راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 60001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60001 ملیحه عبدی درآباد 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
60002 جلال عبدی ده سرخ 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60003 فاطمه عبدی ده سرخ 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
60004 ماشاءاله عبدی ده سرخ 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60005 سیده فاطمه عبدی دیوکلائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
60006 رضا عبدی زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60007 محمدعلی عبدی زاده خادر 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60008 مهدی عبدی سرآسیا 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60009 هادی عبدی سرآسیا 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60010 ناهید عبدی سرای 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60011 وجیهه عبدی شاندیز 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
60012 ابوالفضل عبدی شهری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60013 لیلا عبدی فرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60014 غلام محمد عبدی فرزنی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
60015 عین اله عبدی قزلجه 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
60016 اعظم عبدی کبودان 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60017 اعظم عبدی کبودان 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
60018 شمسی عبدی کبودان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
60019 فاطمه عبدی کبودان 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60020 مریم عبدی کشتلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60021 احسان عبدی کیکانلو 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
60022 نرگس عبدی کیکانلو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60023 سکینه عبدی گنبدجق 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60024 رضا عبدی مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60025 فاطمه عبدی میلانلو 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60026 سمانه عبدی ناوخی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60027 مسعود عبدی نژاد 1391 مهندسي مهندسی شیمی
60028 نجمه عبدی نصرابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60029 زینب عبدی واوسری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
60030 علی عبدی یاشی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
60031 محمد عبدیان 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60032 الهه عبدیها 1392 علوم پايه فیزیک
60033 سیدکلثوم عبذالله زاده درونکلایی 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60034 سیدهاری عبقری 1361 علوم پايه شیمی
60035 ابراهیم عبود 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60036 سیدطارق عبودی 1379 علوم پايه زمین شناسی
60037 مصطفی عبودی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60038 علی عواد عبید عبید 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
60039 میاده عزیز عبید 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
60040 وسام کامل عبید عبید 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60041 قاسم عبیداوی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60042 اعظم عبیدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
60043 ابراهیم عبیدی دهشال 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60044 زینب عبیری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
60045 سارا عبیری 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
60046 ساناز عبیری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60047 فاطمه عبیری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60048 محسن عبیری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60049 مهری عبیری 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60050 کرارخضیر عبیس 1395 علوم رياضي ریاضی محض
60051 یحیی حسن عبیس 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60052 آزاده عتباتی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
60053 مریم عتباتی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
60054 عبدالغنی عتقی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
60055 احمدرضا عتیقه چی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
60056 صدیقه عتیقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60057 مجید عتیقی 1372 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
60058 محمدمهدی عتیقی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
60059 منصوره عتیقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
60060 روشنک عتیقی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
60061 علی احمد عثمانی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
60062 فرشته عثمانی 1386 علوم رياضي آمار
60063 سمیه عثمانی رودی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60064 حمیرا عثمانی بجد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60065 محمد عثمانی بجد 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60066 حامد عثمانی حسن ابادی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
60067 فرشته عثمانی رودی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60068 جواد عجم 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60069 حسن عجم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
60070 حسین عجم 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60071 حسین عجم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60072 حسین عجم 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60073 حمیدرضا عجم 1392 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
60074 زهرا عجم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60075 عاطفه عجم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
60076 عاطفه عجم 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60077 عصمت عجم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60078 علی عجم 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
60079 علی اکبر عجم 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
60080 فاطمه عجم 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60081 محبوبه عجم 1380 علوم پايه فیزیک
60082 مهدیه عجم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60083 ناصر عجم 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60084 نگین عجم 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
60085 نوید عجم 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60086 نوید عجم 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
60087 نیما عجم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
60088 وحیده عجم 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60089 هدیه عجم 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60090 قاسم عجم زیبد 1375 دامپزشكي دامپزشکی
60091 حسن عجم اکرامی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
60092 طاهره عجم اکرامی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60093 زهرا عجم زیبد 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60094 زهره عجم زیبد 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60095 زهره عجم زیبد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
60096 زینب عجم زیبد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
60097 شادی عجم زیبد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60098 صدیقه عجم زیبد 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
60099 علی عجم زیبد 1364 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
60100 علی عجم زیبد 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044999