راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 29 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,897

نمایش موارد : 59001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59001 جواد علی نژاد 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
59002 حکیمه علی نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59003 رضا علی نژاد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59004 زهرا علی نژاد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59005 زهرا علی نژاد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59006 زهرا علی نژاد 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
59007 سمیرا علی نژاد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59008 شقایق علی نژاد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59009 طیبه علی نژاد 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
59010 طیبه علی نژاد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59011 علی علی نژاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59012 علی اکبر علی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59013 فرحناز علی نژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59014 کورش علی نژاد 1373 علوم پايه زمین شناسی
59015 گلستان علی نژاد 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
59016 محمد علی نژاد 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
59017 محمد علی نژاد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
59018 محمدرضا علی نژاد 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59019 محمدرضا علی نژاد 1372 علوم پايه فیزیک
59020 محمدرضا علی نژاد 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
59021 ملیحه علی نژاد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
59022 مهدی علی نژاد 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59023 مهدی علی نژاد 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59024 نعیمه علی نژاد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59025 معصومه علی نژاد برمی 1385 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
59026 حسین علی نژاد چنفرالو 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
59027 صدیقه علی نژاد خباز 1362 علوم رياضي آمار
59028 حمید علی نژاد صفی آباد 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز ( آموزش محور )
59029 شیما علی نژادخّباز 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
59030 صدیقه علی نژادخباز 1368 علوم رياضي آمار
59031 نرگس علی نژادخباز 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59032 حمید علی نژادصفی آباد 1382 علوم رياضي ریاضی محض
59033 زهرا علی نژادصفی ابادی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
59034 محسن علی نژادقمی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59035 فریدون علی نژادکلائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59036 تکتم علی نژادمطلق 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59037 زینت علی نژادنغندر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
59038 حسن علی نژادهریکنده ای 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
59039 مریم علی نسب 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
59040 نبی اله علی نظری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59041 محبوبه علی نقی خانی 1376 علوم پايه زمین شناسی
59042 مصطفی علی نقی زاده 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
59043 رویا علی نو شریف آباد 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
59044 امیر علی نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
59045 علی علی نیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59046 فاطمه علی نیا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
59047 فریبا علی نیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59048 محسن علی نیا 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59049 مریم علی نیا 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59050 مهدی علی نیا 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
59051 نسرین علی نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
59052 نسرین علی نیا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
59053 مهدی علی نیاابراهیم اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
59054 سعیده علی نیاابراهیم ابادی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
59055 ابراهیم علی نیااهندانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
59056 جعفر علی نیااهندانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
59057 شهلا علی نیاکلاته 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
59058 الهه علی نیاگرمه 1381 علوم پايه زمین شناسی
59059 قدیر علی نیامطلق 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59060 کاظم علی نیامطلق 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59061 سجاد علی نیای پلنگ کل 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59062 اکبر علی وردی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
59063 اکبر علی وردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
59064 اکبر علی وردی 1389 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
59065 علیرضا علی وردی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59066 مهدی علی ویردی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59067 قاسم علی علی یاری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
59068 علی اکبر علی یاری بروجنی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
59069 حمیدرضا علیائی مقدم 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
59070 علیرضا علیائی مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی محض
59071 مریم علیاری 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
59072 الهه علیان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59073 سوسن علیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59074 سوسن علیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
59075 سیمین علیان 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
59076 محمدرضا علیان 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59077 محمدمهدی علیان 1369 علوم پايه فیزیک
59078 وجیهه علیان 1379 علوم پايه زمین شناسی
59079 یگانه علیان 1391 مهندسي مهندسی عمران
59080 محمد علیان طرقبه ای 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
59081 امید علیان طرقبهی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59082 مریم علیان طرقبهی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59083 سلمان علیان لله مرزی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59084 عباس علیان نجف ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59085 زبیده علیان نژادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59086 ناصر علیانسب ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59087 فهیمه علیایی پاریزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59088 احمد علیپور 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59089 بی بی مریم علیپور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59090 جلال علیپور 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
59091 جمشید علیپور 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59092 حسین علیپور 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
59093 حمید علیپور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
59094 زهرا علیپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
59095 صالحه علیپور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
59096 صفیه علیپور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
59097 عالیه علیپور 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59098 علیرضا علیپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
59099 غلامحسین علیپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59100 فرحناز علیپور 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34233663