راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 58701 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58701 فاطمه عاطفی فرد 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58702 عارف عاطفی مؤخر 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
58703 عارف عاطفی موخر 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
58704 مراد عاطفیان 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
58705 ابوالقاسم عافیت 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58706 اعظم السادات عافیت 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58707 حسین عافیت 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58708 سیدرحمت اله عافیت 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
58709 نرگس عافیت 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58710 نرگس عافیت 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58711 زهره عافیتی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58712 اسماء عاقبتی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58713 سمیرا عاقبتی 1383 علوم پايه زمین شناسی
58714 سمیرا عاقبتی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
58715 طلا عاقبتی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
58716 عادله عاقبتی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58717 عادله عاقبتی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
58718 معصومه عاقبتی خلیفه محله 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58719 احمد عاقل 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
58720 احمد عاقل 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58721 انسیه عاقل 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58722 رمیسا عاقل 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
58723 شکوفه عاقل 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
58724 علی عاقل 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
58725 علی عاقل 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
58726 مریم عاقل 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
58727 سیدحمید عاقل بایگی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58728 سیدحمید عاقل بایگی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
58729 جلال عاقل نژاد 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
58730 آرزو عاقلی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58731 امیر عاقلی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58732 حسین عاقلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
58733 سعید عاقلی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
58734 مریم عاقلی 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه
58735 منا عاقلی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58736 مهراب عاقلی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
58737 هما عاقلی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58738 ریحانه عاقلی نیک 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
58739 ریحانه عاقلی نیک 1393 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
58740 الهام عاکف 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
58741 الهه عاکف 1386 علوم رياضي آمار
58742 الهه عاکف 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
58743 سروش عاکف 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58744 سمانه عاکف 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
58745 مجیدرضا عاکف 1375 علوم رياضي آمار
58746 مهناز عاکفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58747 ندا عاکفی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58748 عاتکه عاکفی مقدم شیروان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
58749 راضیه عالم رودمعجنی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58750 محمد عالم رودمعجنی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
58751 الهام السادات عالم زاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
58752 سارا عالم زاده 1384 علوم رياضي آمار
58753 سمیه عالم زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58754 محبوبه عالم زاده 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58755 محمدعلی عالم زاده 1376 علوم رياضي ریاضی محض
58756 معصومه عالم زاده 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
58757 ملیحه عالم زاده 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
58758 آسیه عالمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58759 آمنه عالمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58760 اشرف عالمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58761 اشرف عالمی 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
58762 اعظم عالمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
58763 امنه عالمی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58764 رضا عالمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58765 ریحانه عالمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58766 سمیه عالمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58767 سیده فاطمه عالمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
58768 طیبه عالمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58769 غلامرضا عالمی 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58770 فاطمه عالمی 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
58771 فرامرز عالمی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58772 فرج الله عالمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
58773 مجتبی عالمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58774 محمدرضا عالمی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58775 بهروز عالمی ارانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
58776 زهرا عالمی بایگی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58777 هادی عالمی بایگی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58778 صدیقه عالمی پور 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58779 طوبی عالمی پور 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
58780 ثوبیه عالمی رستمی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
58781 الهه عالمی مهر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58782 سیدعلی عالمی نسب 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
58783 عبدالعلی عالمی نسیمی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58784 عبدالصاحب عالمی نیسی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
58785 آمنه عالی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58786 آمنه عالی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
58787 احسانعلی عالی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
58788 زهرا عالی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58789 شهربانو عالی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
58790 شهربانو عالی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58791 شهربانو عالی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
58792 علی عالی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
58793 محمد عالی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58794 مرضیه عالی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58795 مرضیه عالی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
58796 مصطفی عالی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
58797 ملیحه عالی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58798 مهدی عالی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
58799 مهین عالی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39464727