راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 2 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 58901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58901 مرضیه عابدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58902 مرضیه عابدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
58903 مریم عابدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58904 معصومه عابدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58905 معصومه عابدی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
58906 مهدیه سادات عابدی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58907 مهری عابدی 1383 علوم پايه زمین شناسی
58908 نرجس عابدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58909 نیلوفر عابدی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58910 وسام هادی جواد عابدی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58911 ولی عابدی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58912 ولی عابدی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
58913 ولی عابدی 1387 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
58914 هادی عابدی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
58915 مهین عابدی باچوانلو 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58916 تقی عابدی ابرده 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
58917 سعید عابدی اردکانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58918 مرتضی عابدی اردکانی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58919 علیرضا عابدی استاد 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
58920 فائزه عابدی استاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58921 مریم عابدی استاد 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
58922 مریم عابدی استاد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
58923 رضا عابدی پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
58924 محسن عابدی جبلی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
58925 زیباالسادات عابدی چمازکتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58926 فهیمه عابدی حسن آباد 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
58927 اسمعیل عابدی خشتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58928 فاطمه عابدی درچه 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
58929 بهجت عابدی ده ارباب 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58930 لیلا عابدی دیزگوین 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58931 نیلوفر عابدی زرویجانی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
58932 علیرضا عابدی سر آسیا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58933 مریم عابدی شمس آبادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58934 فربد عابدی شورجه 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
58935 حسین عابدی شهری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58936 سیدجواد عابدی شهری 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58937 سیدجواد عابدی شهری 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58938 مریم عابدی علی آباد 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
58939 مجید عابدی فیروزجائی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
58940 یاسر عابدی فیروزجایی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58941 لیلی عابدی قشلاق 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58942 محمد رضا عابدی قنبر آباد 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
58943 محمدرضا عابدی قنبراباد 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
58944 زهرا عابدی کارشک 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58945 هاجر عابدی کلرود 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58946 نسرین عابدی کوهستانق 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
58947 فاطمه عابدی گبلو 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58948 اشرف السادات عابدی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
58949 بی بی صدیقه عابدی مقدم 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
58950 زهرا عابدی مقدم 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58951 رضا عابدی مکی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
58952 سیدعباس عابدی موسوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
58953 حمیده عابدی مهموئی 1375 علوم رياضي آمار
58954 فتانه عابدی نژاد 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
58955 اکرم عابدی نیا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58956 انسیه عابدیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58957 سیدزمان عابدیان 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58958 سیده فهیمه عابدیان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58959 سیده فهیمه عابدیان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
58960 علیرضا عابدیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58961 علیرضا عابدیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58962 لادن عابدیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58963 محسن عابدیان 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58964 محمدتقی عابدیان 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
58965 یوسف عابدیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
58966 اکرم عابدیان اول 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58967 اکرم عابدیان اول 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
58968 حسین عابدیان اول 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58969 فاطمه عابدیان اول 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
58970 فاطمه عابدیان جلودار 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58971 مجتبی عابدیان خراسانی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58972 مجتبی عابدیان خراسانی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58973 علی اصغر عابدیان راد 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
58974 میرحسن عابدیان کلخوران 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
58975 الهام عابدین 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
58976 مهدی عابدین 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58977 رشید عابدین مقانکی 1384 هنر نيشابور نقاشی
58978 اویس عابدین پور 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
58979 حسن عابدین پور 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58980 صدیقه عابدین پورمعبود 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58981 سیدمصطفی عابدین دو 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58982 عطیه سادات عابدین دو 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
58983 الناز عابدین زاده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
58984 سعید عابدین زاده 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58985 فرهاد عابدین زاده 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58986 نجمه عابدین زاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
58987 نرگس عابدین زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58988 مریم عابدین زاده رحمتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58989 علی عابدین زاده طرقبه 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
58990 عذرا عابدین فخرآبادی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58991 قاسم عابدین نژاد 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
58992 آرش عابدینی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58993 آمنه عابدینی 1377 علوم پايه زمین شناسی
58994 احسان عابدینی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58995 الهام عابدینی 1385 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
58996 الهه عابدینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58997 الهه عابدینی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58998 بابک عابدینی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58999 بهرنگ عابدینی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59000 جعفر عابدینی 1365 علوم پايه شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444505