راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 59001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59001 فائزه عارفی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
59002 فاطمه عارفی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59003 فرشته عارفی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59004 کلثوم عارفی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59005 لیلی عارفی 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
59006 محدثه عارفی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
59007 محمدامین عارفی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
59008 محمدامین عارفی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
59009 مرضیه عارفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59010 مریم عارفی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
59011 مسعود عارفی 1372 كشاورزى زراعت
59012 منصوره عارفی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59013 مهین عارفی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59014 هادی عارفی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
59015 رضا عارفی نیا 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
59016 اکرم عارفی اصل 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
59017 سولماز عارفی اصل 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59018 مرضیه عارفی ایوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59019 معصومه عارفی ایوری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59020 امیرحسین عارفی پور 1394 مهندسي مهندسی عمران
59021 امیرحسین عارفی پور 1395 مهندسي مهندسی عمران - سازه
59022 علی اکبر عارفی جمال 1380 علوم رياضي ریاضی محض
59023 حجت عارفی زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
59024 سینا عارفی زاده 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
59025 مریم عارفی زاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59026 ابراهیم عارفی کیا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59027 احمد عارفی مسکونی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
59028 محمد عارفی نسب 1365 علوم پايه زمین شناسی
59029 احمد عارفی نیا 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
59030 سجاد عارفی نیا 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
59031 علیرضا عارفی نیا 1373 علوم رياضي آمار
59032 علیرضا عارفی نیا 1377 علوم رياضي آمار
59033 مرضیه عارفی نیا 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59034 رسول عارفیان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59035 فاطمه عارفیان 1355 كشاورزى دامپروری
59036 محمد عارفیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
59037 محمد عارفیان 1392 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
59038 منصور عارفیان 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59039 مینا عارفیان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
59040 مینا عارفیان 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
59041 معصومه عارفیان ایوری 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
59042 احمد عارلی راد 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
59043 زهرا عازمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59044 امامعلی عاشری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
59045 روح الله عاشق 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59046 ملیحه السادات عاشق مدینه 1383 علوم پايه فیزیک
59047 محمدنقی عاشقی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59048 اعظم عاشورزاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59049 اعظم عاشورزاده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
59050 فاطمه عاشورزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59051 احمد عاشوری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
59052 احمد عاشوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59053 حجت اله عاشوری 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59054 روح اله عاشوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59055 زهرا عاشوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
59056 زهرا عاشوری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59057 سعید عاشوری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
59058 سمانه عاشوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59059 طاهره عاشوری 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59060 فاطمه عاشوری 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
59061 فاطمه عاشوری 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
59062 فاطمه عاشوری 1394 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
59063 فرانه عاشوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59064 فرناز عاشوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59065 فهیمه عاشوری 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59066 کمال عاشوری 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
59067 محبوبه عاشوری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59068 محبوبه عاشوری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59069 محمد عاشوری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59070 محمد عاشوری 1395
59071 محمدرضا عاشوری 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59072 محمدرضا عاشوری 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
59073 محمدمهدی عاشوری 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59074 محمود عاشوری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59075 محمود عاشوری 1381 علوم پايه زمین شناسی
59076 محمود عاشوری 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
59077 مریم عاشوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59078 ملیحه عاشوری 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59079 ملیحه عاشوری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
59080 وجیهه عاشوری 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
59081 یحیی عاشوری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59082 رقیه عاشوری گل شیخ 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59083 مهناز عاشوری جنگاهی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
59084 سمانه عاشوری داشخانه 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59085 غلامرضا عاشوری داشخانه 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59086 فرخ عاشوری شمامی 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59087 احمد عاشوری شوراب 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59088 مهدی عاشوری فر 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
59089 زهرا عاشوری فیشمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59090 الهام عاشوری قلعه شیری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59091 مریم عاشوری قلعه شیری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59092 سمیرا عاشوری کاریزکی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
59093 فاطمه عاشوری گازار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59094 الهام عاشوری گرو 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
59095 الهام عاشوری گرو 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
59096 عادله عاشوری گرو 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59097 مریم عاشوری گلشیخ 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59098 علیرضا عاصم 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
59099 طیبه عاصمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051871