راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 58901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58901 امیر طاهری قهفرخی 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
58902 سیدحسن طاهری کاریزنوئی 1374 علوم رياضي ریاضی
58903 سیدحسن طاهری کاریزنوئی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58904 عاطفه طاهری کلاته آخوند 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
58905 محبوبه طاهری کلاته آخوند 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58906 حمیده طاهری کلاته اخوند 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58907 غلامرضا طاهری کلاته سری 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58908 رمضانعلی طاهری لداری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58909 ماه منیر طاهری لیوانی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
58910 نینا طاهری مخصوص 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58911 یاسین طاهری مزینانی 1394 علوم پايه فیزیک
58912 حمید طاهری مقدر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
58913 مسعود طاهری مقدم 1375 علوم پايه فیزیک - اختر فیزیک
58914 مهدی طاهری مقدم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58915 مهری طاهری مقدم نوقابی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
58916 محمد طاهری منزه 1372 علوم رياضي آمار
58917 رضا طاهری منش 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58918 صدیقه طاهری منش 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
58919 مرضیه طاهری منش 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58920 فریبا طاهری منطق 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
58921 احمد طاهری نژاد 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58922 نیره طاهری نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58923 یاسر طاهری نسب 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58924 محمد طاهری نوقابی 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
58925 امیرحسین طاهری نیا 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58926 خداداد طاهری نیا 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58927 سمانه طاهری نیا 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
58928 هدیه طاهری نیا 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش مهندسی صنایع غذایی
58929 علیرضا طاهری نیاء 1351 علوم پايه فیزیک
58930 زهرا طاهری هروی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58931 زهرا طاهری هروی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58932 مصطفی طاهری هروی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
58933 امیر طاهری یگانه 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
58934 احمد طاهریان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58935 ارش طاهریان 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58936 الناز طاهریان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58937 ایمان طاهریان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
58938 بتول طاهریان 1381 علوم پايه زمین شناسی
58939 جواد طاهریان 1392 مهندسي مهندسی صنایع
58940 حسین طاهریان 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58941 حسین طاهریان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58942 حسین طاهریان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
58943 راضیه طاهریان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58944 ریحانه طاهریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
58945 زهرا طاهریان 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
58946 زهرا طاهریان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58947 زهرا طاهریان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
58948 سمانه طاهریان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
58949 سمانه طاهریان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
58950 طاهره طاهریان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
58951 طاهره طاهریان 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
58952 علی اکبر طاهریان 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58953 علیرضا طاهریان 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58954 فرزانه طاهریان 1356 علوم پايه فیزیک
58955 کاظم طاهریان 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
58956 مرجان طاهریان 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
58957 مریم طاهریان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58958 مصطفی طاهریان 1388 مهندسي مهندسی شیمی
58959 مصطفی طاهریان 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
58960 معصومه طاهریان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58961 معصومه طاهریان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58962 معصومه طاهریان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
58963 مهدی طاهریان 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58964 مهشید طاهریان 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
58965 میثم طاهریان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
58966 میثم طاهریان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
58967 میلاد طاهریان 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58968 میلاد طاهریان 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58969 ناصر طاهریان 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
58970 ناصر طاهریان 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
58971 نجمه طاهریان 1379 علوم پايه فیزیک
58972 نجمه طاهریان شهری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
58973 شهرزاد طاهریان صراف 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
58974 معصومه طاهریان قادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58975 عاطفه طاهریان کلاتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58976 عاطفه طاهریان کلاتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
58977 حسین طاهریان مقدم 1382 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
58978 زهرا طاهریان مقدم 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
58979 ابوالقاسم طاهونچی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
58980 مسعود طاهونچی شاندیز 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
58981 مهدی طاهونچی شاندیز 1377 دامپزشكي دامپزشکی
58982 محمد طایفه علی اکبرخانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58983 بهاره طایفی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
58984 محمد طایفی نصرآبادی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58985 حسین طایق نصرابادی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58986 امیر طایی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
58987 سیدکاظم طبائی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
58988 سیده مرضیه طبائی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
58989 فاطمه سادات طبائی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
58990 بهاره طباخ شیرازی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
58991 فریال طباخ شیرازی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
58992 مهدی طباخ قزوینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58993 ناهید طباخ گوهرشاد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58994 لیلی طباخیان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
58995 لیلی طباخیان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
58996 مهسا طباخیان مقدم 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58997 مهسا طباخیان مقدم 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58998 عطیه سادات طباطبا ئی شهرآباد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58999 اعظم السادات طباطبائی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59000 بی بی فاطمه طباطبائی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201004