راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 59601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59601 ایرج عباسپورسیدکلائی 1354 علوم رياضي آمار
59602 رمضانعلی عباسپورطهرانی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
59603 حسن عباسپورمحمداباد 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
59604 رمضان عباسپورمقدم 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59605 رمضان عباسپورمقدم 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59606 مریم عباسپورمقدم 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59607 میلاد عباسپورمقدم شیروانی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
59608 محبوبه عباسپورنوغانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59609 محبوبه عباسپورنوغانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59610 حیدرعلی عباسزاده مزرجی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
59611 نجمه عباسعلی پور منزلساز 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59612 سیامک عباسعلی پورقاسم آبادی 1368 مهندسي مهندسی عمران
59613 محمّدصادق عباسعلی زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59614 بهزا د عباسقلی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59615 آتنا عباسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59616 آزاده عباسی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59617 ابراهیم عباسی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59618 ابوالفضل عباسی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
59619 احسان عباسی 1386 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
59620 احسان عباسی 1390 علوم پايه زمین شناسی
59621 احمد عباسی 1368 علوم رياضي ریاضی
59622 احمد عباسی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
59623 احمد عباسی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59624 احمد عباسی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59625 احمد عباسی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
59626 اسماعیل عباسی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
59627 اعظم عباسی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59628 اعظم عباسی 1377 علوم پايه زمین شناسی
59629 اعظم عباسی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59630 اعظم عباسی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59631 اعظم عباسی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59632 اکبر عباسی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59633 اکرم عباسی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
59634 اکرم عباسی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
59635 الهام عباسی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
59636 الهه عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
59637 امیر عباسی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
59638 بتول عباسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59639 برات الله عباسی 1372 علوم رياضي آمار
59640 بهرام عباسی 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
59641 بهروز عباسی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
59642 بهزاد عباسی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
59643 پریسا عباسی 1375 علوم پايه فیزیک
59644 تکتم عباسی 1389 علوم پايه فیزیک
59645 تورج عباسی 1364 علوم رياضي ریاضی
59646 جلال عباسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59647 جواد عباسی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
59648 جواد عباسی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59649 جواد عباسی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
59650 جواد عباسی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی (آموزش محور)
59651 حامد عباسی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
59652 حسن عباسی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59653 حسن عباسی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
59654 حسن عباسی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
59655 حسن عباسی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59656 حسن عباسی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
59657 حسن عباسی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
59658 حسن عباسی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59659 حسن عباسی 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
59660 حسن عباسی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
59661 حسن عباسی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
59662 حسین عباسی 1367 علوم پايه زمین شناسی
59663 حسین عباسی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
59664 حسین عباسی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59665 حسین عباسی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59666 حسین عباسی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
59667 حکیمه عباسی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59668 حلیمه عباسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59669 حمید عباسی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59670 حمید عباسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59671 حمیدرضا عباسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
59672 حمیده عباسی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59673 رجبعلی عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59674 رضا عباسی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59675 رقیه عباسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
59676 رکساناسادات عباسی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
59677 رمضانعلی عباسی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
59678 زهرا عباسی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59679 زهرا عباسی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59680 زهرا عباسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
59681 زهرا عباسی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59682 زهرا عباسی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
59683 زهرا عباسی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
59684 زهره عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59685 زهره عباسی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59686 زهره عباسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59687 زهره عباسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
59688 زهره عباسی 1383 علوم رياضي آمار
59689 زهره عباسی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59690 زهره عباسی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59691 زهره عباسی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
59692 زهره عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی
59693 زهره عباسی 1391 علوم پايه زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
59694 زهره عباسی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
59695 زهره عباسی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59696 زینب عباسی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
59697 زینب عباسی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59698 زینب عباسی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
59699 ساناز عباسی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
59700 سعید عباسی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39814419