راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,226

نمایش موارد : 59801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59801 مریم عباس زاده 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59802 مریم عباس زاده 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
59803 مریم عباس زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
59804 معصومه عباس زاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59805 مهدی عباس زاده 1392 مهندسي مهندسی عمران
59806 مهرناز عباس زاده 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59807 یداله عباس زاده احمدآباد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
59808 سودابه عباس زاده امیری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
59809 مجتبی عباس زاده باجگیران 1388 مهندسي مهندسی شیمی
59810 هادی عباس زاده باغی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59811 خدیجه عباس زاده خاوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
59812 الهه عباس زاده دربان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
59813 فریده عباس زاده دربان 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
59814 راضیه عباس زاده روگوشوئی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59815 آتنا عباس زاده زشکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
59816 عطیه عباس زاده زشکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59817 بتول عباس زاده شعبجره’ 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59818 مریم عباس زاده شهربابک 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
59819 زینب عباس زاده طرقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
59820 زهرا عباس زاده عبدل اباد 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
59821 بهاره عباس زاده عتیقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59822 رسول عباس زاده فاروجی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
59823 رسول عباس زاده فاروجی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
59824 حمید عباس زاده کاظم آبادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
59825 غلامرضا عباس زاده کاظم آبادی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
59826 ابوالفضل عباس زاده گنجی 1391 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
59827 زهرا عباس زاده مزرجی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
59828 زهرا عباس زاده مزرجی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
59829 مهدی عباس زاده نصرآبادی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59830 مهدیه عباس زاده وحید 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
59831 مهدیه عباس زاده وحید 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
59832 سینا عباس زاده هاشمی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
59833 مرتضی عباس قربانی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59834 یاشار عباس قیوم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59835 احمدرضا عباس نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
59836 اعظم عباس نژاد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
59837 ایرج عباس نژاد 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
59838 حسین عباس نژاد 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59839 حمیده عباس نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
59840 حنّانه عباس نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59841 زهرا عباس نژاد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
59842 شهرام عباس نژاد 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59843 فاطمه عباس نژاد 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
59844 محمد علی عباس نژاد 1355 علوم رياضي ریاضی
59845 محمود عباس نژاد 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
59846 مهین عباس نژاد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59847 مهین عباس نژاد 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
59848 وحیده عباس نژاد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
59849 روح اله عباس نژاد فرسنگی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59850 ملیحه عباس نژاد مشهدی 1382 علوم رياضي آمار
59851 ساره عباس نژادفرسنگی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59852 صفورا عباس نژادفرسنگی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59853 اعظم عباس نژادکاریزک 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
59854 ملیحه عباس نژادمشهدی 1379 علوم رياضي آمار
59855 اعظم عباس نیا 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
59856 بی بی وحیده عباس نیا 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
59857 زهره عباس نیا 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59858 زهره عباس نیا 1394 علوم رياضي آمار ریاضی
59859 تکتم عباس نیا بازه 1389 دامپزشكي بیوتکنولوژی
59860 معصومه عباس نیاء 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59861 اکرم عباس نیابازه 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
59862 فروغ عباساقی 1389 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
59863 اسیه عباسپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59864 اعظم عباسپور 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59865 خدایار عباسپور 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
59866 فاطمه عباسپور 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59867 مجید عباسپور 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
59868 محبوبه عباسپور 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
59869 محسن عباسپور 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
59870 محمد عباسپور 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
59871 محمد عباسپور 1371 علوم رياضي ریاضی
59872 مینا عباسپور 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59873 وحیدرضا عباسپور 1388 مهندسي مهندسی شیمی
59874 فاضل عباسپور دربندی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59875 محمّد عباسپور فرد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59876 آسیه عباسپور محمدآباد 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
59877 سعید عباسپوراسفدن 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59878 آذر عباسپوراول 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59879 شعبان عباسپوراهنگری 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59880 غلامرضا عباسپورتبادکان 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
59881 غلامرضا عباسپورتبادکان 1374 علوم رياضي ریاضی
59882 غلامرضا عباسپورتبادکان 1380 علوم رياضي ریاضی محض
59883 فضل اله عباسپورتبادکانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59884 فاضل عباسپوردربندی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
59885 علی رضا عباسپوررادداخلی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
59886 محمدصادق عباسپورسرشوری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59887 ایرج عباسپورسیدکلائی 1354 علوم رياضي آمار
59888 رمضانعلی عباسپورطهرانی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
59889 حسن عباسپورمحمداباد 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
59890 رمضان عباسپورمقدم 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59891 رمضان عباسپورمقدم 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59892 مریم عباسپورمقدم 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59893 میلاد عباسپورمقدم شیروانی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
59894 محبوبه عباسپورنوغانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59895 محبوبه عباسپورنوغانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59896 حیدرعلی عباسزاده مزرجی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
59897 نجمه عباسعلی پور منزلساز 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59898 سیامک عباسعلی پورقاسم آبادی 1368 مهندسي مهندسی عمران
59899 محمّدصادق عباسعلی زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59900 بهزا د عباسقلی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40455597