راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,595

نمایش موارد : 59001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59001 ریحانه عبدالله زاده خادر 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
59002 سیدحمزه عبدالله زاده درونکلایی 1392 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
59003 حسین عبدالله زاده رافی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
59004 آیدا عبدالله زاده رنگ فروش 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59005 آیدا عبدالله زاده رنگ فروش 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
59006 سیده سمانه عبدالله زاده عربی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
59007 محمدحسین عبدالله نژاد 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
59008 فرزاد عبدالله نیا 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59009 فریده عبدالله یار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59010 رمضانعلی عبدالله یارفیض 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59011 آرزو عبداللهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59012 احسان عبداللهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
59013 الهه عبداللهی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59014 جواد عبداللهی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
59015 حسین عبداللهی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59016 حمید عبداللهی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
59017 داود عبداللهی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
59018 راحله عبداللهی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
59019 رحیمه عبداللهی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59020 روح الله عبداللهی 1376 علوم پايه فیزیک
59021 زهرا عبداللهی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
59022 زهرا عبداللهی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59023 زهرا عبداللهی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59024 زهره عبداللهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
59025 ساره عبداللهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59026 ساره عبداللهی 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
59027 سمانه عبداللهی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59028 سمانه عبداللهی 1379 علوم رياضي آمار
59029 سمانه عبداللهی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
59030 سمانه عبداللهی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
59031 سمانه عبداللهی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
59032 سمیرا عبداللهی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
59033 سیّده زهرا عبداللهی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59034 صدیقه عبداللهی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59035 ضیامهر عبداللهی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
59036 طاهره عبداللهی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
59037 عالیه عبدالّلهی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59038 عبداله عبداللهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
59039 عبداله عبداللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
59040 علی عبداللهی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
59041 علی عبداللهی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
59042 علیرضا عبداللهی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59043 عماد عبداللهی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59044 فاطمه عبداللهی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59045 فاطمه عبداللهی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
59046 فرخنده عبداللهی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
59047 مرضیه عبداللهی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
59048 مریم عبداللهی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
59049 مریم عبداللهی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
59050 ملیحه عبداللهی 1378 علوم پايه زمین شناسی
59051 موسی عبداللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
59052 مهدی عبداللهی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59053 زیبا عبداللهی آرپناهی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
59054 قباد عبداللهی آرپناهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
59055 ناصر عبداللهی ارانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59056 مرتضی عبداللهی ارپناهی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
59057 عباس عبداللهی خوشمردان 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
59058 فهیمه عبداللهی رودمعجنی 1381 علوم رياضي آمار
59059 فاطمه عبداللهی ریزه ئی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
59060 علی عبداللهی سعدآباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
59061 علیرضا عبداللهی شادمهری 1361 مهندسي راه و ساختمان
59062 جواد عبداللهی صنعتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59063 نوشین عبداللهی طرقبه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59064 محمد عبداللهی علی بیک 1364 علوم پايه دبیری شیمی
59065 بتول عبداللهی فر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59066 طیبه عبداللهی قلعه بالا 1364 علوم پايه دبیری شیمی
59067 حمید عبداللهی کردلر 1354 علوم پايه زیست شناسی
59068 طاهره عبداللهی گل 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
59069 سیدرضا عبداللهی گلمکان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59070 جمال الدین عبداللهی لیش 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)
59071 علی عبداللهی منش 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59072 علی عبداللهی نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59073 علی عبداللهی نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
59074 محدثه عبداللهی نژاد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59075 عفت عبداللهی نیا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59076 کبری عبداللهی یاساقی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59077 رخساره عبداللهیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59078 سیدمحمد عبداللهیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59079 علیرضا عبداللهیان 1361 مهندسي راه و ساختمان
59080 گلناز عبداللهیان 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
59081 لیلا عبداللهیان 1367 علوم رياضي ریاضی
59082 نورعلی عبداللهیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59083 طیبه عبداللهیان دهکردی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
59084 محمد عبداللهیان نوقابی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
59085 شیوا عبدالمالکی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59086 آرش عبدالملکی 1392 علوم پايه علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
59087 حسین عبدالملکی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59088 حسین عبدالملکی 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی
59089 خدیجه عبدالملکی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59090 زهرا عبدالملکی 1373 علوم رياضي ریاضی
59091 محمدرضا عبدالملکی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
59092 نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
59093 سیدصالح عبدالمومن طوسی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59094 مجید عبدالنبی جوزدانی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59095 عطیه عبدالنوری 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59096 طارق حسن عبدالواحد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
59097 نصرت عبدالوند 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59098 سارا عبدالوهابی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59099 صفورا عبدالوهابی 1387
59100 سمانه عبداله آبادی 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38158201