راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 59501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59501 صغری طهماسبی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59502 عباس طهماسبی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
59503 عبدالمنصور طهماسبی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
59504 علی طهماسبی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
59505 علیرضا طهماسبی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
59506 فاطمه طهماسبی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59507 فاطمه طهماسبی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
59508 فاطمه طهماسبی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
59509 فرامرز طهماسبی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
59510 فرید طهماسبی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
59511 کوثر طهماسبی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل
59512 لیلا طهماسبی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59513 محمد طهماسبی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
59514 مسعود طهماسبی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59515 معصومه طهماسبی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
59516 معصومه طهماسبی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
59517 مهرداد طهماسبی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
59518 جواد طهماسبی ترشیزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59519 مرتضی طهماسبی حیدرآبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59520 امیر طهماسبی زاوه 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59521 امیر طهماسبی زاوه 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
59522 حمیدرضا طهماسبی زاوه 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59523 حمیدرضا طهماسبی زاوه 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
59524 نسیم طهماسبی زاوه 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
59525 زیبا طهماسبی سروستانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
59526 غزل طهماسبی گرکانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
59527 بی بی طاهره طهماسبی گنجور 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59528 رابعه طهماسبی گنجور 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59529 ندا طهماسبی گنجور 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59530 حمید طهماسبی گوجگی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
59531 سعیده طهماسبی گوجگی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
59532 نرگس طهماسبی گوجگی 1387 علوم رياضي آمار
59533 ملیحه طهماسبی نورکچه 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
59534 نرگس طهماسبی نورکچه 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
59535 زهرا طهماسبیان قهفرخی 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
59536 علی طهمورث پور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59537 مجتبی طهمورث پور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
59538 مجتبی طهمورث پور 1354 كشاورزى علوم دامی
59539 تکتم طهمورثی بیرک علیا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
59540 ایدا طهوری 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
59541 مهسا طهوری 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
59542 جواد طهوریان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
59543 فاطمه طهوریان 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
59544 محمدرضا طهوریان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59545 فاطمه طهوریان راد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59546 جواد طهوریان مفتخر آدابی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59547 طاهره طهوریان مفتخرادابی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59548 بهجت طی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
59549 فرخنده طی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59550 فریدا طی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
59551 مناء طی پور 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
59552 سیده فرانک طیاری 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
59553 فریبا طیاری 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
59554 زهرا طیاری اشتیانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
59555 سیدجاسم طیب 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
59556 صالح طیب 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59557 صالح طیب 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59558 زهرا طیبان 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
59559 سیدابوالقاسم طیبان 1394 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی(آموزش محور)
59560 سیدبهروز طیبان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
59561 سیدسجاد طیبّان 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
59562 سیده فاطمه طیبان 1379 علوم رياضي ریاضی محض
59563 سیده فاطمه طیبان 1383 علوم رياضي ریاضی محض
59564 سیدهادی طیبان 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
59565 شیواسادات طیبان 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
59566 محمدرضا طیبان پور بهبهانی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59567 مهدی طیبانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
59568 ابوالحسن طیبی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59569 اعظم طیبی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
59570 الهام طیبی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59571 الهه طیبی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59572 امیر طیبی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
59573 حسن طیبی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
59574 حمیده طیبی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
59575 ربابه طیبی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
59576 رقیه طیبی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
59577 رویا طیبی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59578 زهرا طیبی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59579 زهرا طیبی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59580 زینب طیبی 1383 علوم پايه فیزیک
59581 سبزعلی طیبی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
59582 سمانه طیّبی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
59583 سیدمحمد طیبی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59584 صفورا طیبی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59585 عطیه طیبی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59586 فاطمه طیبی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59587 محمدتقی طیبی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
59588 محمدجواد طیبی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
59589 مرضیه طیبی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59590 مژگان طیبی 1363 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
59591 مضفر طیبی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59592 مونا طیّبی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
59593 میثم طیبی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
59594 ناصر طیبی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59595 نرجس طیبی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59596 هاجر طیبی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59597 هاجر طیبی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59598 هوشنگ طیبی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59599 علی طیبی پور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
59600 نسترن طیبی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200948