راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 58601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58601 حمیدرضا طالبیان شریف 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58602 زهرا طالبیان شریف 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58603 فاطمه طالبیان شریف 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58604 فاطمه طالبیان شریف 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
58605 مجتبی طالبیان شریف 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
58606 مصطفی طالبیان شریف 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58607 عارفه طالبیان کرمانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
58608 عارفه طالبیان کرمانی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
58609 منا طالبیان کرمانی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58610 فاطمه طالبیان مشهدی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
58611 محمود طالبیان مشهدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58612 مریم طالبیان مشهدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58613 میترا طالبیان مشهدی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
58614 مهری طالبیان یزد 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
58615 مهین طالبیان یزدی 1357 علوم پايه دبیری شیمی
58616 عبدالحسین طالع 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58617 حسین طالع زاری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58618 ملیحه طالع زاری 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58619 وحید طالع زاری 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
58620 غلامرضا طالعی ملکی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58621 افسانه طالقانی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58622 پروانه طالقانی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
58623 زینب طالقانی 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
58624 سمیه طالقانی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
58625 شیرین طالقانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58626 فرزانه طالقانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
58627 لیلا طالقانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58628 مختار طالقانی 1363 مهندسي نقشه برداری
58629 مهری طالقانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
58630 میترا طالقانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58631 اکرم طالقانی چافجیری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58632 صادق طالقانی قاضیانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58633 مرتضی طامندی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58634 مصطفی طامندی 1380 علوم رياضي آمار
58635 علیرضا طاوسی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
58636 فاطمه طاوسی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58637 مجتبی طاوسی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
58638 معصومه طاوسی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58639 راضیه طاوسی بیرگی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58640 حمیده طاوسی خسرویه 1386 علوم پايه زمین شناسی
58641 محمدرضا طاوسی گل 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58642 حسن طاووسی باغسیاه 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
58643 سیدعلی رضا طاهانی نژادنوبری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
58644 امیرعلی طاهباز 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58645 حسین کلیلان طاهر 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
58646 محمدامین طاهر 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
58647 ویدا طاهر پور خلیل آباد 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
58648 علیرضا طاهر علی گودرزی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58649 ژینوس طاهر یا 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58650 شهربانو طاهرآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
58651 فهیمه طاهرآبادی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58652 میثم طاهرآبادی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
58653 حمید طاهرآقائی 1361 مهندسي راه و ساختمان
58654 فاطمه طاهراصغری 1389 علوم پايه فیزیک
58655 فاطمه طاهراصغری 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
58656 حکم الله طاهراف 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58657 حسن طاهرپرور 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
58658 حوا طاهرپور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58659 طیّیه طاهرپور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
58660 علی طاهرپور 1348 علوم پايه شیمی
58661 فیروزه طاهرپور 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58662 محمدشریف طاهرپور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
58663 معصومه طاهرپور 1377 علوم رياضي آمار
58664 ویدا طاهرپور خلیل آباد 1386 علوم پايه زمین شناسی
58665 علیرضا طاهرپورایدلیکی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58666 اعظم طاهرپورکال چقوکی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
58667 آرزو طاهرپورکلانتری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
58668 ارزو طاهرپورکلانتری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58669 حمید طاهرپورکلانتری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58670 حمید طاهرپورکلانتری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58671 رضا طاهرپورکلانتری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
58672 ریحانه طاهرپورکلانتری 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58673 فریده طاهرپورکلانتری 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58674 محمدرضا طاهرپورکلانتری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
58675 نسرین طاهرپورکلانتری 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
58676 هادی طاهرپورکلانتری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58677 راهله طاهرحاجی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58678 زهرا طاهرخانی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
58679 علیرضا طاهردوست محمدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
58680 احمد طاهرزاده 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58681 الهه طاهرزاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
58682 زهرا طاهرزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58683 شهرزاد طاهرزاده 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
58684 محمد طاهرزاده 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58685 محمدرضا طاهرزاده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58686 مریم طاهرزاده 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
58687 مریم طاهرزاده 1378 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
58688 مریم طاهرزاده 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
58689 ملیحه طاهرزاده 1383 علوم رياضي آمار
58690 میترا طاهرزاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
58691 نسرین طاهرزاده 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58692 محبوبه طاهرزاده ثانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58693 محمد طاهرزاده ثانی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58694 زهرا طاهرزاده گوجگی 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58695 سیدناصر طاهرزاده موسویون 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
58696 مریم طاهرستوده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58697 افشین طاهرسلیمانی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58698 حمید رضا طاهرکوهی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی ( گرایش زراعت )
58699 فهیمه طاهرکوهی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58700 زینب طاهرمنش گرجی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227771