راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 60001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60001 نادره عابدپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60002 مریم عابدخراسانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60003 مهران عابدخراسانی 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
60004 نازلی عابدخراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60005 مینا عابدخسروی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60006 سمانه عابدزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
60007 صفی اله عابدزاده 1353 مهندسي راه و ساختمان
60008 عقیل عابدزاده 1388 علوم پايه فیزیک
60009 محمد عابدزاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60010 مریم عابدزاده 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
60011 مسعود عابدزاده 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60012 ویدا عابدزاده 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
60013 پیمان عابدزاده سعیدی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60014 حسین عابدزاده سعیدی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60015 هادی عابدزاده سعیدی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60016 هاشم عابدزاده سعیدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60017 مهدیه عابدزاده فیض آبادی 1388 علوم پايه فیزیک
60018 میلاد عابدزاده مرویان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60019 فهیمه سادات عابدسعیدی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
60020 فهیمه سادات عابدسعیدی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
60021 ملیحه سادات عابدسعیدی 1391 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
60022 سحر عابدکوران کردیه 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
60023 حامد عابدنیا 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60024 حبیب الله عابدهدتنی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60025 آتنا عابدی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60026 آرزو عابدی 1369 علوم پايه زمین شناسی
60027 آزاده عابدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60028 ابراهیم عابدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60029 ابوالفضل عابدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
60030 احمد عابدی 1395 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
60031 الیاس عابدی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60032 امیر عابدی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
60033 به آفرین عابدی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60034 بهجت عابدی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60035 تکتم عابدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
60036 جعفر عابدی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60037 جواد عابدی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
60038 جهانگیر عابدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
60039 حسن عابدی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
60040 حسین عابدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60041 حسین عابدی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60042 حسین عابدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60043 حسین عابدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
60044 حسین عابدی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60045 حسین عابدی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60046 خداداد عابدی 1363 كشاورزى امور زراعی
60047 ربابه عابدی 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
60048 رقیه عابدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60049 زهرا عابدی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
60050 زهراالسادات عابدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60051 زهره عابدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
60052 سامر سعدون شنغاره عابدی 1395 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
60053 سبا عابدی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60054 سعید عابدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
60055 سعید عابدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60056 سعید عابدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
60057 سعیده عابدی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60058 سمانه عابدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
60059 سمیه عابدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60060 سیده زهرا عابدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
60061 طاهره عابدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
60062 طیبه عابدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60063 عارف عابدی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
60064 عباس عابدی 1369 علوم پايه فیزیک
60065 عباس عابدی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
60066 عباس عابدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
60067 عذرا عابدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
60068 علی عابدی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60069 علی عابدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60070 علی اکبر عابدی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60071 علیرضا عابدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
60072 علیرضا عابدی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
60073 علیرضا عابدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
60074 علیرضا عابدی 1363 علوم پايه زمین شناسی
60075 غلامرضا عابدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
60076 فاطمه عابدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60077 فاطمه عابدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60078 فاطمه عابدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60079 فاطمه عابدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60080 فاطمه عابدی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
60081 فاطمه عابدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60082 فاطمه عابدی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
60083 فاطمه عابدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان (آموزش محور)
60084 فرخنده عابدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60085 قدیر عابدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60086 محبوبه عابدی 1383 علوم رياضي آمار
60087 محسن عابدی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
60088 محمد عابدی 1370 علوم پايه زمین شناسی
60089 محمدحسین عابدی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60090 محمّدرضا عابدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
60091 محمدرضا عابدی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
60092 محمدعلی عابدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60093 محمدمهدی عابدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
60094 محمود عابدی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60095 مرتضی عابدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60096 مرتضی عابدی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
60097 مرضیه عابدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60098 مرضیه عابدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60099 مرضیه عابدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
60100 مریم عابدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223357