائی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58167 سیدامین ضیائی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58168 سیدحسین ضیائی 1363 مهندسي مهندسی عمران
58169 سیدعلی ضیائی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58170 سیدمحسن ضیائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
58171 سیدمحمدرضا ضیائی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58172 سیدمحمدعلی ضیائی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
58173 سیدمرتضی ضیائی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
58174 سیدمسعود ضیائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
58175 سیدمسعود ضیائی 1392 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
58176 سیدمهدی ضیائی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
58177 سیدمهدی ضیائی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58178 سیده اکرم ضیائی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58179 سیده پریسا ضیائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58180 سیده سلیل ضیائی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58181 سیده عاطفه ضیائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
58182 سیده عاطفه ضیائی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
58183 سیده فرنوش ضیائی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
58184 سیده مارال ضیائی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58185 سیما ضیائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
58186 شهاب ضیائی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
58187 شهرزاد ضیائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
58188 شیما ضیائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
58189 صفیه ضیائی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
58190 عاطفه ضیائی 1391 كشاورزى علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
58191 عطاءاله ضیائی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
58192 علی ضیائی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58193 علی ضیائی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58194 علی ضیائی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58195 علی اکبر ضیائی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
58196 علی نقی ضیائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
58197 غلامرضا ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58198 فائزه ضیائی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58199 فاطمه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
58200 فرزانه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199244