راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 59001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59001 عباس عابدی 1369 علوم پايه فیزیک
59002 عباس عابدی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59003 عباس عابدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
59004 عذرا عابدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
59005 علی عابدی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59006 علی عابدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
59007 علی اکبر عابدی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59008 علیرضا عابدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
59009 علیرضا عابدی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
59010 علیرضا عابدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
59011 علیرضا عابدی 1363 علوم پايه زمین شناسی
59012 غلامرضا عابدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59013 فاطمه عابدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59014 فاطمه عابدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59015 فاطمه عابدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59016 فاطمه عابدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59017 فاطمه عابدی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
59018 فاطمه عابدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59019 فاطمه عابدی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
59020 فاطمه عابدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان (آموزش محور)
59021 فرخنده عابدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59022 قدیر عابدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
59023 محبوبه عابدی 1383 علوم رياضي آمار
59024 محسن عابدی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
59025 محمد عابدی 1370 علوم پايه زمین شناسی
59026 محمدحسین عابدی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59027 محمّدرضا عابدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
59028 محمدرضا عابدی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
59029 محمدعلی عابدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59030 محمدمهدی عابدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
59031 محمود عابدی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59032 مرتضی عابدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59033 مرتضی عابدی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
59034 مرضیه عابدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59035 مرضیه عابدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59036 مرضیه عابدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
59037 مریم عابدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59038 معصومه عابدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59039 معصومه عابدی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
59040 مهدیه سادات عابدی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59041 مهری عابدی 1383 علوم پايه زمین شناسی
59042 نرجس عابدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59043 نیلوفر عابدی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59044 وسام هادی جواد عابدی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59045 ولی عابدی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59046 ولی عابدی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
59047 ولی عابدی 1387 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
59048 هادی عابدی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
59049 مهین عابدی باچوانلو 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
59050 تقی عابدی ابرده 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59051 سعید عابدی اردکانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59052 مرتضی عابدی اردکانی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59053 علیرضا عابدی استاد 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
59054 فائزه عابدی استاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59055 مریم عابدی استاد 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
59056 مریم عابدی استاد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
59057 رضا عابدی پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59058 محسن عابدی جبلی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
59059 زیباالسادات عابدی چمازکتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59060 فهیمه عابدی حسن آباد 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
59061 اسمعیل عابدی خشتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59062 فاطمه عابدی درچه 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
59063 بهجت عابدی ده ارباب 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59064 لیلا عابدی دیزگوین 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59065 نیلوفر عابدی زرویجانی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
59066 علیرضا عابدی سر آسیا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59067 مریم عابدی شمس آبادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59068 فربد عابدی شورجه 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
59069 حسین عابدی شهری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59070 سیدجواد عابدی شهری 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59071 سیدجواد عابدی شهری 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59072 مریم عابدی علی آباد 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
59073 مجید عابدی فیروزجائی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
59074 یاسر عابدی فیروزجایی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59075 لیلی عابدی قشلاق 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59076 محمد رضا عابدی قنبر آباد 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
59077 محمدرضا عابدی قنبراباد 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
59078 زهرا عابدی کارشک 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59079 هاجر عابدی کلرود 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59080 نسرین عابدی کوهستانق 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
59081 فاطمه عابدی گبلو 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59082 اشرف السادات عابدی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
59083 بی بی صدیقه عابدی مقدم 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
59084 زهرا عابدی مقدم 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59085 رضا عابدی مکی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
59086 سیدعباس عابدی موسوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59087 حمیده عابدی مهموئی 1375 علوم رياضي آمار
59088 فتانه عابدی نژاد 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
59089 اکرم عابدی نیا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59090 انسیه عابدیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59091 سیدزمان عابدیان 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59092 سیده فهیمه عابدیان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59093 سیده فهیمه عابدیان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
59094 علیرضا عابدیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59095 علیرضا عابدیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59096 لادن عابدیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59097 محسن عابدیان 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59098 محمدتقی عابدیان 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
59099 یوسف عابدیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
59100 اکرم عابدیان اول 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40766299