راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 54 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 58601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58601 صفورا عظیمی زاده 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
58602 اکرم عظیمی کوهی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
58603 محسن عظیمی اکبریه 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
58604 علیرضا عظیمی بزدی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
58605 فاطمه عظیمی بزوشک 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58606 مهدی عظیمی بکاولی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58607 محمدرضا عظیمی پارسا 1366
58608 مرتضی عظیمی پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58609 مرضیه عظیمی پور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
58610 مهری عظیمی پور 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58611 امیرحسین عظیمی تبار 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58612 علی عظیمی تصدی ثالث 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
58613 فاطمه عظیمی خراسانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
58614 عبدالغفور عظیمی خویرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58615 محمد عظیمی خیابانی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
58616 فرشته عظیمی درمیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58617 عاطفه عظیمی دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58618 احسان عظیمی راد 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
58619 احسان عظیمی راد 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58620 اعظم عظیمی راد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58621 صفیه عظیمی رحمت آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58622 مجتبی عظیمی رسکتی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
58623 مجید عظیمی روئین 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58624 مهدی عظیمی رویین 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
58625 مهدی عظیمی رویین 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
58626 فاطمه عظیمی زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58627 ندا عظیمی سرابیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58628 مرتضی عظیمی سه چقایی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58629 شهین عظیمی طاهری 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58630 امیررضا عظیمی طرقدری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58631 حسین عظیمی طرقدری 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58632 حمید عظیمی طرقدری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58633 علی اکبر عظیمی طرقدری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
58634 محمدرضا عظیمی طرقدری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
58635 زهرا عظیمی طوسی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58636 ابوالفضل عظیمی عصمتی گنابادی 1391 مهندسي مهندسی عمران
58637 نرگس عظیمی فر 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58638 علیرضا عظیمی کرد 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
58639 فرزانه عظیمی کلاته یی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58640 اعظم عظیمی کوهی 1376 علوم پايه زمین شناسی
58641 حسن عظیمی کوهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58642 سمانه عظیمی کوهی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58643 معصومه عظیمی کوهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58644 فاطمه عظیمی گندمانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58645 بهناز عظیمی معنوی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58646 نفیسه عظیمی معنویان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58647 مرضیه عظیمی مقدم 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58648 محسن عظیمی موشک 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
58649 حجیه فاطمه عظیمی نژاد 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
58650 روح اله عظیمی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58651 مصطفی عظیمی نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58652 ولی اله عظیمی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58653 آذر عظیمی نیا 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
58654 آزاده عظیمی نیا 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
58655 ازاده عظیمی نیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58656 شهناز عظیمی نیا 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58657 طاهره عظیمی نیا 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58658 عاطفه عظیمی نیا 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
58659 مریم عظیمی هاشمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58660 مژگان عظیمی هاشمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
58661 مژگان عظیمی هاشمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
58662 احمد عظیمی یزدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
58663 یونس عظیمی یوسف آبادی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
58664 بهاره عظیمیان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58665 بهاره عظیمیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
58666 نرجس عظیمیان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58667 حسین عظیمیان ابهر 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
58668 منیر عظیمیان قهرمانلو 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
58669 فاطمه عفت پناه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58670 مصطفی عفت پناه حصاری 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58671 امنه عفتی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58672 بنت الهدی عفتی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58673 جواد عفتی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58674 حسین عفتی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
58675 حمیده عفتی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
58676 رویا عفتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58677 زهره عفتی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
58678 سارا عفتی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
58679 سمیه عفتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58680 سمیه عفتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
58681 سهراب عفتی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58682 طیبه عفتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58683 منا عفتی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
58684 مهین عفتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58685 داوود عفتی المه جوقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58686 سعیده عفتی چیتگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58687 سعیده عفتی چیتگر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58688 محمد عفتی دوم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
58689 احمد عفتی شهرعتیق 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58690 زهرا عفتی قرقروک 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58691 شهرام عفتی کلاته 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58692 فاطمه عفتی گوجه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58693 حسن عفتی نصرآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
58694 محمد امین عفیفه 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
58695 حسین عفیفه اوارشک 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58696 محمدرضا عفیفه خلف بادام 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
58697 فرحناز عفیفی ثابت 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58698 ملیحه عقاب پیشه 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
58699 اعظم عقارنیا 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58700 بتول عقبائی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566312