راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 58601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58601 حسن طیبی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58602 حمیده طیبی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
58603 ربابه طیبی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
58604 رقیه طیبی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
58605 رویا طیبی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58606 زهرا طیبی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58607 زهرا طیبی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58608 زینب طیبی 1383 علوم پايه فیزیک
58609 سبزعلی طیبی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
58610 سمانه طیّبی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
58611 سیدمحمد طیبی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58612 صفورا طیبی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58613 عطیه طیبی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58614 فاطمه طیبی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58615 محمدتقی طیبی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
58616 محمدجواد طیبی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
58617 مرضیه طیبی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58618 مژگان طیبی 1363 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58619 مضفر طیبی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58620 مونا طیّبی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
58621 میثم طیبی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
58622 ناصر طیبی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58623 نرجس طیبی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58624 هاجر طیبی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58625 هاجر طیبی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58626 هوشنگ طیبی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58627 علی طیبی پور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
58628 نسترن طیبی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58629 امیرحسین طیبی ابوالحسنی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
58630 علی طیبی پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
58631 فرشته طیبی توپکانلو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58632 بی بی فاطمه طیبی ثانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58633 مریم طیبی سودکلایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58634 علی اصغر طیبی سه گنبد 1374 علوم رياضي ریاضی
58635 فاطمه طیبی سه گنبد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58636 سعید طیبی فرد 1378 علوم رياضي آمار
58637 ساره طیبی نژاد 1383 علوم پايه فیزیک
58638 ساره طیبی نژاد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
58639 حسین طیبی نسب 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58640 مرتضی طیبی نیا 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58641 موسی طیبی نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58642 آرزو طیبیان پور 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58643 بی بی فاطمه طیرانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58644 مریم سادات طیرانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
58645 عادله طیرانی دستمالچی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58646 مهلا طیرانی اصفهانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
58647 ویدا طیرانی بابائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58648 سیدعلیرضا طیرانی بطحائی 1353 مهندسي راه و ساختمان
58649 سّیده سعیده طیرانی بطحائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
58650 شهزاد طیرانی بطحایی 1382 علوم رياضي آمار
58651 امیرسامان طیرانی چرمچی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
58652 حمیدرضا طیرانی چرمچی 1363 علوم پايه زمین شناسی
58653 امیرمحمد طیرانی راد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58654 مهلا طیرانی زارع 1392 مهندسي مهندسی صنایع
58655 علی طیرانی نجاران 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58656 علی طیرانی نجاران 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58657 فرزانه طیرانی نجاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58658 مهدی طیرانی نجاران 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58659 الهام طیرانی نیا 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58660 حمید طیرانی نیک نژاد 1391 پردیس دانشگاهی زبانشناسی همگانی
58661 حجت اله طیرانیان حبیب پور 1382 علوم پايه فیزیک
58662 اکرم طیرانیان حسینی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
58663 سیدآرش طیرانیان حسینی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58664 سیدسعید طیرانیان حسینی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58665 سیدسعید طیرانیان حسینی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
58666 سیدمحمدعلی طیرانیان حسینی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58667 سمیرا طیرانیان رنجبر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58668 سمیرا طیرانیان رنجبر 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58669 امیر طیرانیان مرویان 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
58670 ایمان طیرونی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
58671 حسن طیری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
58672 صادق طیفوری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
58673 حمید طیموری 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
58674 سمیرا طیموری 1384 علوم رياضي آمار
58675 سمیرا طیموری 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
58676 محسن طیموری 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
58677 مهدی طیموری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58678 احمد طینتی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58679 جواد طیوری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
58680 امل طیوری یگانه 1362 علوم پايه زمین شناسی
58681 محمّدرضا ظاهر آراء 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
58682 طاهره ظاهرآرا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58683 عذرا ظاهربین اوشیبی 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
58684 محمّدرضا ظاهرپرستار 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58685 لاله ظاهرتبریزی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58686 ایمان ظاهرسرابی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
58687 عهدیه ظاهرفریمانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58688 اکرم ظاهری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58689 حمید ظاهری 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
58690 نسرین ظاهری بیرگانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
58691 سودابه ظاهری سرابی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
58692 هوشیار ظاهریانی 1379 هنر نيشابور ارتباط تصویری
58693 زهرا ظروفچیان مقدم طوسی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58694 مهران ظروفی 1371 علوم رياضي آمار
58695 امید ظریف 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58696 امید ظریف 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
58697 داود ظریف 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
58698 فائزه ظریف 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58699 فاطمه ظریف 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
58700 فاطمه ظریف 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40905469