راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 45 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 58601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58601 وحید علی خان زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
58602 وحید علی خان زاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
58603 حمید علی خانزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58604 حمید علی خانزاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
58605 سمانه علی خانزاده 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
58606 امنه علی خانی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
58607 هدی علی خانی 1382 علوم رياضي آمار
58608 منیژه علی خانی ثانی ابدال ابادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58609 الهه علی خانی محمدآباد 1373 علوم پايه دبیری شیمی
58610 شعیب علی خواجه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58611 کاظم علی خواجه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
58612 جهان علی خواجه بوته گز 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58613 جمال الدین علی خواجه پساوه ئی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58614 فاطمه علی خواجه پساوه ئی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
58615 هاشم علی خواه 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
58616 احمد علی خواه دیزاوندی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
58617 ثریا علی خوجه بوته گز 1387 علوم رياضي ریاضی محض
58618 رقیه علی خوجه قلعه حمامی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58619 بهمن علی داد 1374 علوم رياضي ریاضی
58620 مجید علی داد 1355 مهندسي مكانيك
58621 لیلی علی داد عبدل آبادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58622 سعیده علی دادی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
58623 انسیه علی دادیانی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
58624 پریا علی دادیانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
58625 بنت الهدی علی دخت خوروش 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58626 آسیه علی دوست 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58627 حامد علی دوست 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
58628 روح اله علی دوست 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
58629 زهرا علی دوست 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
58630 زینب علی دوست 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58631 عاطفه علی دوست 1387 مهندسي مهندسی شیمی
58632 فاطمه علی دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
58633 محبوبه علی دوست 1380 علوم رياضي آمار
58634 محبوبه علی دوست 1383 مهندسي مهندسی شیمی
58635 محمدمهدی علی دوست 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58636 مریم علی دوست 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
58637 ولی اله علی دوست 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
58638 افسانه علی دوست یوسفده 1383 هنر نيشابور نقاشی
58639 عزالدین علی دوستی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58640 منصور علی دوستی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58641 مهدی علی زائی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58642 حیدر علی زائی یوسف آبادی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58643 عمر علی زائی یوسف آبادی 1394 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
58644 منصوره علی زادگان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58645 ارش علی زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
58646 اسماعیل علی زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
58647 اکرم علی زاده 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
58648 امنه علی زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58649 امین علی زاده 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
58650 بهداد علی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
58651 حسین علی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58652 حمید علی زاده 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
58653 حمید علی زاده 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
58654 خدیجه علی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
58655 خلیل علی زاده 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
58656 ذکیه علی زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58657 زهرا علی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58658 زهرا علی زاده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
58659 سارا علی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58660 ساناز علی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
58661 سپیده علی زاده 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
58662 سکینه علی زاده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
58663 سلیم علی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58664 سمانه علی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58665 سمانه علی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58666 سمیرا علی زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
58667 صدیقه علی زاده 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
58668 عادله علی زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
58669 عاطفه علی زاده 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
58670 عباسعلی علی زاده 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
58671 عسکر علی زاده 1365 علوم رياضي آمار
58672 علی علی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
58673 فاطمه علی زاده 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
58674 فاطمه علی زاده 1391 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58675 فاطمه علی زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58676 کیومرث علی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
58677 لیلا علی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
58678 مجتبی علی زاده 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58679 مجید علی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
58680 محدثه علی زاده 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
58681 محسن علی زاده 1387 علوم رياضي آمار
58682 مرتضی علی زاده 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58683 مرضیه علی زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
58684 مریم علی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58685 مریم علی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
58686 مسعود علی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58687 ملیحه علی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58688 منصوره علی زاده 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
58689 مهدی علی زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58690 مهدی علی زاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58691 مهین علی زاده 1386 علوم پايه زمین شناسی
58692 مینو علی زاده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
58693 ناصر علی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58694 ناصر علی زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
58695 ناصر علی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
58696 نجمه علی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58697 نرجس علی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58698 وحیدرضا علی زاده 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58699 وحیدرضا علی زاده 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
58700 هدی علی زاده 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33790097