راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,904

نمایش موارد : 58201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58201 مرضیه عالی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
58202 مرضیه عالی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
58203 مصطفی عالی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
58204 ملیحه عالی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58205 مهدی عالی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
58206 مهین عالی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
58207 هادی عالی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58208 هادی عالی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58209 صفر عالی انگاس 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
58210 نرمین عالی جناب منفرد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58211 لیلا عالی زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58212 محسن عالی زاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
58213 رقیه عالی زاده ایسینی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
58214 احسان عالی مارشک 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
58215 ناهید عالی مقدم فریمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58216 محمدرضا عالی منش 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
58217 محمدرضا عالی منش 1390 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
58218 مجید عالی نژاد 1366 علوم رياضي آمار
58219 شهره عالیان سماک خواه 1384 دامپزشكي دامپزشکی
58220 نفیسه عالیپورهفشجانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58221 محمد عالیجناب رودی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58222 احسان عالیخانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
58223 ایران عالیشان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58224 صغری عالیشان اوریمی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58225 حنان شاکر عامر 1395 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
58226 ساره عامرپایهان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58227 محمدصادق عامرپایهان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58228 محمدکاظم عامرپایهان 1354 علوم پايه فیزیک
58229 هانیه عامرلو 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
58230 ابوالقاسم عامری 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58231 احمد عامری 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
58232 امیر عامری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58233 امیررضا عامری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
58234 تکتم عامری 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
58235 جواد عامری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
58236 حسین عامری 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
58237 حمیدرضا عامری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58238 خدیجه عامری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
58239 روح الله عامری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
58240 ریحانه عامری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58241 زهرا عامری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
58242 سمانه عامری 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
58243 شهرزاد عامری 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
58244 طیبه عامری 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
58245 علی اکبر عامری 1381 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
58246 علی اصغر عامری 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58247 فاطمه عامری 1387 علوم رياضي آمار
58248 فرشته عامری 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58249 فهیمه عامری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58250 کریمه عامری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58251 لطفعلی عامری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58252 لطفعلی عامری 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58253 محبوبه عامری 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
58254 محدیث عامری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58255 محمدرضا عامری 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
58256 محمدرضا عامری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58257 مرضیه عامری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58258 مریم عامری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
58259 مریم عامری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
58260 مریم عامری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
58261 معصومه عامری 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
58262 معصومه عامری 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
58263 معصومه عامری 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
58264 مهناز عامری 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
58265 یداله عامری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58266 معصومه عامری رئوف 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58267 سعید عامری اختیارآبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
58268 مریم عامری اختیارآبادی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
58269 حسین عامری اختیارابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58270 ساره عامری افزادی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
58271 عاطفه عامری سیاهوئی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
58272 عاطفه عامری سیاهوئی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
58273 عاطفه عامری سیاهوئی 1391 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
58274 رضا عامری فرد 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
58275 محمود عامری فرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58276 فرزاد عامری کردیانی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
58277 علی عامری مهر 1382 علوم رياضي ریاضی محض
58278 علی عامری مهر 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
58279 صدیقه عامری هفتادر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58280 فاطمه عامری هفتادر 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
58281 اندیشه عامریان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
58282 پیروز عامریان 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58283 حمید عامریان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58284 سیروس عامریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58285 علی عامریان 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58286 فاطمه عامریان 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
58287 فریبا عامریان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58288 محمدرضا عامریان 1362 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
58289 مریم عامریان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
58290 مریم عامریون 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
58291 الهام عامل 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58292 پروانه عامل 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58293 پریچهر عامل 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
58294 طیبه عامل 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58295 مرتضی عامل 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58296 مرتضی عامل 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58297 مهدی عامل 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58298 هدی عامل 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58299 فرزانه عامل روستازاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58300 نعیمه عامل سلوکی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38372833