راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,411

نمایش موارد : 59801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59801 مععصومه ظریفیان باقرساقچی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59802 مهدی ظریفیان باقرساقچی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59803 مرضیه ظریفیان بزرگ امید 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59804 سیده ملیحه ظریفیان پراشجعی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59805 سیدمصطفی ظریفیان پیراشجعی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
59806 نوید ظریفیان جولائی 1383 علوم پايه فیزیک
59807 سوسن ظریفیان سروش 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59808 بی بی اعظم ظریفیان صدیق زراعتی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59809 الهام ظریفیان طاهری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59810 سیده سعیده ظریفیان کامیاب 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59811 الهام ظریفیان معدن 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59812 ناهید ظریفیان میرزائی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59813 نیلوفر ظریفیان ناظمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
59814 ا بوا لفضل ظفر امیلی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
59815 محمدتقی ظفر جعفرخانی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
59816 سارا ظفر جعفرزاده 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
59817 الناز ظفر خواه 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59818 فائزه ظفر واحدیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59819 سپیده ظفرالهیاری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59820 مارال ظفرالهیاری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59821 ابوالفضل ظفرامیلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59822 شادی ظفرامیلی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59823 آزاده ظفربالانژاد 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
59824 بهرام ظفربالانژاد 1361 مهندسي راه و ساختمان
59825 سعیده ظفربالانژاد 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
59826 مجید ظفربالانژاد 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59827 ایمان ظفرپرنده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59828 ایمان ظفرپرنده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
59829 ملیحه ظفرجعفرخانی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59830 صفورا ظفرجعفرزاده 1381 علوم رياضي ریاضی محض
59831 صفورا ظفرجعفرزاده 1385 علوم رياضي ریاضی محض
59832 رضا ظفرجعفرزاده نوغابی 1357 مهندسي راه و ساختمان
59833 سیدمهدی ظفرحسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59834 سیدمهدی ظفرحسینی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59835 الناز ظفرخواه 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59836 الیار ظفرخواه 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59837 فاطمه ظفرخواه 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
59838 مریم ظفردوست شهرکهنه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59839 مایسا ظفررزاق نیا 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
59840 ایوب ظفرزاده 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
59841 سمیه ظفرزاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59842 سمیّه ظفرزاده 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59843 فاطمه ظفرزاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
59844 مائده ظفرزاده 1384 علوم پايه فیزیک
59845 محبوبه ظفرزاده 1389 علوم پايه زمین شناسی
59846 نصراله ظفرزاده 1388 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
59847 نیلوفر ظفرزاده 1375 علوم پايه زمین شناسی
59848 ناصر ظفرشریف پور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59849 سوسن ظفرصداقت 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
59850 فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
59851 هدی ظفرغلامرضازاده نوغان 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
59852 فاطمه ظفرقاسم پور 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
59853 فرشته ظفرمحمدرجب نژاد 1380 علوم پايه زمین شناسی
59854 مجید ظفرمحمدرجب نژاد 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
59855 سیدنادر ظفرمعصوم زاده 1368 علوم پايه زمین شناسی
59856 آزاده ظفرمند 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59857 ازاده ظفرمند 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
59858 انسیه ظفرمند 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59859 حسن ظفرمند 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59860 حسن ظفرمند 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
59861 فرزانه ظفرمند 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59862 مجتبی ظفرمند 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59863 ناهید ظفرنجف زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
59864 سحر ظفرنژاد 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
59865 ملیحه ظفرنژاد 1378 علوم پايه زمین شناسی
59866 علیرضا ظفرواحدیان 1393 مهندسي مهندسی صنایع
59867 فائقه ظفرواحدیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
59868 فائقه ظفرواحدیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
59869 اسماء ظفری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59870 سیدحمیدرضا ظفری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
59871 فاطمه ظفری 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
59872 مائده ظفری 1394 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
59873 هانیه ظفری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59874 فاطمه ظفری قره سو 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
59875 فاطمه ظفری کلوخی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
59876 انسیه ظفری گناباد 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59877 موسی ظفری گناباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59878 عادل ظفری نژاد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
59879 محمد رضا ظفریابی 1353 مهندسي راه و ساختمان
59880 فاطمه ظفریاری نژاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59881 فاطمه ظفریاری نژاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59882 مریم ظفریاری نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59883 سجاد ظفریان 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
59884 صادق ظفریان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
59885 احسان ظفریان مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59886 احسان ظفریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
59887 آرزو ظهرابی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
59888 جاوید ظهرابی چکنه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
59889 پریوش ظهرابی سرشت 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59890 آرمین ظهرابی کلانتری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59891 طاهره ظهرابی وندائی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59892 علی اکبر ظهری 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
59893 سپهر ظهورپرالک 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59894 سپهر ظهورپرالک 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59895 زهرا ظهورپرواز 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59896 مونس سادات ظهورپرواز 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
59897 وجیهه ظهورپرونده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59898 وجیهه ظهورپرونده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
59899 ملیحه سادات ظهورعطار 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59900 نیره ظهورفاضلی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42210849