راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 58201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58201 فائزه ضیاء عیسی بیگی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
58202 امین ضیاء فروغی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
58203 بشری ضیاء فیروز آبادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
58204 سیده شوکت ضیاء قریشی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58205 فاطمه ضیاء مقنی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
58206 علیرضا ضیاء میرزائی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58207 سیدحمیدرضا ضیاءالحق 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58208 سیدحمیدرضا ضیاءالحق 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
58209 سیدمحمدسعید ضیاءالحق 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
58210 علی ضیاءالحق 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58211 محبوبه ضیاءالدینی دشت خاکی 1386 علوم پايه فیزیک
58212 مهرداد ضیاءحسین پور 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58213 مهرداد ضیاءحسین پور 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
58214 امین ضیاءفروغی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
58215 سیده شوکت ضیاءقریشی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
58216 فهیمه ضیاءقریشی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58217 محمود ضیاءکمالی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58218 احسان ضیائی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58219 احسان ضیائی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
58220 احمد ضیائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
58221 احمد ضیائی 1354 كشاورزى دامپروری
58222 اقدس سادات ضیائی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
58223 اکبر ضیائی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
58224 امید ضیائی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58225 امیرمنصور ضیائی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
58226 بتول ضیائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58227 بی بی مریم ضیائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
58228 پریسا ضیائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58229 پریسا ضیائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58230 حجت ضیائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
58231 حجت اله ضیائی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58232 راما ضیائی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
58233 رضا ضیائی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58234 زهرا ضیائی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58235 زهرا گلریز ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58236 زهراگلریز ضیائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58237 سبحان ضیائی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58238 سبحان ضیائی 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
58239 سمانه ضیائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
58240 سیدامیر ضیائی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58241 سیدامین ضیائی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58242 سیدحسین ضیائی 1363 مهندسي مهندسی عمران
58243 سیدعلی ضیائی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58244 سیدمحسن ضیائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
58245 سیدمحمدرضا ضیائی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58246 سیدمحمدعلی ضیائی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
58247 سیدمرتضی ضیائی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
58248 سیدمسعود ضیائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
58249 سیدمسعود ضیائی 1392 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
58250 سیدمهدی ضیائی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
58251 سیدمهدی ضیائی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58252 سیده اکرم ضیائی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58253 سیده پریسا ضیائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58254 سیده سلیل ضیائی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58255 سیده عاطفه ضیائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
58256 سیده عاطفه ضیائی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
58257 سیده فرنوش ضیائی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
58258 سیده مارال ضیائی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58259 سیما ضیائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
58260 شهاب ضیائی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
58261 شهرزاد ضیائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
58262 شیما ضیائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
58263 صفیه ضیائی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
58264 عاطفه ضیائی 1391 كشاورزى علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
58265 عطاءاله ضیائی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
58266 علی ضیائی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58267 علی ضیائی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58268 علی ضیائی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58269 علی اکبر ضیائی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
58270 علی نقی ضیائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
58271 غلامرضا ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58272 فائزه ضیائی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58273 فاطمه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
58274 فرزانه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
58275 لاله ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58276 محمد ضیائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
58277 محمد ضیائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
58278 محمد ضیائی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
58279 محمداحسان ضیائی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58280 محمدعلی ضیائی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58281 محمود ضیائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
58282 مرجانه ضیائی 1379 علوم رياضي آمار
58283 منیژه ضیائی 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
58284 مهدی ضیائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58285 مهدی ضیائی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58286 میترا ضیائی 1363 علوم پايه دبیری شیمی
58287 نفیسه ضیائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58288 نیکو ضیائی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
58289 هادی ضیائی 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
58290 یاسمن ضیائی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
58291 مسعود ضیائی راد 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
58292 فائزه ضیائی آسیابان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58293 فاطمه ضیائی اندادی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
58294 علی ضیائی بوکانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58295 علی ضیائی بوکانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
58296 مهری ضیائی بیدسکان 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
58297 جمال ضیائی بیده 1365 علوم پايه زمین شناسی
58298 میترا ضیائی بیده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
58299 مجید ضیائی پرور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
58300 زهرا ضیائی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251936