راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 60001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60001 عاطفه عباسیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60002 عباس عباسیان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60003 عباس عباسیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
60004 عباس عباسیان 1390 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
60005 علی عباسیان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
60006 علی عباسیان 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
60007 علیرضا عباسیان 1374 دامپزشكي دامپزشکی
60008 فاطمه عباسیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60009 فرشته عباسیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60010 فروغ عباسیان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
60011 فهیمه عباسیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
60012 قدسی عباسیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60013 کورش عباسیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
60014 مجید عباسیان 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60015 محبوبه عباسیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60016 محراب عباسیان 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60017 محمدتقی عباسیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60018 محمدرضا عباسیان 1370 علوم پايه فیزیک
60019 محمدصادق عباسیان 1376 دامپزشكي دامپزشکی
60020 مریم عباسیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
60021 معصومه سادات عباسیان 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
60022 ملیحه عباسیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
60023 مهین عباسیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60024 وحید عباسیان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
60025 غلامرضا عباسیان تنورجه 1365 علوم پايه زمین شناسی
60026 شیوا عباسیان تنورچه 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60027 بیتا عباسیان حسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60028 بتول عباسیان حصارسرخ 1382 علوم رياضي آمار
60029 بهنام عباسیان حق وردی 1395 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
60030 زهرا عباسیان زیرجان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60031 محبوبه عباسیان سریده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60032 صادق عباسیان سقی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
60033 محمد عباسیان طرقبهی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60034 جابر عباسیان فریدونی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
60035 نفیسه عباسیان فلاحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60036 وحید عباسیان کمال 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60037 عصمت عباسیان مقدم 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60038 عفت عباسیان مقدم 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
60039 پیام عباسیان مهر 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60040 فاطمه عباسیان مهر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60041 علی اکبر عباسیان هراتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60042 فاطمه عباسیان هراتی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
60043 علی رضا عباسیپور 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
60044 الهه عباسیون 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60045 سعید عباسیون 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60046 سمانه عباسیون 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
60047 مهدی عباسیون 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
60048 علی عبایب پرشکوه 1355 علوم پايه فیزیک
60049 ایوب محمدعبد عبد 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
60050 علی محمد عبد 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
60051 ماجده عبد 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
60052 وجیهه عبد 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60053 ابوالفضل عبدا لله زا ده نصرا بادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60054 مهدی عبداحد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
60055 نسترن عبداحد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60056 امیر عاید عبدالائمه 1395 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
60057 نجیب عبدالاحدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60058 فاطمه عبدالاحدی پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60059 سعید عبدالباقی 1354 علوم پايه شیمی
60060 فرومند عبدالتاجدینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60061 محمدرضا عبدالجوادی قوژدی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60062 مهدی عبدالحسن 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
60063 اعظم عبدالحسنی چاپشلو 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60064 سلمان حنتاو عبدالحسین عبدالحسین 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
60065 اندیشه عبدالحسین زاده 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
60066 فائزه عبدالحسین زاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
60067 فرنوش عبدالحسین زاده 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
60068 منصور عبدالحسین زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
60069 محمدعلی عبدالحسین وندفانید 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60070 ثنا عبدالحسینی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
60071 معصومه عبدالحسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60072 زهرا عبدالحسینی برون 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60073 زهرا عبدالحسینی برون 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
60074 مریم عبدالحسینی برون 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60075 محسن عبدالحسینی چاپشلو 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60076 فاطمه عبدالحسینی قوچانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60077 فاطمه عبدالحسینی قوچانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60078 امیرحسین عبدالحسینیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60079 عمارجباری عبدالحمزه 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
60080 مهناز عبدالحمیدی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
60081 سیده سمانه عبدالخالق زاده 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60082 بی بی سمیه عبدالخالق زاده شعرباف 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60083 سیدمصطفی عبدالخالق زاده شعرباف 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60084 سیدمصطفی عبدالخالق زاده شعرباف 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60085 حمید عبدالخالقی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60086 جمعه بیک عبدالرحمن اف 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
60087 ملک علی عبدالرحمنی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60088 خورشید عبدالرحیم 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60089 حامد عبدالرحیمی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60090 محسن عبدالرحیمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
60091 فهیمه عبدالرزاقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60092 عباس عبدالکاظم عبدالرضا عبدالرضا 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
60093 محمدرضا عبدالرضایی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60094 مرضیه عبدالرضایی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60095 احمد ثائر عبدالزهره 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
60096 یاس خضر عبدالزهره 1395 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
60097 علی جبار عبدالساده 1393 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی
60098 فاطمه عبدالسلامی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60099 نرجس عبدالسلامی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60100 یاسمین عبدالسلامی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826714