راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 58201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58201 مهشید عصاره زادگان دزفولی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
58202 محمدرضا عصاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
58203 معصومه عصاری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58204 محمد عصاریان 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
58205 محمدرضا عصاریان 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
58206 رضا عصری 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
58207 عاطفه عصفوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
58208 مهدی عصفوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
58209 علیرضا عصمت پرست 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58210 محمود عصمت پناه رودمعجنی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58211 امیرحسین عصمتی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58212 پروانه عصمتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58213 رقیه عصمتی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
58214 سیدجواد عصمتی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
58215 سیدحسین عصمتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
58216 علی عصمتی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
58217 مرتضی عصمتی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
58218 مریم عصمتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58219 ملیحه عصمتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
58220 مهدی عصمتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58221 مهدی عصمتی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58222 ناصر عصمتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
58223 محمدحسین عصمتی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58224 مریم عصمتی خدابنده 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58225 سیدمحسن عصمتی سرند 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58226 نرگس السادات عصمتی سرند 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
58227 بی بی فاطمه عصمتی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58228 زهرا عصمتی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58229 فرشته عصمتیان قوچانی 1374 علوم پايه فیزیک
58230 اعظم عضدپور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
58231 جواد عضدپور 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
58232 وجیهه عضدپور 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
58233 طیبه عضدی 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
58234 مرضیه عضدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58235 طاهره عضدی نیا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58236 طاهره عضدی نیا 1392 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
58237 مریم عضدی نیا 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58238 مریم عضدی نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
58239 امید عضوامینیان 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
58240 نگار عضوامینیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58241 نگار عضوامینیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58242 بهنام عطا 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
58243 محمد قلیچ عطا گزلی 1353 مهندسي راه و ساختمان
58244 فرامرز عطااللهی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58245 فروغ عطاالهی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
58246 حبیب اله عطاءاله گروه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
58247 آرزو عطائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
58248 امیر عطائی 1366 علوم پايه زمین شناسی
58249 بهاره عطائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
58250 جواد عطائی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
58251 حسن عطائی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58252 حمید رضا عطائی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
58253 زهرا عطائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58254 زهرا عطائی 1392 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
58255 سارا عطائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58256 سروش عطائی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
58257 سمانه عطائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
58258 سیده سمانه عطائی 1383 علوم پايه فیزیک
58259 طرلان عطائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58260 عبدالحسین عطائی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
58261 علی عطائی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
58262 علی عطائی 1357 علوم پايه زمین شناسی
58263 علیرضا عطائی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
58264 علیرضا عطائی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58265 عماد عطائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58266 مجتبی عطائی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
58267 محمد عطائی 1369 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
58268 محمّد عطائی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
58269 محمد عطائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58270 محمود عطائی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58271 معصومه عطائی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58272 منصور عطائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58273 مهدی عطائی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
58274 ناهید عطائی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
58275 نجیبه عطائی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
58276 نرگس عطائی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
58277 وحیده عطائی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58278 اکرم عطائی زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58279 انسیه عطائی پور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
58280 مریم عطائی تبار 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58281 ساره عطائی ترشیزی 1377 علوم پايه فیزیک
58282 ساره عطائی ترشیزی 1383 علوم پايه فیزیک - گرایش اخترفیزیک رصدی
58283 ساره عطائی ترشیزی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
58284 مهروز عطائی چرمی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58285 مهروز عطائی چرمی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
58286 سمانه عطائی حسین زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58287 صادق عطائی حسین زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58288 مجتبی عطائی حسین زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58289 احمدرضا عطائی خرمی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
58290 بهاره عطائی زاده 1391 علوم پايه فیزیک
58291 امیرحسین عطائی سلامی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58292 تکتم عطائی سلامی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58293 وحید عطائی شجاعی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
58294 شیما عطائی ظاهر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58295 حمیدرضا عطائی عظیمی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58296 محمدرضا عطائی عمارلوئی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58297 حمیده عطائی فر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
58298 زهره عطائی کچوئی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58299 زینب عطائی کردیانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58300 عباسعلی عطائی کردیانی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35542470