راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 59001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59001 سهیل عباسی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59002 سیدمحمدمهدی عباسی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
59003 شهاب عباسی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
59004 شهرام عباسی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
59005 شهرام عباسی 1379 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
59006 شهلا عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
59007 شیلا عباسی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
59008 صدیقه عباسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59009 صدیقه عباسی 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
59010 صدیقه عباسی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
59011 صدیقه عباسی 1394 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
59012 صفا عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59013 صفورا عباسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59014 طاهره عباسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59015 طلا عباسی 1369 علوم رياضي ریاضی
59016 طلایه عباسی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59017 طلایه عباسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59018 طیبه عباسی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59019 عاطفه عباسی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
59020 عباس عباسی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
59021 عباس عباسی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
59022 عباس عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
59023 عباس عباسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
59024 عبدالله عباسی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59025 عذرا عباسی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
59026 علی عباسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
59027 علی عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59028 علی عباسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59029 علی عباسی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59030 علی عباسی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
59031 علی عباسی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
59032 علی عباسی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59033 علی عباسی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59034 علی اصغر عباسی 1376 علوم رياضي آمار
59035 علی اکبر عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59036 علی اکبر عباسی 1362 مهندسي مهندسی عمران
59037 علیرضا عباسی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59038 غلام حسن عباسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
59039 غلامحسین عباسی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59040 غلامرضا عباسی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
59041 فاطمه عباسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59042 فاطمه عباسی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
59043 فاطمه عباسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
59044 فاطمه عباسی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
59045 فاطمه عباسی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59046 فاطمه عباسی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
59047 فاطمه عباسی 1389 علوم پايه زمین شناسی
59048 فاطمه عباسی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59049 فرزاد عباسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59050 فروغ عباسی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59051 فروغ عباسی 1375 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
59052 فهیمه عباسی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
59053 قربانعلی عباسی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
59054 کاظم عباسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59055 کامیار عباسی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
59056 گل اندام عباسی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59057 لادن عباسی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
59058 لیلا عباسی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59059 مبینا عباسی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
59060 محبوبه عباسی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
59061 محبوبه عباسی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
59062 محبوبه عباسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
59063 محبوبه عباسی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
59064 محسن عباسی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59065 محسن عباسی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
59066 محمد عباسی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
59067 محمد عباسی 1375 علوم رياضي ریاضی
59068 محمد عباسی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59069 محمد عباسی 1389 علوم پايه زمین شناسی
59070 محمدادیب عباسی 1383 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
59071 محمدامین عباسی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
59072 محمدجواد عباسی 1354 علوم رياضي ریاضی
59073 محمدحسن عباسی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
59074 محمدرسول عباسی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59075 محمدرضا عباسی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59076 محمدرضا عباسی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59077 محمدرضا عباسی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
59078 محمدرضا عباسی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
59079 محمدسینا عباسی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
59080 محمدصادق عباسی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
59081 محمدعلی عباسی 1380 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
59082 محمدعلی عباسی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
59083 محمدمهدی عباسی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59084 محمود عباسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59085 محمود عباسی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59086 محمود عباسی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
59087 محیا عباسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
59088 مرتضی عباسی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59089 مرتضی عباسی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59090 مرضیه عباسی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59091 مرضیه عباسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59092 مرضیه عباسی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59093 مریم عباسی 1374 علوم رياضي ریاضی
59094 مریم عباسی 1375 علوم رياضي ریاضی
59095 مریم عباسی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
59096 مریم عباسی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
59097 مریم عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی
59098 مریم عباسی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
59099 مریم عباسی 1389 علوم پايه فیزیک
59100 مریم عباسی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640954