راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 59001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59001 سمانه طاهری نیا 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
59002 هدیه طاهری نیا 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش مهندسی صنایع غذایی
59003 علیرضا طاهری نیاء 1351 علوم پايه فیزیک
59004 زهرا طاهری هروی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59005 زهرا طاهری هروی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59006 مصطفی طاهری هروی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
59007 امیر طاهری یگانه 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
59008 احمد طاهریان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59009 ارش طاهریان 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59010 الناز طاهریان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59011 ایمان طاهریان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
59012 بتول طاهریان 1381 علوم پايه زمین شناسی
59013 جواد طاهریان 1392 مهندسي مهندسی صنایع
59014 حسین طاهریان 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59015 حسین طاهریان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59016 حسین طاهریان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
59017 راضیه طاهریان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59018 ریحانه طاهریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
59019 زهرا طاهریان 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
59020 زهرا طاهریان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59021 زهرا طاهریان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
59022 سمانه طاهریان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
59023 سمانه طاهریان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
59024 طاهره طاهریان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
59025 طاهره طاهریان 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
59026 علی اکبر طاهریان 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59027 علیرضا طاهریان 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59028 فرزانه طاهریان 1356 علوم پايه فیزیک
59029 کاظم طاهریان 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59030 مرجان طاهریان 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
59031 مریم طاهریان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59032 مصطفی طاهریان 1388 مهندسي مهندسی شیمی
59033 مصطفی طاهریان 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
59034 معصومه طاهریان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59035 معصومه طاهریان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
59036 معصومه طاهریان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
59037 مهدی طاهریان 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59038 مهشید طاهریان 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
59039 میثم طاهریان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
59040 میثم طاهریان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
59041 میلاد طاهریان 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59042 میلاد طاهریان 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
59043 ناصر طاهریان 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
59044 ناصر طاهریان 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
59045 نجمه طاهریان 1379 علوم پايه فیزیک
59046 نجمه طاهریان شهری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59047 شهرزاد طاهریان صراف 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59048 معصومه طاهریان قادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59049 عاطفه طاهریان کلاتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59050 عاطفه طاهریان کلاتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
59051 حسین طاهریان مقدم 1382 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
59052 زهرا طاهریان مقدم 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
59053 ابوالقاسم طاهونچی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
59054 مسعود طاهونچی شاندیز 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
59055 مهدی طاهونچی شاندیز 1377 دامپزشكي دامپزشکی
59056 محمد طایفه علی اکبرخانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59057 بهاره طایفی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
59058 محمد طایفی نصرآبادی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59059 حسین طایق نصرابادی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59060 امیر طایی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
59061 سیدکاظم طبائی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
59062 سیده مرضیه طبائی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
59063 فاطمه سادات طبائی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
59064 بهاره طباخ شیرازی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59065 فریال طباخ شیرازی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
59066 مهدی طباخ قزوینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59067 ناهید طباخ گوهرشاد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59068 لیلی طباخیان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
59069 لیلی طباخیان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
59070 مهسا طباخیان مقدم 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59071 مهسا طباخیان مقدم 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59072 عطیه سادات طباطبا ئی شهرآباد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59073 اعظم السادات طباطبائی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59074 بی بی فاطمه طباطبائی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59075 بی بی مهدیه طباطبائی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59076 حسنیه طباطبائی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
59077 رضا طباطبائی 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
59078 زکیه سادات طباطبائی 1375 علوم پايه فیزیک
59079 زهره بیگم طباطبائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59080 سید سلمان طباطبائی 1385 علوم پايه زمین شناسی
59081 سیدابوذر طباطبائی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59082 سیدحسین طباطبائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59083 سیدحسین طباطبائی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59084 سیدحسین طباطبائی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
59085 سیدمحمد طباطبائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59086 سیدمحمد طباطبائی 1354 علوم پايه زمین شناسی
59087 سیدمحمدحسین طباطبائی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
59088 سیدمحمدرضا طباطبائی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
59089 سیدمحمدصادق طباطبائی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59090 سیدمحمدصادق طباطبائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
59091 سیدمحمود طباطبائی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
59092 سیدمرتضی طباطبائی 1364 علوم رياضي آمار
59093 سیدمرتضی طباطبائی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
59094 سیدمصطفی طباطبائی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
59095 سیدمهدی طباطبائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59096 سیده زهرا طباطبائی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
59097 سیده سمیرا طباطبائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
59098 سیده سمیرا طباطبائی 1393 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
59099 سیده فاطمه طباطبائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59100 سیده مریم طباطبائی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251773