راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 60001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60001 زهره عباسی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60002 زینب عباسی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
60003 زینب عباسی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60004 زینب عباسی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
60005 ساناز عباسی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60006 سعید عباسی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
60007 سلیمه عباسی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
60008 سمانه عباسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60009 سمانه عباسی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
60010 سمیه عباسی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60011 سمیه عباسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
60012 سمیه عباسی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
60013 سهیل عباسی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
60014 سیدمحمدمهدی عباسی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60015 شهاب عباسی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60016 شهرام عباسی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
60017 شهرام عباسی 1379 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
60018 شهلا عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60019 شیلا عباسی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
60020 صدیقه عباسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60021 صدیقه عباسی 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
60022 صدیقه عباسی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
60023 صدیقه عباسی 1394 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
60024 صفا عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60025 صفورا عباسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60026 طاهره عباسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60027 طلا عباسی 1369 علوم رياضي ریاضی
60028 طلایه عباسی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60029 طلایه عباسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60030 طیبه عباسی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60031 عاطفه عباسی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
60032 عباس عباسی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
60033 عباس عباسی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
60034 عباس عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
60035 عباس عباسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
60036 عبدالله عباسی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60037 عذرا عباسی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
60038 علی عباسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
60039 علی عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
60040 علی عباسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60041 علی عباسی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60042 علی عباسی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60043 علی عباسی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
60044 علی عباسی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60045 علی عباسی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60046 علی اصغر عباسی 1376 علوم رياضي آمار
60047 علی اکبر عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60048 علی اکبر عباسی 1362 مهندسي مهندسی عمران
60049 علیرضا عباسی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60050 غلام حسن عباسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
60051 غلامحسین عباسی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60052 غلامرضا عباسی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
60053 فاطمه عباسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60054 فاطمه عباسی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
60055 فاطمه عباسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60056 فاطمه عباسی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
60057 فاطمه عباسی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60058 فاطمه عباسی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
60059 فاطمه عباسی 1389 علوم پايه زمین شناسی
60060 فاطمه عباسی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60061 فرزاد عباسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60062 فروغ عباسی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60063 فروغ عباسی 1375 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
60064 فریبا عباسی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60065 فهیمه عباسی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
60066 قربانعلی عباسی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
60067 کاظم عباسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60068 کامیار عباسی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
60069 گل اندام عباسی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60070 لادن عباسی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
60071 لیلا عباسی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60072 مبینا عباسی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
60073 محبوبه عباسی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
60074 محبوبه عباسی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
60075 محبوبه عباسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
60076 محبوبه عباسی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
60077 محسن عباسی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60078 محسن عباسی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
60079 محمد عباسی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
60080 محمد عباسی 1375 علوم رياضي ریاضی
60081 محمد عباسی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60082 محمد عباسی 1389 علوم پايه زمین شناسی
60083 محمدادیب عباسی 1383 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
60084 محمدامین عباسی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
60085 محمدجواد عباسی 1354 علوم رياضي ریاضی
60086 محمدحسن عباسی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
60087 محمدرسول عباسی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60088 محمدرضا عباسی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60089 محمدرضا عباسی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60090 محمدرضا عباسی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60091 محمدرضا عباسی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
60092 محمدسینا عباسی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
60093 محمدصادق عباسی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
60094 محمدعلی عباسی 1380 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
60095 محمدعلی عباسی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
60096 محمدمهدی عباسی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60097 محمود عباسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60098 محمود عباسی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60099 محمود عباسی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
60100 محیا عباسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489232