راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 59001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59001 سیدعلی علوی بجستان 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59002 مهدی علوی بجستانی 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
59003 سیدمهدی علوی پادر 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
59004 علی علوی پناه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59005 سیدمحمدرضا علوی پور 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59006 فاطمه سادات علوی پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
59007 سیده سکینه علوی پیرسرایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59008 حسین فرزام علوی تبریزی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59009 سمیه علوی ترشیزی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59010 سیدحسین علوی ترشیزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
59011 طاهره علوی ترشیزی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
59012 فاطمه بی بی علوی خوشحال 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
59013 فاطمه سادات علوی خوشحال 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
59014 سیدمسلم علوی دارابی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59015 سیدرضا علوی دانا 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
59016 مریم علوی دقیق 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
59017 سیداحمد علوی دوغائی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
59018 زهره علوی راد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59019 زهره علوی راد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59020 زهره علوی رفیعی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59021 ساراسادات علوی رفیعی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59022 سمیه السادات علوی رفیعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
59023 سمیه سادات علوی رفیعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59024 طاهره علوی رفیعی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59025 فاطمه علوی رفیعی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59026 حسن علوی زاده 1362 علوم پايه زمین شناسی
59027 سید امیر محمد علوی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
59028 سیدامیرمحمد علوی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
59029 سیدمحمد علوی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59030 سیدمهدی علوی زاده 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
59031 فرزانه علوی زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59032 فرزانه علوی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59033 فرزانه علوی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59034 فریبا علوی زاده 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
59035 فریبا علوی زاده 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
59036 لیلا علوی زاده 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59037 معصومه علوی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59038 لیلا سادات علوی زاده دوغائی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59039 سیدرسول علوی زو 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
59040 سیدهادی علوی زو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59041 سیدجمال علوی شاندیز 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
59042 سیدحامد علوی شهری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
59043 سیدمحمد علوی شهری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
59044 عادله علوی شهری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59045 زهراسادات علوی صدر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59046 سیدجواد علوی طبری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
59047 فاطمه سادات علوی علی آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
59048 بی بی سکینه علوی فر 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59049 فخرالسادات علوی فر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59050 مهدیه سادات علوی فر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59051 نقدعلی علوی فرد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
59052 عبدالرضا علوی قره باغ 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59053 سیده مرضیه علوی کاخک 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59054 مریم علوی کاخکی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
59055 مریم سادات علوی کاخکی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59056 مریم سادات علوی کاخکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
59057 سیدعباس علوی کنگی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
59058 زینب علوی گرمک 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59059 سیدجعفر علوی گنابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59060 سیدسلمان علوی گنابادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
59061 مرضیّه علوی گنابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59062 ریحانه سادات علوی مقدم 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59063 سیدمجتبی علوی مقدم 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59064 سیدمحمدرضا علوی مقدم 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
59065 سیدمحمدرضا علوی مقدم 1379 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
59066 سیمین علوی مقدم 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59067 صبا علوی مقدم 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59068 محبوبه علوی مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59069 محبوبه علوی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
59070 مهیار علوی مقدم 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59071 مهیار علوی مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59072 فرید علوی نائینی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59073 سیدحامد علوی نژاد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59074 فاطمه علوی نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59075 سیده فرشته علوی نسب 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59076 نسرین السادات علوی نسب سوق 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
59077 فاطمه علوی نصر 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59078 سیدابراهیم علوی نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59079 یاسر علوی نیا 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
59080 بی بی زهرا علویان 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
59081 بی بی مهناز علویان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59082 رؤیاسادات علویان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59083 رویاسادات علویان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59084 زهره علویان 1380 علوم پايه فیزیک
59085 زهره علویان 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
59086 سیدرضا علویان 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
59087 سیدعبداله علویان 1354 علوم پايه فیزیک
59088 سیدمرتضی علویان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59089 سیده پریا علویان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59090 اشرف السادات علویان پطرودی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
59091 سمانه علویان خلیل اباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
59092 عزت اله علویان سینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59093 سید محمد صادق علویان شهری 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
59094 فاطمه السادات علویان شهری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
59095 صدیقه علویزاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59096 محسن علویزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59097 بی بی فاطمه علویون 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
59098 سیداحمد علویون 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59099 اسامه طالب علی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59100 تقی عبدالکریم عبدالله علی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35549811